درس اول در پیشگاه نور

تفکر :

۱-چه ویژگی در ماه ، ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند .

ویژگی مشترک هر سه افول آنها استدلال حضرت ابراهیم این بود که چیزی که ناپایدار باشد و افول کند شایستگی پرستش را ندارد

2-کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟ دلیلش برای انتخاب این جه%:.77!چه بود ؟

حضرت ابراهیم (ع) از اینکه ستاره و یا ماه و یا خورشید را معبود خود قرار دهد بیزاری جست و فرمود : من روی خود را به سوی کسی می گردانم که آسمانها و زمین را پدید آورده است .

از دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) هر چیز که افول و غروب داشته باشد معلوم است که تحت قدرت و سیطرهء موجود دیگری قرار دارد . معبود ما کسی است که این ها را خلق کرده است و بر طبق نظام خاصی آن ها را به حرکت در آورده است. .

درس دوم : تفکری در خویش

سوال های متن :

.1-چرا دوران نوجوانی و جوانی اهمیت دارد ؟

زیرا این دوره آغاز انتخاب های بزرگ انسان می باشد که به اصل زندگی مربوط می شود

2-فرق استعداد های گیاهان و حیوانات از یک طرف با استعدادهای انسان از طرف دیگر در چیست ؟

استعدادهای گیاهان و حیوانات محدود است . یک هسته ی خرما می خواهد به یک نخل تنومند تبدیل شود و ... ولی استعدادهای انسان متنوع و گسترده است . دیگر اینکه آدمی بی نهایت طلب است گیاه یا حیوان وقتی به سر منزل رسید متوقف می شود ولی استعداد انسان پایان ندارد به هر مرحله می رسد بالاتر را طلب می کند

3-فرق انسان با سایر موجودات در رسیدن به کمال چیست ؟

گیاهان بطور طبیعی و حیوانات بطور غریزی استعدادهای خود را شکوفا می کنند اما انسان مسئول سرنوشن خود است او باید از « قدرت تفکر و تعقل » و « قدرت انتخاب » خود استفاده کند یعنی خوبی ها را بشناسد و با انتخاب آن راه ها ، بسوی کمال حرکت کند .

4-قرآن درباره قدرت تفکر و قدرت انتخاب انسان چه می فرماید ؟

« انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا » ؛ ما راه را به او « انسان » نشان دادیم یا سپاسگزار (و پذیرا ) خواهد بود یا نا سپاس . این آیه شریفه نشان می دهد که خداوند قدرت تشخیص راه را از بی راهه در نهاد انسان گذاشته است و او خود باید راه راست را انتخاب کند که در این صورت سپاسگزار نعمت خدا بوده است وگرنه موجودی ناسپاس خواهد بود

.

5-سخن قرآن دربارهء مسئول بودن انسان نسبت به اعمالش چیست ؟

« کل نفس بما کسبت رهینه ؛ هر کس در گرو کاری است که کرده است . »

6-حقیقت زندگی انسان چیست ؟

شکوفایی تدریجی وجود او و رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها یعنی از نقص ها رها شدن و به کمال رسیدن.

7-شخصیت متوازن و متعادل چگونه شخصیتی است و چرا چنین افرادی دوست داشتنی هستند ؟

عبارتست از شخصیتی که همه استعدادهای او بطور متعادل رشد کرده باشد و بخاطر همین مطلب دوست داشتنی هستند .

اندیشه و تحقیق :

1.پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق ) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید .

تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ -2

مفید است و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد .

قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هریک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند ؟-3

با قدرت تعقل و آگاهی خود خوبی ها را می شناسیم و با قدرت انتخاب بسوی آن کمال پیش می رویم . میزان صحت هدف به میزان آگاهی انسان بستگی دارد .

چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟-4

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

 

به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟-5

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد و همهء استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .

درس سوم : هدف های اصل زندگی

سوال های متن :

منشاء تفاوت انسانها به چیست -1

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ...

داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟-2

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت .

رفتار هر کس نشانه چیست ؟-3

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست .

داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟-4

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .

- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .

- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم .

. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟-5

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد .

ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟-6

- تمام شدنی و!:/8Eایان پذیرند .

- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .

- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند .

ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟-7

- نامحدود و بی پایان اند .

- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .

- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست .

اندیشه و تحقیق :

پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .-1

انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .-1

منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .-2

اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود -3.

رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .-4

5-ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .

6-از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم .

در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .2-

چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ -1

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند .

آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟--2

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است .

آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟-3

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند .

 

 

. 3-با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

دل بستگی های دنیایی

دل بستگی های  اخروی

1. زود گذر و پایان پذیرند .

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.

درس چهارم : برترین کمال

سوال های متن :

آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟ -1

خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند .

هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟-2

هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد .

هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟-3

استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند .

ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن )-4

آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است .-1

آن چه خدایی نیست نابود شدنی است .-2

خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست -3.

آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است .-4

پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست .-5

برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست -6.

 

مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟-5

خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست .

گمشده ی انسان چیست ؟-6

آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .

تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟-7

این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست .

اندیشه و تحقیق :

پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .-1

شماره

پیام های اصلی

1.

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

2.

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟-2

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

عبارت های زیر را تکمیل کنید :-3

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟-4

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .

درس پنجم : تو را چگونه بخوانم

اندیشه و تحقیق :

1-اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

سوره

اسم وصفت

1

توحید

الله – احد – الصمد

2

حمد

الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3

255 بقره

الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4

256 بقره

الله – سمیع – علیم

5

آل عمران

الله – عزیز – ذوانتقام

چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟ -2

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست .

اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .-3

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان.

 

 

 

4-در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4

2. ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3

3. قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2

4. نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6

5. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5

6. کل من علیه فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1

درس ششم

صفات خدا در کلام خدا

درس هفتم :

در حمد و تسبیح محبوب

سوال های متن :

چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟ استدلال نمائید 1-.

مقدمه اول : خداوند وجودی کامل و عاری از هرگونه عیب و نقص است .

مقدمه دوم : هر موجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داراست .

نتیجه : پس خداوند همه ی صفات خوب را داراست .

صفات ثبوتی خداروند را تعریف کنید .2-

صفاتی که جنبه ی کمال دارند و خداوند آن ها را داراست مثل قدرت ، علم و عدالت .

صفات سلبی خداوند را تعریف کنید .3-

صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست .

 

 

 

 

اندیشه و تحقیق :

الف )

1-ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .

2-چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .

3-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .

ب )

چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1-حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

2-حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

3-حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

4-حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

1-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

2-تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

3-تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

4-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی .

ج )

1-صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .

صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن .

درس هشتم

در پناه ایمان

سوال های متن :

1-قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟ ( سه مورد )

- اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به ثمرات آن امیدوار باشد .

- مؤمن کسی است که عمل صالح انجام دهد .

- عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد .

2-چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

عمل ثمره و میوه ایمان است . شناخت ماتا به مرحله ایمان نرسد منجر به عمل نمی شود .

3-کانون وجود آدمی چیست ؟

قلب کانون وجود آدمی است . اگر به چیزی گرایش داریم و یا از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست قلب است که گاه قساوت گاه آرامش دارد و گاه اضطراب و گاه در حال یقین است و گاه در حال شک .

5-از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟

قلب محور وجود انسان است و عموم حالات پسندیده یا ناپسند از قلب سرچشمه می گیرد .

6-چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟

برای این کار باید آگاهی از عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند . از آنجا که قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد . در این حالت است که انسان بدان حقیقت دل می بندد و احساسی از اطمینان و آرامش وجودش را فرا می گیرد .

7-مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟

قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است بنابراین باید ببینیم قلب ما منزلگاه کیست و برای کدام دوست می تپد و با مهر چه کسی گرم است و در این حرم چه کسی حضور دارد ؟

اندیشه و تحقیق

الف – پاسخ دهید

 

1-چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

2-بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است . آن کتاب را بخوانید و تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

.

ردیف

علم

ایمان

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

توانستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

خوب خواستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی

 

 

درس نهم :

قدم در وادی امن

سوال های متن :

1-رسول خدا (صدرباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

یکی از ملائکه ی خداوند هر شب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد : برخیزید و ( برای رستگاری ) بکوشید .

2-چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟

زیرا جهان و زیبایی های آن نشانه های زیبایی ، علم ، قدرت و رحمت خداست توجه به آنها یاد خدارا در دل زنده می کند و رحمت خدا را یادآور می شود و این یادآوری بر دوستی و محبت ما به او می افزاید .

3-اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟

توجه دائم به او ارتباط ما با او را افزایش می دهد و این پیوند را مستحکم می کند . یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است .

4-توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

اگر به زندگی خود توجه کنی نشانه های لطف و رحمت خدا را بروشنی می بینی . ذکر محبت های خدا یاد او را زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک می کند .

5-چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

مطالعه زندگی معصومین (ع) و دوستان خدا ، قرائت قرآن کریم ، حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت ، زیارت مرقد معصومین (ع) و امام زادگان و اولیای خدا ، همنشینی با دوستان صادق و صمیمی از جمله این عوامل هستند .

6-دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

-دوستانی که نگاه جدی به زندگی نکرده و هدفی متعالی ندارند اینان فضایی اطراف ما ایجاد می کنند که فرصت یاد خدا را از آدمی می گیرد-1 .

-سرگرم شدن به فیلم ها و کتابهای نامناسب نهال پاکی و طهارت نوجوانی را می خشکاند و پیوند با خدا را بشدت ضعیف می کند-2 .

7-چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود را نام ببرید .

1) تفکر پیرامون آیات خدا

2) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او

3) توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان

4) انجام اعمال نیک و دوری از گناه

اندیشه و تحقیق :

1-چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .

2-به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .

3-به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .

4-به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .

5-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

درس دهم

عزم خوب زيستن

سوال های متن :

1-برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر می کند تا درستی یا نادرستی آن را دریابد و آنگاه قلباًآن را می پذیرد و به آن شوق پیدا می کند و در مرحله دوم آهنگ رفتن می کند و در مرحله سوم قدم پیش می گذارد و به راه می افتد .

2-معنی عزم چیست ؟

عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .

3-منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

چون یکی از ویژگی های انسان قدرت انتخاب است بنابراین گوهر انسانیت ، اختیار می باشد

4-معنی عهد با خدا چیست ؟

یعنی عهدی برای رضایت او وسعادت و رستگاری ما .

5-دین چیست ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست .

6-مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

1)عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2) تجدید روزانه عهد 3) تکمیل عهد

7-مکروه را تعریف کنید ؟

اعمالی که از سرعت حرکت انسان می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازد.

اندیشه و تحقیق :

الف )

1-عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .

2-چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .

3-چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

چون کلمه انجام نقطه ی مقابل ترک است و کلمه ی سعادت نقطه ی مقابل کلمه ی عذاب است بنابراین با تبدیل کلمه انجام در تعریف اول به کلمه ی ترک و تبدیل کلمه ی سعادت به کلمه ی عذاب و بالعکس می توانیم تعریف دوم را درست کنیم .

ب)

1-کلمه عهد به صورت های مختلفی از قبیل عاهدتم ، الم اعهد عهدنا ، عهدی ، عاهدوا حدود 45 بار در قرآن کریم آمده است آیات 40 و 80 و 177 سوره بقره 76 و 77 آل عمران ، 115 طه ، 60 یس ، 10فتح و 8 مؤمنون از جمله آن آیات می باشند که برای تحقیق انتخاب شده اند در مجموعه این آیات اندیشه کنید و پاسخ سوال های زیر را در دفتر خود یادداشت کنید

عهد میان چه کسانی است ؟

میان خدا و بندگانش

عهد درباره چیست ؟

عهد درباره کسب رضایت او و رسیدن به سعادت و رستگاری خودمان .

عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟

- شقاوت و بدبختی و مبتلا شدن به عذاب .

چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟

آنان که در کسب رضایت خدا ثابت قدم و استوار بوده اند و با اعتماد به نفس تمام مشکلات را تحمل نموده اند . سرانجام اینان سعادت و رستگاری و خشنودی خداست .

در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...

آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

جواب : مرحله اول

آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

جواب : مرحله اول

درس یازدهم

ثبات درعزم

سوال های متن :

1-اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟

به انسان اعتماد به نفس می بخشد و سبب شادابی و نشاط می شود .

2-شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟

سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد و کار به جایی می رسد که شخص با خود می گوید :« من نمی توانم من ضعیف هستم

 

» .

3-غفلت چیست و غافل کیست ؟

غفلت یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف و غافل کسی است که موجبات سعادت خود در نیا و آخرت بی توجه باشد .

4-آیا فراموشکار مقصر است ؟

خیر ، همیشه مقصر محسوب نمی شود بلکه آن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد .

5-چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟

تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود . اعمالی که دوام دارند موثرند اگر چه کم باشند اما عمل گاه و بیگاه نه تنها مؤثر نیست که گاهی زیان آور هم هست .

6-رسول خدا (صدرباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟

« ان افضل الاعمال ادومها و ان قل ؛ برترین اعمال مداوم ترین آنها ست اگر چه اندک باشد . »

7-راه های تقویت عزم را نام ببرید .

تسریع در انجام تصمیم – توجه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان – توجه به عاقبت پایداری در تصمیم – عملی دانستن تصمیم جدید – رعایت اصل اعتدال – رعایت اصل تدریج .

اندیشه و تحقیق :

1-آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت (لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2-به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز

ب ) مطالعه کتاب های مفید

ج ) کمک به نیازمندان

الف ) بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ) اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ) صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر

3-چرا امام صادق (عمی فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .

درس دوازدهم

قدم در بیداری

سوال های متن :

1-بقای بر میثاق چه نتیجه ای دارد ؟

رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد .

2-خداوند در حدیث قدسی درباره کسانی که به سوی او بازگشت دارند چه می فرماید ؟

هر کس یک وجب به سوی من آید یک گام به سوی او خواهم رفت و هر کس گامی به سوی من آید دو گام به سویش بر خواهم داشت و هر کس آهسته به سویم آید شتابان به جانبش خواهم رفت .

3-راه وفاداری به میثاق با خدا چیست ؟

راه وفای به میثاق ، مراقبت از آن است مراقبت یعنی زیر نظر داشتن دقت و توجه .

4-جنبه های سه گانه عمل را نام ببرید ؟

1-اصل عمل ؛2- کیفیت و چگونگی عمل ؛3- نیت و قصد شخص عامل .

5-مراقبت از اصل عمل چگو نه است ؟

بدین صورت که شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته حتما عمل کند به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن از دست نرود .

6-مهمترین جنبه هر عمل به چه امری بستگی دارد ؟

مهمترین جنبه هر عمل ، نیت آن است . هر فردی باید توجه کند به چه منظور عملی را انجام می دهد و دستورات خدارا اطاعت می کند .

7-بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟

بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است در آخرین لحظات روز خود نگاهی به اعمال خود کنیم اگر موفق بوده ایم سپاسگزار خداوند باشیم و اگر کوتاهی کرده ایم استغفار نماییم و برای روز بعد از درگاه او یاری جوییم

اندیشه و تحقیق :

1-چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟

برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .

2-چرا پیامبر اکرم (صفرموده اند «انما الاعمال بالنیات » ؟

زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم (ص) فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .

3-بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .

4-چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟

کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .

5-چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد .

6-آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟

آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سئوالات درس به درس دین و زندگی 1+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


سئوالات درس به درس دین و زندگی 1
http://malek1349.blogfa.com/post/188/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-1

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

خلاصه فصل ها، نکات مهم و تست های کنکور درس عمومی دین و زندگی را از این جزوه بخوانید.
به گزارش اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، در ایام کوتاه باقی مانده تا کنکور کارشناسی سال 1392 ما به طور منظم نرم افزارهای آموزشی و جزوه های کامل دروس مختلف را برای دانلود به داوطلبان عزیز معرفی می کنیم.
جزوه ی پیشنهادی امروز اورژانس آی تی شامل خلاصه، نکات، تست های کنکوری، معنی و پیام آیات درس دین و زندگی سال های دوم، سوم و چهارم دبیرستان است.
شما همچنین می توانید جزوه های درخواستی خود را در قسمت نظرات وارد کنید تا اورژانس آی تی در اولین فرصت آنها را برای شما تهیه کرده و در سایت قرار دهد.

دانلود جزوات دین و زندگی سالهای دوم، سوم و چهارم دبیرستان


http://www.yjc.ir/fa/news/4329447/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

پیام آیات دین و زندگی 1

پیام آیات دین و زندگی 2

پیام آیات دین و زندگی3  

پیام آیات دین و زندگی 4

تفسیر آیات دین و زندگی 1

تفسیر آیات دین و زندگی 2

تفسیر آیات دین و زندگی 3

تفسیر آیات دین و زندگی 4

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 1

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 2

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 3

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 4

خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت

خلاصه درس دین و زندگی 3 به صورت نموداری

پاسخ به اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 به تفکیک درس

پرسش های امتحان نهایی دین و زندگی ۳ همراه با پاسخ آنها

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 با پاسخنامه

کتب راهنمای دین و زندگی 1-2-3-4

کتاب دین و زندگی۱

کتاب دین و زندگی۲

کتاب دین و زندگی۳

کتاب دین و زندگی۴

تطبیق آیات کتاب دین و زندگی 4 با اقسام توحید و شرک ( کنکوری)

نحوه تست زنی در جلسه کنکور

فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری 93

آیات پر تکرار دین و زندگی 2 جهت کنکور

کتاب دین و زندگی 4

اصلاحیه نهایی راهنمای دین و زندگی 4

بارم بندی دین و زندگی 1-2-3-4

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 در ادامه مطلب ببینید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس چهاردهم 
کتاب زندگی

نکات 1. قرآن کریم ، راهنمای زندگی ماست . 
2. اولین برنامه ی زندگی ، تعیین وقت مناسبی برای خواندن قرآن کریم است . 
3. مناسب ترین وقت برای خواندن قرآن دوران جوانی و نوجوانی است که انسان آمادگی بیشتری برای دریافت حقایق قرآن دارد . 
4. هرکس در جوانی قرآن بخواند قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد .
    اندیشه و تحقیق :

1. وظیفه ی تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکر م (ص) بر عهده ی چه کسانی است ؟ 
با استفاده از حدیث ثقلین و یا احادیث دیگری که می دانید این سوال را پاسخ دهید.
 
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که معروف به حدیث ثقلین است می فرماید : من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها از خود به یادگار می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم مادام که به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا نخواهند شد . » از این حدیث معلوم می شود که اهل بیت پیامبر (ص) که پیوند ناگسستنی با قرآن دارند همسنگ و همطراز با قرآن هستند از علم و عصمت برخوردارند و از قدرت تعلیم و تبیین قرآن برخوردارند . 

2. اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنماییهای آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبه رو خواهیم شد ؟ 
قرآن کتاب هدایت بشر به سوی سعادت ابدی است . این برنامه ی زندگی از جانب کسی است که انسان را خلق کرده است و بهتر از هر کس انسان و سعادت او را می شناسد . پشت کردن به این برنامه جز گمراهی و شقاوت ثمری نخواهد داشت .
  

+ نوشته شده در  86/08/04ساعت 11  توسط علي طرهاني نژاد  |  نظر بدهید

درس پانزدهم 
در حضور دوست
 

مرحله ی اول : 
الف ) آیات شریفه ی زیر را به دقت بخوانید و سپس آن ها را ترجمه کنید .

واذکرواالله کثیرا العلکم تفلحون ( جمعه 10)/ خدا را بسیار یاد کنید شاید که رستگار شوید .
ومن یعش عن ذکر الرحمن / هرکس از یاد خدای رحمن روی برتابد .
نقیص له شیطانا فهو له قرین ( زخرف 36) /شیطانی بر او می گماریم که همراهش باشد .
اننی انا الله لااله الا انا / بدرستی که من خدایی هستم که جز من خدایی نیست .
فاعبدنی و اقم اصلوه لذکری ( طه 14 ) / پس مرا بپرست و نماز را بخاطر یاد کردن من بپادار .
    ب ) در آیات بالا تأمل کنید و چهار گزاره ی زیر را تکمیل کنید .

1. سزاوار است که پیوسته و در همه حال به یاد خدا باشیم . 
2. رستگاری انسان در گرو یاد خدا بودن است . 
3. هر کس از یادخدا روی گردان باشد شیطان همراه و همدم او خواهد شد . 
4. نماز چیزی جز به یاد خدا بودن نیست . 
   ج ) با ذکر نمونه هایی از عبارت های نماز توضیح دهید که چگونه جمله چهارم با جمله اول ارتباط دارد ؟

1. تکبیره الاحرام در اول نماز در واقع یاد خداست . 
2. بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره و اوایل سوره حمد یاد خداست . 
3. تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم یاد و ذکر خداست . 
   مرحله ی دوم : 
الف ) آیات شریفه ی زیر را با دقت قرائت کنید و سپس ترجمه را تکمیل کنید .

و ان من شی ء الا یسبح بحمده / و هیچ موجودی نیست مگر اینکه با حمد خود اورا تسبیح می کند . 
و لکن لا تفقهون تسبیحهم /ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید .
انه کان حلیما غفورا ( اسرا44) / بدرستی که او بردبار و بخشنده است . 
الحمدلله الذی له / ستایش برای خدایی است که برای اوست .
ما فی السموات / آنچه در آسمان ها 
و مافی الارض / و آنچه در زمین است 
و له الحمد فی الاخره / و برای اوست ستایش در آخرت 
و هو الحکیم الخبیر / و او دانا و آگاه است .
    ب ) با تامل در آیات صفحه ی قبل گزاره های زیر را تکمیل کنید .

1. همه ی موجودات خدا را حمد و تسبیح می کنند . 
2. شایسته است که ما نیز خدای خود را حمد و تسبیح کنیم . 
3. حمد و تسبیح نمونه هایی از یاد و ذکر خداوند است . 
   ج ) عبارت هایی از نماز را که درباره ی حمد و تسبیح خداوند است بنویسید :

1. گفتن تکبیره الاحرام نوعی حمد و تسبیح خداست ، زیرا او را به بزرگی یاد می کنیم .
2. در سوره حمد : الحمدلله رب العالمین 
3. سبحان ربی العظیم و بحمده 
4. سبحان ربی الاعلی و بحمده 
5. در تسبیحات اربعه : سبحان الله و الحمدلله 
6. سوره توحید : قل عو الله احد الله الصمد ... 
   مرحله ی سوم : الف ) آیات شریفه ی زیر را با دقت قرائت کنید و سپس ترجمه را کامل نمایید .

و اذا سالک عبادی عنی / هرگاه می پرسند از تو بندگان من مرا 
فانی قریب / پس بدرستی که من نزدیک هستم 
اجیب دعوه الداع اذا دعان / اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند .
فلیستجیبو الی / پس باید دعوت مرا بپذیرند 
ولیومنوا بی / و به من ایمان آورند 
ادعوا ربکم تضرعا و خفیه / پروردگارتان را با تضرع و به صورت نهانی بخوانید
انه لا یحب المعتدین (اعراف 55)/ بدرستی که او تجاوزگران را دوست ندارد .
    ب ) با تامل در آیات بالا گزاره های زیر را تکمیل کنید :

1. در هنگام نیاز همواره خدا را می خوانیم زیرا او به ما نزدیک است و دعاهای مارا اجابت می کند . 
2. در خواست هایخود را با تضرع و نهانی با او در میان می گذاریم . 
3. هیچ دعایی را خداوند بی پاسخ نمی گذارد . 
   ج ) عبارت هایی از نماز را که بیانگر دعا و درخواست از خداست بنویسید .

1. اهدنا الصراط المستقیم 
2. ایاک نستعین 
3. اللهم صل علی محمد و آل محمد 
4. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الا خره حسنه 
   مرحله ی چهارم : 
1. با توجه به محتوای آیات ، عنوان مناسبی برای سه مرحله قبل انتخاب کنید و در مقابل آن بنویسید .

عنوان مرحله اول : یاد خدا 
عنوان مرحله دوم : تسبیح و حمد خدا 
عنوان مرحله سوم : نیایش به در گاه خدا 
   2. توضیح دهید که هر مرحله چه ارتباطی با مراحل دیگر دارد ؟

حمد و تسبیح خدا که مرحله دوم است چیزی جز یاد خدا کردن که مرحله اول می باشد نیست و چون خدا از هر نقصی منزه و دارای همه صفات کمال است ( مرحله دوم ) پس به درگاه او نیایش می کنیم و نیازهایمان را از او می خواهیم .  

+ نوشته شده در  86/08/04ساعت 11  توسط علي طرهاني نژاد  |  یک نظر

درس شانزدهم 
شوق دیدار

نکات 1. در نماز با حمد و تسبیح خدارا یاد می کنیم . 
2. در نماز نیازهای خود را از درگاه پر مهر و محبت خدا طلب می نماییم . 
3. نمازستون خیمه دین و مهمترین معیار وفاداری به عهد خویش با خداست . 
4. شرط ورود به پیشگاه الهی داشتن پاکی و طهارت است . 
5. وضو و طهارت ظاهری رمزی از طهارت باطنی است . 
6. اصل در طهارت ، طهارت روح و آراستگی آن به تقوا و زییایی های معنوی است . 
7. در وضو دستها را می شوییم تا نشانی بر عزم شستن دل و روح از غبار پلیدی ها و زشتی ها باشد .
8. روی را با آب تطهیر می کینم تا بدانیم که آبرومند و روسفید می توان به محضر محبوب راه یافت . 
9. مسح سر نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند . 
10. مسح پا نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند . 
11. در وضو ، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها واجب است زیرا این ها همان عضوهایی هستند که به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند آشکارند و در نماز به کار گرفته می شوند
    سوال های متن : 
1. نماز را توصیف کنید .

نماز ستون خیمه دین است . نماز مهم ترین معیار وفاداری به عهد خویش با خداست . در نماز با حمد و تسبیح خدارا یاد کنید . 

2. شستن دستها در وضو نشانه چیست ؟ 
دست ها را می شویم تا به یاد آورم که تنها با دست شستن از خلایق می توان دست به دامن خالق زد . 

3. آیا با دل و روح آلوده و ناپاک می توان به خدا نزدیک شد ؟ 
خیر چون سیر بسوی او در نور دیدن مکان ها نیست بلکه با تعالی روح است از بیرون نیست بلکه از درون و باطن آدمی است . اگر سیمای جان زشت و ناپاک باشد نخواهیم توانست به او نزدیک شد . 
4. شستن صورت در وضو رمز چیست ؟ روی را با آب تطهیر می کنیم تا بدانیم که آبرومند و روسفید می توان به محضر محبوب راه یافت . 

5. مسح سر نشانه چیست ؟ 
سر را مسح می کنیم تا متذکر شویم که با اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شد . 
6. مسح پاها در وضو رمز چیست ؟ مسح پا نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند . 

7.فواید وضو از دیدگاه امام رضا (ع) را بنویسید ؟
1- کسالت و خمودی را ازانسان دور می کند . 
2- با تزکیه دل را برای ایستادن در پیشگاه خداوند آماده می سازد . 
3- اعضایی که هنگام نماز آشکارند و کار گرفته می شوند در وضو شسته یا مسح می شود . 
   اندیشه و تحقیق : 
1. ((توضیح المسائل)) یا ((رساله علمیه)) چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟

توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد . 

2.وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟
اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید . 
3.بعد از کدام غسل می توان بدون وضو گرفتن نماز خواند ؟غسل جنابت 

4.عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید . 
1- از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند . 
2- وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است . 
3- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است . 
4- اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز . 

5- چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم ؟ 
زیرا بنا به فرموده ی پیامبر اکر م (ص) « نماز همچون چشمه سار ی است که مردم روزی پنج بار در آن شست و شو می کنند » ما با نمازهای پنجگانه در واقع پنج بار خود را از تیرگی گناه می شوییم .
  

+ نوشته شده در  86/08/04ساعت 10  توسط علي طرهاني نژاد  |  نظر بدهید

درس هفدهم 
همدلی و همراهی


نکات

1. آدم بی دوست فقیر ترین آدم هاست . 
2. انسان عاجز کسی است که نتواند با کسی دوست شود و عاجز تر از او کسی است که دوستانی راهم که دارد از دست بدهد . 
3. دوست آئینه انسان است . 
4. دوست خوب بی جهت از انسان تعریف و تمجید نمی کند . از گفتن نقص ها دریغ ندارد اما هرگز دوستش را تحقیر نمی کند هرف او از دوستی منافع شخصی نیست . 
5. محبوب ترین دوست ها کسانی هستند که عیب آدمی را به او هدیه کنند . 
6. دوستی شدید انسان را شبیه دوشت خود می سازد . 
7. انسان خوشبخت کسی است که با انسانهای کریم هم صحبت باشد . 
8. انسان زیبایی ها و خوبی ها را دوست دارد و وقتی که فکر کند آن زیبایی و خوبی در کسی وجود دارد به اوعلاقه مند می شود . 
9. دوستان واقعی یاد خدا را در دل زنده می کنند . آنان به زیبایی خرد آراسته اند . خیانت کار و سخن چین و ستمگر نیستند . 
   سوال های متن : 
1. انسان عاجز از دیدگاه حضرت علی (ع) کیست ؟

کسی که نتواند برای خود دوستی بگیرد و عاجزتر از او کسی است که دوستانی را هم که دارد از دست بدهد . 

2. عامل تنهایی و نداشتن دوست در انسان چیست ؟ 

یکی از عوامل مهم خودخواهی انسان است و عامل دیگر خود کم بینی او . 

3. چگونه دوست خوب را به آئینه تشبیه می کنند ؟ 

زیرا مانند آئینه از انسان تعریف نابجا نمی کند . از نشان دادن نقص ها همچون آئینه دریغ ندارد . 
4.محبوب ترین برادران از دیدگاه امام صادق (ع) چه کسی است ؟ « محبوب ترین برادران پیش من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد . »

5.خوشبخت ترین انسانها در زمینه ی دوستی از دیدگاه امام علی (ع) چه کسانی هستند ؟ 

« خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که با کریمان ، ندیم و هم صحبت اند » . 

6. کدام دوست قابل اعتماد است ؟ 

1. اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود . 
2. اهل شرارت نیست . 
3. اهل دروغ نیست .
    اندیشه و تحقیق : 
صفحه ای از کتاب « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم » را در صفحه ی مقابل مشاهده می کنید به این صفحه نگاه کنید و آیاتی را که در آن ها کلمات « یحیب » آمده مشخص کنید و ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را در جدولی یادداشت نمایید .

دوستان خداوند

محرومین از دوستی خداوند

1. نیکوکاران

1. ستمکاران

2.پرهیزکاران

2. اسراف کنندگان

3. صابران

3. خیانت کاران

4. متوکلین

4. متجاوزان به حقوق دیگران

5. عدالت پیشگان

5. فساد کنندگان

6. نوبه کنندگان

6. مستکبران

7. پاکان

7. انسان های ناسپاس گناهکار

+ نوشته شده در  86/08/04ساعت 10  توسط علي طرهاني نژاد  |  نظر بدهید

درس هجدهم 
ادب دوستی  نکات

1. حفظ دوستی مشکل تر از پیدا کردن دوست است .
2. پایداری رابطه دوستی و رسیدن به ثمرات و نتایج آن بستگی به انجام مسئولیت های متقابل دارد .
3. شخصیت دوست را باید محترم شمرد .
4. حق دوست و برادر را نباید ضایع کرد .
5. نباید انتظار داشته باشیم دوست ما هر گونه خواسته ی ما را برآورده سازد .
6. دوست باید خیر خواه دوست خود باشد .
7. حد دوستی را باید رعایت کرد . یعنی در دوستی میانه روی باید داشت . 
   سوال های متن : 
1. چرا نگهداری برخی از چیزها از به دست آوردن آنها مشکل تر است ؟

زیرا این مشکل بودن دو جهت دارد .یکی از جهت گران بها و با ارزش بودن و دیگری از جهت ظرافت و شکنندگی . 
2. امام باقر (ع)درباره احترام گذاشتن به دوست چه می فرماید ؟« همان طور که دوستت به شخصیت تو احترام می گذارد تو نیز باید شخصیت او را محترم شماری. » 
3. نمونه هایی از احترام گذاشتن به دوست را بنویسید ؟ مسخره نکردن او ، تپرهیز از غیبت او ، نمونه های احترام گذاشتن به دوست است . 
4.امام علی (ع) درباره رعایت حق دوست چه می فرماید ؟
به اتکاء رابطه صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن .زیرا این عمل رابطه دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای دیگر دوست تو نخواهد ماند . 
5. مواردی را نام ببرید که حق دوست را از بین می برد و باعث سستی دوستی می شود ؟به زحمت انداختن ، ظلم و اجحاف ، شوخی های آزار دهنده ، استفاده بیش از حد و بدون اجازه از امکانات دوست و ... 

6. امام علی (ع) درباره کسانی که توقع نامعقول از دوست خود دارند چه می فرماید ؟ 

« کسی که از دوست خوئ جز به فداکاری خشنود نمی شود ، همواره در خشم و ناراحتی است . » 
7. رسول خدا (ص) درباره خیر خواهی دوستان نسبت به یکدیگر چه تشبیهی را بکار می برد ؟ « دوستان خوب مانند دو دستی هستند که هنگام شستن ، یکدیگر را تمیز می کنند و از آلودگی ها پاک می سازند . »
    اندیشه و تحقیق : 
آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟

آری معمولا تربیت خانوادگی در شخصیت انسان موثر است و افراد پاک و لایق در خانواده های پاک تربیت می شوند . لذا شناخت خانواده دوست برای انتخاب او مفید است .

http://fonun.blogfa.com
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


درس دهم 
عزم خوب زیستن  نکات

1. عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . 
2. آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .
3. عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .
4. تفاوت درجات انسان به درجات عزم اوست .
5. کار بزرگ عزم بزرگ می طلبد .
6. قدم گذاشتن در راه زندگی سعادتمندانه نیازمند عزمی قوی است . 
7. عهد با خدا عهدی برای رضایت او و سعادت و رستگاری ماست . 
8. خدا از ما وقتی راضی است که در مسیر خوشبختی باشیم .
9. آنچه خداوند در مسیر بندگی از ما می خواهد فقط برای خوشبختی ماست زیرا او کمال بی نیازی است او نقصی ندارد که بخواهد که با درخواست از ما آن را برطرف کند و ماهم از خود چیزی نداریم که تقدیم او کنیم . 
10. خدا چون ما را خلق کرده است ما و خوشبختی ما را دوست دارد اگر می گوید این راه را بروید برای آن است که به سعادت خود برسیم . پس رضایت او در کمال و خوشبختی ما و اطاعت از او راه سعادت ماست . 
11. دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست . 
12. عزم برحرکت به سوی کمال و کسب رضایت خدا عزم بر دینداری است . 
13. وفای به عهد و پیمان عین دینداری است . 
14. میزان دینداری ما به میزان وفاداری به این عهد است 
15. عهد و میثاق میان انسان و خدا سه مرحله دارد : 1- عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2-تجدید روزانه عهد 3- تکمیل عهد . 
16. اعمالی که لازمه پیمودن راه خوشبختی است و بدون آن این راه طی نمی شود واجب نام دارد .
17. اعمالی که مانع پیمودن راهند و مارا از مسیر خوشبختی دور کنند حرام نامیده می شوند . 
18. انجام واجبات و دوری از محرمات همان پیمودن راه رستگاری و رضای دوست است . 
19. اعمالی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کنند و رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازند مستحب نام دارند . 
20. اعمالی که از سرعت حرکت می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را سلب می کنند مکروه نامیده می شوند . 
21. کارهای عادی روزانه که اثر خاصی ندارند مباح نامیده می شوند . 
22. تجدید میثاق روزانه غفلت و سهل انگاری را می زداید و مارا در عمل ثابت قدم تر می نماید. 
   سوال های متن : 
1. برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر می کند تا درستی یا نادرستی آن را دریابد و آنگاه قلباًآن را می پذیرد و به آن شوق پیدا می کند و در مرحله دوم آهنگ رفتن می کند و در مرحله سوم قدم پیش می گذارد و به راه می افتد .    2. معنی عزم چیست ؟

عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .    3. منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

چون یکی از ویژگی های انسان قدرت انتخاب است بنابراین گوهر انسانیت ، اختیار می باشد .    4. معنی عهد با خدا چیست ؟

یعنی عهدی برای رضایت او وسعادت و رستگاری ما .    5. دین چیست ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست .    6. مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

1) عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2) تجدید روزانه عهد 3) تکمیل عهد    7. مکروه را تعریف کنید ؟

اعمالی که از سرعت حرکت انسان می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازد.    اندیشه و تحقیق : 
الف )
1.عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .    2. چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .    3. چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

چون کلمه انجام نقطه ی مقابل ترک است و کلمه ی سعادت نقطه ی مقابل کلمه ی عذاب است بنابراین با تبدیل کلمه انجام در تعریف اول به کلمه ی ترک و تبدیل کلمه ی سعادت به کلمه ی عذاب و بالعکس می توانیم تعریف دوم را درست کنیم .    ب) 
1. کلمه عهد به صورت های مختلفی از قبیل عاهدتم ، الم اعهد عهدنا ، عهدی ، عاهدوا حدود 45 بار در قرآن کریم آمده است . آیات 40 و 80 و 177 سوره بقره 76 و 77 آل عمران ، 115 طه ، 60 یس ، 10 فتح و 8 مؤمنون از جمله آن آیات می باشند که برای تحقیق انتخاب شده اند در مجموعه این آیات اندیشه کنید و پاسخ سوال های زیر را در دفتر خود یادداشت کنید . 
- عهد میان چه کسانی است ؟

میان خدا و بندگانش    - عهد درباره چیست ؟

عهد درباره کسب رضایت او و رسیدن به سعادت و رستگاری خودمان . 
- عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟
- شقاوت و بدبختی و مبتلا شدن به عذاب . 

چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟ 

- آنان که در کسب رضایت خدا ثابت قدم و استوار بوده اند و با اعتماد به نفس تمام مشکلات را تحمل نموده اند . سرانجام اینان سعادت و رستگاری و خشنودی خداست . 
در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...
آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .
جواب : مرحله اول 
آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است . 
جواب : مرحله اول
  درس یازدهم 
ثبات درعزم  نکات

1. اجرای یک برنامه و استمرار آن اعتماد به نفس می آورد و شادابی و نشاط می بخشد .
2. شکستن پیمان و خلف وعده ها سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد .
3. باید میان عزم و عمل فاصله نیفتد تا لذت و شیرینی عمل خیر ، سبب تکرار عمل و استواری عزم گردد .
4. احساس حضور در پیشگاه با عظمت خداوند سبب می شود که اورا ناظر بر اعمال خود ببینیم و از برداشتن قدم های مخالف با عهد و پیمان منصرف شویم . 
5. غفلت یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و راه رسیدن به آن ها .
6. غافل کسی است که نبت به عوامل سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه باشد .
7. آن فراموشی که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد سزاوار سرزنش است . 
8. توجه به سرانجام وفاداری به پیمان و کامیابی در آن آدمی را در عزم خود مصمم تر می کند .
9. باید باور کنیم که خواستن توانستن است .
10. تصمیمی که در زندگی می گیریم فوق توانمام نباشد . برای رسیدن به هدف رعایت میانه روی و اعتدال ضروری است .
11. تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود .
12. اعمالی که دوام دارند مؤثرند اگر چه کم باشند .
    سوال های متن :

1. اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟ 
به انسان اعتماد به نفس می بخشد و سبب شادابی و نشاط می شود . 

2. شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟ 

سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد و کار به جایی می رسد که شخص با خود می گوید :« من نمی توانم من ضعیف هستم » . 
3. غفلت چیست و غافل کیست ؟ غفلت یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف و غافل کسی است که موجبات سعادت خود در نیا و آخرت بی توجه باشد . 

4.آیا فراموشکار مقصر است ؟ 

خیر ، همیشه مقصر محسوب نمی شود بلکه آن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد . 

5. چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟ 

تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود . اعمالی که دوام دارند موثرند اگر چه کم باشند اما عمل گاه و بیگاه نه تنها مؤثر نیست که گاهی زیان آور هم هست . 

6. رسول خدا (ص) درباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟ 

« ان افضل الاعمال ادومها و ان قل ؛ برترین اعمال مداوم ترین آنها ست اگر چه اندک باشد . » 
7. راه های تقویت عزم را نام ببرید .تسریع در انجام تصمیم – توجه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان – توجه به عاقبت پایداری در تصمیم – عملی دانستن تصمیم جدید – رعایت اصل اعتدال – رعایت اصل تدریج .
    اندیشه و تحقیق :

1.آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .
توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است
توجه به عزمت (لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند . 
2. به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید . 
الف ) خواندن نماز 
ب ) مطالعه کتاب های مفید 
ج ) کمک به نیازمندان 
الف ) بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی . 
ب ) اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .
ج ) صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر . 

3. چرا امام صادق (ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ » 

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .
  درس دوازدهم 
قدم در بیداری  نکات

1. بقای بر میثاق ، رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد .
2. راه وفای به میثاق ، مراقبت از ان است . مراقبت یعنی زیر نظر داشتن ، دقت و توجه .
3. مراقبت از سه جنبه اصل و کیفیت و نیت عمل ضروری است .
4. شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته عمل کند و هیچ یک از اجزای آن از دست نرود .
5. میزان تاثیر عمل به کیفیت آن بستگی دارد .
6. مهمترین جنبه هر عمل نیت آن است . تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است .
7. با ارزیابی و محاسبه میزان موفقیت به دست می آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت روشن می شود
8. بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است .
    سوال های متن :

1. بقای بر میثاق چه نتیجه ای دارد ؟ 
رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد . 
2. خداوند در حدیث قدسی درباره کسانی که به سوی او بازگشت دارند چه می فرماید ؟هر کس یک وجب به سوی من آید یک گام به سوی او خواهم رفت و هر کس گامی به سوی من آید دو گام به سویش بر خواهم داشت و هر کس آهسته به سویم آید شتابان به جانبش خواهم رفت . 
3. راه وفاداری به میثاق با خدا چیست ؟راه وفای به میثاق ، مراقبت از آن است مراقبت یعنی زیر نظر داشتن دقت و توجه . 
4. جنبه های سه گانه عمل را نام ببرید ؟1- اصل عمل ؛2- کیفیت و چگونگی عمل ؛3- نیت و قصد شخص عامل . 

5. مراقبت از اصل عمل چگو نه است ؟ 

بدین صورت که شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته حتما عمل کند به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن از دست نرود . 

6. مهمترین جنبه هر عمل به چه امری بستگی دارد ؟ 

مهمترین جنبه هر عمل ، نیت آن است . هر فردی باید توجه کند به چه منظور عملی را انجام می دهد و دستورات خدارا اطاعت می کند . 
7.بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟ بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است در آخرین لحظات روز خود نگاهی به اعمال خود کنیم اگر موفق بوده ایم سپاسگزار خداوند باشیم و اگر کوتاهی کرده ایم استغفار نماییم و برای روز بعد از درگاه او یاری جوییم .
    اندیشه و تحقیق :

1. چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟ 
برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد . 
2. چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده اند «انما الاعمال بالنیات » ؟زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم (ص) فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد . 

3. بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟ 

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند . 
4. چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟
کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند . 

5. چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟ 

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد . 
6. آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟ آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .امام علی ( ع ): 
« بهشت با عمل نیکو به دست می آید نه با امید . »  مرحلهء سوم : قدم در راه 

درس سیزدهم 
آیین رهروی 

نکات

1. راه زندگی را با تنظیم برنامه ای که در آن ، جایگاه هر وظیفه ای به مقتضای زمان معین شده باشد می توان پیمود . 
2. هر زمانی اقتضای اعمال خاصی را دارد .
3. دوره کودکی دوره ی ظهور و شکوفایی توانایی های طبیعی و بازی و سرگرمی می باشد . 
4. دوره نوجوانی و جوانی ، دوره کسب مهارت های ، دانش اندوزی ، آمادگی برای حضور در جامعه و بخصوص دوره ی شکوفایی معنوی و انتخاب های بزرگ است . 
5. گرفتن تصمیم های مناسب با شرایط زمانی و سنی و روحی و خُلقی نیازمند وقت کاردانی و تنظیم نقشه های حساب شده برای زندگی است . 
6. ما باید به عنوان برترین موجود در این کره خاکی از تمامی ساعات و ایام عمر بهره ببریم تا هیچ استعدادی را ضایع نکنیم . 
7. نوعی ارتباط میان اعمال و زمان ها وجود دارد که ممکن است ما از آن اطلاع نداشته باشیم .
8. پیامبر اکرم (ص) در منزل اوقات خود را سه قسمت می کرد : قسمتی برای عبادت ، قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به کارهای خود . 
9. وظایفی که برای انجام آنها با خدا عهد می بندیم سه دسته اند : 1. اعمالی که در ارتباط با خداست مانند نماز و روزه ؛ 2. اعمالی که در ارتباط با بندگان خدا و سایر مخلوقات خداست مثل مبارزه با ظلم ، حفظ محیط زیست ؛ 3. اعمالی که در ارتباط با خود است مانند نظافت و مطالعه .
10. همه این سه دسته از اعمال به قصد کسب رضایت خدا انجام می دهیم . 
11. به تحقیق که رسول خدا اسوه نیکویی برای شماست . 
12. رسول خدا (ص) شب ها زود می خوابید و در نیمهدوم شب برای نماز شب بر می خاست هنگام برخاستن از خواب برای خدا به سجده می افتاد . 
13. رسول خدا (ص) با فروتنی سر سفره می نشست در غذا خوردن با فقیران همنشین می شد . و می فرمود ما مردمی هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمی خ:/..ریم و چون بخوریم قبل از سیر شدن دست از غذا می کشیم . 
14. شجاعت و توانایی جسمانی رسول خدا (ص) و اهل بیت ایشان نشان می دهد که این بزرگواران علاوه بر کمالات معنوی از بدن سالم و با نشاط نیز برخوردار بودند . رسول خدا (ص) از مردم می خواست شنا کردن ، سوارکاری و تیر اندازی را به فرزندان شان بیاموزند .
    سوال های متن :

1. راه زندگی را چگونه می توان پیمود ؟ به وسیله ی برنامه ای که مطابق با آن حرکت کنیم تا به مقصد برسیم . برنامه جایگاه هر عمل را متناسب با زمان و امکانات انسان معین می کند . 
2. قرآن کریم درباره اسوه بودن پیامبر اکرم چه می فرماید ؟ « لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ؛ به تحقیق که رسول خدا اسوه نیکویی برای شماست » 

3. چگونه می توان امیر مؤمونان (ع) را یاری کرد ؟ خود ایشان چه می فرمایند ؟ 
« شما قادر به چنین کاری ( مانند من زندگی کردن ) نیستند ولی سعی کنید با پرهیزکاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری کنید . » 

4. آداب خواب رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 
اغلب شب ها زود می خوابید و در نیمه دوم شب برای نماز شب برمی خواست . 
هنگام خواب می فرمود : خدایا آن روز که بندگانت را برمی انگیزی مرا از عذاب حفظ فرما .
هنگام برخاستن از خواب برای خدا به سجده می افتاد . 

5. سفارشات امام صادق (ع) درباره خواب را بنویسید .
- هر کس با وضو به بستر رود بسترش مسجد اوست . 
- چون به بستر می روی نگاه کن و ببین در روز چه بدست آورده ای و به یاد آر که خواهی مرد و قیامتی در کار است . 
چون به بستر رفتی تسبیح حضرت زهرا (س) و آیه الکرسی و سوره ناس و فلق را بخوان . 
6. آداب غذا خوردن با استفاده از فرمایشات معصومین را بنویسید ؟ آغاز غذا با نام خدا و پایانش با حمد و سپاس او .
پرهیز از زیر نظر گرفتن دیگری و نگاه به لقمه او . 
تا گرسته نشده ایم دست بسوی عذا دراز نکنیم و قبل از سیر شدن دست از غذا بکشیم . 
خوردن غذا به آهستگی و آرامی .
آب را سه نفس بنوشیم و با بسم الله شروع و با الحمدلله تمام کنیم . 

7. رسول خدا (ص) چه نظری درباره ورزش داشت ؟ 
در مسابقات ورزشی حضور می یافت و از مردم می خواست شنا کردن و سوار کاری و تیراندازی را به فرزندان شان بیاموزند .
    اندیشه و تحقیق : 
الف ) 
1. چرا در میان موجودات فقط انسان است که ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد ؟

موجودات دیگر با هدایت غریزی به سوی رفع نیاز خود حرکت می کنند اما انسان باید با فکر و انتخاب خود به رفع نیازهای خود بکوشد که گاهی عواملی مانع می شود و بنابراین امکان دارد عمر تلف شده داشته باشد . 

2. مقصوداز این که رسول خدا ( ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟ 
یعنی از آنان پیروی کنیم و در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک تر شده و از نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم . 

ب )
در مورد مسائل زیر تحقیق کنید : 
1. خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد ؟
 
غصب کردن حرام است یعنی نمی شود به ناحق مال دیگری را تصاحب کرد هرگونه تصرفی و از جمله خوردن آن گناه دارد و واجب است هر چه زودتر به صاحبش برگرداند . 

2. چه حیواناتی حرام گوشت هستند ؟ 
پستانداران حرام گوشت : درندگان مانند شیر و پلنگ و ببر و گرگ و سگ و خرس و کفتار وکلا سگ سانان و گربه سانان و میمون و خرگوش و موش و جوجه تیغی و ... و کرگدن و فیل و خوک ( که بیش از دو سم دارند ) و پستانداران دریایی مثل نهنگ و فک و شیر دریایی ...
پرندگان حرام گوشت : پرندگان شکاری و درنده ( نظیر عقاب و قرقی و باز و لاشخور ) و کلاغ ، طاووس ، خفاش ، پنگوئن و ... ( پرندگان حرام گوشت ثابت نگهداشتن بالشان بیشتر از بال زدن آنهاست و دیگر اینکه سنگدان و انگشت پشت پا نظیر شست در انسان ندارند . ) 
ماهیان حرام گوشت : ماهیان بدون پولک نظیر کوسه . اره ماهی حرام هستند . حیوانان بی مهره : بجز ملخ و میگو بقیه حرامند مانند کرم ها ، حلزون ، هشت پا ، خرچنگ و انواع حشرات .
  

http://fonun.blogfa.com

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 نکات درس 6

1. این جهان آیت و نشانه ی اوصاف الهی است . 
2. هر خیر و کمالی در جهان از خیر و کمال خداوندی که آفریننده ی آن است سرچشمه گرفته است . 
3. انسان و جهان نشانه های حکمت ، قدرت ، علم ، رحمت و ... الهی است . 
4. قرآن می فرماید : در زمین برای اهل یقین نشانه هاست و نیز در خودتان ، آیا نم


درس هفتم :
در حمد و تسبیح محبوب 

نکات

1. هیچ وصف نیکویی را نمی توان سراغ گرفت که خداوند به آن متصف نباشد .
2. خداوند وجود کامل است و هر وجود کامل همه ی صفات نیکو را داراست . پس خداوند همه ی صفات نیکو را داراست .
3. خداوند صفات کمالی موجودات را دراست نه صفاتی که از نقص سرچشمه می گیرد . 
4. صفاتی که حکایت از نقص می کند چیزی نیستند که تا خداوند به آن ها متصف باشد مثلا جهل فقدان علم و عجز فقدان قدرت است .
5. ما صفاتی را که جنبه یکمال دارند به خدا نسبت می دهیم ( صفات ثبوتی ) و صفاتی را که جنبه ی نقص دارند از او سلب می کنیم ( صفات سلبی )
    سوال های متن : 
1. چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟ استدلال نمائید .

مقدمه اول : خداوند وجودی کامل و عاری از هرگونه عیب و نقص است . 
مقدمه دوم : هر موجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داراست .
نتیجه : پس خداوند همه ی صفات خوب را داراست .
    2. صفات ثبوتی خداروند را تعریف کنید .

صفاتی که جنبه ی کمال دارند و خداوند آن ها را داراست مثل قدرت ، علم و عدالت .    3. صفات سلبی خداوند را تعریف کنید .

صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست .    اندیشه و تحقیق : 
الف )
1. ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .    2. چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .    3. چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .    ب ) 
چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .
2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری . 
3. حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی . 
4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .


1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .
2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .
3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .
4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی .
    ج )
1. صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .
صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن . 
 درس هشتم 
در پناه ایمان  نکات

1. اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به بهره ها و ثمرات آن امیدوار باشد . 
2. مؤمن کسی است که عمل صالح انجام می دهد . زیرا هر کس به مرحله ی ایمان رسید به آن چه ایمان آورده عمل می کند . 
3. عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزش مند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد . 
4. عمل شایسته ثمره ی ایمان است . 
5. علم و شناخت مانند چراغ است که راه را نشان می دهد اما برانگیزاننده و محرک انسان به عمل ایمان است .
6. جایگاه علم ، ذهن و اندیشه ی آدمی است و جایگاه ایمان قلب انسان می باشد . 
7. ایمان قلبی محرک و انگیزه انسان برای حرکت است . 
8. قلب کانون وجود آدمی است . 
9. دوستی و یا تنفر نسبت به کسی مربوط به قلب است .
10. اطمینان و آرامش و یا اضطراب و پریشانی از صفات قلب است .
11. ایمان باور و اعتماد قلبی همراه با حب و دوستی و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند . 
12. در صورتی قلب برای پذیرش حقیقت آماده است که به زیبایی هایی آراسته و از آلودگی هایی دور باشد . 
13. قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است . 
14. ایمان درختی است که در قلب جوانه می زند و تناور می گردد و بر شاخه های آن اعمال شایسته و نیکو پدیدار می شود
    سوال های متن : 
1. قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟ ( سه مورد )

- اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به ثمرات آن امیدوار باشد . 
- مؤمن کسی است که عمل صالح انجام دهد . 
- عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد . 
   2. چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

عمل ثمره و میوه ایمان است . شناخت ماتا به مرحله ایمان نرسد منجر به عمل نمی شود .    3. کانون وجود آدمی چیست ؟

قلب کانون وجود آدمی است . اگر به چیزی گرایش داریم و یا از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست قلب است که گاه قساوت گاه آرامش دارد و گاه اضطراب و گاه در حال یقین است و گاه در حال شک . 

5.از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟ 
قلب محور وجود انسان است و عموم حالات پسندیده یا ناپسند از قلب سرچشمه می گیرد . 
6. چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟ برای این کار باید آگاهی از عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند . از آنجا که قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد . در این حالت است که انسان بدان حقیقت دل می بندد و احساسی از اطمینان و آرامش وجودش را فرا می گیرد . 

7. مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟ 
قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است بنابراین باید ببینیم قلب ما منزلگاه کیست و برای کدام دوست می تپد و با مهر چه کسی گرم است و در این حرم چه کسی حضور دارد ؟ . اندیشه و تحقیق : 
الف – پاسخ دهید : 
1. چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 
برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند . 
2. بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید . باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود . 
ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است . آن کتاب را بخوانید و تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید . 

ردیف

علم

ایمان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

توانستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

خوب خواستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی9jZ!Wbign="justify">

زیرا جهان و زیبایی های آن نشانه های زیبایی ، علم ، قدرت و رحمت خداست توجه به آنها یاد خدارا در دل زنده می کند و رحمت خدا را یادآور می شود و این یادآوری بر دوستی و محبت ما به او می افزاید .  

درس نهم : 
قدم در وادی امن 

نکات

1. قلب پاک نوجوان و جوان دریچه ای گشوده به آسمان است . 
2. پاکی دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان است .
3. انسان با قلبی پاک از مادر متولد می شود و این پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند . 
4. نوجوانی و جوانی خوشبخت است که پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .
5. هر اندازه که پاکی بیشتر باشد درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر است . 
6. انسان تا قوای جوانیش هست تا روح لطیف جوانی هست تاریشه های فساد در او کم است می تواند خودش را اصلاح کند . 
7. تفکر پیرامون آیات خدا و توجه دائم به خدا و نعمت های او و انس با عوامل تقویت کننده یاد خدا و دوری از موانع یاد خدا و انجام نیکی و دوری از بدی و رعایت واجبات و محرمات از عوامل رسیدن به ایمان و حفظ آن است .
    سوال های متن : 
1. رسول خدا (ص) درباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

یکی از ملائکه ی خ:.7<اوند هر شب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد : برخیزید و ( برای رستگاری ) بکوشید .    2. چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟  3. اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟

توجه دائم به او ارتباط ما با او را افزایش می دهد و این پیوند را مستحکم می کند . یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است .    4. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

اگر به زندگی خود توجه کنی نشانه های لطف و رحمت خدا را بروشنی می بینی . ذکر محبت های خدا یاد او را زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک می کند .    5. چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

مطالعه زندگی معصومین (ع) و دوستان خدا ، قرائت قرآن کریم ، حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت ، زیارت مرقد معصومین (ع) و امام زادگان و اولیای خدا ، همنشینی با دوستان صادق و صمیمی از جمله این عوامل هستند .    6.دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

1) دوستانی که نگاه جدی به زندگی نکرده و هدفی متعالی ندارند اینان فضایی اطراف ما ایجاد می کنند که فرصت یاد خدا را از آدمی می گیرد . 
2) سرگرم شدن به فیلم ها و کتابهای نامناسب نهال پاکی و طهارت نوجوانی را می خشکاند و پیوند با خدا را بشدت ضعیف می کند .
    7. چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود را نام ببرید .

1) تفکر پیرامون آیات خدا
2) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او 
3) توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان 
4) انجام اعمال نیک و دوری از گناه 
   اندیشه و تحقیق : 
1.چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .    2. به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .    3. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .    4. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .    5.چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس اول : در پیشگاه نور  نکات

1. انسان همواره در حال انتخاب است و انتخاب درست متکی بر شناخت درست است . 
2. اگر بخواهیم دل بستگی های کوچک وپست ما را به خود جلب نکند بلکه مجذوب یک انتخاب و هدف بزرگ شویم باید شناخت درستی از خوبی ها و زیبائی ها داشته باشیم . 
3. داستان حضرت ابراهیم (ع) و نفی معبود ها و دلبستگی های کوچک توسط او، مثال روشنی است بر مدعای ما . 
4. او هر معبودی را که غروب و افول داشت دوست داشتنی و سزاوار دل بستن نمی دانست . 
5. از دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) هر چیز که افول و غروب داشته باشد معلوم است که تحت سیطره و قدرت موجود دیگری قرار دارد . 
6. اموری مانند ستاره و ماه و خورشید که حرکت و طلوع و غروب دارند نمی توانند معبود ما باشند معبود ما کسی است که اینها را خلق کرده و بر طبق یک نظام خاصی آنها را به حرکت درآورده است .
    تفکر : 
1. چه ویژگی در ماه ، ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند ؟

ویژگی مشترک هر سه افول آنها استدلال حضرت ابراهیم این بود که چیزی که ناپایدار باشد و افول کند شایستگی پرستش را ندارد .  2. کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟ دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود ؟

حضرت ابراهیم (ع) از اینکه ستاره و یا ماه و یا خورشید را معبود خود قرار دهد بیزاری جست و فرمود : من روی خود را به سوی کسی می گردانم که آسمانها و زمین را پدید آورده است . 
از دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) هر چیز که افول و غروب داشته باشد معلوم است که تحت قدرت و سیطرهء موجود دیگری قرار دارد . معبود ما کسی است که این ها را خلق کرده است و بر طبق نظام خاصی آن ها را به حرکت در آورده است . 
 


درس دوم : تفکری در خویش 

نکات

1. هر انسان همواره در حال انتخاب است . 
2. نوجوانی و جوانی را باید آغاز انتخاب های بزرگ داشت .
3. همهء موجودات در مسیر از نقص به کمال در حرکتند . 
4. رسیدن به کمال یعنی آشکار شدن استعدادهای نهفته . 
5. انسان بر خلاف گیاهان و حیوانات استعدادهای نامحدود دارد . 
6. انسان جویای کمال است همه تلاشهای او بیانگر این خصوصیت اوست . 
7. لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد . 
8. درخت وجود انسان با شکوفایی همه استعدادها شادابی می گیرد . 
9. کسی که همه استعدادهای او بطور متوازن رشد کند انسانی کامل و دوست داشتنی است . 
10. مهمترین استعدا انسان بی نهایت طلبی اوست . 
11. بی نهایت ( کمال مطلق ) کسی جز خدا نیست و انسان دانسته و یا ندانسته بدنبال خداست . 
12. انسان بر خلاف گیاه و حیوان با تفکر و انتخاب خود باید راه کمال را بپوید . 
13. نمونهء برجستهء انسان به کامل امام علی (ع) است زیرا همهء ابعاد وجودی او متوازن و در حد اعلاء رشد کرده است .
    سوال های متن : 
1.چرا دوران نوجوانی و جوانی اهمیت دارد ؟

زیرا این دوره آغاز انتخاب های بزرگ انسان می باشد که به اصل زندگی مربوط می شود .    2. فرق استعداد های گیاهان و حیوانات از یک طرف با استعدادهای انسان از طرف دیگر در چیست ؟

استعدادهای گیاهان و حیوانات محدود است . یک هسته ی خرما می خواهد به یک نخل تنومند تبدیل شود و ... ولی استعدادهای انسان متنوع و گسترده است . دیگر اینکه آدمی بی نهایت طلب است گیاه یا حیوان وقتی به سر منزل رسید متوقف می شود ولی استعداد انسان پایان ندارد به هر مرحله می رسد بالاتر را طلب می کند .    3. فرق انسان با سایر موجودات در رسیدن به کمال چیست ؟

گیاهان بطور طبیعی و حیوانات بطور غریزی استعدادهای خود را شکوفا می کنند اما انسان مسئول سرنوشن خود است او باید از « قدرت تفکر و تعقل » و « قدرت انتخاب » خود استفاده کند یعنی خوبی ها را بشناسد و با انتخاب آن راه ها ، بسوی کمال حرکت کند .    4. قرآن درباره قدرت تفکر و قدرت انتخاب انسان چه می فرماید ؟

« انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا » ؛ ما راه را به او « انسان » نشان دادیم یا سپاسگزار (و پذیرا ) خواهد بود یا نا سپاس . این آیه شریفه نشان می دهد که خداوند قدرت تشخیص راه را از بی راهه در نهاد انسان گذاشته است و او خود باید راه راست را انتخاب کند که در این صورت سپاسگزار نعمت خدا بوده است وگرنه موجودی ناسپاس خواهد بود .    5. سخن قرآن دربارهء مسئول بودن انسان نسبت به اعمالش چیست ؟

« کل نفس بما کسبت رهینه ؛ هر کس در گرو کاری است که کرده است . »    6.حقیقت زندگی انسان چیست ؟

شکوفایی تدریجی وجود او و رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها یعنی از نقص ها رها شدن و به کمال رسیدن.    7. شخصیت متوازن و متعادل چگونه شخصیتی است و چرا چنین افرادی دوست داشتنی هستند ؟

عبارتست از شخصیتی که همه استعدادهای او بطور متعادل رشد کرده باشد و بخاطر همین مطلب دوست داشتنی هستند .    اندیشه و تحقیق : 1.پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .
- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها . 
- انسان موجود جویای کمال است .
- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد . 
- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند . 
- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست . 
- بی نهایت ( کمال مطلق ) کسی جز خدا نیست . 
- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید . 
   2. تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

مفید است و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد .    3. قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هریک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند ؟

با قدرت تعقل و آگاهی خود خوبی ها را می شناسیم و با قدرت انتخاب بسوی آن کمال پیش می رویم . میزان صحت هدف به میزان آگاهی انسان بستگی دارد . 

4. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد . 

5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟ 

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد و همهء استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .


درس سوم : هدف های اصل زندگی 

نکات

1. انسان ها دارای استعدادهای گوناگونی هستند که با شکوفا کردن آن ها به کمال می رسند . 2. آن ها در انتخاب هدف ها و دلبستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . 3. منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست . 4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در انتخاب هدف ها و دل بستگس ها نیز اختلاف پیش می آید . 5. اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم ، به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد . 6. رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینۀ بینش ها و نگرش های اوست . 7. آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند . 8. ما برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها معیار و ملاک می خواهیم . 9. چون خداوند خالق ماست بنابراین از هرکس به ما آگاه تر و مهربان تراست و بنابراین در کتابش معیارهایی برای انتخاب هدف های اصلی به ما ارائه کرده است . 10. از نظر قرآن هدف های دنیایی سه ویژگی دارند : - تمام شدنی و پایان پذیرند . - احتمال نرسیدن به هدف های زود گذر هست . - اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 11. از نظر قرآن هدف هایی آخرتی سه ویژ گی دارند : - نامحدودند و بی پایان . - سعی برای هدف های آخرتی نتیجه بخش است . - توجه به آنها مانع نیل به مقاصد دیگر نیست . 12. راه درست در زندگی آن است که هدف های آخرتی را اصل قرار بدهیم و هدف های دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدف های آخرتی در نظر بگیریم .    سوال های متن : 
1. منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ...    2. داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت .    3. رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست .    4. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم . 
- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم . 
- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم . 
   5. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد .    6. ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

- تمام شدنی و پایان پذیرند .
- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد . 
- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 
   7. ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

- نامحدود و بی پایان اند . 
- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است . 
- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست . 
   اندیشه و تحقیق : 
1. پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

1) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . 
2) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست . 
3) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود . 
4) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست . 
5) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است . 
6) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم .
    2. در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید . 
1) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند .    2) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است .    3) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند .    3. با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

دل بستگی های دنیایی

دل بستگی های  اخروی

1. زود گذر و پایان پذیرند .

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.


درس چهارم : برترین کمال

نکات 1. هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسان ندارند . 
2. هدف های اخروی هم درجات متفاوتی دارند . 
3. برخی از هدف ها به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی است با رسیدن به هدف های دیگر . 
4. هر چه هدف ما برتر و جامع تر باشد نهال وجود ما پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد و به کمال خواهد رسید .
5. خداوند مبدأو سرچشمه ی خوبی هاست . هر خوبی در این جهان و آن جهان از اوست . 
6. آدمی در ذات خود در جسنجوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت . 
7. پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است . 
8. اگر روح انسان بی نهایت طلب است ، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد . 
9. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست . 
10. حضرت ابراهیم (ع) به مردم آموخت که نباید به هدف های پایان پذیر دل بست بلکه باید روی به سوی کسی نمود که پایانی ندارد و خالق جهان آفرینش است . خدایی که سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها است . 

سوال های متن : 
1. آیا هدف های دنیایی و!:/8Eایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟ 
خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند . 

2. هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد . 
3. هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟ استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند . 

4. ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن ) 
1) آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است . 
2) آن چه خدایی نیست نابود شدنی است . 
3) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست . 
4) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است . 
5) پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست . 
6) برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست . 

5. مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟ خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست . 
6. گمشده ی انسان چیست ؟ آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است . 

7. تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟ 
این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست . 
اندیشه و تحقیق : 
1. پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .

شماره

پیام های اصلی

1.

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

2.

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟ 
بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند . 

3. عبارت های زیر را تکمیل کنید : 
الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد . 
ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست . 


4. چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟ 
در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .


درس پنجم : تو را چگونه بخوانم ؟ 

نکات

1. وجود خدا برتر از هر خیال و اندیشه است . 
2. او را چنانکه شایسته است نتوان شناخت زیرا خرد هیچ معلول و مخلوقی نمی تواند به علت و خالق خود احاطه پیدا کند . 
3. اگر اندیشه انسان از احاطه بر ذات خداوند محروم است پس او را از راه آیات و نشانه هایش باید شناخت . 
4. هر جمال و جلالی که در عالم است نشانه ای از جمال و جلال اوست . 
5. اوصاف خداوند برتر از همه کائنات است زیرا او خالق و دیگر چیزها مخلوقند او کمال بی نهایت است و آنها متناهی . 
6. تنها صاحب اختیار عالم و منبع همه کمالات عالم خداست . 
7. هیچ چیز از خود استقلالی ندارد موثر در هستی تنها خداست و همه متکی به او هستند . 
8. انسان به کسی عشق و محبت دارد که همه کمالات را دارا باشد . خداوند دارای همه کمالات می باشد پس تنها او سزاوار عشق و پرستش می باشد .
    اندیشه و تحقیق : 
1. اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

سوره

اسم وصفت

1

توحید

الله – احد – الصمد

2

حمد

الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3

255 بقره

الله – الحی – القیوم – العلی �/)!:8�لعظیم -

4

256 بقره

الله – سمیع – علیم 

5

4 آل عمران

الله – عزیز – ذوانتقام

 


  2. چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست .    3. اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان.    4. در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4

2. ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3

3. قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2

4. نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6

5. قل ان صلاتی و5/NC/B6سکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

)9(

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5

6. کل من علیه فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


بنام خدا سؤالات درس دين و زندگي 1تا 9  با جواب
 1) همراه با پاسخ راز شکفتن گل چيست؟
 اين راز را بايد در قابليتي جست وجو کرد که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است.دانه ازهمان هنگام که در خاک قرار مي گيرد،آماده است رشد کند،شکوفا شود و بر زيبايي آفرينش بيافزايد.
2)کمال يک دانه در چيست؟
دانه بارشد و شکوفايي و کسب زيبايي و طراوت،به کمال مي رسد و قابليت ها و استعدادهاي خود را ظاهر مي سازد تا بدين ترتيب به مقصود و غايتي که خداوند برايش مقدر کرده است،نائل شود
 3)کمال ما در چيست؟
در شکوفايي استعداد ها و قابليت هايمان است
 4)استعداد و قابليت چه کمالاتي در ما وجود دارد؟
تمام خوبي ها را در خود شکوفا کردن
5 )چگونه مي توان آن استعداد ها را شکوفا کرد؟  
با انجام دادن خوبي ها و رسيدن به سر چشمه ي خوبي ها
 6) فرمايش امام صادق(ع)درمورد آثار خواندن قرآن براي يک جوان مومن را بنویسید؟
1.قرآن با گوشت و خونش در مي آميزد 2. خداوند او را با فرشتگان بزرگواري که نويسندگان و حاملان قرآنند،همنشين مي کند 3. قرآن در قيامت حافظ و نگهبان او خواهد بود
 7) تکمیل کنید؟
2) قرآن کريم راهنماي.........انسانهاست و مردم را به............ هدايت مي کند.  زندگي- استوارترين راه ها
   8) فوايد تدبر در آيات الهي را بنويسيد؟
1. يافتن راه زندگي خود 2. ژرف انديشي براي کشف نکات وپيام هاي قرآن 3. گشودن قلب به انوار الهي 4. تقويت عقل وقلب 5. باز کردن راه براي شناخت حقايق وبندگي خدا متعال
 9) درچه صورت مي توان در کلامي بيشتر تدبر کرد؟
کلام هر قدر عميق تر و حکيمانه تر باشد بيشتر مي توان در آن تدبر کرد
 10)تکمیل کنید؟   
کلام خداوند......................و................... کلام هاست. برترين- حکيمانه ترين
 برتري کلام خداوند برديگر سخنان مانند بر تري......بر......است. خالق- مخلوق
 11)راز تازگي و جاودانگي قرآن در چيست؟
1. از هر کژي و ناراستي به دور است
 2. چنان عمق و ژرفايي دارد که حقايق و حکمت هاي آن را پاياني نيست.
12)مراحل تدبر در قرآن را بنويسيد و بگوييد هر مرحله به چه کساني اختصاص دارد؟
مرحله اول :گاهي درک معنا و مفهوم آيه براي درک معنا و مفهوم آن کافي است مانند آيات ابتداي سوره ي حمد.عموم مردم مرحله دوم :گاهي نيز بادقت در پيام و بخش هاي مختلف يک آيه،آغاز و انجام آيه،ارتباط آيه با آيات قبل مي توان به نکات زيبا و حکيمانه ي قرآن دست يافت و اين ناشي از تفکر و تعلق در آيات است. متخصصین مرحله دوم را تفسیر نامیده اند
  13)تکمیل کنید ؟
)هرقدر.................در آيات عميق تر شود،سطوح بالاتري از پيام هاي قرآن کريم براي انسان آشکارمي گردد .    تفکر
14)ابزار تدبر در قرآن چيست؟و عملکرد آن را بنویسید؟
عقل است-خوبي را از بدي تشخيص مي دهد ، به وسیله آن می انديشيم و به حقايق پي ببريم.
 15)تکمیل کنید؟
.....................نتيجه ي بهره مندي از................و...................است.           دانايي-- قوه ي عقل--- خرد ورزي
16) اگر بخواهيم پيام هاي قرآن را در يابيم و زندگي را بر اساس آن بنا کنيم بايد چه کنيم؟
بايد با تفکر و تعلم،تفقه ، تذکر ، به حقايق قرآن دست يابيم
17)آشنایی با روش هاي تفکر و تدبر در قرآن چه کمکي به ما مي کند؟
کمک مي کند که سريعتر و آسانتر پيام هاي آيات را در يابيم و رابطه هاي مختلف ميان آن ها را درک کنيم
 18) اولين و برترين معلم قرآن کيست؟
رسول خدا(ص)
 19)رسول خدا(ص)به عنوان اولین معلم قرآن چه کارهايي را به عهده داشتند؟ 
 1.روش تفکر در قرآن را به ما آموخته 2. به سوال هاي مردم درباره ي آيات پاسخ داده است 3.چگونگي عمل به احکام را به ما نشان داده است
20) شروط بهره مندي از قرآن کريم چيست؟
توانايي علمي،همت،تقوا،پشتکار
 21)تکمیل کنید؟
 واجب است هنگام رساندن دست به قرآن................داشته باشيم.    وضو
 22)آداب قرائت را بگوييد؟
1.هنگام قرائت قرآن وضو داشته باشيم 2.با احترام مقابل قرآن بنشينيم 3.روزانه قدري از آيات آن را بخوانيم 4.با معاني آن آشنا شويم
 
23)هدف از نزول قرآن چيست؟
 هدايت انسان هدف اصلي نزول قرآن بوده است
 24) با داشتن چه ويژگي هايي مي توان از هدايت قرآن بهره مند شد؟
1.پرهيزگاري 2.مسلمان بودن 3.انديشيدن در قرآن 4.تدبر در آن
 25) محدوده ي تاريخي وجغرافيايي هدايت قرآن کريم چقدر است؟  
تاريخي:از خلقت انسان تا قيامت جغرافيايي:براي تمام جهانيان و تمام مکانها
 26) ثمرات و نتايج هدايت قرآن کريم چيست؟ 
 1-يادگيري 2- تفکر 3- تزکيه 4- تدبر 5- رحمت 6- تعليم 7- روشنگري 8- بشارت، اندرز،بيم
 27)انتخاب بزرگ حضرت ابراهيم(ع) چه بود؟
ص18 يگانه پرستي
 28)ايشان بر چه معياري انتخاب خود را انجام داده است؟
 1.خدا پايدار است اما چيزهاي ديگر ناپايدارند 2.خدا خالق است اما چيزهاي ديگر مخلوقند 3.علم خدا همه جا و همه چیز را در بر گرفته است اما چيز هاي ديگر علمي ندارند 4.خدا هدايتگر اما چيزهاي ديگر گمراه کننده 5- خداوند محدود به زمان و مکان نيست
   29)سرآغاز انتخاب هاي زندگي انسان چه دوره ايست؟
ص18 نوجواني 4)
 30)علت جدايي حضرت ابراهيم(ع) از سرپرستش چه بود؟
  تا اينکه بتواند يکتا پرست بماند و مردم را به يکتا پرستي بخواند
 31)موفقيت ما در رسيدن به خدا به چه چیز گره خورده است؟
1.با تفکر درباره ي خود 2.با استعانت از هدايت الهي
  32)تفاوت استعدادهاي نهفته در گياهان و حيوانات با انسان را بنويسيد؟
1.استعدادهاي گياهان و حيوانات در محدود ه ي خاصي است اما استعدادهاي انسان بسيار گسترده و متنوع است 2.انسان بي نهايت طلب است ولي گياهان و جانوران وقتي به سرمنزل رسيدند متوقف مي شوند
33)براي اين دو ويژگي استعدادهای انسان چه نامي انتخاب مي کنيد؟
1.تنوع طلبي انسان (تنوع کمالات انسانی) 2.بي نهايت طلبي انسان(بی نهایت طلبی در کمال جویی)
34)جمله ي حضرت ابراهيم(ع) به ستاره پرستان بيانگر کدام يک از اين ويژگي هاست؟
      بي نهايت طلبي
35)چرا چيزهايي مانند ماه،ستاره و...لايق پرستش نيستند؟
1.ناپايدارند 2.مخلوق اند 3.علمي ندارند 4.هدايتگر نيستند 5- محدود به زمان و مکانند
36) حضرت ابراهيم(ع) کدام جهت را براي خود انتخاب کرد؟
پرستش خدای یگانه و دوری از هر گونه شرک نسبت به خدا و قرار گرفتن در مسیر يکتا پرستي
   37)چرا حضرت ابراهيم (ع) اين جهت را انتخاب کرد؟چه دليلي بر درستي کار خود داشت؟
1.پايداري خداوند 2.خدا خالق است 3.علم خدا همه چيز را فرا گرفته است 4.خداوند هدايتگر است 5. محدود به زمان و مکان نيست
38) آيا حضرت ابراهيم (ع)با ميل خود يکتا پرست شد؟
بله- با ميل خود و حق گرايانه:
   39) منشاء انتخاب هدف انسان ها چيست؟
طرز فکر او(تفاوت در بينش ها)
  40)مهم ترين انتخاب هر انسان چيست؟چرا؟ انتخاب هدف زندگي، زيرا اين انتخاب است که به تمام برنامه هاي ما جهت مي دهد و رنگ و بوي خاصي به آن مي بخشد 41)تفاوت انسان با گياهان و حيوانات در نحوه رسيدن به کمالات را بنويسيد؟
1.استعداد گياهان به طور طبيعي و استعداد حيوانات به طور غريزي شکوفا مي شود اما نهال وجود انسان صرف نظر از برخي جنبه هاي جسماني به دست خودش رشد مي کند 2.حيوانات و گياهان هيچ مسئوليتي براي سرنوشت خود ندارند ولي انسان مسئول سرنوشت خود است
 42)نعمت هايي که خداوند به انسان بخشيده کدامند و وظيفه ي هر کدام را بنويسيد؟
1.قدرت تفکر:خوبي ها و راه رسيدن به آنها را مي شناسد 2.قدرت انتخاب:خوبي ها را بر مي گزيند و راه رسيدن به سعادت را مي پيمايد
43)چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟
زيرا انسان قدرت تفکر دارد که با آن خوبي ها و راه رسيدن به آنها را مي شناسد و قدرت انتخاب دارد که با آن خوبي ها را بر مي گزيند و راه رسيدن به سعادت را مي پيمايد به همين جهت است که انسان مسئول سرنوشت خود است
  44)ويژگي هاي انسان بزرگ چيست؟
آدم هاي بزرگ مقاصد بزرگ دارند،زود به پايان نمي رسند و تمام نمي شوند
   45)اگر ما به جاي هدف هاي اصيل هدف هاي غير اصيل را انتخاب بکنيم و به آن عمل کنيم چه نتايجي براي ما در پی خواهد داشت؟
   عمر ما بي ثمر و به سعادت نخواهيم رسيد
  46)در چه صورتي عمر ما بي ثمر و به سعادت نخواهيم رسيد؟
  اگر به جاي هدف هاي اصيل،هدف هاي غير اصيل را انتخاب کنيم
 47)معيار هدف هاي اصيل چيست؟
1.پايان ناپذير باشند 2.اگر به عنوان هدف اصلي برگزيده شود به هدف خود خواهیم رسيد
  48)معيار هدف هاي غير اصيل چيست؟
 1.پايان پذيرند 2.به مقداري از آن ها مي توان رسيد 3- همان هدف هاي دنيوي هستند
 49)- منشاء تفاوت در هدف ها و دلبستگي ها چيست؟
تفاوت در بينش ها
50) براي انتخاب صحيح هدف ها به چه چيز نيازمنديم و چه کسي و در کجا اين نياز را براي ما پاسخ داده است؟
نيازمند معيار و ملاک هستيم و خداوند در قرآن کريم
 51) در چه صورت داراي عمري مفيد و به سعادت خواهيم رسيد؟
در صورتي که هدف هاي اصیل زندگي را به درستي شناخته و انتخاب کنيم و عمر خود را صرف رسيدن به آن کنيم
52) اگر ما در شناخت هدف ها ي اصلي و غير اصيل دچار ترديد يا اشتباه شويم چه عاقبتي خواهيم داشت؟
آن گاه عمر ما و زندگي ما ثمر نخواهد داد و ميوه ي رستگاري را نخواهيم چيد.
 53)در ميان هدف ها اصلي کامل ترين هدف کدام است؟
وجود ما مجموعه اي از استعداد هاي گوناگون مادي و معنوي است هرچه هدفي را که بر مي گزينيم کاملتر و جامع تر باشد استعدادهاي بيشتري را در بر مي گيرد و نهال وجود ما هم پربار تر مي شود و سراسر وجود ما را شادابي و بالندگي و شور نشاط خواهد گرفت
 54) نزديکي به خدا «يک نزديکي حقيقي است»يعني چه؟
يعني بعد ظاهري و مکاني ندارد ، نزديکي مکاني و ظاهري نيست ، مثلاً چه بسا دو نفر در يک مکان کنار هم باشند ولي هيچ نزديکي به هم احساس نکنند ،نزديکي به خدا نزديکي حقيقي است همان طور که دوري از او بدترين نوع دوري است
 55) شرط تقرب به خدا چيست؟
 خدا سر چشمه ي خوبي هاست و انسان به ميزان خوبي هايش به او نز ديک مي شود به ميزان زيبايي ها و خوبي هايي که کسب مي کند 4
امام سجاد (ع) دوست داشتن چه چيزهايي را از خدا درخواست مي کند؟
1-دوست داشتن خدا 2-دوستي آنان که خدا را دوست مي دارند 3-دوستي هر کاري که او را به خدا نزديک کند
  56)چرا مقصود و محبوب ما ذات خدا وند است؟
هرکس در خود اندکي تامل کند مي بيند که در ذات خود در جست وجوي منشا خوبي ها و زيبايي هاست و تا به آن منبع و مبداء نرسد آرامش نيافته از پاي نخواهد نشست  از آن جا که خداوند سرچشمه تمام خوبي هاست پس مقصود ما خداست
 57)ازجمله«من آنچه را که افول مي کند دوست ندارم » چه درسي مي توان گرفت؟
نبايد در زندگي به هدف هايي دل بست که گذراست و پايان پذير است بلکه بايد روي به سوي کسي کرد و دل به کسي بست که پاياني ندارد و خالق کل اسمان ها و زمين است
58) بزرگي انسان ها و عظمت آنان به چه چيز بستگي دارد؟
انسان هاي بزرگ و با عظمت دنبال هدف هايي هستند که جامع ترين و برترين هدف ها باشد(رسيدن به هدف هاي اصيل و تلاش براي رسيدن به آنها) 2
59) عبارات را تکميل کنيد:
 اگر هدف ها و دلبستگي هايم را درست انتخاب کنم هريک را ......... ......قرار دهم درخت وجودمن........... خواهد شد    در جای مناسب-(پر ثمر تر)
ب) برترين محبوب........ ست...زيرا.................. .....        خدا   -     او سرچشمه ي تمام خو بي هاست                                                     
60)از چه راه هايي مي توان به اوصاف خدا دست يافت؟
1-کتاب خلقت(آينه هستي) 2-کتاب زندگي(قرآن) 2
61) حديث«ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِِِِِِِِِِِِفَتِکـ» را ترجمه کنيد وبگوييد از کيست ودر مورد چيست؟
آن چنان که شايسته ي معرفت توست تو را نشناخته ايم –رسول خدا(ص)-عدم شناسايي کامل خدا، انسان قادر به شناخت کامل و چیستی خدا نيست.
62) چرا خداوند را آنگونه که شايسته ي اوست نمی توانیم بشناسیم؟و کدام آیه بيانگر اين حقيقت است؟
انسان محدود است و خدا نامحدود، موجود محدود را توان آن نيست که بر موجود نامحدود احاطه يابد. پس انسان نمي تواند بر خدا احاطه يابد و او را بطور کامل بشناسد
63)چه راه هايي براي معرفت به خدا و توصيف او پيشنهاد شده؟ و کدام بيانگر اين حقيقت است؟
 انسان مي تواند به وسيله ي آفريده ها و زيبايي هايي که در عالم هستي وجود دارد و همچنين از نام هاي نيکوي خدا که در قرآن آمده به خدا معرفت پيدا کند ،زيرا هر موجودي که اين زيبايي ها را مي بخشد خود داراي آن هست. پس بنابر اين ما نمي توانيم به طور مستقيم به خداوند شناخت پيدا کنيم و او را بشناسيم
 64)چرا خدا مانند مخلوقات نيست؟ و کدام بيانگر اين حقيقت است؟
زيرا خدا علت است وهمه معلول-او خالق است و همه مخلوق-همه محدود و او نامحدود-اوکامل و همه ناقص ،او جاويد است و همه فاني ، و وجود نا محدود یکی بیشتر نیست. بنابر اين هيچ يک از مخلوقات نمي توانند مانند او باشند
 65)مفهوم صفات الهی را بنویسید؟
 محيي: خدا زمين مرده را زنده مي کند.
 قادر: خداوند بر زنده کردن مو جودات و حرکت منظم ستارگان و...تواناست
رازق: خداوند به همه ي موجودات روزي مي رساند
 خالق: خداوند آنچه در آسمان ها و زمين است را آفريده است
 مدبر: خداوند همه ي موجودات را به بهترين شکل اداره مي کند.
مقدر: خدواند حرکت خورشید ، ماه ، ستارگان و شب و روز را اندازه گیری کرده است (خداوند موجودات را اندازه گيري کرده و بطور دقيق آراسته است ).
 حکيم: خداوند کار بيهوده انجام نمي دهد و کارهاي او در نهايت استحکام کمال است
رحيم: خداوند نسبت به تمام موجودات مهربان است
 عليم: خداوند داناست و نسبت به اعمال همه ي مخلوقات آگاه است
66) از چه راه هايي مي توان به صفات خدا پي برد بامثال؟
الف)تدبر و تفکر درکتاب خلقت:وقتي نظم و غايتمندي را در مخلوقات مي بينيم حکيم بودن خدا را در مي يابيم ب) تدبر و تفکردرکتاب زندگي ( قرآن):هر گاه قرآن را مي گشاييم و با کلمه ي «بسم الله الرحمن الرحيم» مواجه مي شويم رحمان و رحيم بودن او را درک مي کنيم
67)چه زماني مي توان حکيم بودن خدا پي برد؟
 با مشاهده ي نظم و غايتمندي مخلوقات
68)- چرا خداوند همه ي صفات نيکو را دارد؟
زيرا خداوند وجودي کامل است و هر وجود کاملي همه ي صفات خوب و نيکو را دارد و اگر حتي يک صفت نيکو را نداشته باشد ناقص مي شود و از کامل بودن خارج مي گردد و به ديگران نياز مند مي شود پس خداوند همه ي صفات خوب و نيکو را دارد «الله الصمد»
 69) چرا خداوند صفاتي را که نشانه ی نقص باشند ندارد؟
ص56 زيرا پذيرش هر نقصي در خداوند به معناي پذيرش کامل نبودن او و به معناي محتاج بودن و نيازمند بودن اوست در حالي که اين مخلوقات هستند که نيازمندند و خداوند مبرّا و منزّه از نياز است
70) آيا مي توان هر صفتي که در مخلو قات است به خدا نسبت داد؟
هر حُسن و کمالي که مخلوقات دارند از خالق دريافت کرده اند کسي مي تواند کمال و خوبي به ديگري بدهد ، که خود آن را دارا باشد بنابر اين خداوند سر چشمه ي همه ي کمالات است اما صفاتي که از نقص و محمدوديت مخلوقات سرچشمه مي گيرد در خدا نيست مثل جهل که نبود علم است و... که همه نوعي نقص و کاستي هستند و چيزهايي نيستند که لازم باشد خداوند آن ها را دارا باشد
 71) صفات ثبوتي را تعريف کنيد؟
صفاتي که جنبه ی کمالي دارد مثل قدرت، علم، رحمت و ... را صفات ثبوتي مي ناميم و به خدا نسبت مي دهيم يعني خدا اين صفات را داراست
72) صفات سلبي را تعريف کنيد؟
صفاتي که از نقص و نياز ناشي مي شوند مثل جهل و عجز و... را صفات سلبي مي ناميم اين ها را از خدا سلب مي کنيم يعني خدا وند اين صفات را ندارد و ازآن ها پاک و مبرّاست
  73)تکمیل کنید؟
حمد به معني..............وتسبيح به معني...............و................است.                   ستايش-- پاک دانستن - منزه دانستن
درحمد و ستايش همواره......را بيان مي کنيم و در تسبيح ،خدا را از...... پاک ومنزه مي داريم  .      صفات ثبوتي- صفات سلبي
75) چرا ستايش و حمد واقعي براي خداست؟
    زيرا همه ي زيبايي ها و خوبي ها از اوست به دليل کمالات و زيبايي هاي او
 76) معيار و ملاک توصيف خداوند به برخي از صفات چيست ؟
هر صفتي که نشانه ي کمال است و مخلوق از خالق دريافت مي کند ازصفاتي است که خداوند آن را داراست.
 77) چرا نمي توانيم برخي از صفات را به خداوند نسبت دهيم؟
 زيرا برخي از اين صفات از نقص و محدوديت سرچشمه مي گيرند وپذيرفتن آن ها در خداوند به معناي پذيرش کامل نبودن او و به معناي پذيرش محتاج و نيازمند بودن اوست.
 78) چه تفاوتي ميان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟
 1- صفاتي که خود انسان ها دارند و کمال محسوب مي شوند ازخودشان نيست ولي صفات خداوند از خودش است و خداوند سر چشمه ي همه ي صفات کمالي است. 2- موجودات، داراي صفات کمالي و نقصي هستند ولي خداوند تنها داراي صفات کمالي است. 3- صفات کمالي انسان داراي محدوديت است ولي صفات خداوند نا محدود است. 4- صفات انسان کم و زياد مي شود ولي صفات خداوند کم و زياد نمي شود.
79) اصطلاحات زير را تعريف را توضيح دهيد؟  حمد و تسبیح
حمد: دادن صفاتي به خداوند که داراست و نشانه ی کمال است
 تسبيح: صفاتي را که نمي توانيم به خدا نسبت دهيم و خدا آن ها را دارا نيست و نشانه ي نقص و نياز است
80)چه وقت شناخت منجر به عمل مي شود؟
وقتي که آن شناخت به مرحله ي ايمان برسد
81) اين سخن از کيست و چه پيامي دارد؟
الایمان والعمل اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان
از امام علي(ع)_هر قدر ايمان بيشتر باشد عمل بهتر مي شود(ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان معنايي ندارد)
82) ايمان چيست؟ و جایگاه آن کجاست ؟
 ايمان همان باور و اعتقاد قلبي همراه با حب و دوستي به حق و اعتماد و اطمينان است که شوق به سوي عمل را در انسان ايجاد مي کند -قلب
83) قلب در چه صورتي براي پذيرش حقيقت و راه زندگي آماده مي شود؟
در صورتي که از زشتي ها دور و به زيبايي ها آراسته گردد
84) زيبايي هاي قلب براي پذيرش حق و حقيقت کدامند؟
الف)سلامتي قلب از بيماري و گناهان ب)توجه قلب به هدف هاي زيباي زندگي و ياد خدا ج) بينايي قلب براي مشاهده ي حقايق و زيبايي هاي زندگي . د) باز بودن قلب بر روي آنچه با تفکر به دست آمده است .
85)زشتي هاي قلب که مانع پذيرش حق و حقيقت مي شوند کدامند؟
الف)داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقيقت ب)غفلت از هدف هاي زيباي زندگي و ياد خدا ج)سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبي ها و زيبايي ها. د)بسته شدن قلب بر روي حقايق و آنچه با تفکر به دست آمده است.
 86)تکمیل کنید؟
 ايمان درختي است که در...................جوانه مي زند.    قلب
87) چه تفاوتي ميان «شناخت»و«ايمان»وجود دارد؟
شناخت باعث عمل نمي شود ولي اين ايمان است که باعث عمل مي شود جايگاه شناخت عقل است و جايگاه ايمان قلب است.
88) قلب ما منزلگاه کيست؟
 ايمان به خدا   قلب مقدس ترين حرم عالم هستي است.
 89)چرا علاوه بر شناخت هدف ايمان به آن نيز لازم است؟
عقل با تفکر در آيات الهي و با استفاده از راه هاي معرفت بخش مي تواند خوب را از بد تشخيص دهد و به ما معرفي کند. اما اين کار عقل براي انتخاب خوبي ها و رفتن به سوي آن ها کافي نيست قلب هم بايد به کمک بيايد.
90) تفاوت هايي که علم و ايمان در مقابل يکديگر دارند را بنويسيد؟
 علم -ايمان 1- توانستن -خوب خواستن 2- ساختن ابزار- ساختن مقصد و هدف 3- سرعت دادن -جهت دادن 4- ساختن طبيعت -ساختن انسان 5- زيبايي عقل -زيبايي روح و قلب 6- انقلاب بيرون -انقلاب درون 7- سازگاري انسان با جهان- سازگاري انسان با خودش
91) چرا نوجوانان و جوانان به ملکوت آسمان نزديکترند؟
به خاطر خلوص و پاکي دل و بي آلايشي بيشتر آنها می باشد که درهای لطف خداوند بر روی آنان بازتر است
 92) راه هاي رسيدن به ايمان و تقويت آن را نام ببريد؟
الف) تفکر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي ب) توجه دائم به خداوند و ذکر و ياد او ج) توجه به نعمت هاي خدا د) انجام نيکي ها و دوري از گناهان  
93)يکي از حکمت هاي نماز پنج گانه را بنويسيد؟
زنده نگه داشتن ياد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن
94) ايمان و تقرب به خدا چه اثراتي براي ما دارد؟
تحولي شگرف وجود ما را فرا خواهد گرفت به طوري که گويا تولّدي جديد آغاز شده است «آيا آن کس که مرده بود و ما با ايمان زنده اش کرديم و براي او نوري قرار داديم که به وسيله ي آن در ميان مردم راه مي رود همانند کسي است که در تاريکي است و از آن خارج شدني نيست»
95) جامعه ي ايماني چگونه شکل مي گيرد؟
اگر جوانه هاي ايمان در مجموعه ي اعضاي يک جامعه پديدار شود
96) ويژگي هاي انسان مومن چيست؟
 الف) آرامش روحي خاصي دارد ب) از شادابي و لذت معنوي بر خوردار است ج) در قضاوت ها و تصميم ها خدا را در نظر مي گيرد د) احساس رضايت دروني از خدا دارد 7
97) ويژگي جامعه ي مومن چيست؟
الف)با يکديگر برادري و مودت دارند ب)در مسير خير و نيکي يکديگر را ياري مي دهند ج)در مقابل بيگانگان عزيز و سلطه ناپذيرند د)يکديگر را به حق و پايداري در راه حق فرا مي خوانند
98) امام صادق(ع) نسبت صبر و ايمان را چگونه بيا ن کردند؟
نسبت صبر به ايمان مانند نسبت سر به کل بدن است همان طور که اگر سر از بين برود بدن هم از بين مي رود اگر صبر از دست رود ايمان هم از بين مي رود
 99) توجه دايم به خداوند و ذکر و ياد او يکي از راه هاي تقويت ايمان است آنرا توضيح دهيد
حضور خداوند در خاطر ما در همه ي لحظات زندگي در آغاز صبح در طول روز و در هنگام کار و تحصيل و در انتهاي شب ارتباط ما را با او افزايش مي دهد و به تدريج به پيوندي استوار مي انجامد. يکي از حکمت هاي نماز پنج گانه زنده نگه داشتن ياد خدا در دل مومن است..
 100) چگونه شناخت خود را به مرحله ي ايمان برسانيم و ايمان را تقويت کنيم؟
قران کريم و پيشوايان معصوم(ع) راه هاي رسيدن به ايمان را به ما نشان داده اند.
تفکر پیرامون آیات الهی، توجه به ذکر خدا در همه حال، توجه به نعمت های الهی، انجام نیکیها و دوری از گناهان
اين راه ها هم ما را از مرحله ي شناخت به مرحله ي ايمان مي رسانند و هم سبب تقويت و محکم شدن آن ها مي شود.
 101) يکي از راه هاي تقويت ايمان تفکر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي است آن را توضيح دهيد؟
آنچه در جهان است نشانه هاي زيبايي علم قدرت و رحمت خداست . توجه به اين نشانه ها ياد خدا را در دل ها زنده مي کند و لطف و رحمت او را به ما ياد آور مي شود و در نهايت بر دوستي و محبت ما به خدا مي افزايد .
102) يکي از راههاي تقويت ايمان توجه به نعمتهاي خدا است آن را توضيح دهيد ؟
اگر به زندگي خود توجه کنيم نشانه هاي لطف و رحمت خدا را به روشني در آن مي بينيم اين نشانه ها در زندگي هر کس و متناسب با حالات دروني او به صورتي جلوه مي کند و به يادآوردن الطاف الهي ياد او را در دلها زنده نگه مي دارد و قلب را به او نزديک تر مي سازد .
 103) انجام نيکي ها و دوري از گنا هان یکی از راه تقويت ايمان است آن را توضيح دهيد ؟
هر عمل نيک دل را نوراني مي کند و هر گناه چون غباري صفحه ي دل را مي پوشاند و به اندازه ي خود مانع رسيدن نور حقيقت به آن مي گردد .بايد بکوشيم دل خود را با عمل به نيکي ها نوراني تر کنيم و با دوري کردن از گناهان رشته ي محبت خود را با خدا استوار تر سازيم .
104) امام صادق (ع) انسان خوش بين به خدا را چگونه توصيف مي کند ؟
خوشبيني به خدا آن است که جزء به او اميد نداشته باشيم و جزء از گناهانت نترسيد .
105) به فرموده ي پيامبر اکرم(ص) در قيامت بهترين عمل در ترازوي کارهاي مومن چيست ؟
در قيامت در ترازوي کارهاي مومن عملي بهتر از «حُسن خُلق» نمي گذارند.
 106) امام صادق ( ع ) درباره ي رابطه ي بين ايمان و حياء چه فرموده است ؟
حياء و ايمان همراه همند و به يک رشته بسته شده اند .اگر يکي از آنها برود ديگري هم خواهد رفت
 107) امام صادق(ع) ايمان چه کسي را کامل مي داند ؟
هرکس دوستي هايش بخاطر خدا و دشمني هايش بخاطر خدا باشد و براي خدا به مردم ببخشد از کساني است که ايمانش کامل است .
108) سخن امام خميني (ره) را در باره ی جوانان و پاک زيستن در اين دوران را مختصراً بنويسيد؟
شما جوانان از حالا بايد شروع کنيد به جهاد اکبر و نگذاريد که قواي جواني از دستان برود هر چه قواي جواني از دست برود ريشه هاي اخلاق فاسد در انسان زيادتر مي شود و جهاد مشکل تر.جوان زودتر مي تواند در اين جهاد پيروز بشود نگذاريد در اصلاح حال خودتان زمان جواني به پيري بيفتد از حيله هايي که نفس انسان به انسان مي زند و شيطان به او پيشنهاد مي کند اين است که بگذار براي آخر عمر توبه کن اين يک طرح شيطنت آميز است که نفس انسان پياده مي کند انسان تا قواي جوانيش هست تا روح لطيف جواني هست تا ريشه هاي فساد در او کم است مي تواند خودش را اصلاح کند
109) هدف اصلي زندگي ما چيست؟
هدف اصلي زندگي ما رسيدن به خوبي ها و زيبايي هاي جاودان است و مي دانيم که همه ي اينها در خدا جمع است پس هدف و مقصود ما خداست
110) در چه صورت زندگي ما مفيد و لذّت بخش خواهد بود و از سر در گمي نجات خواهيم يافت؟
هرکس اين هدف را (هدف اصلی ) دريابد و زندگي اش را صرف رسيدن به آن کند زندگي او لذت بخش و مطمئن خواهدبود و از سردرگمي نجات خواهد يافت
 111) آثار وفاي عهد با خدا چيست؟
خدا به زودي به او پاداش بزرگي خواهد داد
112) آثار بد شکستن عهد الهي چيست؟
الف)اورا در آخرت بهره اي نيست ب)خدا به او(به دیده ی رحمت) ننگرد ج)با او سخن نمي گويد د)او را پاک نمي گرداند هـ)براي اوست عذابي دردناک
113) عزم به چه معناست؟
به معني اراده قصد و آهنگ به سوي هدفي است
114) آثار عزم قوي را بنويسيد؟
تحمل سختی ها- شکيبايي- استواري- اعتماد
 115) سفارش لقمان به فرزندش چيست؟
برآنچه بر تو مي رسد استقامت کن که اين از آثار اراده و عزم در کارها است
116) خداوند راه سعادت ما را با رضايت خود قرين ساخته يعني چه؟
يعني خداوند زماني از ما راضي خواهد بود که ما در راه سعادت و خوشبختي گام بر داريم و زماني از ما ناراضي خواهد بود که نااميدي و شقاوت بر ما سايه افکند پس عهد ما با خدا هم رضايت او و هم سعادت ما را به دنبال دارد.
117) دينداري چه زمان کاملتر است؟
هر قدر ما در پيمان خود استوار باشيم دينمان کاملتر است
118) از کجا بدانيم آنچه خداوند از ما مي خواهد براي سعادت ماست؟
خداوند در نهايت بي نيازي است و نقصي هم ندارد که بخواهد با در خواست کردن از ما آن را بر طرف سازد و ما هم از خود چيزي نداريم که تقديم خدا کنيم بلکه هر چه داريم از اوست
119)تکمیل کنید؟
رضايت خدا در......ما و .................از او راه سعادت ماست                            سعادت- اطاعت
120)مراحل عهد و ميثاق به خدا را بنويسيد؟ و مختصراً توضيح دهيد
 الف)قدم گذاشتن در راه:فرد در اين مرحله جهت گيري ميکند و آينده ي خود را معين مي سازد ممکن است ابتدا با دستورات الهي چندان آشنا نباشد و خطا هايي انجام دهد ولي چون جهت او درست بوده به تدريج اعمال خود را اصلاح مي کند ب)تجديد عهد:در هر بامداد با قيام در برابر پروردگار تجديد ميثاق مي کنيم و عهد خود با خدا را مرور مي کنيم اين تجديد ميثاق روزانه غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابتد قدم تر می نمايد. ج)تکميل عهد:به تدريج عزممان بيشتر مي شود و در مي يابيم که حرکات جديدي در وجود خود مي توانيم آغاز کنيم و صفات پسنديده ای را در خود تقويت نماييم و يا صفات ناپسندی را از دور سازيم
121) اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟
 واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح
واجب: اعمالي که براي پيمودن راه سعادت به آنها احتياج داريم و بدون آنها نمي شود اين راه را پيمود
 حرام: کارهايي که ما را از سعادت دور مي کنند و مانع رسيدن به آن مي شوند
مستحب: اين اعمال واجب نيستند ولي رفتن به سوي سعادت را آسانتر مي سازد و به آن سرعت مي بخشد و انسان را به درجات برتر رستگاری می رساند
مکروه: اعمالي که حرام نيستند ولي رسيدن به سعادت را کُندتر مي کند و توفيق رسيدن به درجات والا را سلب مي کند
 مباح: اعمالي که نه حرام و نه واجب است و نه مستحب و يا مکروه مثل بازي کردن و ..را مباح گويند
122) محتواي اصلي عهد انسان با خدا چيست؟
انجام واجبات و ترک محرمات، همان پيمودن راه رستگاری و کسب رضای خداست و محتوای همان عهدی است که انسان با خدا می بندد
123) شرط انجام اعمال مباح چيست؟
بايد احکام اسلامی مربوط به آن ها را رعايت کنیم
124) راه شناخت واجبات ومحرمات چيست؟
 سوال از متخصص است که او را مجتهد مي گويند
125) ميزان دينداري ما به چه چیز بستگي دارد ؟
به ميزان وفاداري ما به عهد و پيماني است که با خدا بسته ايم .
126) تکمیل کنید؟
تفاوت درجات انسانها به درجات........................ آنهاست.   عزم
 127) عزم چه رابطه اي با اختيار دارد ؟
آدمي با عزم و اراده ي خود آنچه را انتخاب کرده عملي مي سازد به همين جهت عزم ظهور گوهر انسانيت يعني اختيار است .
 128) چرا انسانهاي با اراده و مصمم را دوست داريم و از انسانهاي بي اراده خوشمان نمي آيد ؟
چون انسان ذاتا" خوبي ها را دوست دارد و انسانها ي صاحب عزم داراي خوبي ها هستند امّا انسانهاي فاقد عزم به دليل داشتن بدي ها يي که دارند خوشايند ما نيستند .
129) نتايج پيمان شکني با خدا  چیست؟
عبارت است از ،آنها را در آخرت بهره اي نيست و خدا در روز قيامت با آنها سخن نمي گويد و به آنها به ديده رحمت نمي نگرد و آنها را پاک نمي گرداند و عذاب دردناکي در انتظار آنهاست
130)نتيجه ي خوب انجام عهد چيست؟
براي نفس اطمينان مي آورد و شادابي و نشاط مي بخشد.
 131) نتيجه ها ي بد شکستن عهد چيست؟
سستي اراده و ضعف نفس را در پی دارد
132) عوامل تقويت کننده ي عزم چيست؟
0الف) تسريع در انجام تصميم ب) تو جه به حضور در پيشگاه خدا و فرشتگان ج) توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در تصميم د) داشتن دوست وهمراه ه) رعايت اصل اعتدال و) رعايت اصل تدريج و تداوم
133) سخن امام صادق(ع) در مورد تسريع در انجام تصميم چيست؟
کسي که بر انجام کاري خيري همّت کرده در عمل به آن تسريع کند و آنرا به تاخير نيندازد
 134)- اين سخن از کيست؟ در مورد چيست؟
تامل و درنگ از شتاب کردن  بهتر است. مگر در فرصت هایی که برای انجام کار خیر به دست  می آید.
 امام علي (ع)_تسريع در انجام تصميم
135) امام علي (ع) تامل و درنگ در چه چيزي را جايز نمي داند؟
در فرصت هايي که براي انجام کار خير به دست مي آيد
136)غفلت يعني چه؟ فرقش با فراموشي چيست؟
غفلت يعني بي توجه بودن و سست شدن نسبت..

http://www.ahmady64.blogfa.com/post/22/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات درس 1 و 2 :

الف- جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

1- راز شکفتن دانه در گیاه را باید در .................... که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است جستجو کنیم.

2- حضرت ابراهیم (ع) با  ....................  و  ....................  حقیقت را یافت و به آرامش رسید.

3- حضرت ابراهیم (ع)  چیزی را که  ....................  دوست ندارد.

4- حضرت ابراهیم (ع) .................... به سوی آفرینندۀ آسمان و زمین روی آورد.

5- حضرت ابراهیم (ع) نمونه و اسوۀ انسانهای  .................... است.

6- برای انسان حقیقت زندگی چیزی نیست جز  .................... .

7- روح انسان  .................... است و خوبیها را به صورت بی پایان می خواهد.

8- انسان میل به  .................... و  .................... دارد و به میزانی که به آنها می رسد احساس خرسندی و نشاط می کند.

9- قرآن کریم  .................... را مسئول تعیین سرنوشت یا آیندۀ خویش می داند.

10- درخت وجود انسان با شکوفایی همۀ  .................... فرد طراوت و شادابی می گیرد.

ب- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1- سرّ شکفتن دانه در گیاه چیست؟

الف- خاک، آب، نور *                                                      ج- نور، دما، آب *

ب- قابلیتی که خداوند به او داده است  *                                د- قابلیتی که بطور تصادفی در دانه وجود دارد *

2- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

الف- انتخاب قبیله *           ب- انتخاب معبود *                    ج- انتخاب سرنوشت *              د- در انتخاب حقیقت *

3- چرا حضرت ابراهیم (ع) ستاره، ماه و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

الف- به علت فانی بودن *   ب- چون در حال تغییر هستند *    ج- چون افول می کنند *           د- در موارد ب و ج *

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) از عمویش آزر جدا شد؟

الف- می خواست یکتاپرست بماند *                                     ج- می خواست مردم را نجات دهد *

ب- می خواست به استقلال فکری برسد *                              د- می خواست به حقیقت برسد *

5- در هر انتخابی چگونه می توان به توفیق رسید؟

الف- تفحص *                  ب- تفکر *                                ج- تجسس *                           د- تشخیص *

6- از مهمترین نعمتهای الهی به انسان چیست؟

الف- قدرت تفکر و انتخاب *       ب- نیل به سعادت *          ج- رسیدن به خوشبختی *         د- شکرگزاری *

7- حقیقت زندگی انسان مربوط به کدام گزینۀ زیر است؟

الف- پاسخ به نیازها * ب- پاسخ مثبت به نیازهای انسانی *  ج- یافتن تمامی حقایق انسانی * د- شکوفایی همۀ استعدادهای نهفته *

8- کدام گزینۀ زیر بیان کنندۀ رشد گیاهان و حیوانات است؟

الف- متنوع است *             ب- دارای محدودیت است *        ج- بی نهایت است *                 د- گسترده است *

9- چه زمانی انسان به رستگاری می رسد؟

الف- شکوفا کردن استعدادها *                                             ج- داشتن قدرت تفکر *

ب- داشتن عزم و اراده *                                                       د- داشتن قدرت انتخاب *

)9f!Zir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;">10- تفاوت استعدادهای انسانی با استعدادهای نهفته در گیاهان چیست؟

الف- گیاه محدود- انسان گسترده *           ج- گیاه بعد از رسیدن به کمالش متوقف می شود اما انسان بی نهایت طلب است *

ب- گیاه طبیعی- انسان علاوه بر طبیعی به دست خودش رشد می کند *           د- همه موارد *

ج- سؤالات تشریحی

1- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

2- معنای آیۀ «وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقنین» چیست؟

3- ترجمه آیۀ اِنّی اَراکَ و قَومَکَ فی ضَلالٍ مبین چیست؟  

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) جهت خدایی را برای زندگی خویش برگزید؟

5- حضرت ابراهیم (ع) انتخاب بزرگ خویش را بر چه معیاری انجام داده است؟

6- چرا هر انسانی خواستار خوبیها و زیبایی ها است؟

7- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

8- شرط هدایت انسان در راه سعادت چیست؟ آیه ای در این مورد بنویسید؟

9- نوجوانی حضرت ابراهیم (ع) چگونه آغاز شد؟

10- آغاز انتخاب برای انسان چه هنگامی است؟

11- قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت تکاملی انسان دارند؟

نمونه سوالات درس 3 و 4 :

1- آیات زیر را ترجمه کنید:

الف- ما عندالله خیر و ابقی            ب- فطر السماوات والارض حنیفا

سوالات چند گزینه ای، صحیح و غلط، تکمیل کردنی

1- برای شکوفا شدن استعداد خداوند چه ویژگی به ما داده است؟

الف- قدرت تفکر و تعقل *                                                      ب- قدرت اختیار و انتخاب *        ج- قدرت تفکر و اختیار *                                         د- قدرت حق *

2- جملۀ (آدمهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند، زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند) از کیست؟

الف- پیامبر اسلام (ص) *      ب- امام خمینی (ره) *              ج- قرآن *                               د- آیت الله خامنه ای *

3- با قدرت انتخاب ....................

الف- خوبی ها را می شناسند *         ب- خوبی ها را انتخاب می کنند *          ج- خوبی ها را می شناسند و راه رسیدن به آنها را انتخاب می کنند *

4- چه زمانی هدف ما استعداد بیشتری را در بر می گیرد؟

الف- زمانی که هدف ما برتر باشد *                                      ب- زمانی که هدف ما جامع باشد *

ج- زمانی که هدف ما درست و صحیح باشد *                       د- زمانی که هدف ما برتر و جامع باشد *

5- نهال وجود انسان به دست .................... رشد می کند.

الف- خدا *                      ب- خودش *                             ج- غریزی *

6- ارزش و اهمیت استعدادها ....................

الف- یکسان هستند *         ب- مساوی هستند *                    ج- دارای ارزش و اهمیت نیستند *

7- مبدأ و سرچشمه خوبیها ....................

الف- پیامبران *                 ب- امامان *                               ج- خداوند *                            د- خود انسان *

8- چه کسی می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند.

الف- ذات مقدس خدا *         ب- خود انسان *                     ج- امامان *                              د- پیامبران *

9- برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و ملاک هستیم. ص *      غ *

10- منشأ تفاوت در هدفها و دل بستگی ها تفاوت در تصمیم ها است. ص *     غ *

11- مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است. ص *     غ *

12- آنچه نزد خداست ....................

13- مهمترین نعمتی که خدا به ما بخشیده ...................... و ...................... است.

14- برترین نعمت و خوبی بهشت .................... و ..................... است.

15- هدفهای اخروی درجاتی ................... دارند.

16- برترین محبوب .................. زیرا ...................

17- آدمی در ................... در جست و جوی سرچشمه خوبیها و زیبایی هاست.

سوالات تشریحی

1- از چه معیاری برای انتخاب هدفها و دل بستگی ها می توانیم استفاده کنیم؟

2- ویژگی های هدف های اخروی را بنویسید؟ (2 مورد)

3- هدف ها و دلبستگی های اصلی و فرعی را نام ببرید؟ (2 مورد)

4- چرا انسان مسئول تعیین سرنوشت خویش است؟

5- الگو قراردادن حمزه سيد الشهد ا باعث بوجودآ مدن چه ویژگیهایی در انسان ميشود؟

6- خداوند قادر و عالم است یعنی چه؟

7- پیام آیه وعدالله المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانهار (آیه 72 سوره توبه) را بنویسید؟

نمونه سوالات درس 5 و 6 :

1- چرا خداوند را آن گونه که شایستۀ اوست، نمی توان شناخت؟

مقدمه:

نتیجه:

2- توضیح دهید که چه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است؟ چرا؟

مقدمه:

نتیجه:

3- چرا خداوند مانند مخلوقات نیست؟

مقدمه:

نتیجه:

4- چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟

مقدمه:

نتیجه:

5- چرا نیازها و خواست های خود را از خدا می خواهیم؟

مقدمه:

نتیجه:

6- اسماء و صفات خداوند را در سوره های حمد و توحید بنویسید.

7- چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

8- کدام یک از دو عبارت زیر، مضمون آیۀ زیر است؟ وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مَن حَبلِ الوَریدِ. (ق 16)

الف) بی تو هیچ اند، فقیرند، بی تو با نیستی قرینند.

ب) چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی.

9- نشانه های وجود خدا در انسان و جهان چه صفاتی هستند؟

10- با توجه به آیه زیر، اسماء و صفات مربوط به آن را، استخراج نمایید.

وَ ءَایَهٌ لَهُم الاَرضُ المَیَهُ اَحیَیناها و اَخرَجنا مِنها حَبّاً فَمِنهُ یَأکُلُونَ.

نمونه سوالات درس 7 :

1- چرا صفات سلبی را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

2- اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را دارد مقصود چه صفاتی است؟

3- چون خداوند قادر مطلق است عجز را نمی توان به او نسبت داد. ص *     غ *

4- چون خداوند ..................... است نمی توان جهل را به او نسبت داد.

5- در قرآن کریم شیوۀ چه کسانی  نکوهش شده است؟

6- در اشعار زیر صفات سلبی و ثبوتی را تفکیک کنید.

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

7- چه تفاوتی میان صفات خدا و انسان وجود دارد؟

8- کدامیک از صفات زیر سلبی و کدام ثبوتی اند؟

رحمان- ظلم- المُتکبر- کامل

9- صفات ثبوتی را با ذکر مثال تعریف کنید.

10- آیا هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم می توانیم به خداوند نسبت دهیم؟ بله *     خیر *

نمونه سوالات درس 8 :

1- چرا بعد از شناخت هدف و غایت زندگی ایمان به آن ضروری است؟

2- مؤمن بر پایه .................. عمل صالح انجام می دهد.

3- عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است؟

4- ثمره و میوۀ ایمان چیست؟

5- شناختی ک:/.- از یک کار خوب یا راه رستگاری به دست می آوریم چه زمانی منجر به عمل خواهد شد توضیح دهید؟

6- مفهوم سخن حضرت علی (ع) را در مورد رابطه ایمان و عمل بنویسید؟

7- قرآن کریم جایگاه ................ را قلب معرفی می کند.

8- کانون وجود آدمی چیست؟

9- چگونه باید به هدفی که برای زندگی خود شناخته ایم ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم؟

10- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت آماده می شود؟

11- ایمان را تعریف کنید.

12- دو مورد از زیبایی ها قلب را که برای پذیرش حقیقت راه زندگی باید به آن آراسته باشد را بنویسید.

نمونه سوالات درس 9 :

1- جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.

- هر اندازه پاکی دل بیش تر باشد درهای ................. و .................. به روی انسان بازتر است.

- یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه ................. یاد خدا در تمام .................. در دل مؤمن است.

2- صحیح و غلط را مشخص کنید:

- راههای رسیدن به ایمان همان شیوه حفظ و نگهداری آن نیست. صحیح *     غلط *

- دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن و تقویت ایمان است. صحیح *     غلط *

3- امام خمینی درباره اصلاح نفس چه سفارشی فرمودند؟

4- راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید.

5- انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد و چه کارهایی مانع یاد خداست؟

6- پیام آیه «ولاتُطِع مَن اَغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِکرنا واتّبع هواهُ و کان اَمرهُ فرطاً.

پیام 1 :

پیام 2 :

نمونه سوالات درس 10 :

1- حقیقت عزم چیست؟ و چه رابطه بین عزم و اختیار است؟

2- قدم گذاشتن در زندگی سعادتمندانه نیازمند ................ است که در فراز و نشیب حوادث سست نشود.

3- چه وقتی خدا از ما راضی و چه زمانی از ما ناخشنود خواهد بود؟

4- دین یعنی چه؟ دینداری به چه معناست؟

5- انسان های صاحب عزم و فاقد عزم را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (2 مورد)

6- محتوای اصلی عهد در انسان با خود و خداوند چیست؟

7- برای هر یک از «واجب و مکروه» یک تعریف بنویسید.

8- تجدید میثاق روزانه عهدچه اهمیتی دارد؟

نمونه سوالات درس 11 :

1- به سوالات زیر پاسخ دهید (جای خالی)

1- شکستن پیمان خدا و خلف وعده ................... و ................ در پی دارد.

2- ................ سبب دوام عمل می شود.

3- از نظر رسول اکرم (ص) محبوب ترین کارها نزد خدا ................. هر چه اندک باشد.

4- رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود                       رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

شعر بالا اشاره به .................. دارد که به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم می باشد.   

 2- به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- جمله «خواستن توانستن است» مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است.

الف) رعایت اصل اعتدال *  ب) رعایت اصل تدریج و تداوم * ج) عملی دانستن تصمیم جدید *        د) تسریع در انجام تصمیم *

2- جمله «فوق توان و قدرت بودن کار سبب ناکام ماندن آن کار است» مربوط به کدام یک از عوامل تقویت عزم است؟

الف) رعایت اصل اعتدال *                                                   ب) عملی دانستن تصمیم جدید *      

ج) رعایت اصل تدریج و تداوم *                                           د) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم * 

3- شعر: غافل مباش از عاقلی دریاب اگر صاحب دلی              باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

مربوط به کدام عامل تقویت عزم است؟

الف) توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان *               ب) تسریع در انجام تصمیم *

ج) توجه /NB/KBه عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم *                    د) عملی دانستن تصمیم جدید *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- اجرای برنامه و استمرار آن چه پیامدی برای نفس انسان دارد؟

2- غفلت یعنی چه؟

3- غافل کیست؟

4- تفاوت غفلت با فراموشی را بنویسید.

5- چه عواملی تصمیمات زیر را تهدید می کند؟

الف) خواندن نماز:

ب) مطالعه کتاب های مفید:

ج) کمک به نیازمندان:

6- عوامل تقویت عزم را نام ببرید.

4- به سوالات زیر پاسخ کامل (توضیح) دهید.

1- چرا امام صادق (ع) می فرمایند: (سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تأخیر نیندازد)؟

2- توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم توضیح دهید.

نمونه سوالات درس 12 :

1- جاهای خالی زیر را پاسخ دهید.

1- مهمترین جنبه هر عمل ................. یا ................ است که از انجام آن داریم.

2- دین داری ............... با خداست.

3- شکستن پیمان با خدا به ................ می انجامد.

4- رکن نماز عملی است که ................... سبب باطل شدن نماز می شود.

5- غیر رکن نماز عملی است که اگر .............. سبب باطل شدن نماز می شود.

2- به سوالات چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- راه وفای به عهد به خدا است؟

الف) تجدید عهد *             ب) مراقبت *                              ج) محاسبه *                            د) ارزیابی *

2- مراقبت یعنی چه؟

الف) زیر نظر داشتن *        ب) دقت و توجه *                      ج) محافظت *                          د) الف و ب درست است *

3- این سخن از کدام بزرگوار است: «به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند.»

الف) حضرت علی (ع) *     ب) پیامبر اکرم *                         ج) امام کاظم (ع) *                   د) امام صادق (ع) *

4- محاسبه اعمال باید چگونه و در چه زمانی باشد؟

الف) شبانه- در اول هر روز بعد از خواب *                             ب) روزانه- در پایان هر روز بعد از خواب *

ج) روزانه- پایان هر روز قبل از خواب *                                 د) شبانه- پایان هر روز قبل از خواب *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- باقی ماندن بر پیمانی که با خدا بسته ایم چه پیامدی دارد؟

2- ابعاد مراقبت را نام ببرید.

3- برای انجام اصل نماز چند دسته عمل واجب است نام ببرید؟

4- ارکان نماز را نام ببرید؟

5- اعمال غیر رکن نماز را بنویسید.

6- مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟

7- از نظر امام صادق (ع) چه کسی جزء بیداران است؟

8- منظور از این سخن حضرت علی (ع) چیست؟ثمره المحاسبه صلاح النفس

4- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1- منظور از اصل عمل چیست و مراقبت از آن باید به چه صورت انجام پذیرد؟

2- چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

3- چرا بعد از مراقبت اعمال، محاسبه و ارزیابی ضروری است؟ یا (فایده محاسبه اعمال چیست؟)

4- آسان گرفتن و گذشت در چه صورتی پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است؟

5- محاسبۀ اعمال باید چگونه باشد؟

6- چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

7- چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است «انما الاعمال بالنیّات»؟

8- بعضی از افراد می گویند «ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم.» فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست؟

9- چه رابطه ای میان «مراقبت» و «محاسبه» برقرار است؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند؟

10- کیفیت انجام عمل را به عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید؟

نمونه سوالات درس 13 :

1- چرا باید در زندگانی برنامه ریزی داشته باشیم؟

2- دورۀ کودکی و نوجوانی و جوانی چه دوره ای است؟

3- آیا داشتن برنامه زندگی فقط خاص انسان است؟ چرا؟

4- طبق سخن پیامبر اکرم (ص) برای انسان عاقل و خردمند چه چیزهایی ضروری است؟

5- پیامبر اکرم (ص) اوقات خود را به چند دسته تقسیم می کرد؟

6- اسوه به چه معناست؟ و قرآن چه کسانی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

7- علی (ع) در برنامه ای به عثمان بن حنیف دربارۀ الگو و اسوه بودن چه فرمود؟

8- وظایف و برنامه های زندگی که برای انجام آن ها با خدا عهد می بندیم به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند (همراه با مثال)؟

9- سفارش امام صادق (ع) را دربارۀ خواب مختصراً بنویسید.

10- سیره و روش پیامبر اکرم (ص) در زمینۀ خوردن غذا چگوه بود؟

11- چگونه می توان ثابت کرد که رسول خدا (ص) و اهل بیت به سلامتی و قدردانی جسمانی خود اهمیت می دادند؟

12- خواب و استراحت پیامبر اکرم (ص) چگونه بود و امام محمدباقر (ع) در این رابطه چه می فرماید؟

13- مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

14- این اعمال هر یک مربوط به کدام یک از اعمال سه گانه می باشد؟

15- امام صادق (ع) بستر را برای چه کسی در حکم مسجد می داند؟

الف) با وضو باشد *           ب) توبه و استغفار *                     ج) قبل از بستر قرآن بخواند *     د) برای فردا برنامه ریزی کند*

16- آیۀ شریفۀ «یا بنی لاتشرک بالله» بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

الف) حق الناس *               ب) حق الله *                              ج) حق النفس *                        د) همه موارد *

17- شرک نورزیدن به خدا، امر به معروف در برنامۀ زندگی، به ترتیب مربوط به کدام گزینه است؟

الف) در ارتباط با خدا- در ارتباط با خود *                             ب) در ارتباط با خدا- در ارتباط با دیگران *

ج) در ارتباط با خود- در ارتباط با خدا *                                د) در ارتباط با دیگران- در ارتباط با دیگران *

18- خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

الف) مباح *                      ب) مکروه *                               ج) مستحب *                            د) حرام *

19- عبارت قرآنی زیر در ارتباط با چه کسانی است؟ (خود- خدا- دیگران)

الف) اقم الصلاه *              ب) ولا تشرک بالله *                   ج) واقصد فی مشیک *              د) وامربالمعروف *

نمونه سوالات درس 14 :

1- سخن ا مام صادق (ع) در مورد قرائت قرآن در جوانی را بنویسید.

2- خواندن قرآن کریم و تدبر در آن چه ثمرات و نتایجی دارد؟

3- هدف اصلی نزول قرآن چیست؟

الف) انذار مردم *               ب) بشارت مردم *                      ج) تذکر مردم *                       د) هدایت مردم *

4- چرا شایسته است قرآن بخوانیم و در آن تفکر کنیم؟

5- محدودۀ تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چه قدر است؟

6- با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد؟ (ذکر 4 مورد)

7- وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهدۀ چه کسانی است؟

8- در آیۀ «هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین» برای بره بردن از هدایت قرآن داشتن چه صفتی توصیه شده است؟

9- خداوند وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم را به عهدۀ چه کسی قرار داده است؟

10- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنمایی های آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد؟

نمونه سوالات درس 15 و 16 :

1- وظایف اصلی ما در برابر خداوند چیست؟

2- سزاوار است که ما همواره به یاد ............... باشیم.

3- چه عملی همه وظایف ما را در برابر خداوند در بر می گیرد؟

4- ................. و .................. و .................. نمونه هایی از یاد و ذکر خداست.

5- مراحل ارتباط با خداوند را بیان کنید.

6- دو عبارت از نماز که درباره دعا و درخواست از خداست بنویسید.

7- آیه انّنی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری بیانگر کدام مرحله ارتباط با خداست.

الف) تحمید *                    ب) تسبیح *                                ج) یاد خدا *                            د) دعا و درخواست *

8- چهار عبارت قرآنی در نماز که دربارۀ تسبیح خداوند است را بنویسید.

9- راز شستن صورت در وضو چیست؟

10- از مقدمات و شرایط واجب و مستحب نماز هر کدام دو مورد بنویسید.

11- چرا در وضو دست ها را می شوییم؟

12- پوشش زن هنگام نماز چگونه باید باشد؟

13- رازوحكمت مسح سر و پا چیست؟

14- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند؟

15- مطابق فرمایش امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر و فرمان داده شده است؟

16- چرا در وضو شستن صورت- دست- مسح پا و سر واجب شده است؟

17- چگونه می توان عهد با خدا را تجدید نموده و وفاداری خود را به محبوب نشان داد؟

18- رسول خدا (ص) در اهمیت تأثیر نماز بر انسان چه می فرماید؟

اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس پنجم: 1- چرا انسان نمی تواند به معرفت و شناخت دقیق پروردگار خویش دست پیدا کند؟ خرد محدود را یارای آن نباشد که به شناخت خالق نامحدودش دست یابد مخلوقی را شایسته نیست که ذات خالق خویش احاطه پیدا کند. درس ششم: 1- حمد و تسبیح به چه معناست؟(ص 61 سطر1 ازحمد تا است) «حمد» به معنی «ستایش» و «تسبیح» به معنی «پاک دانستن» و «منزه دانستن» است. 2- در تسبیح کدام صفات را از خداوند دور می داریم؟ صفات سلبی 3- در حمد و ستایش کدام صفات خداوند را می ستاییم؟ صفات ثبوتی 4- صفات ثبوتی چیست؟ توضیح دهید مثال بزنید.(ص 60 سطر 8 از صفاتی تا سطر 10 داراست) صفاتی که جنبه‌ی کمالی دارند، مثل قدرتريال علم، عدالت، رحمت، رازقیت، حیات، مهربانی، بخشندگی، حکمت، عزت و کرامت. این صفات را «صفات ثبوتی» می‌نامیم و به خدا نسبت می‌دهیم. یعنی خدا این صفات را داراست. 5- صفات سلبی چیست؟توضیح دهید مثال بزنید (ص 60 سطر 11 از صفاتی تا سطر 13 مبّراست) صفاتی که از نقش و نیاز ناشی می‌شوند؛ مانند جهل، عجز، فقر، مرگ، نیاز به پدر و مادر و نیاز به فرزند. این صفات را «صفات سلبی» می‌نامیم و از خداوند سلب می‌کنیم. یعنی خداوند این صفات را ندارد و از آن‌ها مبراست. درس هفتم: 1- چه زمانی شناخت انسان منجر به عمل خواهد شد؟ زمانی که شناخت با عمل توأم شود. 2- رابطه ی ایمان و عمل چیست؟ اگر شناخت صحیح بدست آید منجر به ایمان می شود و شناخت به اضافه ایمان عمل صالح را نتیجه می دهد. 3- علم و شناخت به چه می ماند و چه انگیزه ای به ما می دهد؟(ص 68 زیر پیام آیات سطر 2 از علم تا سطر 4 عمل است) علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می‌دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه‌ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی‌کند. ایمان برانگیزننده‌ و محرک انسان به سمت عمل است. 4- حضرت علی درباره ی رابطه ی ایمان و عمل چه فرموده است؟ ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. 5- مفهوم ایمان چه رابطه ای با واژه ی امان دارد؟(ص 69 سطر 12 از مفهوم تا سطر 13 سازگار می باشد) مفهوم ایمان که از «امن» گرفته شده و با «امنیت» و «امان» هم‌خانواده است، سازگار می‌باشد. 6- ویژگی های قلب انسان چیست؟ آن را توضیح دهید.( ص 69 سطر 10 از اگر به حقیقتی تا سطر 12 فرا می‌گیرد) اگر به حقیقتی معتقد شود، شوق و حب نسبت به آن پیدا می‌کند و همت انسان را به سوی آن برمی‌انگیزد و در این حالت است که اطمینان و آرامشی وجود آدمی را فرا می‌گیرد. 7- کانون وجود آدمی چیست؟ قلب، کانون وجود آدمی است. 8- جایگاه علم و شناخت در کجاست؟ جایگاه علم و شناخت،عقل و اندیشه ی آدمی است. 9- از نظر قرآن جایگاه ایمان چیست؟ قلب 10- احساسات همه‌ی انسان‌ها مربوط به کدام بخش وجود انسان است؟ قلب 11- ایمان چیست؟ آن را تعریف کنید.( ص 69 سطر نوشته آبی رنگ از ایمان تا ایجاد می کند) ایمان، همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی به حق و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می‌کند. 12- عقل چه ابزاری است و چگونه می توان بد و خوب را تشخیص داد؟( ص 69 سطر 3 از عقل ابزار تا سطر 5 معرفی کند) عق ابزار فهمیدن است. عقل، با تفکر در آیات الهی و با استفاده‌ از راه‌های معرفت بخش، می‌تواند خوب را از بد تشخصی دهد و به ما معرفی کند. 13- آیا عقل به تنهایی برای رسیدن به خوبی ها کافیست؟( ص 69 سطر 5 از اما تا سطر 6 بیاید) اما عقل برای انتخاب خوبی‌ها و رفتن به‌سوی آن‌ها کافی نیست. قلب هم باید به کمک بیاید. 14-قلب چه زمانی برای پذیرفتن حقیقت آماده می شود؟( ص 70 سطر 1 از قلب تا سطر 2 آراسته گردد) قلب در صورتی برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می‌شود که از زشتی‌ها دور و به زیبایی‌هایی آرسته گردد. 15- چند نمونه از زیبایی های قلب را از نظر قرآن بنویسید.( ص 70 سطر 4 از زیبایی تا سطر7 یاد خدا) 1. بینایی قلب برای مشاهده‌ی حقایق و زیبایی‌های زندگی 2. باز بودن قلب بر روی آنچه با تفکر به دست آمده است. 3. سلامتی قلب از بیماری‌ها و گناهان 4. توجه قلب به هدف‌های زیبای زندگی و یاد خدا 16- چند نمونه از زشتی های قلب را بیان کنید.( ص 70 سطر 8 از داشتن تا سطر 11 یاد خدا) 1. داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت. 2. سخت شدن قلب و نداشتن احاساس در مقابل خوبی‌ها و زیبایی‌ها. 3. بسته شدن قلب بر روی حقایق و آنچه با تفکر به‌دست آمده است. 4. غفلت از هدف‌های زیبای زندگی و یاد خدا. 17- بعد از شناخت برای رسیدن به اهداف خود چه کاری باید انجام دهیم؟ ص 71 سطر 1 از باید تا سطر 3 می سازد) باید ابتدا خوبی‌ها را بشناسیم و به آن‌ها ایمان آوریم تا به عمل برسیم؛ اما همین که به عمل صالح پرداختیم، خود این عمل، هم ایمان ما را تقویت می‌کند و هم شناخت ما را عمیق‌تر می‌سازد. 18- در وجود انسان ایمان به وجود چه چیزی تشبیه شده است؟( ص 71 سطر5 از ایمان تا سطر 6 پدیدار می شود) ایمان درختی است که در قلب جوانه می‌زند، تناور می‌گردد و بر شاخه‌های آن اعمال شایسته و نیکو پدیدار می‌شود. 19- مقدس ترین حرم در زمان اصلی چیست؟( ص 71 سطر 9 از قلب تا هستی است) قلب مقدس‌ترین حرم عالم هستی است. 20- برای پذیرش هدف قلب چه نقشی را ایفا می کند؟(ص 69 آخر صفحه قسمت آبی رنگ)  اگر می‌خواهیم  به هدفی که برای زندگی خود شناخته‌ایم، ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم، باید قلب خود را برای پذیرش آن هدف آماده سازیم. 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 درس چهارم:

 1- انسان های هوشمند هدف های خود را چگونه انتخاب می کنند؟( ص 36 سطر 9 از معمولاً تا سطر 10 بزنند) معمولا آدم‌های زیرک و هوشمند هدف‌های خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند.»

2- وجود انسان از  مجموعه ی چه استعداد هایی تشکیل شده است؟ نهال وجود انسان مجموعه ای فراوان از استعداد های مادی و معنوی است.

 3- هدفی که ما انتخاب می کنیم چگونه باید باشد؟ با توجه به دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او،اگر اگر هدفی را که انتخاب می کنیم،بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد،آن هدف،کامل تر است.

4- هدف اصلی ما در زندگی  چه باید  باشد؟( ص 37 سطر 1 از بنابراین تا سطر 3 فراگیرد) بنابراین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه‌ی استعدادهای ما را در بر گیرد. در جایی متوقف نشود و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد.

5- حضرت علی(ع)رشد و تکامل خود را زیر نظر چه کسانی آغاز کرد و به سرانجام رساند؟(ص 37 سطر 4 از امیر مؤمنان تا سطر 5 زیبایی ها شد) امیر مومنان علی (ع) را ببینید! ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و تربیت پیامبر اکرم (ص) آغاز کرد و جلوه‌گاه همه‌ی کمالات و زیبایی‌ها شد.

 6- حضرت علی(ع) در چه مواردی بی نظیر بود؟( ص 37 سطر 6 از ایشان تا سطر 7 بی نظیر است) ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و دوستی، جوانمردی و مروت، نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا (ص) بی‌نظیر است.

 7- نزدیکی و تقرب به خداوند یعنی چه؟ نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است.

 8- انسان چگونه تجلی بخش صفات زیبایی خداوند می باشد و به او تقرب می یابد؟( ص 38 سطر 3 از خدا سرچشمه ی تا سطر 5 یافته اند) خدا سرچشمه‌ی زیبایی‌ها و خوبی‌هاست و انسان‌ها به میزانی که زیبایی‌ها و خوبی‌ها را کسب کنند، تجلی بخش صفات زیبای او شده‌اند و به او تقرب یافته‌اند.

 9- پیامبر اسلام و پیشوایان ما در زندگی به چه چیزی دل بسته بودند و خود را وقف چه چیزی کرده بودند؟( ص 38 سطر 6 از پیشوایان تا سطر 8 می گذاشتند) پیشوایان ما و در راس آن‌ها رسول خدا تنها به خدای خود دل بسته بودند و زندگی خود را وقف رسیدن به او کرده بودند و در تنهایی‌ها با او نجوا می‌کردند و اشتیاق خود را در ضمن زیباترین جمله‌ها با او در میان می‌گذاشتند.

10- انسان با اندکی تأمل در خود به چه چیزی هایی پی می برد؟( ص 39 سطر 1 از هرکس تا سطر 2 نخواهد نشست) هرکس اندکی تامل کند، می‌بیند که در ذات خود در جستجوی سرچشمه‌ی خوبی‌ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدا نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست.

11- مقصود و محبوب نهایی انسان چیست؟( ص 39 سطر 2 از پس مقصود تا سطر 3 خداوند است) پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است.

 12- اگر انسان خوبی های بی پایان می خواهد شایسته است چه مقصدی داشته باشد؟( ص 39 سطر 4 از اگر روح تا سطر 6 او باشد) اگر روح انسان به‌نهایت طلب است و خوبی‌ها را به صورت بی‌پایان می‌خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد.

13- برای رسیدن به مقاصد بزرگ انسان به چه چیزی نیازمند است؟( ص 39 سطر 7 از مقصد تا سطر 8 می‌طلبد) این مقصد، به همان میزانی که بسیار بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و اراده‌ی محکم می‌طلبد.

 14- تقرب و نزدیکی به خداوند سهم  چه کسانی می شود؟( ص 39 سطر 9 از تقرب تا کوشاست) تقرب به برترین محبوب و مقصود نیز سهم بلندهمتان با پشتکار و کوشاست.

 15- از داستان حضرت ابراهیم چه نتیجه ای می گیریم؟( ص 39 سطر 11 از در تا سطر 14 انسان است) در حقیقت ایشان به مردم آموخت، نباید در زندگی به هدفی دل بست که گذراست و پایان می‌پذیرد. بلکه باید روی به سوی کسی نمود و دل به کسی بست که پایانی ندارد و خالق جهان آفرینش است، او سرچشمه‌ی خوبی‌ها و زیبایی هاست
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس دوم:
1.رابطه نوجوانی و انتخاب چیست؟ هر انسانی همواره در حال انتخاب است اما نوجوانی را باید آغاز انتخاب‌های زندگی دانست.

 2. چرا حضرت ابراهیم از سرپرست خود جدا شد؟ او از سرپرست خود «آزر» جدا شدتا بتواند یکتاپرست بماند و مردم را به یکتاپرستی بخواند.

 3. انسان از چه زمانی میل به خوبی ها دارد و چه احساسی در رسیدن به آن پیدا میکند؟ از کودکی احساس خرسندی و نشاط  در رسیدن به کمالات می کند.

 4- برای تأمل و تفکر چه گام هایی لازم است؟آنها را بیان کنید.( قسمت اول سوال:ص 20 سطر 13 از هر انسانی تا سطر 14 نشاط می کند،قسمت دوم سوال:ص 21 سطر 9 از انسان تا سطر 11 تمام نمی شود ) هر انسانی میل و استعداد رسیدن به کمالات و خوبی‌هایی را دارد و به میزانی که به آن‌ها می‌رسد احساس خرسندی و نشاط می‌کند. انسان دارای روحیه‌ای بی نهایت طلب است و عطش او در دست‌یابی به خواسته‌هایش نه تنها سیراب نمی‌شود بلکه روز به روز افزوده می‌گردد. او به دنبال چیزی می‌گردد که هرگز پایان نمی‌پذیرد و تمام نمی‌شود.

 5- چه تشابهی میان استعداد انسان و حیوان و گیاهان وجود دارد؟(ص 21 سطر 4 از گیاه تا سطر 7 باشد) گیاه و حیوان در محدوده‌ی خاصی استعداد رشد و کمال دارند. اما استعدادهای انسان بسیار متنوع و گسترده است و استعدادهایی فراتر از موجودات دیگر دارد. او می‌تواند چون گل با طراوت، چون آهو چالاک، چون نسیم لطیف و چون صخره با صلابت باشد. 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس اول:
1.قرآن مردم را به چگونه راهی هدایت می‌کند؟ به استوارترین راه‌ها

2. قرآن ما را به چه چیزی هدایت می‌کند؟ قرآن کریم راهنمای زندگی انسان‌هاست و مردم را به استوارتین راه‌ها هدایت می‌کند.

3. مخاطبان قرآن چه کسانی هستند؟ خداوند در این کتاب با ما سخن گفته و مردم را مخاطب قرار داده است.

4. بهترین دوره‌ی پاسخ‌دهی به دعوت خداوند کی است؟ دوره‌ی نوجوانی و جوانی بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند است.

 5. امام صادق (ع) در مورد تاثرپذیری جوان از قرآن چه می‌فرماید؟ "هر جوان مومنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش در می‌آمیزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگ‌واری که نویسندگان و حاملان قرآنند، هم‌نشین می‌کند. قرآن نیز در قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود."

 6. کلام خداوند چگونه کلامیست؟ برترین و حکیمانه‌ترین کلام‌هاست.

7. برتری کلام خداوند نسبت به دیگر سخنان چیست؟ برتری کلام خدای متعال بر دیگر سخنان مانند برتری خالق بر مخلوقات است.

 8. خداوند مهربان برای راهنمایی انسان‌ها چه چیزی فرستاده است و ما را به چه چیزی فراخوانده است؟ خداوند مهربان که قرآن کریم را برای راهنمایی انسان‌ها فرستاده، ما را به خواندن این کتاب و تفکر و تدبر در آن فراخوانده است.

9. بهره‌مندی از قرآن چگونه میسر می‌شود؟ بهره‌مندی از هدایت‌های قرآن و قدم گذاشتن در راه زندگی و مسیر سعادت جز با تفکر و ژرف‌اندیشی در آیات آن به دست نمی‌آید.

 10. تفکر در قرآن چه مراحلی دارد؟ تفکر در آیات قرآن کریم از مراحل ساده و عمومی شروع می‌شود و به مراحل پیچیده و تخصصی (تفسیر) می‌رسد.

11. درک آیات قرآن به درک چه چیزهایی در طبیعت شبیه است؟ شبیه به درک آیات و نشانه‌های الهی در خلقت است.

12. مرحله‌ی ساده تفکر در قرآن چه ضرورتی دارد و مرحله تخصصی آن چه نام دارد؟ مرحله‌ی ساده‌ی تدبر و تفکر در قرآن که برای هر فردی لازم و ضروری است و سبب می‌شود که هر انسانی از سفره‌ی کسترده‌ی الهی بهره‌مند شود، با مرحله‌ی تخصصی آن که "تفسیر" نامیده می‌شود و یک دانش تخصصی به‌شمار می‌آید، متفاوت است.

13. تفسیر قرآن به چه دانش‌هایی نیاز دارد؟ نیازمند دانش‌های ویژه است که مفسران عالی مقام پس از کسب آن‌ دانش‌ها و آشنایی عمیق با همه‌ی آیات قرآن به تفسیر می‌پردازند و حقایق و معارف عمیق قرآن را تبیین می‌کنند.

14. در مرحله‌ی ساده تدبر در قرآن به چه چیزی نیاز داریم؟ در مرحله‌ی ساده‌ی تدبر، گاهی درک معنا و مفهوم آیه برای دست‌یابی به پیام‌های آن کافی است.

 15. با تفکر عمیق‌تر و تدبر بیش‌تر در آیات قرآن به چه چیزهایی دست می یابیم؟ پیام‌های بیش‌تر با سطوح و لایه‌های عمیق‌تری از قرآن کریم به‌دست می‌آید.

 16. عقل چگونه ابزاری است و به‌وسیله‌ی آن چه کاری باید انجام دهیم؟ «عقل» ابزاری ا:.8)ت که خداوند به ما عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و به حقایق پی ببریم و خوبی‌ها را از بدی‌ها بازشناسیم.

 17. نتیجه‌ی بهره‌مندی از عقل چیست؟ دانایی نتیجه‌ی ب:/.-ره‌مندی از قوه‌ی عقل و خردورزی است.

 18. اگر بخواهیم از پیام‌های قرآن در زندگی استفاده کنیم باید چه‌کاری انجام دهیم؟ باید عقل خود را به‌کار گیریم و با «تفکر»،«تدبر» و هم‌چنین با «تعلم» به این حقایق دست یابیم.

 19. روش تدبر چه‌کمکی در جهت فهم آسان‌تر آیاد قرآن به ما می‌کند؟ به ما مک می‌کنند که سریع‌تر و آسان‌تر پیام‌های آیات را دریابیم و ارتباط میان بخش‌های مختلف یک آیه یا آیات را درک کنیم.

20. اولین معلم قرآن چه کسی بود؟ این معلم بزرگ چگونه قرآن را آموخت؟ رسول خدا (ص) اولین و برترین معلم و راهنمای ما برای تفکر در این کتاب است. آیات قرآن کریم بر قلب مبارک ایشان نازل شده و خدای متعال، ظاهر و باطن را به ایشان آموخته است.

 21. روش کار پیامبر اسلام در آموزش قرآن چگونه بود؟ با ذکر مثال توضیح دهید. آن بزرگوار هم روش تفکر در قرآن را به ما آموخته است، هم به سوال‌های مردم درباره‌ی آیات پاسخ داده است و هم چگونگی عمل به احکامی را که در قرآن آمده، به ما نشان داده است. به طور مثال اگر خداوند، مسلمانان را به اقامه‌ی نماز فرمان داده، رسول خدا چگونگی انجام آن را یاد داده است.

 22. قرآن چگونه کتابیست؟ کلامی الهی است و هیچ کلامی با آن قابل قیاس  نمی‌باشد.

 23. رعایت آداب خاص در پیشگاه قرآن نشان از چیست؟ 1. عظمت خداوند و ارزشمندی کلام او را درک می‌کنیم. 2. به خداوند و کلام او محبت و علاقه‌ی قلبی داریم.

 24. چهار مورد از آداب قرآن خواندن را بنویسید. 1. هنگامی که قرآن خوانده می‌شود گوش فرا دهیم و ساکت باشیم. 2. وقتی می‌خواهیم قرآن بخوانیم، ابتدا «اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَیطانِ الرَجیمِ» بگوییم. 3. هنگام قرائت قرآن وضو داشته باشیم. 4. هنگام قرائت و تدبر در قرآن، با احترام در مقابل آن بنشینیم. 5. قرآن کریم را روی زمین نگذاریم و در سطحی بالاتر مانند «رحل» یا «میز» قرار دهیم. 6. روزانه قدری از آیات آن را قرائت کنیم و پس از درک معنای آیات در آن‌ها تفکر کنیم. 7. با معانی و مفاهیم آن آشنا شویم تا بتوانیم با آن انس بگیریم. 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس اول:
1.قرآن مردم را به چگونه راهی هدایت می‌کند؟ به استوارترین راه‌ها 2. قرآن ما را به چه چیزی هدایت می‌کند؟ قرآن کریم راهنمای زندگی انسان‌هاست و مردم را به استوارتین راه‌ها هدایت می‌کند. 3. مخاطبان قرآن چه کسانی هستند؟ خداوند در این کتاب با ما سخن گفته و مردم را مخاطب قرار داده است. 4. بهترین دوره‌ی پاسخ‌دهی به دعوت خداوند کی است؟ دوره‌ی نوجوانی و جوانی بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند است. 5. امام صادق (ع) در مورد تاثرپذیری جوان از قرآن چه می‌فرماید؟ "هر جوان مومنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش در می‌آمیزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگ‌واری که نویسندگان و حاملان قرآنند، هم‌نشین می‌کند. قرآن نیز در قیامت حافظ و نگهبان او خواهد بود." 6. کلام خداوند چگونه کلامیست؟ برترین و حکیمانه‌ترین کلام‌هاست. 7. برتری کلام خداوند نسبت به دیگر سخنان چیست؟ برتری کلام خدای متعال بر دیگر سخنان مانند برتری خالق بر مخلوقات است. 8. خداوند مهربان برای راهنمایی انسان‌ها چه چیزی فرستاده است و ما را به چه چیزی فراخوانده است؟ خداوند مهربان که قرآن کریم را برای راهنمایی انسان‌ها فرستاده، ما را به خواندن این کتاب و تفکر و تدبر در آن فراخوانده است. 9. بهره‌مندی از قرآن چگونه میسر می‌شود؟ بهره‌مندی از هدایت‌های قرآن و قدم گذاشتن در راه زندگی و مسیر سعادت جز با تفکر و ژرف‌اندیشی در آیات آن به دست نمی‌آید. 10. تفکر در قرآن چه مراحلی دارد؟ تفکر در آیات قرآن کریم از مراحل ساده و عمومی شروع می‌شود و به مراحل پیچیده و تخصصی (تفسیر) می‌رسد. 11. درک آیات قرآن به درک چه چیزهایی در طبیعت شبیه است؟ شبیه به درک آیات و نشانه‌های الهی در خلقت است. 12. مرحله‌ی ساده تفکر در قرآن چه ضرورتی دارد و مرحله تخصصی آن چه نام دارد؟ مرحله‌ی ساده‌ی تدبر و تفکر در قرآن که برای هر فردی لازم و ضروری است و سبب می‌شود که هر انسانی از سفره‌ی کسترده‌ی الهی بهره‌مند شود، با مرحله‌ی تخصصی آن که "تفسیر" نامیده می‌شود و یک دانش تخصصی به‌شمار می‌آید، متفاوت است. 13. تفسیر قرآن به چه دانش‌هایی نیاز دارد؟ نیازمند دانش‌های ویژه است که مفسران عالی مقام پس از کسب آن‌ دانش‌ها و آشنایی عمیق با همه‌ی آیات قرآن به تفسیر می‌پردازند و حقایق و معارف عمیق قرآن را تبیین می‌کنند. 14. در مرحله‌ی ساده تدبر در قرآن به چه چیزی نیاز داریم؟ در مرحله‌ی ساده‌ی تدبر، گاهی درک معنا و مفهوم آیه برای دست‌یابی به پیام‌های آن کافی است. 15. با تفکر عمیق‌تر و تدبر بیش‌تر در آیات قرآن به چه چیزهایی دست می یابیم؟ پیام‌های بیش‌تر با سطوح و لایه‌های عمیق‌تری از قرآن کریم به‌دست می‌آید. 16. عقل چگونه ابزاری است و به‌وسیله‌ی آن چه کاری باید انجام دهیم؟ «عقل» ابزاری است که خداوند به ما عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و به حقایق پی ببریم و خوبی‌ها را از بدی‌ها بازشناسیم. 17. نتیجه‌ی بهره‌مندی از عقل چیست؟ دانایی نتیجه‌ی بهره‌مندی از قوه‌ی عقل و خردورزی است. 18. اگر بخواهیم از پیام‌های قرآن در زندگی استفاده کنیم باید چه‌کاری انجام دهیم؟ باید عقل خود را به‌کار گیریم و با «تفکر»،«تدبر» و هم‌چنین با «تعلم» به این حقایق دست یابیم. 19. روش تدبر چه‌کمکی در جهت فهم آسان‌تر آیاد قرآن به ما می‌کند؟ به ما مک می‌کنند که سریع‌تر و آسان‌تر پیام‌های آیات را دریابیم و ارتباط میان بخش‌های مختلف یک آیه یا آیات را درک کنیم. 20. اولین معلم قرآن چه کسی بود؟ این معلم بزرگ چگونه قرآن را آموخت؟ رسول خدا (ص) اولین و برترین معلم و راهنمای ما برای تفکر در این کتاب است. آیات قرآن کریم بر قلب مبارک ایشان نازل شده و خدای متعال، ظاهر و باطن را به ایشان آموخته است. 21. روش کار پیامبر اسلام در آموزش قرآن چگونه بود؟ با ذکر مثال توضیح دهید. آن بزرگوار هم روش تفکر در قرآن را به ما آموخته است، هم به سوال‌های مردم درباره‌ی آیات پاسخ داده است و هم چگونگی عمل به احکامی را که در قرآن آمده، به ما نشان داده است. به طور مثال اگر خداوند، مسلمانان را به اقامه‌ی نماز فرمان داده، رسول خدا چگونگی انجام آن را یاد داده است. 22. قرآن چگونه کتابیست؟ کلامی الهی است و هیچ کلامی با آن قابل قیاس  نمی‌باشد. 23. رعایت آداب خاص در پیشگاه قرآن نشان از چیست؟ 1. عظمت خداوند و ارزشمندی کلام او را درک می‌کنیم. 2. به خداوند و کلام او محبت و علاقه‌ی قلبی داریم. 24. چهار مورد از آداب قرآن خواندن را بنویسید. 1. هنگامی که قرآن خوانده می‌شود گوش فرا دهیم و ساکت باشیم. 2. وقتی می‌خواهیم قرآن بخوانیم، ابتدا «اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَیطانِ الرَجیمِ» بگوییم. 3. هنگام قرائت قرآن وضو داشته باشیم. 4. هنگام قرائت و تدبر در قرآن، با احترام در مقابل آن بنشینیم. 5. قرآن کریم را روی زمین نگذاریم و در سطحی بالاتر مانند «رحل» یا «میز» قرار دهیم. 6. روزانه قدری از آیات آن را قرائت کنیم و پس از درک معنای آیات در آن‌ها تفکر کنیم. 7. با معانی و مفاهیم آن آشنا شویم تا بتوانیم با آن انس بگیریم. درس دوم: 1.رابطه نوجوانی و انتخاب چیست؟ هر انسانی همواره در حال انتخاب است اما نوجوانی را باید آغاز انتخاب‌های زندگی دانست. 2. چرا حضرت ابراهیم از سرپرست خود جدا شد؟ او از سرپرست خود «آزر» جدا شدتا بتواند یکتاپرست بماند و مردم را به یکتاپرستی بخواند. 3. انسان از چه زمانی میل به خوبی ها دارد و چه احساسی در رسیدن به آن پیدا میکند؟ از کودکی احساس خرسندی و نشاط  در رسیدن به کمالات می کند. 4- برای تأمل و تفکر چه گام هایی لازم است؟آنها را بیان کنید.( قسمت اول سوال:ص 20 سطر 13 از هر انسانی تا سطر 14 نشاط می کند،قسمت دوم سوال:ص 21 سطر 9 از انسان تا سطر 11 تمام نمی شود ) هر انسانی میل و استعداد رسیدن به کمالات و خوبی‌هایی را دارد و به میزانی که به آن‌ها می‌رسد احساس خرسندی و نشاط می‌کند. انسان دارای روحیه‌ای بی نهایت طلب است و عطش او در دست‌یابی به خواسته‌هایش نه تنها سیراب نمی‌شود بلکه روز به روز افزوده می‌گردد. او به دنبال چیزی می‌گردد که هرگز پایان نمی‌پذیرد و تمام نمی‌شود. 5- چه تشابهی میان استعداد انسان و حیوان و گیاهان وجود دارد؟(ص 21 سطر 4 از گیاه تا سطر 7 باشد) گیاه و حیوان در محدوده‌ی خاصی استعداد رشد و کمال دارند. اما استعدادهای انسان بسیار متنوع و گسترده است و استعدادهایی فراتر از موجودات دیگر دارد. او می‌تواند چون گل با طراوت، چون آهو چالاک، چون نسیم لطیف و چون صخره با صلابت باشد. درس سوم: 1- با اندیشیدن در آیات قرآن درباره انسان چه می آموزیم و انسان چه هدفی را دنبال میکند؟(ص 24 سطر 1 از با اندیشه تا سطر 2 تمام نشود) با اندیشه در آیات قرآن آوختیم که انسان موجودی بی‌نهایت طلب است. او به دنبال هدف هاییست که پایان نیابد و تمام نشود. 2- وقتی به دنیای انسان ها می نگریم متوجه چه چیزهایی می شویم؟با مثال. (ص 24 سطر 3 از وقتی تا سطر 8 می کوشد) وقتی به دنیای انسان‌ها می‌نگریم، با دنیای حیرت انگیزی مواجه می‌شویم؛ چنان اختلافی در هدف‌ها وجود دارد که ابتدا سردرگم می‌شویم که: راستی؛ کدام انتخاب درست است؟ کسانی که به دنبال پول و ثروتند، برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده‌اند، برخی به دنبال جاه و مقامند، یکی به هنرمندی و نقش‌آفرینی در عرصه‌های هنری می‌اندیشد و دیگری در آرزوی قهرمانی در ورزش پیوسته می‌کوشد و... 3- مهم ترین انتخاب هر انسان  چیست و این انتخاب چه چیزی به  ما می بخشد؟( ص 24 سطر 13 از انتخاب تا سطر 15 می بخشد) انتخاب هدف زندگی، مهم‌ترین انتخاب هر انسان است. این انتخاب است که به تمام برنامه‌های ما جهت می‌دهد و رنگ و بوی خاصی به آن می‌بخشد. 4- با تفکر در آیات قرآن چگونه از راهنمایی خداوند بهره می بریم؟ با تفکر در آیات قرآن از راهنمایی خداون بهره می بریم تا هدف و جهت زندگی خود را به دست آوریم. 5- استعداد های انسان را با  گیاهان و جانداران مقایسه کنید؟(ص 27 سطر 2 از استعدادهای گیاهان تا سطر 4 رشد می کند) استعدادهای گیاهان به طور طبیعی و استعدادهای حیوانات به نحو غریزی شکوفا می‌شوند. اما نهال وجود انسان، صرف نظر از برخی جنبه‌های جسمانی او، به دست خودش شکوفا می‌شوند. 6- مهم ترین نعمت هایی که خداوند به ما عطا کرده چست؟ قدرت تفکر و قدرت انتخاب 7- آن دو  نعمت بزرگ الهی که خداوند به انسان عطا کرده کدام است؟( ص 27 سطر 5 از انسان تا سطر 6 برگزیند) انسان با استفاده از «قدرت تفکر» خوبی‌ها و راه‌های رسیده به آن‌ها را می‌شناسد و چون «قدرت انتخاب» دارد، می‌تواند آن خوبی‌ها را برگزیند. 9- چرا خداوند انسان را  به روش های متفاوت از گیاهان و جانوران هدایت کرده است؟( ص 27 سطر 7 از خداوند تا سطر 9 برگزیند) خداوند انسان را به روشی متفاوت از گیاهان و حیوانات هدایت کرده است؛ به این صورت که راه رسیدن به خوشبختی را به او نشان داده تا خود آن را بشناسد و با اراده‌ی خود آن را برگزیند. 10- چه چیزی سرنوشت ما را می سازد و خوشبختی ما  گرو  چیست؟( ص 27 سطر 9 از انتخاب تا سطر 10 تصمیم گیری است) انتخاب ماست که سرنوشت ما را می‌سازد؛ خوشبختی یا سیه روزی ما در گرو همین تصمیم‌گیری است. 11- انسان های بزرگ  چه راهی را می پیمایند و آنان چه ویژگی هایی دارند؟( ص 28،29 سطر 9 از آدم های بزرگ تا سطر 1 ص 29) «آدم‌های بزرگ مقاصد  بزرگ دارند، زود یه پایان نمی‌رسند و تمام نمی‌شوند.» 12- چرا استعداد های انسان متفاوت و متنوع است؟( ص 28 سطر 1 از معمولاً تا سطر 3 انسان ها دارد) معمولا افراد به یک یا چند مورد خاص از این استعدادها بیش‌تر اهمیت می‌دهند. این اختلاف، ریشه در اندیشه و تفکر انسان‌ها دارد. 13- چرا انسان با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی خاص می رود؟( ص 28 سطر 4 از اگر بینش ها تا سطر 5 می شوند) اگر بینش‌ها مختلف باشند، هدف‌ها و دل‌بستگی‌ها نیز مختلف می‌شوند. 14- برای انتخاب صحیح هدف های زندگی به چه چیزی نیازمندیم؟(ص 29 سطر 1 از برای انتخاب تا سطر 2 رتبه دهیم) برای انتخاب صحیح هدف‌ها و دل‌بستن به آن‌ها نیازمند معیار و ملاک هستیم؛ معیاری که بتوانیم به وسیله‌ی آن ارزش هدف‌ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند به آن‌ها رتبه دهیم. 15- اگر هدف های زندگی را به درستی  برگزینیم چه  اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزیدیم و عمر خود را برای رسیدن به آنها صرف خواهیم کرد. 16- چرا خداوند در قرآن خواستار  سعادت و هدایت انسان است؟( ص 29 سطر 5 از خدای رحیم تا سطر 7 آگاه تر است) خدای رحیم و مهربان که خواستار سعادت ماست، در قرآن کریم، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی می‌کند و معیار انتخاب هدف‌های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن‌ها را نیز یادآور شده است؛ او که از همه به ما مهربان‌تر و از خود ما به نیازهای ما آگاه‌تر است. 17- چرا خداوند ما را هدایت می کند؟ زیرا خداوند خواستار سعادت انسان هاست. درس چهارم: 1- انسان های هوشمند هدف های خود را چگونه انتخاب می کنند؟( ص 36 سطر 9 از معمولاً تا سطر 10 بزنند) معمولا آدم‌های زیرک و هوشمند هدف‌های خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که به قول معروف «با یک تیر چند نشان بزنند.» 2- وجود انسان از  مجموعه ی چه استعداد هایی تشکیل شده است؟ نهال وجود انسان مجموعه ای فراوان از استعداد های مادی و معنوی است. 3- هدفی که ما انتخاب می کنیم چگونه باید باشد؟ با توجه به دو ویژگی متنوع بودن استعدادهای انسان و بی نهایت طلبی او،اگر اگر هدفی را که انتخاب می کنیم،بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد،آن هدف،کامل تر است. 4- هدف اصلی ما در زندگی  چه باید  باشد؟( ص 37 سطر 1 از بنابراین تا سطر 3 فراگیرد) بنابراین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه‌ی استعدادهای ما را در بر گیرد. در جایی متوقف نشود و نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد. 5- حضرت علی(ع)رشد و تکامل خود را زیر نظر چه کسانی آغاز کرد و به سرانجام رساند؟(ص 37 سطر 4 از امیر مؤمنان تا سطر 5 زیبایی ها شد) امیر مومنان علی (ع) را ببینید! ایشان رشد و تکامل خود را زیر نظر و تربیت پیامبر اکرم (ص) آغاز کرد و جلوه‌گاه همه‌ی کمالات و زیبایی‌ها شد. 6- حضرت علی(ع) در چه مواردی بی نظیر بود؟( ص 37 سطر 6 از ایشان تا سطر 7 بی نظیر است) ایشان در میدان علم و دانش، رشادت و جنگاوری، سخنوری و خطابه، مهربانی و دوستی، جوانمردی و مروت، نیایش و عبادت، حق طلبی و عدالت، پس از رسول خدا (ص) بی‌نظیر است. 7- نزدیکی و تقرب به خداوند یعنی چه؟ نزدیکی و تقرب به خداوند، نزدیکی مکانی و ظاهری نیست. نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است. 8- انسان چگونه تجلی بخش صفات زیبایی خداوند می باشد و به او تقرب می یابد؟( ص 38 سطر 3 از خدا سرچشمه ی تا سطر 5 یافته اند) خدا سرچشمه‌ی زیبایی‌ها و خوبی‌هاست و انسان‌ها به میزانی که زیبایی‌ها و خوبی‌ها را کسب کنند، تجلی بخش صفات زیبای او شده‌اند و به او تقرب یافته‌اند. 9- پیامبر اسلام و پیشوایان ما در زندگی به چه چیزی دل بسته بودند و خود را وقف چه چیزی کرده بودند؟( ص 38 سطر 6 از پیشوایان تا سطر 8 می گذاشتند) پیشوایان ما و در راس آن‌ها رسول خدا تنها به خدای خود دل بسته بودند و زندگی خود را وقف رسیدن به او کرده بودند و در تنهایی‌ها با او نجوا می‌کردند و اشتیاق خود را در ضمن زیباترین جمله‌ها با او در میان می‌گذاشتند. 10- انسان با اندکی تأمل در خود به چه چیزی هایی پی می برد؟( ص 39 سطر 1 از هرکس تا سطر 2 نخواهد نشست) هرکس اندکی تامل کند، می‌بیند که در ذات خود در جستجوی سرچشمه‌ی خوبی‌ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدا نرسد، آرامش نیافته و از پای نخواهد نشست. 11- مقصود و محبوب نهایی انسان چیست؟( ص 39 سطر 2 از پس مقصود تا سطر 3 خداوند است) پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است. 12- اگر انسان خوبی های بی پایان می خواهد شایسته است چه مقصدی داشته باشد؟( ص 39 سطر 4 از اگر روح تا سطر 6 او باشد) اگر روح انسان به‌نهایت طلب است و خوبی‌ها را به صورت بی‌پایان می‌خواهد، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد. 13- برای رسیدن به مقاصد بزرگ انسان به چه چیزی نیازمند است؟( ص 39 سطر 7 از مقصد تا سطر 8 می‌طلبد) این مقصد، به همان میزانی که بسیار بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، همت بزرگ و اراده‌ی محکم می‌طلبد. 14- تقرب و نزدیکی به خداوند سهم  چه کسانی می شود؟( ص 39 سطر 9 از تقرب تا کوشاست) تقرب به برترین محبوب و مقصود نیز سهم بلندهمتان با پشتکار و کوشاست. 15- از داستان حضرت ابراهیم چه نتیجه ای می گیریم؟( ص 39 سطر 11 از در تا سطر 14 انسان است) در حقیقت ایشان به مردم آموخت، نباید در زندگی به هدفی دل بست که گذراست و پایان می‌پذیرد. بلکه باید روی به سوی کسی نمود و دل به کسی بست که پایانی ندارد و خالق جهان آفرینش است، او سرچشمه‌ی خوبی‌ها و زیبایی‌ها، و لذا برترین و بهترین محبوب و مقصود انسان است. درس پنجم: 1- چرا انسان نمی تواند به معرفت و شناخت دقیق پروردگار خویش دست پیدا کند؟ خرد محدود را یارای آن نباشد که به شناخت خالق نامحدودش دست یابد مخلوقی را شایسته نیست که ذات خالق خویش احاطه پیدا کند. درس ششم: 1- حمد و تسبیح به چه معناست؟(ص 61 سطر1 ازحمد تا است) «حمد» به معنی «ستایش» و «تسبیح» به معنی «پاک دانستن» و «منزه دانستن» است. 2- در تسبیح کدام صفات را از خداوند دور می داریم؟ صفات سلبی 3- در حمد و ستایش کدام صفات خداوند را می ستاییم؟ صفات ثبوتی 4- صفات ثبوتی چیست؟ توضیح دهید مثال بزنید.(ص 60 سطر 8 از صفاتی تا سطر 10 داراست) صفاتی که جنبه‌ی کمالی دارند، مثل قدرتريال علم، عدالت، رحمت، رازقیت، حیات، مهربانی، بخشندگی، حکمت، عزت و کرامت. این صفات را «صفات ثبوتی» می‌نامیم و به خدا نسبت می‌دهیم. یعنی خدا این صفات را داراست. 5- صفات سلبی چیست؟توضیح دهید مثال بزنید (ص 60 سطر 11 از صفاتی تا سطر 13 مبّراست) صفاتی که از نقش و نیاز ناشی می‌شوند؛ مانند جهل، عجز، فقر، مرگ، نیاز به پدر و مادر و نیاز به فرزند. این صفات را «صفات سلبی» می‌نامیم و از خداوند سلب می‌کنیم. یعنی خداوند این صفات را ندارد و از آن‌ها مبراست. درس هفتم: 1- چه زمانی شناخت انسان منجر به عمل خواهد شد؟ زمانی که شناخت با عمل توأم شود. 2- رابطه ی ایمان و عمل چیست؟ اگر شناخت صحیح بدست آید منجر به ایمان می شود و شناخت به اضافه ایمان عمل صالح را نتیجه می دهد. 3- علم و شناخت به چه می ماند و چه انگیزه ای به ما می دهد؟(ص 68 زیر پیام آیات سطر 2 از علم تا سطر 4 عمل است) علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می‌دهد. اما داشتن این چراغ به تنهایی انگیزه‌ی لازم برای رفتن به آن راه را در انسان ایجاد نمی‌کند. ایمان برانگیزننده‌ و محرک انسان به سمت عمل است. 4- حضرت علی درباره ی رابطه ی ایمان و عمل چه فرموده است؟ ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. 5- مفهوم ایمان چه رابطه ای با واژه ی امان دارد؟(ص 69 سطر 12 از مفهوم تا سطر 13 سازگار می باشد) مفهوم ایمان که از «امن» گرفته شده و با «امنیت» و «امان» هم‌خانواده است، سازگار می‌باشد. 6- ویژگی های قلب انسان چیست؟ آن را توضیح دهید.( ص 69 سطر 10 از اگر به حقیقتی تا سطر 12 فرا می‌گیرد) اگر به حقیقتی معتقد شود، شوق و حب نسبت به آن پیدا می‌کند و همت انسان را به سوی آن برمی‌انگیزد و در این حالت است که اطمینان و آرامشی وجود آدمی را فرا می‌گیرد. 7- کانون وجود آدمی چیست؟ قلب، کانون وجود آدمی است. 8- جایگاه علم و شناخت در کجاست؟ جایگاه علم و شناخت،عقل و اندیشه ی آدمی است. 9- از نظر قرآن جایگاه ایمان چیست؟ قلب 10- احساسات همه‌ی انسان‌ها مربوط به کدام بخش وجود انسان است؟ قلب 11- ایمان چیست؟ آن را تعریف کنید.( ص 69 سطر نوشته آبی رنگ از ایمان تا ایجاد می کند) ایمان، همان باور و اعتقاد قلبی همراه با حب و دوستی به حق و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می‌کند. 12- عقل چه ابزاری است و چگونه می توان بد و خوب را تشخیص داد؟( ص 69 سطر 3 از عقل ابزار تا سطر 5 معرفی کند) عق ابزار فهمیدن است. عقل، با تفکر در آیات الهی و با استفاده‌ از راه‌های معرفت بخش، می‌تواند خوب را از بد تشخصی دهد و به ما معرفی کند. 13- آیا عقل به تنهایی برای رسیدن به خوبی ها کافیست؟( ص 69 سطر 5 از اما تا سطر 6 بیاید) اما عقل برای انتخاب خوبی‌ها و رفتن به‌سوی آن‌ها کافی نیست. قلب هم باید به کمک بیاید. 14-قلب چه زمانی برای پذیرفتن حقیقت آماده می شود؟( ص 70 سطر 1 از قلب تا سطر 2 آراسته گردد) قلب در صورتی برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می‌شود که از زشتی‌ها دور و به زیبایی‌هایی آرسته گردد. 15- چند نمونه از زیبایی های قلب را از نظر قرآن بنویسید.( ص 70 سطر 4 از زیبایی تا سطر7 یاد خدا) 1. بینایی قلب برای مشاهده‌ی حقایق و زیبایی‌های زندگی 2. باز بودن قلب بر روی آنچه با تفکر به دست آمده است. 3. سلامتی قلب از بیماری‌ها و گناهان 4. توجه قلب به هدف‌های زیبای زندگی و یاد خدا 16- چند نمونه از زشتی های قلب را بیان کنید.( ص 70 سطر 8 از داشتن تا سطر 11 یاد خدا) 1. داشتن حالت انکار و تکبر در مقابل حقیقت. 2. سخت شدن قلب و نداشتن احاساس در مقابل خوبی‌ها و زیبایی‌ها. 3. بسته شدن قلب بر روی حقایق و آنچه با تفکر به‌دست آمده است. 4. غفلت از هدف‌های زیبای زندگی و یاد خدا. 17- بعد از شناخت برای رسیدن به اهداف خود چه کاری باید انجام دهیم؟ ص 71 سطر 1 از باید تا سطر 3 می سازد) باید ابتدا خوبی‌ها را بشناسیم و به آن‌ها ایمان آوریم تا به عمل برسیم؛ اما همین که به عمل صالح پرداختیم، خود این عمل، هم ایمان ما را تقویت می‌کند و هم شناخت ما را عمیق‌تر می‌سازد. 18- در وجود انسان ایمان به وجود چه چیزی تشبیه شده است؟( ص 71 سطر5 از ایمان تا سطر 6 پدیدار می شود) ایمان درختی است که در قلب جوانه می‌زند، تناور می‌گردد و بر شاخه‌های آن اعمال شایسته و نیکو پدیدار می‌شود. 19- مقدس ترین حرم در زمان اصلی چیست؟( ص 71 سطر 9 از قلب تا هستی است) قلب مقدس‌ترین حرم عالم هستی است. 20- برای پذیرش هدف قلب چه نقشی را ایفا می کند؟(ص 69 آخر صفحه قسمت آبی رنگ)  اگر می‌خواهیم  به هدفی که برای زندگی خود شناخته‌ایم، ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم، باید قلب خود را برای پذیرش آن هدف آماده سازیم. درس هشتم: 1- یکی از حیله های نفس انسان از نظر امام خمینی چه چیزی است؟( ص 78 سطر 11 از حیله تا سطر 13 توبه کن) حیله‌هایی که نفس انسان به انسان می‌زند و شیطان به او پیشنهاد می‌کند این است که بگذار برای آخر عمر خودت را اصلاح کن! حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر توبه کن! 2- امام خمینی در توصیه به جوانان پیرامون جهاد اکبر چه می فرماید؟(ص 78 سطر 8 از شما جوانان تا سطر 11 بیفتد) «شما جوانان از حالا باید شروع کنید به جهاد اکبر و نگذارید که قوای جوانی از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود، ریشه‌های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می‌شود و جهاد مشکل‌تر. جوان زودتر می‌تواند در این جهاد پیروز شود... نگذارید در اصلاح خودتان زمان جوانی به پیری بیفتد. 3- بنابر نظر امام خمینی طرح شیطنت آمیز نفس انسان کدام است؟  اینکه بگذار برای آخر عمر خودت را اصلاح کن و اکنون از جوانی استفاده ببر و بعد آخر عمر توبه کن این طرح شیطنت آمیز نفس انسان است. 4- آنچه در جهان است نشانه چیست؟ زیبایی، علم، قدرت، رحمت خدا 5- راه های رسیدن به ایمان و تقویت آنرا نام ببرید. ( ص 79،80،81 تیترهای آبی رنگ) 1. تفکر پیرامون آیات خدا در گستره‌ی هستی 2. توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او 3. توجه به نعمت‌های خدا 4. انجام نیکی‌ها و دوری از گناه 6- توجه به نشانه ها و آیات الهی چه چیزی را در انسان ایجاد می کند؟ (ص 79 سطر 5 از توجه تا سطر 6 می افزاید) توجه به این نشانه‌ها یاد خدا را در دل‌ها زنده می‌کند و لطف و رحمت او را به ما یادآور می‌شود و در نهایت بر دوستی و محبت ما به خدا می‌افزاید. 7- توجه دائم به خدا و ذکر یاد او چه اثراتی برای انسان دارد؟ (ص 79 زیر پیام آیات سطر1 از حضور تا سطر 3 می انجامد) حضور خداوند در خاطر ما در همه‌ی لحظات زندگی، در آغاز صبح، در طول روز و در هنگام کار و تحصیل و در انتهای شب ارتباط ما را با او افزایش می‌دهد و به تدریج به پیوندی استوار می‌انجامد. 8- یکی از حکمت های نماز های پنجگانه چیست؟( ص 79 زیر پیام آیات سطر 3 از حکمت های تا سطر 4 مؤمن است) از حکمت‌های نمازهای پنج‌گانه‌ زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز در دل مومن است. 9- توجه به نعمت های خدا  چه چیزی را در پی دارد؟(ص80 سطر 1 از اگر به زندگی تا سطر 3 جلوه می کند) اگر به زندگی خود توجه کنیم، نشانه‌های لطف و رحمت خدا را به روشنی در آن می‌بینیم، این نشانه‌ها در زندگی هرکس و متناسب با حالات درونی او به صورتی جلوه می‌کند. 10- یاداوری الطاف الهی چه چیزی را برای انسان به ارمغان می آورد؟(ص 80 سطر 3 از یاد آوردن تا سطر 4 می سازد) به یاد آوردن الطاف الهی، یاد او را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد و قلب را به او نزدیک‌تر می‌سازد. 11- انجام نیکی ها و دوری از گناهان چه تأثیری در انسان دارد؟(ص 80 زیر پیام آیات سطر 1 از هر عمل تا ص 81 سطر 2 استوارتر سازیم) هر عمل نیک دل را نورانی می‌کند و هر گناه چون غباری صفحه‌ی دل را می‌پوشاند و به اندازه‌ی خود مانع رسیدن نور حقیقت به آن می‌گردد. باید بکوشیم دل خود را با عمل به نیکی‌ها نورانی‌تر کنیم و با دوری کردن از گناهان رشته‌ی محبت خود را با خدا استوارتر سازیم. 12- هرگاه ایمان در قلب پدیدار شود چه اتفاقی برای انسان می افتد؟(ص 81 زیر پیام آیات سطر 1 از آنگاه تا سطر 2 شده است) انگاه که جوانه‌های ایمان در قلب پدیدار شود و بارقه‌های آن وجود ما را روشن کند، تحولی شگرف وجود ما را فرا خواهد گرفت، به طوری که گویا تولدی جدید آغاز شده است. 13- قرآن کریم درباره ی تولد دوباره انسان چه می فرماید؟(ص 81 قسمت آبی رنگ) «آیا آن کس که مرده بود و با [ایمان] زنده‌اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به وسیله‌ی آن در میان مردم راه می‌رود، همانند کسی است که در تاریکی‌هاست و از آن بیرون شدنی نیست؟...» 14- چرا جوانان و نوجوانان و کودکان به ملکوت خداوند نزدیکترند؟(ص 78 سطر2 از هر اندازه تا سطر 4 نزدیکترند) هر اندازه که پاکی دل بیش‌تر باشد درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر است و به همین علت کودکان، نوجوانان و جوانان به آسمان‌ها و ملکوت نزدیک‌ترند. 15- مهم ترین دوره زندگی انسان کدام است؟چرا؟ (ص 77 سطر 4 از کودکی تا ص 78 سطر 1 پیش می آید) کودکی، نوجوانی و جوانی – کوکی که از مادر متولد می‌شود، با قلبی پاک به دنیا می‌آید و هیچ گناهی دلش را آلوده نکرده است. معمولا، این پاکی و طهارت تا نوجوانی و جوانی باقی می‌ماند. اما همین قلب که از آب زلال‌تر و از آیینه شفاف‌تر و از گلبرگ لطیف‌تر است، ممکن است به تدریج آلوده شود، این تغییر و تحول، کم یا زیاد، برای برخی از افراد پیش می‌آید. 16- بنابرگفته امام خمینی انسان در چه زمانی می تواند خودش را بهتر اصلاح کند؟ دوره جوانی 17- بنابر نظر قرآن و امامان معصوم، راه رسیدن به ایمان چه ویژگی‌هایی دارد؟ این راه‌ها هم ما را از مرحله ی شناخت به مرحله ی ایمان می رساند و هم سبب تقویت و محکم شدن آن می شود.   درس نهم: 1- عزم به چه معناست؟(ص 93 زیر پیام آیات سطر 2 از عزم تا هدفی است) عزم به معنی اراده، قصد و آهنگ به‌سوی هدفی است. 2- رابطه ی عزم و اراده چیست؟ (ص 93 زیر پیام آیات سطر 2 از آدمی تا سطر 3 می سازد) آدمی با عزم و اراده‌ی خود آنچه را انتخاب کرده عملی می‌سازد. 3- ظهور گوهر انسانیت چیست؟( ص 93 زیر پیام آیات سطر 3 از عزم تا است) عزم و تصمیم برای یک زندگی موفق است. 4- تفاوت درجات انسان ها در چیست؟ درجات انسان ها به درجات عزم آنهاست. 5- آثار عزم قوی چه چیزهایی است؟(ص 94 سطر 1 از استواری تا سطر 2 قوی است) استواری، اعتماد، شکیبایی و تحمل سختی‌ها از آثار عزم قوی است. 6- سفارش لقمان حکیم به فرزندش درباره عزم چیست؟( ص 94 قسمت آبی رنگ) بر آنچه به تو می‌رسد استقامت کن که این از عزم و اراده‌ی در کارهاست. 7- آنان که فاقد عزم و اراده اند چگونه اند؟( ص 94 سطر 2 از آنان تا سطر 4 می سپارند) آنان که فاقد عزم و اراده‌اند، در مقابل وزش تندباد حوادث تاب نمی‌آورند و سرنوشت خود را به دست آن حوادث می‌سپارند. 8- زندگی سعادتمندانه چگونه عزمی را می طلبد؟( ص 94 سطر4 از قدم گذاشتن تا سطر 5 نگذارد) قدم گذاشتن در راه زندگی سعادت‌مندانه نیز نیازمند عرمی قوی است که در فراز و نشیب حوادث سست نشود و عازم راه را تنها نگذارد. 9- چه زمانی خداوند از ما راضی و چه زمانی ناراضی خواهد بود؟( ص 94 زیر تیتر،سطر 3 از وقتی تا سطر 5 افکنده باشد) وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشیختی گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که شقاوت و ناامیدی بر ما سایه افکنده باشد. 10- عهد ما با خدا چه چیزی را به دنبال خواهد داشت؟(ص 94زیر تیتر،سطر 5 از عهد ما تا سطر 6 دنبال دارد) عهد ما با خدا، هم رضایت او و هم سعادت و رستگاری ما را به دنبال دارد. 11- میزان دینداری ما چه ارتباطی با عهد و پیمان دارد؟(ص 94زیر تیتر،سطر 13 از میزان تا سطر 14 خواهد بود) میزان دین‌داری ما به میزان وفاداری ما به عهد و پیمانی است که با خدا بسته‌ایم. هر قدر در پیمان خود استوارتر باشیم، دین‌داری ما نیز کامل تر خواهد بود. 12- عمل حرام چیست؟(ص 95 سطر 6 از اعمالی تا سطر 7 دارند) اعمالی که مانع پیمودن راه هستند و ما را از مسیر خوشبختی دور می‌کنند، «حرام» نام دارند. 13- عمل مستحب چیست؟( ص 95 سطر 8 از اعمال دیگری تا سطر 10 می گویند) اعمال دیگری نیز هستند که عمل به آن‌ها واجب نیست، ولی رفتن به سوی کمال را آسان‌تر می‌کنند و انسان را به درجات برتر رستگاری می‌رسانند، این اعمال را «مستحب» گویند. 14- عمل مکروه چیست؟( ص 95 سطر 10 از اعمالی تا ص 96 سطر 1 می نامند) اعمالی نیز هستند که اگرچه مانع رسیدن به سعادت نمی‌شوند، اما از سرعت حرکت می‌کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از فرد سلب می‌کنند؛ این اعمال را «مکروه» می‌نامند. 15- عمل واجب چیست؟( ص 95 سطر 5 از اعمالی تا سطر 6 دارند) اعمالی که انجام آن‌ها لازمه‌ی پیمودن راه سعادت است و بدون آن‌ها این راه طی نمی‌شود «واجب» نام دارند. 16- پیمودن راه رستگاری چگونه است و کسب رضای خدا چیست؟( ص 95قسمت اول: سطر 2 از ممکن تا سطر 4 می سازد،قسمت دوم:سطر 7 از انجام تا سطر 8 می بندد) ممکن است در ابتدای حرکت با دستورات الهی چندان آشنا نباشد و لذا در عمل به آن‌ها دچار خطاهایی شود اما چون جهت اصلی را درست انتخاب کرده، به تدریج افکار و اعمال خود را اصلاح می‌کند و راه را هموارتر می‌سازد. انجام واجبات و دوری از محرمات همان پیمودن راه رستگاری و کسب رضای خداست و محتوی اصلی همان عهدی است که انسان با خدا می‌بندد. 17- اعمال مباح را تعریف کنید.( ص 96 سطر 1 از کارهایی تا سطر 3 می گویند) کارهایی نی در زندگی وجود دارند که نه واجب‌اند، نه حرام، نه مستحبند، نه مکروه، مانند بازی کردن، قدم زدن، خوردن، خوابیدن، خریدن و فروختن. این اعمال را مباح می‌گویند. 18- تجدید روزانه عهد چه چیزی را برای ما ایجاد می کند؟(ص 97 سطر 3 از این تجدید تا سطر 4 می نماید) تجدید میثاق روزانه، غفلت و سهل‌انگاری را می‌زداید و ما را در عمل ثابت قدم‌تر می نماید. درس دهم: 1- انسان ها در چه مواقعی تصمیم جدید می گیرند؟(ص 103 سطر 1 از بسیاری تا سطر 3 اختصاص دهد) بسیاری از انسان‌ها چون در شرایط روحی و معنوی خاصی واقع شوند، تصمیم جدیدی می‌گیرند. به طور مثال، کسی که وضع نابسامان فقیری را مشاهده می‌کند، تصمیمی می‌گیرد بخشی از وقت خود را در راه کمک به نیازمندان اختصاص دهد. 2- امام صادق(ع) درباره ی تسریع در انجام تصمیم چه فرمودند؟( ص 102 قسمت آبی رنگ آخر ص) کسی که بر انجام کار خیری همت کرده، در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد. 3- چرا بعضی افراد تصمیم خود را فراموش می کنند و در این مورد چه باید کرد؟( ص 103 سطر 4 از برخی تا سطر 6 بیفتد) برخی از افراد هستند که چون از شرایط و حال و هوا بیرون آمدند، عزمشان سست می‌شود و تصمیم خود را فراموش می‌کنند. به همین خاطر نباید میان «تصمیم» و «عمل» فاصله بیفتد. 4- امام علی(ع) درباره ی انجام بی درنگ کار خیر چه فرمودند؟( ص 103 قسمت آبی رنگ) تامل و درنگ از شتاب کردن بهتر است، مگر در فرصت‌هایی که برای انجام کار خیر به‌دست می‌آید. 5- توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان چه تأثیری بر زندگی انسان دارد؟( ص 103 سطر 10 از احساس تا سطر 12 پیمان است) احساس حضور در پیشگاه با عظمت خداوند سبب می‌شود که او را ناظر بر اعمال خود ببینیم و از برداشتن قدم‌های مخالف با عهد و پیمان منصرف شویم. همچنین توجه به حضور فرشتگان که نویسندگان اعمال ما هستند، مانع نقض عهد و پیمان است. 6- توجه به عاقبت کارها نتیجه و ثمرات پایداری در تصمیم ها چیست؟( ص 103 سطر 13 از به یاد آوردن تا سطر15 برود) به یاد آوردن ثمره‌ی شیرین وای به عهد و موفقیت‌های حاصل از آن و نیز توجه به عاقبت تلخ و تاسف‌بار شکست پیمان، انسان را در عزم خود استوارتر می‌کند و نمی‌گذارد که پیمان شکسته شود و از دست برود. 7- غفلت یعنی چه و تفاوت آن با فراموشی چیست؟( ص 103 سطر 16 از توجه تا سطر 19 باشد) توجه به پیمان و عوامل تقویت‌کننده‌ی آن نتیجه بخش است، غفلت از آن‌ها نیز زیان‌آور است. غفلت، یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و راه رسیدن به آن و این را هم باید دانست که غفلت با فراموشی تفاوت دارد و لذا شخص فراموش‌کار مقصر نیست. بلکه آن کسی سزاوار سرزنش است که فراموشی وی ناشی از غفلت و بی‌توجهی باشد. 8- داشتن دوست همفکر و همراه چه تأثیری در پایداری عزم و اراده دارد؟( ص 104 سطر 2 از وجود تا سطر 4 ادامه دهیم) وجود دوستان همراه در پیشرفت کار و موفقیت ما موثر است. تشویق دوستان، همراهی آنان با ما و نشان دادن راه حل‌های مناسب در مسیر کار سبب می‌شود که آن تصمیم بر ما آسان شده و با دلگرمی بیش‌تر راه را ادامه دهیم. 9- رعایت اصل اعتدال و میانه روی چگونه ما را در پایداری عزم کمک می کند؟( ص 104 آخر ص از گاه فرد تا ص 105 سطر 2 ضروری است) گاه فرد تصمیم به کاری می‌گیرد که فوق توان و طاقت اوست. همین امر سبب ناکام ماندن او می‌شود. بنابراین باید به توانایی جسمی و روحی خود توجه کنیم و تصمیم‌هایی متناسب با توانایی خود بگیریم. در عبادت، کار، مطالعه، ورزش، بیدار ماندن، خوابیدن و هرکار دیگری رعایت اعتدال و میانه‌روی ضروری است. 10- درباره رعایت اصل اعتدال پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع) چه فرمود و در این مورد چه مثالی بیان فرمود؟( ص 104 دو قسمت آبی رنگ آخر ص) «یا علی، این دین استوار و متین است. به نرمی و ملایمت در آن وارد شو و کاری نکن که نفس تو از عبادت پروردگارت متنفر شود.» «سوارکاری که به مرکب‌ خود زیاد فشار می‌آورد.، نه مرکب را حفظ می‌کند و نه خود مسیر را طی می‌نماید. (و به مقصد نمی‌رسد.)» 11- چرا رعایت اصل تدریج و تداوم ضروری است؟( ص 105 سطر 5 از برای اینکه تا سطر 6 ضروری است) برای اینکه تصمیم‌های ما پا برجا بنمانند و تا پایان زمان تعیین شده ترک نگردند، رعایت اصل تدریج ضروری است. 12- چه چیزی سبب می شود عمل ما تداوم پییدا کند؟( ص 105 سطر 6 از تدریجی تا سطر 8 تبدیل شود) تدریجی عمل کردن است که سبب دوام عمل می‌شود. برای مثال، اگر تصمیم داریم یک کتاب را مطالعه کنیم، بهتر است صفحات آن را به گونه‌ای تقسیم کنیم که خسته نشویم و پس از مدتی مطالعه در وجودمان به یک رفتار دائمی تبدیل شود. 13- از نظر پیامبر اکرم(ص)محبوب ترین کارها نزد خداوند چیست؟( ص 105 قسمت آبی رنگ) محبوب‌ترین کارها نزد خدای متعال، با دوام‌ترین آن‌هاست، گرچه اندک باشد.   درس یازدهم: 1- باقی ماندن در پیمان خویش با خداوند چه چیز هایی را در پی خواهد داشت؟(ص 108 سطر 1 از لازمه تا سطر 3 می انجامد) لازمه‌ی دین‌داری وفاداری به عهد خود با خداست. باقی ماندن بر پیمانی که با خدا بسته‌ایم، رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می‌انجامد. 2- خداوند در حدیث قدس درباره حرکت انسان به سوی خویش چه می فرماید؟( ص 108 قسمت آبی رنگ) هرکس یک وجب به‌سوی من آید یک گام به سوی او خواهم رفت و هرکس یک گام به سوی من آید، دو گام به سویش برخواهم داشت و هرکس آهسته به سویم آید، شتابان به جانبش خواهم شتافت. 3- مراقبت به چه معناست؟(ص 111 زیر تیتر،سطر 1 از مراقبت تا است) مراقبت به معنای زیرنظر گرفتن، دقت و توجه داشتن است. 4- عهد بستن شباهت به چه چیز دارد و نیازمند چیست؟چرا؟( ص 111 زیر تیتر،سطر 1 از عهدی تا سطر 3 محکم شود) عهدی که در ابتدا بسته می‌شود، مانند کودکی نوپا نیازمند مراقبت جدی است تا از آسیب‌ها و تهدید‌های گوناگون درونی و بیرونی در امان ماند و استوار و محکم شود. 5- درباره سست شدن تصمیم ها حضرت علی چه فرموده است؟( ص 111 زیر تیتر،سطر 5 سطر آبی رنگ) گذشت ایام آفاتی به دنبال دارد و موجب پراکندگی در تصمیم‌ها و کارها می‌شود. 6- مراقبت از اصل عمل را با ذکر مثال توضیح دهید.( ص 111 زیر تیتر،سطر 10 از شخص تا سطر 12 باطل شود) شخص باید مراقب باشد تا در درجه‌ی اول به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته، عمل کند، به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن فروگذار نشود. به طور مثال، در هنگام ادای نماز باید دقت کند، تمام واجبات نماز را به درستی انجام دهد و نگذارد نماز او باطل شود. 7- اگر در طول روز به تصمیم خود توجه نکنیم چه پیامدی به دنبال دارد؟( ص 111 زیر تیتر،سطر 7  از چه بسا تا سطر 8 بکاهد) چه بسا نسبت به تصمیم خود سست شویم یا کاری دیگر ما را به خود مشغول کند و از اهمیت این عهد بکاهد. 8- مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟( ص 111 زیر تیتر،سطر 1 از مقدار تا سطر 4 بالا رود) مقدار موثر بودن یک عمل به کیفیت انجام آن بستگی دارد. برای مثال،مطالعه‌ی موثر وقتی انجام می‌شود که در شرایط مناسب و همراه با دقت و توجه باشد. همچنین کسی که انفاق می‌کند باید مراقب باشد آبروی شخص مستحق را نریزد و بر او منت نگذارد تا بدین وسیله‌ کیفیت عمل او بالا رود. 9- برای آنکه در کارهایمان به نتیجه مطلوب برسیم چه باید بکنیم؟(ص 112 سطر 5 از برای اینکه تا سطر 6 انجام دهیم) برای اینکه در کارهای خود به نتیجه‌ی مطلوب برسیم و تاثیر آن‌ها را احساس کنیم، باید مراقب باشیم که آن‌ها را به بهترین صورت انجام دهیم. 10- مهم ترین جنبه هر عمل چیست؟ نیت یا قصدی است که از انجام آن داریم. 11- در انجام اعمال خود چه چیزهایی را باید رعایت کنیم؟با ذکر مثال.( ص 112 زیر بررسی سطر 2 از باید تا سطر 5 انجام دهیم) باید در عمل خود اخلاص داشته باشیم و آن را آلوده به هدف‌های دنیوی و پست نکنیم. برای مثال، اگر ما به دیگران کمک می‌کنیم، این کمک وقتی موجبات رستگاری ما را فراهم می‌آورد و به اصطلاح «ثواب دارد» که برای خودنمایی نباشد، بلکه آن را صرفا به خاطر خدا و از روی وظیفه‌شناسی انجام دهیم. 12- اگر هدف از انجام کار خیر خودنمایی باشد چه عواقبی در پی دارد؟ نه تنها به کمال ما کمک نمی‌کند، بلکه ما را از رسیدن به رستگاری هم باز می دارد. 13- آفت عمل از نگاه حضرت علی(ع) چیست؟ آفت یک عم از نظر امام علی، ترک اخلاص در آن است. 14- از نظر حضرت علی(ع) اعمال انسان با چه وسیله ای صعود می کند؟ بوسیله اخلاص صعود می کند. 15- حضرت علی(ع) درباره ی کسی که اخلاص دارد چه می فرماید؟(ص 112 قسمت آبی رنگ آخر ص از خوشا به حال تا خالص کند) خوشا به حال کسی که علم و عملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و ترک کردنش، سخن گفتن و سکوتش را برای خداوند خالص کند. 16- تأثیر عمل در رشد معنوی انسان وابسته به چه چیزی است؟ (ص 113 سطر 1 از تأثیر تا سطر 3 گردد) تاثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به قصد و نیتی است که عمل کننده در دل دارد. لذا باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای ارزشمند و متعالی، آلوده به هدف‌های کوچک و پست گردد. 17- هم سو بودن نیت های خوب چگونه شکل می گیرد؟با مثال توضیح دهید.( ص 113 سطر 3 از نیت های خوب تا سطر 6 می رسد) نیت‌های خوب می‌توانند همسوی باهم قرار گیرند. برای مثال، دانش آموزی که برای پیشرفت کشور و آسایش مردم درس می‌خواند، از آنجا که می‌داند که خداوند این عمل را دوست دارد و در راستای رضایت اوست، سعی بیشتری می‌کند و چنین دانش آموزی نه تنها به جامعه کمک می‌کند، بلکه خودش به کمال معنوی و پاداش اخروی و رضایت خداوند هم می‌رسد. 18- امام صادق(ع) درباره ی مراقبت انسان از عقل و قلبش چه فرمود؟ (ص 113 قسمن آبی رنگ) کسی که با مراقبت، قلب خود را از غفلت حفظ کند و نفسش را با نظارت از شهوت حفظ نماید و عقل خود را با کسب آگاهی از جهل مصون دارد، در زمره‌ی بیداران است. 19- بعد از مراقبت از نیت و عمل چه کاری باید انجام دهیم؟ محاسبه و ارزیابی 20- محاسبه برای چیست؟( ص 113 زیر تیتر،سطر 2 از محاسبه تا سطر 3 بی توجه باشد) محاسبه برای اینست که انسان نباید برخود آسان بگیرد و نسبت به اشتباهات خویش بی توجه باشد. 21- پیامبر اکرم درباره‌ی محاسبه نفس چه می‌فرماید؟ به حساب خود رسیدگی کنید قبل از این که به حساب شما برسند. 22- امام کاظم در مورد کسی که اعمالش محاسبه ندارد چه می گوید؟ کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست. 23- محاسبه ی اعمال چه هنگامی باید باشد و بهترین زمان برای آن چه وقت استو بهترین زمان برای آن چه وقت است؟  محاسبه ی اعمال باید روزانه باشد و بهترین زمان آن نیز،در پایان هر روز و قبل از خواب است. 24- نحوه محاسبه اعمال چگونه باید باشد؟ 25- از نظر حضرت علی(ع) زیرک ترین انسان ها کیستند؟ کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد. درس دوازدهم: 1- صالح یعنی چه؟ صالح به معنای «دارای صلاحیت» و «شایسته» است. 2- مقصود از عمل صالح چیست؟  «عمل صالح» آن عملی است که شایستگی دارد انسان را به زندگی پاک و سعادت حقیقی برساند و از به هدر دادن عمر جلوگیری می کند. 3- برنامه ریزی چه کمکی به ما می کند؟ برنامه ریزی به انسان کمک می کند که در شرایط مختلف همان عملی را انجام دهد که «صالح» باشد و او را به موفقیت برساند. 4- حضرت علی(ع) استحکام زندگی را با داشتن چه چیزی امکان پذیر می داند؟ قوام و استحکام زندگی با داشتن یک نقشه ی زیبا میسر است و اساس آن نقشه ی زیبا نیز یک تدبّر زیباست. 5- حضرت علی(ع) درباره وقت و زمان چه فرموده است؟ وقت های تو اجزای عمر توأند، پس هیچ زمانی را از دست مده، مگر برای آن چیزی که به رستگاریت کمک کند. 6- داشتن برنامه درست چه فایده ای برای انسان دارد؟(ص 126 سطر 6 از برنامه تا سطر 8 معین می کند) برنامه، جایگاه هر عمل و هر وظیفه‌ای را متناسب با زمان و امکانات و استعدادهایی که انسان دارد، معین می‌کند. 7- ظرف عمل ما چیست؟ زمان 8- صبحگاهان مناسب است که چه رفتاری داشته باشیم؟( ص 126 سطر 10 از صبح زود تا سطر 11 مناسب است) صبح زود برای، تلاوت قرآن، مطالعه‌ی درس و ورزش صبحگاهی مناسب است. 9- آرامش شب با چه رفتاری تناسب دارد؟( ص 126 سطر12 از آرامش تا سطر 13 خداست) آرامش شب نیز متناسب با استراحت، تفکر، مطالعه و راز و نیاز با خداست. 10- ویژگی دوره کودکی چیست؟ دوره ی ظهور و بروز توانایی های طبیعی وبازی و سرگرمی است. 11- ویژگی دوره نوجوانی و جوانی چیست؟ دوره ی نوجوانی و جوانی، دوره کسب مهارت ها، دانش اندوزی، آمادگی برای حضور در جامعه و به‌خصوص دوره شکوفایی فکر و اندیشه و انتخاب های بزرگ است؛ انتخاب هایی که شخصیت و منش انسان را رقم خواهند زد. 12- هنگامی که تصمیم به کار می گیریم چه شرایطی را باید در نظر بگیریم؟( ص 126 سطر 20 از گرفتن تا سطر22 وارد شود) گرفتن تصمیم‌های متناسب با شرایط زمانی و سنی و روحی و خلقی، نیازمند دقت و کاردانی و تنظیم نقشه‌ای حساب شده است تا در این فرصت عمر، بیشترین استعدادهای آدمی به رشد و کمال برسند و کمترین ضرر و زیان وارد شود. 13- آیا همه ی مخلوقات جهان برنامه دارند؟(ص 129 سطر 1 از هر مخلوقی تا سطر 3 ندارد) هر مخلوقی در طبیعت، هرچند کوچک برای همه‌ی ایام عمر خود برنامه دارد و از یک برنامه‌ی غریزی و خدادادی پیروی می‌کند و در هر زمانی به کاری مشغول است و زمان هدر رفته و تلف شده ندارد. 14- از مشاهده ی چرخه ی رفتار موجودات چه نتیجه ای می توان گرفت؟ هر زمانی را به کار مناسب با آن اختصاص دهیم. 15- بنابر سخن حضرت علی(ع) پیامبر اسلام اوقات خود را در روز چگونه تقسیم می نمودند؟ در منزل اوقات خود را سه قسمت می کرد : قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل خانه و قسمتی بری رسیدگی به کارهای خود. سپس آن قسمتی را که به خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم می کرد و عموم مردم را به حضور می‌پذیرفت. 16- بنابر سخن ابوذر پیامبر اسلام درباره تقسیم بندی ساعات روزبرای انسان عاقل چه بیانی دارند؟ ساعتی برای مناجات با پروردگار، ساعتی جهت رسیدگی به اعمال خود، ساعتی برای تفکر در آنچه خداوند به او عطا کرده است و ساعتی برای بهره بردن از نعمت های خدا. 17- اسوه یعنی چه و به چه کسی اسوه می گوییم؟(ص 131 سطر پاراگراف آخر از اسوه تا بهره مند می شویم.) اسوه کسی است که می‌توان به راه او رفت و از او متابعت کرد. البته این بدان معنا نیست که حتما عین او باشیم. ما می‌کوشیم که از الگوی کامل و نیکو یعنی رسول خدا (ص) و اهل بیت گرامی ایشان (ع) پیروی کنیم و در این راه، هرچه موفق‌تر باشیم، به آن‌ها نیزدیک‌تر شده و از نور وجودشان بیش‌تر بهره‌مند می‌شویم. 18- حضرت علی درباره الگو بودن خویش به فرماندارش چه توصیه ای داشت؟(ص 132 قسمت آبی رنگ) «آگاه باش که مردم، نیازمند امامی هستند که از وی پیروی کنند و به نور دانش او روشنی جویند. حال امام شما از دنیای خود به دو لباس کهنه و برای خوراکش به دو قرص نان اکتفا کرده. البته شما قادر به چنین زندگی سختی نیستید. ولی از ما می‌خواهم که با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری کنید.» 19- یکی از برنامه های زندگی را نام ببرید که علاوه بر عبادت خدا، در ارتباط با جامعه نیز باشد. نماز جماعت- علاوه بر راز و نیاز با خدا، سبب اخوّت و همبستگی میان مردم هم می‌گردد و بنابراین در ارتباط با جامعه نیز می باشد. 20- قرائت و تدبر در قرآن چگونه باید باشد؟آیا فقط برنامه ای در ارتباط با خداست؟توضیح دهید. درس سیزدهم: 1- یاد خدا بودن نشانه چیست؟ یاد خدا هم نشانه ی عشق و محبت ما به خدا و هم تقویت کننده ی آن است.یاد خدا، همچنین احساس حضور او در زندگی را افزایش می دهد. 2- وقتی انسان حضور خداوند را در زندگی احساس کرد، چه اتفاقی برایش می افتد؟(ص 143 سطر 5 از وقتی تا سطر 7 دوری نماید) وقتی که انسان حضور خداوند را در زندگی حس کرد و او را حاضر و ناظر بر خود یافت، می‌کوشد که در حضور او ادب را رعایت کند و کارهایی را انجام دهد که او می‌پسندد و از آنچه او را ناخشنود می‌کند، دوری نماید. 3- تسبیح و حمد یعنی چه؟ (ص 143 سطر 10 از در نماز تا سطر 11 می ستاییم) در نماز خداوند را تسبیح می‌گوییم و او را از هر بدی و زشتی منزه می‌داریم. در نماز خداوند را حمد می‌کنیم و همه‌ی خوبی‌ها و زیبایی‌هایش را می‌ستاییم. 4- زیباترین شکل شکرگذاری چیست؟ نماز 5- رابطه ی دعا و نماز را بنویسید.(ص 143 سطر 12 از تمام تا سطر 14 می نماییم) تمام نهمت‌هایی را که در زندگی داریم، او به ما عنایت کرده و ما با انجام نماز شکر آن نعمت‌ها را به جا می‌آوریم و او را سپاس می‌گوییم. 6- نجس یعنی چه؟ 5 مورد از نجاسات را نام ببرید.(ص 144 5 مورد اول ص) 1. خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 2. ادرار و مدفوع انسان و حیوان‌های حرام گوشتی که خون جهنده دارند. 3.مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. 4و5. سگ و خوک، زنده و مرده‌ی آن‌ها نجس است. درس چهاردهم: 1- راه رسیدن به خدا را به چه چیزی می توان تشبیه کرد؟ کوهنوردی 2- راه کمال چیست و چگونه می توان این راه را پیمود؟(ص 153 سطر 5 از راه کمال تا سطر 8 پیمود) راه کمال نیز راه عبور از پیچ و خم‌های زندگی و صعود به قله‌ی خوشبختی است و روشن است که این راه را با رفیقان و همراهان هم‌عهد بسیار آسان‌تر و شیرین‌تر می‌توان پیمود. 3- پوینگان راه سعادت چگونه می توانند به اهداف خود برسند؟(ص 153 سطر 8 از پویندگان تا سطر 11 برسند) پویندگان راه سعادت، با یاری‌ یکدیگر ناهمواری‌های زندگی را هموار می‌کنند، شور و شوق رسیدن به مقصد را زنده نگه می‌دارند و دستان خود را وسیله‌ی نجات همراهان از سقوط قرار می‌دهند تا امیدوار و مطمئن به اهداف خود برسند. 4- عاجز ترین مردم چه کسی است؟ کسی است که نتواند با دیگران دوست شود. 5- ناتوان ترین انسان ها به تعبیر امام علی(ع) کیست؟ ناتوان تر و عاجزتر از او کسی است که دوستانی را هم که دارد از دست بدهد. 6- چه چیزی باعث می شود که ما صاحب زیبایی ها را دوست بداریم؟ زیرا صاحب زیبایی ها خود زیباست و آن زیبایی ها را بوجود آورده است.به همین دلیل بوجود آورنده زیبایی دوست داشتنی تر است. 7- محبوب ترین افراد نزد امام صادق چه کسانی بودند؟ محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد. 8- ویژگی های دوست خوب چیست؟(ص 158 زیر آیه قرآنی از هیچ گاه تا ترقی قرار قرار دهد) هیچگاه بی جهت از من تعریف و تمجید نمی‌کند و اگرچه از تذکر نقص‌ها دریغ ندارد، اما هرگز با ایرادهای بی مورد به تحقیر من نمی‌پردازد. هدف او در دوستی منافع شخصس و سو استفاده از روابط دوستی نیست. او نه اهل تملق است و نه به دیگران زور می‌گوید، او برتر از آنست که دیگری را برای رسیدن به خواسته‌هایش به بازی گیرد و نردبان ترقی قرار دهد. 9- با نگاه به قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین، ویژگی های دوست را بیان کنید.(ص 158 آخر ص از یاد خدا را در دل زنده می کند تا ص 159 سطر 6 قلب او باشد) یاد خدا را در دل زنده کند و ما را به سوی آرزوهای کوچک نکشاند، به زیبایی خرد آراسته و اهل فکر و اندیشه باشد، به خاطر زشتی‌هایش مورد خشم خدا قرار نگرفته باشد، دشمنی با خدا و مردم را در دل نداشته باشد، خیانت نورزد، سخن چینی نکند و ستم روا ندارد، در دوستی خود ثابت قدم و پایدار باشد، و بالاخره دوستی و محبت خداوند زینت بخش قلب او باشد. 10- دوستان خویش را چگونه باید نزد خود بپنداریم  و دوست کامل چه کسانی هستند؟(ص 159 پاراگراف آخر از هیچ گاه تا 3 سطر پایین تر، می گردد) «هیچگاه دوستان خود را بی عیب ندان، ما همه عیب و نقص‌هایی داریم. تنها دوستان و محبوبان تام و تمام ما رسول خدا و اهل بیت پاک ایشان صلوات‌الله علیهم هستند. سایر آدم‌ها به میزان نزدیکی و عشق به آن‌ها قدر و منزلت می‌یابند و شایسته دوستی می‌گردند. 11- به چه دوستی می توان اعتماد کرد؟(ص 159 سطر 8 از به دوستی تا سطر 11 می گوید) به دوستی اعتماد می‌کنم که: نه تنها خود اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می‌شود، اهل شرارت و بی باکی نیست و با کارهای خود دوستان را به هلاکت نمی اندازد، اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می‌گوید. 12- پیوند و دوستی تا کجا ادامه می یابد؟(ص 160 سطر 1 از دوستی پیوند تا سطر 4 زندگی کند) دوستی پیوند قلب‌هاست و اگر قلبی مجذوب کلام و نگاه و رفتار کسی شد، می‌کوشد تا صاب خویش را همانند او سازد. لذا گاه پیوند دوستی تا آنجا پیش می‌رود که شخص می‌کوشد مانند دوست خود قدم بردارد، بپسندد، حرف بزند و زندگی کند. 13- رسول خدا درباره تأثیر گذاری شدید دوست چه می فرماید؟ آدمی بر آیین دوست و رفیق خود اوست. 14- نوجوانان و جوانان دنبال چه چیزی هستند؟ دنبال یکرنگی و صداقت و دورویی را خصلت آدم های فرومایه می دانند. 15- چگونه می توان خصلت انسان های فرو مایه را تشخیص داد؟ ما انسان ها کمتر تصور می کنیم :77/ه انسان هایی با ظاهری دل فریب و کلامی شیرین،باطنی نفرت انگیز داشته باشند. 16- دشمنان جوانی و جوانان با چه چهره ای نمایان می شوند؟(ص161 سطر 2 از، در چهره تاسطر 3 بنا نهند) در کمین‌اند تا جوان یا نوجوانی را به دام اندازند و کاخ تجملات و شادی خود را بر ویرانه‌های زندگی آنان بنا نهند. 17- دشمنان چه چیزی را از جوانان طلب می کنند و واکنش ها در مقابل چگونه باید باشد؟( ص161 سطر 4 از دشمنان  تا سطر 5 نفروشیم) دشمنان ما گوهر ناب جوانی را طلب می‌کنند، باشد که با هوشیاری و خردمندی، تصمیم بگیریم که این گوهر ناب را جز به بهای بهشت نفروشیم. 18- دشمنان ما چرا منتظر حتی یکبار خطای ما هستند و برای رفع این مشکل چه باید کرد؟( ص161 سطر 6 از آنان تا سطر 9 می کند) آنان در انتظار یک بار خطای ما هستند تا ما را برای همیشه از پاک ماندن ناامید کنند. فریب این نیرنگ را نخوریم. خدا نکند که با یک اشتباه، دل آن‌ها را شاد کنیم؛ اما اگر چنین شد، راه بازگشت بسته نیست. در توطئه‌ی دشمن گرفتار نشویم و فکر نکنیم که دیگر نمی‌توان خوب بود. خدا، خواهان بازگشت ماست. او با اکسیر آمرزش خود، توبه‌کننده را چون کودک از مادر متولد شده، پاک می‌کند. درس پانزدهم: 1- امام باقر درباره احترام نگه گذاشتن دوست چه فرمودند؟ همان طور که دوستت به تو احترام می گذارد،تو نیز باید او را محترم شماری 2- وظایف ما نسبت به دوست چیست؟(تیترهای سبز رنگ ص 163،164،165 ) 1. احترام به دوست 2. رعایت حقوق متقابل 3. توقع بجا و منصفانه 4. خیرخواهی و نصیحت 5. میانه‌روی در دوستی 3- دو نمونه از بی احترامی و دو نمونه از احترام گذاشتن به دوست را بنویسید. بی احترامی: کوچک شمردن دوست، نام ناپسند بر او نهادن.  احترام گذاشتن: مسخره نکردن وی، پرهیز از غیبت کردن. 4- امام علی(ع) درباره رعایت حقوق متقابل در دوستی چه می فرماید؟(ص 164 سطر 2 از،به اتکای تا سطر 3 ماند.) «به اتکای رابطه‌ی صمیمانه و دوستانه، حق برادرت را ضایع مکن. یرا این عمل رابطه‌ی دوستی را از بین می‌برد و کسی که حقش را ضایع ساخته‌ای دیگر دوست تو نخواهد ماند.» 5- در چه مواردی پیوند دوستی سست می شود و حق دوستی از بین می رود؟( ص 164 سطر 4 از، به زحمت تا سطر 6 سست می کند) به زحمت انداختن دوست، ظلم به او، شوخی‌های آزار دهنده با او، استفاده بیش از حد و بدون اجازه‌ از وسایل وی، از مواردی است که حق دوستی را از بین می‌برد و نتیجه‌ی پیوند دوستی را سست می‌کند. 6- امام علی(ع) درباره ی توقع نابه جا از دوست چه فرمودند؟ کسی که ار دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره خشمگین و ناراحت است. 7- پیامبر اسلام دوست خوب را به چه چیزی تشبیه کرده اند؟ دو دوست خوب مانند دو دست هستند که به هنگام شستن،یکدیگر را تمیز می کنند و از آلودگی ها پاک می سازند. 8- دوستان خوب چه انتظاری از یکدیگر باید داشته باشند؟(ص 165 سطر 3 از دوستان ناصح تا سطر 4 ناراحت شود.) دوستان ناصح، خوبی یکدیگر را می‌خواند، گرچه در این میان ممکن است یکی از آن‌ها متوجه خیرخواهی دوستش نباشد و از اینکه مطابق میل او عمل نمی‌کند ناراحت شود. 9- حضرت علی(ع) درباره میانه روی در دوستی چه فرمودند؟(ص 165 سطر 5 از مودت تا سطر 7 مگذار) «مودت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اطمینان و اعتماد مکن. همان‌گونه که می‌خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن، اما همه‌ی اسرارت را با او در میان مگذار.» 10- برای تداوم رابطه دوستی چه چیزی را باید رعایت کرد؟( ص 165 سطر 8 از حد دوستی تا سطر 10 پرهیز کنیم) حد دوستی را باید رعایت کرد و از اعتدال خارج نشد تا دوستی تداوم یابد. شیفتگی فوق‌العاده به دوست از عوامل اصلی خروج از میانه‌روی است. میانه‌روی ایجاب می‌کند که در عین اعتماد به دوست، از گفتن همه‌ی اسرار خود به او پرهیز کنیم. 11- شش مورد از وظایف ما نسبت به دوست چیست؟( ص 166 ، 6 مورد)  1. در دوستی خود با دوست صادق باشیم، چه در حضور و چه در غیاب او. 2.برای خدا او را دوست داشته باشیم. 3. میان دوستان تفاوت و تبعیض نگذاریم که سبب حسادت میان آن‌ها شود. 4. به خاطر خوبی‌ها و امتیازاتی ک:/.- دارد، به او حسادت نورزیم. 5. به عهدها و پیمان‌های خود با دوست عمل کنیم. 6. همواره یار و کمک او باشیم. در درش، کار و مشکلات زندگی به او کمک کنیم. درس شانزدهم: 1- راه رسیدن به هدف چیست؟(ص 172 سطر 1 از داشتن تا سطر 2 دوران است) داشتن هدف‌ها و آرمان‌های بزرگ از ویژگی‌های دوره‌ی نوجوانی و جوانی و امید و تلاش برای رسیدن به آن‌ها ویژگی دیگر این دوران است. 2- ویژگی دوره جوانی و نوجوانی چیست؟ جنب و جوش و پویایی 3- برای رسیدن به هدف ها چه چیزی باید داشته باشیم؟ کار، تلاش و پشتکار 4- تحرک چیست و به چه چیزهایی واقعیت می بخشد؟( ص 172 سطر 4 از تحرک تا سطر 5 می کند) تحرک، جنب و جوش و پویایی است که به هدف‌های بلند واقعیت می‌بخشد و کام آدمی را شیرین می‌کند. 5- فضل و بخشش خداوند در گستره زمین در کجاهاست؟( ص 173 سطر 1 از فضل تا سطر 2 پراکنده است) فضل و بخشش خداوند در گستره‌ی زمین، در زیر کوه‌ها و خاک‌ها، عمق دریاها و در هر نقطه‌ی دیگر آن پراکنده است. 6- ملتی که به دنبال سربلندی است باید چه کارهایی کند؟( ص 173 سطر 2 از ملتی تا سطر 4 آورد) ملتی که به دنبال سربلندی است، باید عمران و آبادانی را یکی از هدف‌های بزرگ خود قرار دهد، و با تن دادن به سختی‌ها، بهره‌ی خود را از نعمت‌های الهی به دست آورد. 7- رسول خدا درباره کار و تلاش چه می فرماید؟( ص 174 سطر 1 از کسی تا سطر 5 سرآورده است) کسی که روزی خود را با کار و تلاش تهیه کند، در قیامت در شمار انبیا قرار می‌گیرد و ثواب آنان را دریافت می‌کند. کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند، کاری که برای درآمد حلال بده است، شب را آمرزیده به سر آورده است. 8- امام صادق(ع) خطاب به دوستش درباره ی به دست آوردن روزیش چه فرمود؟ من دوست دارم که برای به دست آوردن روزی رنج بکشم و آفتاب بخورم. 9- امام کاظم خطاب به یارش درباره اینکه افراد برتر از من این کارها را انجام می دهند چه کسانی هستند؟ رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنان علی(ع) و همه ی پدران و اجدادم.کار و فعالیت، سیره ی پیامبران، اوصیای آنان و بندگان شایسته ی خداست. 10- پیشوایان ما از چه چیزی متنفر بودند؟  از بیکارگی و تنبلی و سربار دیگران بودن متنفر بودند و بیزاری خود را به صورت های مختلف نشان می دادند. 11- رسول خدا هنگامی که به یارانش گفت آن شخص از چشم من افتاد دلیل خود را به یارانش چگونه گفت؟ هرکس بار زندگی خود را بر دوش مردم اندازد، ملعون است. 12- رسول خدا بر امت خویش از چه چیزی بیمناک بود؟ از شکم پرستی، پرخوابی، بیکارگی و ضعف در ایمان 13- امام علی(ع) درباره ی فقر چه فرموده است؟ هنگامی که چیزهای مختلف با هم همراه می شدند،تنبلی و ناتوانی با هم عقد زوجیت بستند و فرزندی به نام «فقر» از آنان متولد شد. 14- کار و بیکارگی و تنبلی چیست و چرا کار اهمیت بیشتری دارد؟(ص 176 سطر 1 از کار  تا سطر 3 پرورش می دهد) کار، سازنده‌ی انسان و بیکارگی و تنبلی و فاسد کننده‌ی اوست؛ لذا ارزش کار نه صرفا از جهت کسب درآمد یا شکوفایی اقتصادی بلکه در تاثیری است که بر انسان می‌گذارد و شخصیت او را پرورش می‌دهد. 15- برخی از آثار کار در انسان را نام ببرید. شکوفایی استعدادها، لطافت احساس، تمرکز قوه ی خیال، احساس عزت نفس 16- استعدادها چه زمانی در زندگی انسان ها ظهور می کند؟(ص 176 سطر 6 از این استعدادها تا سطر 8 پی می برد) 17- کار در کل برای انسان چه تأثیری دارد؟(ص 176 سطر 9 از بیکاری تا سطر 11 شاد می کند)) 18- بیکاری و کار کردن چه تأثیراتی در احساسات ما دارد؟( کار،کارخانه ی سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است) 19- امیرالمؤمنین درباره ی مشغول کردن نفس انسان چه فرموده است؟(اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی، او تو را مشغول می کند) 20- کسی که کار می کند چه احساسی نسبت به زندگی دارد؟(ص 176 سطر 16 از کسی تا سطر 17 بگذراند) 21- امام علی(ع) چه کارهایی انجام می داد و چرا این کارها را انجام می داد؟( ص 176 سطر 17 از امام علی تا سطر 20 بیاموزد) 22- کسی که اهل کار و تلاش است چگونه خواهد شد؟( ص 176 سطر 21 از کسی تا ص 177 سطر 2 می دهد) 

http://hzoroufchian.blogfa.com/post/29/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-92-91

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

دين و زندگي دبيرستان

سؤالات متن دین و زندگی 2 - یکشنبه یازدهم دی 1390
کلیه‌ی سؤالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از سال تحصیلی 1385 تا 1390 - یکشنبه یازدهم دی 1390
راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی سال اول - یکشنبه یازدهم دی 1390
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ 3 - یکشنبه یازدهم دی 1390
دروس 14 تا 16 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 12 و 13 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس ده و یازده دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 8 و 9 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 6 و 7 دینی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس 4 و 5 دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دروس یک تا سه دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس چهارده تا شانزده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس دوازده تا سیزده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس ده تا یازده - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس هفت تا نه - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سئوالات دین وزندگی 3 از درس چهار تا شش - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
دین وزندگی 3 از درس یک تا سه - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
بررسی اجمالی دروس دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
پیام آیات دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سئوالات و پیام آیات و بررسی اجمالی دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 9-8-7 دین و زندگی 2 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 6-5-4 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
نمونه سوال از دروس 3-2-1 - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
معارف پيش‌دانشگاهي ـ درس 1و2 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
معارف پيش‌دانشگاهي ـ درس 1و2 - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس سوم: حقيقت بندگي - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس چهارم: در مسير اخلاص - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس پنجم: بازگشت - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
درس ششم: قدرت پرواز - دوشنبه شانزدهم آبان 1390
روش مطالعه د‌رس د‌ین و زند‌گی - شنبه چهاردهم آبان 1390
پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90 - شنبه چهاردهم آبان 1390
پاسخ پیام آیات دین و زندگی 3چاپ 90 - شنبه چهاردهم آبان 1390
اعجاز عددی قرآن کریم - شنبه چهاردهم آبان 1390
آشنائی اجمالی با ابلیس - شنبه چهاردهم آبان 1390
راهنمای معلم تعلیم و تربیت دینی دوره متوسطه - شنبه چهاردهم آبان 1390
راهنمای درس دین و زندگی 3 - شنبه چهاردهم آبان 1390
دانشمندان تصویر فعالیت‌های درون مغز را فیلمبرداری کردند - دوشنبه چهارم مهر 1390
سؤالات دين و زندگي دوم دبيرستان - دوشنبه چهارم مهر 1390
تفسير آيات دين و زندگي 2 - دوشنبه چهارم مهر 1390
خلاصه ونكات مهم دروس پنج تا هشت دين وزندگي (2)به همراه پرسش و پاسخ (قسمت دوم) - دوشنبه چهارم مهر 1390
خلاصه ونكات مهم دروس يك تا چهار دين وزندگي (2)به همراه پرسش و پاسخ (قسمت اول) - دوشنبه چهارم مهر 1390
نمونه سوالات درس معارف اسلامي ۲ (مشترک) - امتحان های پیش دانشگاهی - یکشنبه هشتم خرداد 1390
برنامه ی امتحان نهایی جبرانی دوم دوره ی پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 90- 1389 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
برنامه ی امتحان نهایی نیم سال دوم دوره ی پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 90 - 1389 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته رياضي سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته تجربي سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
امتحان نهايي رشته انساني سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
سئوالات همراه با جواب امتحانی سال سوم متوسطه سال 90 - یکشنبه هشتم خرداد 1390
ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب - یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389
اهمیت دوران مطالعاتی نوروز - یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389

تغذیه مناسب داوطلبان کنکور - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
تست‌زنی ترکیبی و زمان‌دار در منزل (هدف - فایده – روش) - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
برنامه‌ریزی در دوره‌ی مطالعاتی نوروز - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
هفت توصیه برای کاهش بی‌دقتی در آزمون - پنجشنبه نوزدهم اسفند 1389
سئوالات امتحان نهایی نیم سال اول و نیم سال دوم دین و زندگی 3 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
معارف پيش‌دانشگاهي (دين و زندگي دوره پيش‌دانشگاهي ـ كليه رشته‌‌ - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سئوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 دروس 14, 15, 16 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سؤال‌هاي ديني سوم ـ سؤالات نهايي دروس 12و13 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
سؤال‌هاي ديني سوم ـ سؤالات نهايي دروس 9 تا 11 - دوشنبه شانزدهم اسفند 1389
درس دهم: برنامه‌ای برای فردا دین و زندگی 4 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
درس نهم: نگاهی به تمدّن جدید - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
درس هشتم: عصر شکوفایی دین و زندگی 4 - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
بخش دوم: دين و تمدن درس هفتم: پایه‌های استوار - یکشنبه پانزدهم اسفند 1389
مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی پیش دانشگاهی 20 دوره قسمت اول - چهارشنبه یازدهم اسفند 1389
سوالات 20 دوره کنکور دین وزندگی پیش دانشگاهی کنکور سراسری قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه 20 دوره سوالات کنکور سراسری دین و زندگی سوم قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه 20 دوره کنکور سراسری دین و زندگی سوم قسمت اول - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سوالات 20 دوره کنکور دین وزندگی پیش دانشگاهی کنکور سراسری قسمت دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
نمونه سوالات تشریحی دین و زندگی ( معارف )2 پیش دانشگاهی همراه با پاسخنامه - یکشنبه هشتم اسفند 1389
مجموعه سوالات کنکور سراسری دین و زندگی پیش دانشگاهی 20 دوره - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دهم :‌ برنامه اي براي فردا - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس نهم :نگاهي به تمدن جديد - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هشتم : عصر شكوفاي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هفتم : پايه هاي استوار - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم 2 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم : قدرت پرواز 1 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس پنجم : بازگشت - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس چهارم : اخلاص - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس سوم : حقيقت بندگي - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دوم : يگانه ي بي همتا - یکشنبه هشتم اسفند 1389
معارف اسلامي پيش دانشگاهي درس اول : آبشار نور - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 1 و 2 و 3 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 6 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي1 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 4 و 5 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 7 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري1387 - درس 8 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
سؤالات معارف اسلامي2 در آزمون هماهنگ كشوري 1387 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس 1 تا 6 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
نمونه سوالات متن در دین و زندگی دوره معارف اسلامی2) پیش دانشگاهی - درس 7 تا درس10 - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس دهم (معارف 2) - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس هفتم (معارف 2) - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دهم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس نهم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هشتم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس هفتم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس ششم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس پنجم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس چهارم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس سوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389
درس دوم - یکشنبه هشتم اسفند 1389

درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی - یکشنبه هشتم اسفند 1389
پیام آیات درس دهم (معارف 2) - شنبه هفتم اسفند 1389
سئوالات دین و زندگی سال دوم - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات دین و زندگی(3) - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات درس دین و زندگی 3 - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
سوالات آزمون چهار گزینه ای دین و زندگی ( 3 ) با پاسخ - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
نمونه سوالات دین وزندگی سوم دبیرستان کل کتاب - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
گزينه مشاور آنلاين - شماره ۲ - آبان ماه ۸۹ - دوشنبه یکم آذر 1389
زبان فارسی ؛ تاریخ ایران ؛ جهان ؛ روانشناسی و ریاضی سال سوم دبیرستان - شنبه بیست و دوم آبان 1389
ادبیات فارسی ؛ آرایه های ادبی ؛ عربی و فلسفه و منطق سوم دبیرستان - شنبه بیست و دوم آبان 1389
نمونه سوالات دين و زندگي3 (كليه رشته‌ها) - شنبه بیست و دوم آبان 1389
اسخ تمرينات كتاب منطق سال سوم متوسطه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دین و زندگی سال اول دبیرستان - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست خطبه ها و حکمتهای نهج البلاغه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
بانک اطلاعات مـقـالات اسـلامـي - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
کتب شهید مطهری - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دانشنامه جهان اسلام - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست و متن سوره های قرآن - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فهرست ترجمه قرآن کریم - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
متن سوره های قرآن - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فلسفه پیش دانشگاهی - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
فلسفه سوم دبیرستان - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
منطق سال سوم - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
راهنماي برنامه درسي منطق - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دینی سال سوم متوسطه - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
معارف پيش‌دانشگاهي (دين و زندگي دوره پيش‌دانشگاهي ـ كليه رشته‌‌ - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
دین و زندگی دوم متوسطه سوالات تستی از کل کتاب - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
مونه سوال دین و زندگی سوم متوسطه - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس سوم دین و زندگی 3 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس دوم دین و زندگی - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سئوالات تشریحی درس اول دین و زندگی 3 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس شانزدهم دين و زندگي 3 ( کانون مهر ) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس پانزدهم دين و زندگي 3 (پیوند مقدس) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
کتاب دین و زندگی (3) درس چهاردهم(زمینه های پیوند مقدس ) - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
دین وزندگی (3) درس سیزدهم (کرامت نفس - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس دوازدهم دين و زندگي 3 (ولایت فقیه - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس نهم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس دهم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس هفتم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
درس هشتم دين و زندگي 4 - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
بازگشت - قدرت پرواز (درس ۵ و ۶ پیش دانشگاهی - پنجشنبه یازدهم شهریور 1389
سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم دين و زندگي 2 - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 15 تا 17 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 11 تا 14 - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 6 تا 10 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
دروس 5 تا 8 سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس چهارم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389

درس سوم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس دوم سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
درس اول سال دوم - جمعه بیست و دوم مرداد 1389
آيات درس اول سال سوم - یکشنبه هفدهم مرداد 1389
سؤالات و كليد اوليه هر یک از گروههاي آزمايشي آزمون سراسري سال 1389 - جمعه یازدهم تیر 1389
دين و زندگي 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
عربي پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
خلاصه عربي سه سال ويژه کنکور - چهارشنبه دوم تیر 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي سال سوم - گاج - چهارشنبه دوم تیر 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي سال دوم - گاج - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
عربي 2 و 3 و 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 1 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 1 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 2 - چهارشنبه دوم تیر 1389
دين و زندگي 3 - چهارشنبه دوم تیر 1389
نمونه سئوالات دين و زندگي 4 - چهارشنبه دوم تیر 1389
نمونه سئوالات معارف پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دوم تیر 1389
[عنوان ندارد] - چهارشنبه دوم تیر 1389
آموزش مجازي) پيش دانشگاهي - چهارشنبه دوم تیر 1389
آموزش مجازي سال سوم - چهارشنبه دوم تیر 1389
امتحانات همه دروس (پيش دانشگاهي) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه فني و حرفه اي (همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه انساني (همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
سئوالات نهايي 3 گروه رياصي(همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
دروس امتحان نهايي 3 گروه تجربي(همه دروس) - سه شنبه یکم تیر 1389
گروه زبان (همه دروس) - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه هنر - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه رياضي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه تجربي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
گروه انساني - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات و پاسخ تشریحی امتحان های نهایی سال سوم خرداد ۸۹ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
جدول توزیع تعداد سؤالات کنکور‌های سراسری ... - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
توزیع سؤال های کنکور سراسری دروس رشته تجربي - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
توزیع سؤال های کنکور سراسری دروس رشته انساني - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دين و زندگي (1) - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 2 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سؤالات امتحان درس : دين و زندگي 2 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوال پیش دانشگاهی امتحان نهایی 89 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 4 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389

سوالات متن درس 5 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 6دینی ۳ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سولات متن درس 8 دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سولات متن درس 8 دین وزندگی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 6دینی ۳ - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سوالات متن درس 5 دینی 3 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نكات و مفاهيم دين و زندگي 4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوالات معارف 2 پیش دانشگاهی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات پيش دانشگاهي يا دين و زندگي 4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سئوالات - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
سئوالات پايه هاي 1و2و3و4 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال دین وزندگی پیش دانشگاهی جهت امتحانات دی ماه - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سؤالات تشریحی درس دین و زندگی پیش دانشگاهی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
مجموعه سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
نمونه سوال - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
بانک سوالات - نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی - درس کنکور های آزمایشی - درس دین و زندگی - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
راهنماي معلم كتاب دين و زندگي(1) - سال تحصيلي 89-88 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
طرح درس - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
فرم هاي مورد نياز همكاران - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389
روش مطالعه درس دین و زندگی پیش دانشگاهی 1 - دوشنبه سی و یکم خرداد 1389

 

نكات درسي دين و زندگي 1
آيات و پيام آيات دين و زندگي 1
سئوالات امتحاني دين و زندگي 1
نمونه تست دين و زندگي 1
نكات درسي دين و زندگي 2
آيات و پيام آيات دين و زندگي 2
سئوالات امتحاني دين و زندگي2
نمونه تست دين و زندگي2
نكات درسي دين و زندگي 3
آيات و پيام آيات دين و زندگي 3
سئوالات امتحاني دين و زندگي 3
نمونه تست دين و زندگي 3
نكات درسي دين و زندگي 4
آيات و پيام آيات دين و زندگي 4
سئوالات امتحاني دين و زندگي 4
نمونه تست دين و زندگي 4
راهنماي دروس دين و زندگي 1و 2 و 3 و 4
فرم هاي مورد نياز همكاران
مقالات و نکات مفید در مورد مطالعه و آزمون
اخبار كنكور
آرشيو كنكورهاي گذشته
آزمون الكترونيكي
برخي دروس ديگر
اسلام ؛ قرآن و تفاسیر قرآن
گوناگون
راهنمای معلم

 


مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی
تفسیر آیات دروس دین و زندگی 
کمک آموزشی دین وزندگی 4
دین و زندگی پیش دانشگاهی
بانک سوال و مقالات دین و زندگی - فلسفه و منطق
کمک آموزشی دین وزندگی 4
کمک آموزشی دین وزندگی 3
کمک آموزشی دین و زندگی 2
آموزشی دین وزندگی 1
کتاب های کمک درسی رایگان ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
کتب استاد مطهری
گروه های درسی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی
مجلات قرآنی
پایگاههای قرآنی

 

http://dinitaybad.blogfa.com/category/16

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |دین وزندگی ۲ همراه با پاسخ تشریحی از درس ۹تا۱۶
 - 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات تشریحی و تست دین و زندگی (1) آبان 88 درس اول: کتاب زندگی 1. هدف از نزول قران کریم چیست؟ 2. آیه شریفه ی کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو ایائه را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد 3. آیه ی شریفه ی قدجاء کم من الله نور و کتاب مبین را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیده می شود. 4. آیه ی شریفه ی هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین را ترجمه کنید 5. آیه ی شریفه ی «و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم» را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید 6. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم در انسان چیست 7. امام صادق (ع) درباره تلاوت قرآن کریم و اثر آن برای جوان مومن چه فرموده است 8. آیات زیر را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد و نزلنا علیک الکتاب تبیا نا لکل شی و هدی و رحمه بشری للمسلیمن 9. محدوده ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است 10. دلیل طراوت و تازگی قرآن کریم برای همیشه زمانها چیست 11. آیه شریفه ی و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید. 12. تدبر در آیات قرآن کریم چه آثار و نتایجی دارد 13. مراحل تدبر آیات قرآن را بنویسد 14. خداوند وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم را بر عهده چه کسی نهاده است 15. چگونه می توانیم پیامهای قرآن را در یابیم تا زندگی را براساس آن ها بنا کنیم 16. چهار مورد از آداب و شرایط قرائت و تدبر قرآن کریم را بنویسید 17. ابزار تدبر در قرآن چیست 18. دانایی نتیجه ی چیست 1. در شکفتن گل سرخ چندین عامل دخالت دارند مهمترین آنها کدام است؟ الف. قابلیت و استعدادهای نهفته شده در گل ب. نظارت و مراقبت ج. آب و خاک د. موفقیتها 2. مهمترین دوره برای پاسخ گویی به دعوت الهی و پیروی از پیامهایش ...................... است الف. کودکی ب. نوجوانی و جوانی ج. پیری د. سن چهل سالگی 3. این حدیث امام جعفر صادق (ع) با کدام گزینه تکمیل می گردد هر جوان مومنی که قرآن بخواند قران با گوشت و خونش در می آمیزد ....... الف. و در قیامت حافظ و نگهبان او می شود ب. و او را به بهشت هدایت می کند ج. و در دنیا هدایت واقعی می یابد د. و هدایت دنیا و آخرت خواهد یافت 4. براساس آیه شریفه کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو آیاته و لیتذکر اولوالالباب شرط بهره گرفتن از آیات الهی چه چیزی معرفی شده است الف. دارای دانش بودن ب. دارای ایمان بودن ج. اوالعزم بودن د. خردمندی 5. آیه ی شریفه ی وانزلنا الیل الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون خطاب به چه کسی یا چه کسانی است؟ الف. پیامبر(ص) ب. همه ی مومنان ج. پیامبران اوالعزم د. همه ی مردم 6. با توجه به آیه ی شریفه ی و اوحی الی هذا القران لاتذرکم و من بلغ مخاطب قرآن چه کسی است؟ الف. مردم مکه مخاطب قرآن بودند ب. مسلمانان حجاز ج. مردم مدینه د. هر کس که قرآن به او برسد 7. از آیه شریفه ی لاتذرکم به و من بلغ کدام امر مهم استفاده می شود؟ الف. رسالت پیامبر(ص) جهانی است و قرآن تنها برای مسلمانان است ب. انذار پیامبر(ص) به وسیله قران تنها مخاطبش اعراب بودند. ج. رسالت پیامبر(ص) جهانی و جاودانی و برای همه ی مردم است. د. با قرآن می توان هدایت کرد و تبلیغ کرد. 8. هدف از نزول قرآن کریم چیست؟ الف. هدایت متقین ب. هدایت انسان ها ج. هدایت مومنان د. هدایت صالحان 9. .................. ابزار تدبر است که خداوند به انسان عنایت کرده است. الف. استعداد ب. اختیار ج. عقل د. تنوع طلبی 10. کدامیک از ثمرات تدبر قرآن کریم نیست الف. رژف اندیشی برای کشف پیام آیات ب. تنوع طلبی در خواسته ها ج. دل سپردن و گشودن قلب به انوار هدایت الهی د. تقویت ارتباط میان عقل و قلب 11. ........................ نتیجه بهره مندی از قوه عقل و خردمندی است. الف. تفقه ب. تعلم ج. دانایی د. اندیشه 12. میزان بهره مندی افراد از قرآن به کدام عامل بستگی ندارد؟ الف. توانایی علمی افراد ب. انس فرد با قرآن ج. تقوای افراد د. همت و پشتکار افراد درس دوم: انتخاب بزرگ 1. آیه شریفه ی فلما رای القمر بازغا قال هذا ربی را ترجمه کنید 2. داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم چه درسی در زندگی برای مردم بیان می کند 3. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزیده دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود 4. منظور از غایت چیست 5. آیات زیر را ترجمه کنید الف. رای کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین ب. انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض 6. چرا چیزهایی مانند ماه، ستاره، خورشید لایق پرستش نیستند 7. از ویژگی های انسان میل به کمالات و خوبی ها را توضیح دهید 8. دو تفاوت انسان با گیاه و حیوان را بنویسد 9. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید الف. حضرت ابراهیم پس از مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین به چه مقامی رسید ب. نوجوانی حضرت ابراهیم با چه چیزی آغاز شد ج. خداوند ملکوت آسمان ها و زمین را به چه کسی نشان داد د. موفقیت انسان در رسیدن به خوشبختی در زندگی با چه چیز گره خورده است 10. ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید و اذ قال ابراهیم لابیه ازر ............................... اتتخذ اصناماء الهه آیابتان را به خدایی می گیری؟ انی اراک و قومک .......................................... فی ضلال مبین ............................................. 1. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) در چه دوره ای از زندگی انجام گرفت؟ الف. نوجوانی ب. کودکی ج. میانسالی د. کهن سالی 2. آیه شریفه ی اناهدیناه السبیل اما شاکراً اما کفورا بیانگر کدام ویژگی انسان است. الف. کمال جویی ب. اختیار ج. رستگاری د. تفکر 3. سرپرست حضرت ابراهیم که بود؟ الف. فرعون ب. آزر ج. نمرود د. تارخ 4. حضرت ابراهیم (ع) با کدام امر یکتا پرستی را برگزیده و از شرک دوری چست؟ الف. توکل و اعتماد به خود ب. اندیشه و تفکر و استعانت از هدایت الهی ج. اندیشه و تفکر و دوری از نمرود د. اعتماد به نفس و توکل به خدا 5. احساس خرسندی و نشاط در انسان با کدام موضوع تامین می شود؟ الف. رسیدن به کمالات و خوبی ها ب. احساس کرامت و دوری از بدی ها ج. رسیدن به امور مادی و زوال پذیر د. امتناع میل به خود خواهی 6. یک دانشمند و یک انسان کریم به ترتیب از کدام امر احساس رضایت می کنند؟ الف. رسیدن به یک حقیقت علمی، رسیدن به قرب الهی ب. احساس کرامت – رسیدن به خشنودی خدا ج. حل مسئله ی پیچیده – رضایت مردم د. رسیدن به یک حقیقت علمی و حل مسئله ی پیچیده – کرامت خود 7. دلیل جدایی ابراهیم (ع) از سرپرست خود چه بود؟ الف. گرایش به بعد فردی ب. هجرت به مکه ج. استقلال خواهی د. یکتا پرستی 8. کدام یک از آیات شریفه ی زیر خود انسان را مسئول سعادت یا شقاوت خودش می داند؟ الف. عندالله ثواب دنیا و الاخره ب. انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفورا ج. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق د. و ما عند الله خیر وابقی 9. نتیجه مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین بر ابراهیم (ع) چه بود؟ الف. مقابله با بت پرستان ب. مقابله در برابر نمرود ج. این که از اهل یقین شود د. این که از مشرکان نباشد. 10. حضرت ابراهیم عمویش را و قوم او را در چه حالتی مشاهده نموده است؟ الف. بت پرستان ب. در حال بیزاری از هدایت ج. در گمراهی آشکار د. روئیت خورشید و ماه 11. با توجه به آیه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حینفا چرا حضرت ابراهیم (ع) رو به سوی آفریننده ی آسمان ها و زمین بر می گرداند؟ الف. هدایت الهی ب. عدالت خواهی ج. حقیقت جویی د. کمال خواهی 12. در قرآن کریم کدام واژه به معنی حق گرا آمده است؟ الف. مسلم ب. محیی ج. متقی د. حنیف 13. کدام پیامبر الهی در اثبات وجود خداوند از غروب وافول خورشید و ستارگان مدد چیست؟ الف. حضرت ابراهیم (ع) ب. حضرت عیسی (ع) ج. حضرت موسی (ع) د. حضرت نوح (ع) 14. در آیه ی فلما رای القمر بازغا منظور از بازغ چیست؟ الف. هلال ب. درخشان ج. قرص کامل ماه د. ستارگان 15. کدام ویژگی فقط مخصوص انسان است؟ الف. تنوع و گستردگی استعدادها ب. آرزومندی ج. رسیدن به احساس رضایت د. محدودیت درخواست ها و آرزوها درس سوم: کدامین هدف 1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ 2. تنوع و گستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر چرا؟ 3. انسان چگونه می تواند راه سعادت را بپیماید؟ 4. به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟ 5. پیام آیات زیر را بنویسد: الف. و ما عند الله خیر وابقی افلا تعقلون ب. کل نفس بما کسبت دهید 6.آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد؟ توضیح دهید 7. چگونه اهدافی را باید هدف اصلی قرار داد چرا؟ 8. آیه ی زیر را ترجمه نموده و پیام آنرا بنویسید؟ من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم 9. اهداف و دل بستگی های دینوی و اخروی را مقایسه کیند 10. چرا انسان ها هدف ها و دل بستگی های مختلف دارند 11. هدفهای پایان پذیر و پایان ناپذیر را با ذکر مثال توضیح دهید 12. آیه شریفه ی فمن الناس من یقول ربناء اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید 13. منشا تفاوت هدف و دلبستگی ها در چیست 14. چرا باید برای انتخاب هدف ها معیار داشته باشیم؟ 15. نقش انسان را در رسیدن به کمالات و شکوفایی استعدادها با گیاهان و حیوانات مقایسه کنید 16. با توجه به اختلاف در هدف ها و دل بستگی های انسان آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد؟ معیار چیست و چه کسی تعیین کننده است. 1. قابلیت های گیاهان و حیوانات به ترتیب چگونه به فعالیت می رسند؟ الف. طبیعی- طبیعی ب. غریزی – غریزی ج. غریزی – طبیعی د. طبیعی – غریزی 2. مهم ترین نعمت های خدادادی انسان کدام است؟ الف. غریزه و بعد جسمانی ب. قدرت تفکر و قدرت انتخاب ج. قدرت تفکر و امور مادی د. امور طبیعی و غریزی 3. مسئول سرنوشت انسان در عرصه ی زندگی کیست؟ الف. جامعه ب. خداوند ج. خود او د. پیامبران 4. انسان با کدام عامل می تواند خوبی ها را برگزیده و راه رسیدن به سعادت را بپیماید؟ الف. قدرت تفکر ب. قدرت انتخاب ج. نیروی فطرت د. نیروی غریزه 5. دو ویژگی خاص انسان که وی را از سایر موجودات متمایز می سازد کدام است؟ الف. قدرت تفکر – قدرت اختیار و انتخاب ب. قدرت تفکر- مسئول بودن در سرنوشت خویش ج. روحیه بی نهایت طلبی – قدرت انتخاب د. روحیه بی نهایت طلبی – مسئول بودن در سرنوشت خویش 6. انسان به وسیله ی چه ابزاری به تدریج خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد؟ الف. قدرت تفکر ب. قدرت انتخاب ج. استعدادهای درونی د. کمالات روحی 7. بیش از همه منشا تفاوت در هدف ها و دل بستگی های انسان در تفاوت بین کدام است/ الف. بینش ها ب. محیط زندگی ج. عوامل اجتماعی و مقتضیات زمان د. تغییرات فطرت 8. برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها چه چیزی نیاز است؟ الف. معیار و ملاک ب. میزان در آمد ج. توصیه و سفارش دیگران د. علایق و سلیقه ها 9. ملاک پاداش در آخرت چیست؟ الف. سعی و تلاش انسانها ب. سعی و تلاش در همکاری افراد ج. اراده ی انسان در دنیا د. اراده انسان در آخرت 10. دلبستگی ها و هدف های انسان ها چند دسته و چگونه اند؟ الف. اهداف زود گذر و پایان پذیر ب. اهداف دایمی و پایان ناپذیر ج. اهداف نهایی، اهداف وسیله ای د. اهداف دنیایی و اخروی 11. بوسیله معیار به کدام گزینه نزدیک می شویم. الف. ارزش هدف ها را مشخص می کنیم ب. متناسب با ارزش هدف ها به آن ها رتبه می دهیم ج. هدف درست زندگی را برخواهیم گزید د. همه ی موارد 12. منظور از کلمه ی العاجله در آیه ی من کان یرید العاجله کدام است؟ الف. پاداش اعمال ب. دنیا ج. سرافکندگی د. اراده 13. در چه صورت هدف های پایان پذیر مانع رسیدن به هدف های جاوید می شوند؟ الف. اگر هدف های جاوید هدف اصلی و هدف های پایان پذیر تابع آن ها شوند. ب. اگر هدف های پایان ناپذیر هدف اصلی و هدف های پایان پذیر در سایه ی آن ها قرار گیرند ج. اگر هدف های پایان پذیر تابع هدف های جاوید واقع شوند د. اگر هدف های پایان پذیر هدف اصلی و هدف های جاوید تابع آن ها شوند. درس چهارم: برترین هدف 1. آیه شریفه ی الله لا اله هو له الاسماء الحسنی را ترجمه کنید و پیام آنرا بنویسد 2. منظور از تقرب به خدا چیست 3. آیه شریفه ی ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم الف. ترجمه کنید ب. پیام آنرا بنویسد 4. هدف های جامع و برتر چگونه هدف هایی هستند؟ 5. امام سجاد (ع) در مناجاه المحبین از خدا چه چیزهایی می خواهد؟ 6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید: الف. برترین خوبی و نعمت بهشت چیست ب. کدام هدف و مقصد همه ی خوبی ها و کمال های دیگر را در بر می گیرد ج. مقصود و محبوب نهایی انسان کیست د. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم چه کسانی است 7. چرا نزدیکی به خدا بهترین و برترین هدف است 8. ترجمه ی آیه زیر را کامل کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیده می شود؟ ما عند کم ینفذ و ما عند الله باق .................................. ولنجزین الذین صبروا اجرهم و قطعاً به کسانی که صبر پیشه کردند با حسن ماکانوا یعملون ................................................ 1. مفهوم آیه ی ما عند کم ینفدو ما عند الله باق کدام است. الف. برتر بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر ب. مختلف بودن اهداف پایان ناپذیر ج. یکسان نبودن اهداف پایان پذیر د. تابع بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر 2. مقصدهای بزرگ به همان میزان که بسیار بزرگ و ضامن خوشبختی ماست .................... می طلبد الف. تفکر ب. همت بزرگ ج. انتخاب د. عمل 3. آیه ی شریفه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض از زبان کیست و در ادامه ی آیه شریفه چه موضوعی را نفی می کند. الف. حضرت محمد (ص)، ظلم ب. حضرت ابراهیم (ع)، شرک ج. حضرت نوح (ع)، ظلم د. حضرت موسی (ع)، شرک 4. آیه ی شریفه ی و مساکن طیبه فی جنات عدن بیانگر چیست؟ الف. زندگی در آخرت فقط معنوی است و بعد مادی و جسمانی فقط در دنیاست ب. زندگی در عالم برزخ هم مادی و هم معنوی است ج. زندگی در آخرت تنها معنوی نیست بلکه مادی و جسمانی نیز هست د. زندگی در عالم برزخ مادی و جسمانی است و امور معنوی در آن راه ندارد 5. از دیدگاه الهی رستگاری و کامیابی بزرگ در گرو رسیدن به چیست؟ الف. رضوان الهی ب. بهشت جاویدان ج. خشنودی خدا و خلق خدا د. وعده های الهی 6. مناجاه المجین از که و خطاب به کیست؟ الف. امام علی (ع)، خداوند ب. امام کاظم (ع)، امام مهدی (عج) ج. امام سجاد (ع)، رسول خدا (ص) د. امام سجاد (ع)، خداوند 7. منشا جست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی در آدمی چیست؟ الف. فطرت (ذات) ب. غریزه ج. طبیعت د. بعد مادی 8. تقرب به برترین محبوب و مقصود کار چه کسانی است؟ الف. بلند همتان ب. عالمان ج. مسلمانان د. امینان 9. آیه شریفه ی لااله الا هو له الاسماء الحسنی بیانگر چیست؟ الف. تنها اوست که به موجودات صفا نیکو داده است ب. خداوند موجودات را زیبا و نیکو آفریده است ج. تنها اوست که دارنده ی همه ی نام های نیکوست د. خداوند کمال مطلق و تواناست 10. در مناجات «یا منی قلوب المشتاقین ...» چه چیز از خداوند طلب شده است؟ الف. دوستی با قرآن، اهل بیت و نیات خدا پسندانه ب. دوستی با خدا، دوستداران خدا وعملی که موجب قرب الهی می گردد. ج. دوستی با خدا، پیامبران و امامان و عملی که موجب خشنودی خدا می شود. د. دوستی با پیامبران الهی، دوستداران خدا و نیات خدا پسندانه درس پنجم: تو را چگونه بخوانم 1. عبارت قرآنی لیس کمثله شی را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آن فهمیده می شود؟ 2. چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت 3. چرا خداوند مانند مخلوقات نیست 4. پیام آیه سبحان ربک رب العزه عما یصفون را بنویسید 5. هر یک از عبارت های زیر بیانگر کدامیک از اسماء و صفات خداوند است الف. خداوند زمین مرده را زنده می کند ب. خداوند از زمین میوه ها رویانده تا بخورند ج. خداوند برای ماه منزلگاهی قرار داده است 6. توضیح دهید که چه راه هایی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است چرا؟ 7. منظور رسول خدا (ص) از عبارت ما عرفناک حق معرفتک چیست؟ 8. معنی اسماء الهی را که در زیر آمده است بنویسید؟ الف. قادر ب. مدبر ج. حکیم د. علیم 9. آیه ی شریفه ی وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون را ترجمه کنید و بنویسید که به کدامیک از اسماء الهی اشاره دارد؟ 1. مقصود از عرجون قدیم چیست؟ ودر مورد کدام کره آسمانی مطرح شده است؟ الف. گلوله ی نورانی و سوزان، خورشید ب. کهکشان راه شیری کهنسال، خورشید ج. طلوع و غروب اجرام آسمانی، ستاره د. شاخه ی خشکیده ی هلالی شکل خرما، ماه 2. عبارت «ما عرفناک حق معرفتک آن چنان که شایسته ی معرفت توست تو را نشناختیم» از کدام معصوم و در کدام کتاب آمده است؟ الف. امام علی (ع)، نهج البلاغه ب. امام سجاد (ع)، صحیفه ی سجادیه ج. پیامبر اسلام (ص)، بحار الانوار د. امام صادق (ع)، اصول کافی 3. زیبایی های عالم جلوه ی .......... تو و خوبی های آن روایت گر ......... توست. الف. کمال، جمال ب. جمال، جمال ج. کمال، کمال د. جمال، جمال 4. چرا خدا را چنان که شایسته است نمی توان شناخت؟ الف. زیرا سر رشته تدبیر امور عالم به دست خداست ب. زیرا اول باید ایمان به خدا را در خود افزایش دهیم ج. زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد د. زیرا او منشاء همه خوبی هاست. 5. مفهوم کدام آیه ی شریفه مطابق عبارت زیر است؟ چگونه از تو غافل باشم که تو همواره با من هستی؟ الف. ایاک نستعین ب. کل من علیها فان ج. و نحن اقرب الیه من حبل الورید د. قل اعوذ برب الفلق 6. آیه ی قل اعوذ برب الفلق به چه موضوعی اشاره دارد؟ الف. از چه کسی حز خدا می توان مدد گرفت ب. بی خدا همه ی موجودات فقیرند و با نیستی قریبند ج. به یا دخداوند و برای او باید زندگی کرد د. به درگاه چه کسی جز خدا می توان پناه برد 7. مضمون آیه ی شریفه ی و نحن اقرب الیه من حبل الورید کدام است؟ الف. به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ب. چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی ج. از چه کسی جز تو مدد جویم د. حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو به سوی تو زندگی کنیم 8. آیه ی شریفه ی و ایه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منهاحبا فمنه یا کلون ناظر به کدام صفت پروردگار نیست؟ الف. قادر ب. محیی ج. قدوس د. رازق 9. آیه ی شریفه ی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون چه موضوعی را بیان می کند؟ الف. رویش گیاهان در آب ب. حرکت زمین و کرات آسمانی ج. اعجاز قرآن از دیدگاه علوم طبیعی د. زوجیت در کرات آسمانی 10. کدام یک از موارد ذیل تماماً از اسماء الهی نیست الف. خالق، رازق، مقدر ب. مدبر، مرکب، مقیر ج. علیم، رحیم، حکیم د. محیی، ممیت، قادر درس ششم: در حمد و تسبیح محبوب 1. از چه راهی می توانیم به صفات خدای متعال پی ببریم با ذکر مثال توضیح دهید 2. چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد 3. چرا خداوند صفاتی را که نشان دهنده ی نقص و کاستی باشد ندارد 4. آیا می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خدای متعال نسبت دهیم چرا 5. منظور از صفات ثبوتی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید 6. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم را ترجمه کنید 7. منظور از صفات سلبی چیست با ذکر مثال 8. منظور از حمد و تسبیح چیست 9. چرا نمی توانیم خدا را جسم بدانیم 10. چه کسی یا چیزی قابل ستایش است و چرا ستایش واقعی از آن خداست 11. دو مفهوم الحمد الله و سبحان الله را توضیح دهید 1. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو بیانگر چیست؟ الف. صفات سلبیه خداوند ب. یکتایی و یگانگی خداوند ج. علم و حکمت خدا د. قدرت الهی 2. از آیه ی شریفه ی عالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم چه مطلبی دریافت می شود؟ الف. خداوند با رحمت و مهربانی، جهان غیب و شهود را می داند ب. با این که خدا همه چیز را می داند ولی با رحمت با بندگان برخورد می کند. ج. خداوند با رحمت و مهربانی خود جهان غیب را می داند د. رحمت و مهربانی خداوند در تمام هستی گسترده است. 3. از این مقدمات: «خداوند کامل است هر موجود کامل دارای همه ی صفات خوب و نیکو است» کدام نتیجه ی منطقی به دست می آید؟ الف. خداوند هستی بخش و کامل کننده است ب. برخی صفات خداوند تبوتیه وبرخی سلبیه است ج. لزوماً خداوند نباید تمام صفات کمالیه را دارا باشد د. خداوند همه ی صفات خوب و نیکو را داراست 4. صفات سلبیه ریشه در کدام ویژگی دارد؟ الف. نقص ب. جهل ج. بی نیازی د. غرور 5. در قلمرو علم کلام صفاتی که جنبه ی کمال و جمال دارند اصطلاحاً چه نامیده می شود. الف. سلبیه ب. ثبوتیه ج. جلالیه د. فعلیه 6. مصرع «نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی» با کدام یک از آیات قرآنی هم مفهوم است؟ الف. وله الاسماء الحسنی ب. هو العزیز الحکیم ج. لیس کمثله شیء د. هو الرحمن الرحیم 7. در مصرع «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی» با کدام یک از عبارات قرآنی هم معنی است؟ الف. ما عرفناک حق معرفتک ب. اشکرولی و لا تکفرون ج. اذکرونی ذکر کم د. له الاسماء الحسنی 8. کدام صفت الهی به معنی «هستی بخش» است الف. المهیمن ب. الباریءُ ج. القدوُس د. الجبار 9. کدام صفت از صفات سلبی خداوند است الف. غنی ب. جبار ج. مهیمن د. شریک 10. حمد به معنی ...................... و تسبیح به معنی .................... است الف. ستایش، پاک دانستن ب. پاک دانستن، ستایش ج. ذکر، ستودن د. ستایش، ذکر درس هفتم: در پناه ایمان 1. ایمان چیست؟و از دیدگاه قرآن کریم جایگاه آن کجاست 2. چه تفاوتی میان شناخت یک موضوع و ایمان به آن وجود دارد 3. قرآن کریم زیبایی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد 4. چرا عده ای با آن که زیان کار خود را می دانند اما باز هم به انجام آن اقدام می کنند 5. قلب چگونه برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود؟ 6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید الف. عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است ب. حضرت علی (ع) رابطه ی ایمان و عمل را چگونه بیان کردند 7. عبارت زیر را کامل کنید الف. .................................... برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است ب. جایگاه شناخت ...................................... و جایگاه ایمان ............................... است ج. با ور و اعتقادی که همراه ......................... است و شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند ...................... نام دارد 8. قرآن کریم و زشتی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد 9. عقل و قلب در وجود انسان چه نقشی دارد توضیح دهید. 1. از آیه ی شریفه ی «من عمل صالحاً من ذکر انثی و مومن فلنحیینه حیاه طیبه چه موضوعی دریافت می شود؟ الف. داشتن ایمان در زندگی شرط قبولی عبادت نیست ب. زن و مرد در کسب کمالات معنوی یکسان اند ج. داشتن زندگی پاک تنها در گرو داشتن عمل نیک است د. زن و مرد در درجات ایمان و عمل صالح متفاوت اند 2. کدام امر به چراغی تشبیه شده است که راه را نشان می دهد؟ الف. گرایش ب. ایمان ج. اسلام د. شناخت 3. مقصود از اخوان تو امان چیست و این موضوع را کدام یک از معصومین (ع) بیان کرده است؟ الف. ایمان و عمل، حضرت رسول (ص) ب. علم وعمل، امام علی (ع) ج. عقل و فطرت، حضرت رسول (ص) د. ایمان و عمل، امام علی (ع) 4. منبع حدیث شریف «الایمان و العمل اخوان توامان ...» کدام یک از کتاب های حدیث است و مقصود از توامان چیست؟ الف. غرر الحکم و در الکلم، همراهی این دو ب. امالی، جدایی این دو ج. بحار الانوار، همراهی این دو د. وسائل الشعیه، جدایی این دو 5. محرک و برانگیزاننده انسان برای حرکت کدام عامل است؟ الف. شناخت ذهنی ب. ایمان قلبی ج. ایمان قولی د. ایمان عملی 6. ................. همان باور و اعتقاد قلبی همراه با .......... است که ................. به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند. الف. شناخت، ایمان، شوق ب. شناخت، حب، حرکت ج. ایمان، اطمینان، حرکت د. ایمان، دوستی، شوق 7. جایگاه شناخت و ایمان به ترتیب کدام بعد وجود آدمی است و منجر به چه خواهد شد؟ الف. ذهن، قلب عمل صالح ب. ذهن، نفس عمل صالح ج. ذهن، قلب عمل نیک یابد د. مغز، روح عمل نیک یابد 8. در صورتی که قلب به زیبایی ها آراسته و از زشتی ها دور گردد برای چه چیز آماده می شود؟ الف. درک موضوعات علمی ب. پذیرش دین و آخرت ج. پذیرش حقیقت و راه زندگی د. عمل خیر یا شر 9. کدام یک از زشتی های دل محسوب می شود: الف. توجه قلب به هدف های زبیا و با خدا ب. سلامتی قلب از بیماری ها و گناهان ج. بینای قلب برای مشاهده حقایق د. سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبی ها و زیبایی ها 10. به ترتیب کدام مراحل برای رسیدن به کمال انسانی شایسته و درست است؟ الف. ایمان شناخت عمل صالح ب. شناخت ایمان عمل صالح ج. عمل صالح ایمان شناخت د. شناخت عمل صالح ایمان درس هشتم: دروادی امن 1. راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟ 2. امام خمینی (ره) در توصیه خود به جوانان درباره ی جهاد اکبر چه فرموده اند 3. آیات زیر را ترجمه کنید الف. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون ب. یا ایها الذین امنو اذکروا نعمه الله علیکم 4. انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد 5. از راه های رسیدن به ایمان تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید 6. انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه موجب تقویت ایمان می شود 7. انجام چه کارهایی ما را از یاد خدا غافل می سازد 8. انسان مومن دارای چه ویژگی هایی است 9. جامعه ی مومن دارای چه ویژگی هایی است 10. آثار فردی و اجتماعی ایمان را بنویسید 1. از دیدگاه قرآن کریم چه کسانی رستگارند؟ الف. مسلمانان ب. متفکران ج. نمازگزاران د. مومنان 2. کدام یک از آیات ما را به ذکر دائم خداوند فرامی خواند؟ الف. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ب. یا ایها الناس انتم الفقرء الی الله و الله هو الغنی الحمید ج. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس د. یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکراً کثیرا 3. از کدام دوران زندگی به عنوان «فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان» یاد می شود؟ الف. دوران بیماری و کسالت ب. دوران تحصیل ج. دوران نوجوانی و جوانی د. دوران آرامش و فراغت 4. کدام مورد از جمله راه های رسیدن به ایمان و حفظ و نگهداری آن نیست؟ الف. تفکر پیرامون آیات خدا ب. انجام نیکی ها و واجبات ج. توجه دائم به ذکر خدا د. تفکر در ذات خدا 5. امام خمینی «ره» کدام گروه از افراد را در جهاد اکبر موفق تر معرفی می فرماید؟ الف. جوانان ب. کهنسالان ج. دانشمندان د. شب زنده داران 6. چگونه می توان یاد خدا را در دل زنده نگه داشت و قلب را به او نزدیک تر ساخت الف. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان ب. توجه دائم به خداوند و ذکر ویاد او ج. انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات د. تفکر پیرامون آیات در گستره ی هستی 7. توصیه ی امام خمینی «ره» در مورد خود سازی به جوانان چیست؟ الف. مراقب ادب و رفتار خود باشید ب. جهاد اکبر را از جوانی باید آغاز کنید. ج. مراقب پاکی و طهارت قلب خود باشید د. یاد خدا را در دل زنده کنید 8. کدامیک از ویژگیهای انسان مومن است؟ الف. از شادابی و لذت معنوی بهره مند است ب. در قضاوت ها و تصمیم ها خدا را در نظر می گیرد ج. آرامش روحی خاصی دارد د. همه ی موارد 9. مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است؟ الف. تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی ب. توجه به نعمت ها ج. توجه دائم بخدا و ذکر و یاد او د. انجام نیکی ها و دوری از گناهان 10. توجه به نشانه های خداوند در جهان در نهایت چه مزیتی را به دنبال دارد؟ الف. افزایش دوستی و محبت وی در دل ب. شناخت نعمت ها و استفاده از آن ها ج. پی بردن به قدرت و علم الهی د. پی بردن به زیبایی و رحمت خداوندی درس نهم: عزم خوب زیستن 1. در چه صورتی انسان از زندگی لذت بخش و مطمئنی برخوردار خواهد بود. 2. ویژگی های انسان صاحب عزم و انسان فاقد عزم را بنویسد 3. سفارش لقمان حکیم به فرزندش را در رابطه با عزم بنویسد 4. منظور از واجب و حرام چیست 5. منظور از اینکه خداوند راه سعادت انسان ها را قرین رضایت خود ساخته است چیست 6. عهد و میثاق میان انسان و خداوند معمولاً در چند مرحله انجام می پذیرد نام ببرید 7. آیات قرآن چه فضلیت ها و کرامت هایی برای حضرت ابراهیم (ع) ذکر کرده است 8. دو اصطلاح مستحب و مکروه را تعریف کنید 9. قرآن کریم عاقبت پیمان شکنان را چگونه ترسیم می کند 10. عزم به چه معنی است 11. منظور از گوهر انسانیت چیست؟ 12. میزان دینداری ما به چیست 13. محتوای اصلی عهد انسان با خدا چیست 14. عمل مباح را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 1. از کدام یک به عنوان گوهر انسانیت نام برده شده است؟ الف. اختیار ب. ایمان ج. عمل صالح د. پرهیزگاری 2. عزم به چه معناست و از کدام مورد به گوهر انسانیت تعبیر شده است الف. اراده به سوی هدف، فطرت پاک ب. قصد به سوی هدف، ایمان و تقوا ج. تصمیم، اختیار د. آهنگ به سوی هدف، اختیار 3. کدام دسته از اعمال هستند که از سرعت حرکت انسان به سوی هدف می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از انسان سلب می کنند؟ الف. اعمال مکروه ب. اعمال حرام ج. اعمال مباح د. گناهان 4. عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارت است از: الف. واجب ب. مستحب ج. مباح د. حلال 5. خداوند راه سعادت انسان ها را با چه چیزی قرین ساخته است؟ الف. میزان دین داری ب. ایمان قوی ج. عمل صالح د. رضایت خویش 6. اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است وبدون آنها این راه طی نمی شود چه نام دارد؟ الف. اعمال اخروی ب. مباح ج. واحب د. مستحب 7. کدام دسته از اعمال است که ترک آن گناه دارد و موجب عذاب می گردد. الف. واجب ب. مستحب ج. مکروه د. مباح 8. تفاوت درجات انسان به درجات ................. او است الف. فکر ب. عزم ج. انتخاب د. انسانیت 9. کدام یک از گزینه ها جزء عهد و میثاق میان انسان و خدا که معمولاً در سه مرحله انجام می پذیرد نیست؟ الف. قدم گذاشتن در راه ب. تسریع در انجام تصمیم ج. تجدید روزانه عهد د. تکمیل عهد 10. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد؟ الف. غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید ب. انسان را بیدار می کند و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید ج. انسان فاقد عزم را مصمم می کند و غفلت و سهل انگاری را می زداید د. در تکمیل عهد دخالت دارد عزم و پشتکار را زیاد می کند. 11. اینکه از وقت خود برای مطالعه و تفکر بیشتر استفاده کنم مربوط به کدام مرحله از مراحل عهد ومیثاق بین انسان با خدا می شود؟ الف. قدم گذاشتن در راه هدایت ب. تکمیل عهد ج. تجدید روزانه عهد د. مراقبت از نفس درس دهم: عوامل تقویت کننده عزم 1. راه های موثر تقویت عزم کدامند چهار مورد را بنویسید 2. آیه شریفه ی «و ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسد 3. از عوامل تقویت عزم توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را توضیح دهید 4. موارد زیر را تکمیل کنید الف. امام صادق (ع) می فرماید کسی که همت بر انجام کار خیری کرده .................. ب. ..................... یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و را ه رسیدن به آن 5. از عوامل تقویت عزم رعایت اصل اعتدال را با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید 6. چرا امام صادق (ع) می فرماید سزاوار است کسی که همت برکار خیر کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد؟ 7. داشتن دوست هم فکر و همراه چه تاثیری در عزم و تصمیمی گیری ما دارد 8. از عوامل تقویت عزم تسریع در انجام تصمیم توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم را توضیح دهید 9. حدیثی از امام صادق (ع) و حضرت علی (ع) درباره تسریع در انجام تصمیم بنویسید 10. رسول خدا (ص) فرمود محبوب ترین کارها نزد خدا کدام کارهاست سخن پیامبر (ص) به کدامیک از عوامل تقویت عزم اشاره دارد نام برده توضیح دهید. 1. با توجه به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده اند محبوب ترین کارها نزد خدای متعال با دوام ترین آنهاست گر چه اندک باشد کدام مطلب مفهوم می گردد؟ الف. رعایت اصل اعتدال ب. رعایت اصل تدریج و تداوم ج. عملی دانستن تصمیم جدید د. تسریع در انجام تصمیم 2. آیه ی شریفه ی « سارعوا الی مغفره من ربکم» به کدام یک از راه های تقویت عزم اشاره دارد؟ الف. رعایت اصل اعتدال ب. عملی دانستن تصمیم جدید ج. رعایت اصل تدریج و تداوم د. تسریع در انجام تصمیم 3. آیه ی شریفه ی «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا به کدام از عوامل تقویت عزم اشاره دارد؟ الف. تسریع در انجام تصمیم ب. رعایت اصل تدریج و تداوم ج. توجه به حضور در پیشگاه خداوند د. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم 4. از عوامل تقویت عزم کدامیک سبب می شود بین تصمیم و عمل فاصله نیفتد؟ الف. رعایت اصل تدریج و تداوم ب. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم ج. توجه به حضور پیشگاه خداوند د. تسریع در انجام تصمیم 5. آیه شریفهی «لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار» مربوط به کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟ الف. با توجه به حضور در پیشگاه خدا ب. توجه به ثمرات پایداری در تصمیم ج. تسریع در انجام تصمیم د. رعایت اصل تدریج و تداوم 6. مفهوم بیت رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته وپیوسته رود اشاره به کدام یک از عوامل تقویت عزم دارد؟ الف. رعایت اصل اعتدال ب. عملی دانستن تصمیم جدید ج. تسریع در انجام تصمیم د. رعایت اصل تدریج و تدوام 7. کدام مورد موجب دوام عمل می شود؟ الف. تدریجی عمل کردن ب. در نظر گرفتن ارزش عمل ج. سریع و فوری عمل کردن د. اعتدال داشتن در عمل 8. شرط این که تصمیم های ما پابرجا بمانند و تا پایان زمان تعیین شده ترک نگردند رعایت کدام اصل ضروری است؟ الف. تسریع در انجام تصمیم ب. رعایت اصل اعتدال ج. اصل تدریج و تداوم د. توجه به حضور در پیشگاه خداوند 9. مفهوم بیت «غافل مباش ارعاقلی، دریاب اگر صاحب دلی باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را» ناظر بر کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟ الف. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری ب. توجه به حضور در پیشگاه فرشتگان ج. رعایت اصل تدریجی و تداوم د. تسریع در انجام تصمیم 10. آیه ی شریفه ی «وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» بیانگر چیست؟ الف. علم الهی نسبت به فعل تمام مخلوقات ب. علم خداوند نسبت به اعمال انسان ها ج. علم فرشتگان نسبت به اعمال انسان ها د. علم فرشتگان نسبت به فعل تمام مخلوقات درس یازدهم: در زمره ی بیداران 1. منظور از رکن و غیر رکن د رانجام نماز چیست؟ توضیح دهید 2. تاثیر یک عمل در رشته معنوی انسان وابسته به چیست؟ 3. حضرت امام صادق (ع) چه کسی را در زمره ی بیداران دانستند؟ 4. ابعاد مراقبت از اعمال و رفتار ما کدامند آنها را نوشته و یک مورد را توضیح دهید 5. از دیدگاه امام علی (ع) زیرک ترین آدم ها کیست؟ 6. رسول اکرم (ص) در رابطه با محاسبه و ارزیابی خود چه فرمودند؟ 7. چرا بعد از مراقبت نوبت به محاسبه و ارزیابی می رسد؟ بهترین زمان برای محاسبه چه موقع است؟ 8. راه وفای به عهد چیست؟ 9. موثر بودن یک عمل به چه چیز بستگی دارد 10. مهم ترین جنبه ی عمل .................. است 11. گذشت از خطا های دیگران نشانه ی چیست؟ 12. عبارت های زیر را تکمیل کنید؟ الف. ........................... وفای به عهد با خداست ب. مراقبت یعنی ................................ ج. اگر در انجام کارها موفق بوده ایم .............................. باشیم واگر کوتاهی کرده ایم ................ بنامیم 13. اعمال ما در چه صورت ثواب دارد؟ 14. در انجام اصل نماز چند دسته اعمال واجب اند فقط نام ببرید. 1. گفتن تکبیره الاحرام جز کدام بعد نماز بوده و ترک آن چه زمانی باعث باطل شدن نماز می شود؟ الف. غیر رکن، سهوی ب. رکن ، رکن ج. غیر رکن، غیر رکن د. غیر رکن، رکن 2. مقدار موثر بودن یک عمل به کدام عامل بستگی دارد؟ الف. کیفیت انجام آن ب. نیت انجام دهنده آن ج. کمیت عمل د. صورت و شکل عمل 3. ترک کدام عمل چه عمداً و چه سهواً سبب باطل شدن نماز می شود؟ الف. تشهد ب. سلام ج. حمد و سوره د. رکوع 4. کدام جنبه از جنبه های اعمال و رفتار که مراقبت از آنها ضروری نمی باشد. الف. اصل عمل ب. نتیجه عمل ج. نیت و قصد عمل د. کیفیت انجام عمل 5. راه وفای به عهد چیست؟ الف. مراقبت ب. محاسبه ج. استقامت د. کرامت 6. کدام یک رکن نماز است؟ الف. تشهد و سلام ب. تربیت و موالات ج. حمد و سوره د. تکبیره الاحرام 7. مهم ترین جنبه ی عمل کدام است؟ الف. نیت عمل ب. کیفیت انجام عمل ج. اصل عمل د. میزان ثواب عمل 8. مطابق فرمایش علی (ع) چه عاملی باعث اصلاح نفس می شود؟ الف. مراقبت ب. صیانت ج. محاسبه د. استعفار 9. امام صادق (ع) فرمودند کسی که با ............. قلب خود را از غفلت نگه دارد و با .................. نفسش را از شهوت حفظ نماید و با ............ عقل خود را از جهل مصمون دارد در زمره ی ................... است. الف. مراقبت، نظارت، آگاهی، بیداران ب. محاسبه، مراقبت، مجاهده، بیداران ج. مراقبت، نظارت، آگاهی، نیکوکاران د. محاسبه، مراقبه، مجاهده، نیکوکاران 10. آیه ی شریفه ی «.... ولتنظر نفس ما قدمت لغد ...» ناظر چیست؟ الف. مراقبت ب. محاسبه ج. اصلاح نفس د. مواخذه درس دوازدهم: آیین رهروی 1. توصیه پیامبر اکرم (ص) را به ابوذر برای یک برنامه ریزی صحیح و تقسیم اوقات زندگی بنویسید؟ 2. منظور از برنامه چیست؟ 3. آیه ی «یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف وانه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک را ترجمه کنید 4. امام علی (ع) در نامه ی خود به یکی از فرماندارانش توصیه می نماید که چگونه مرا یاری کنید. 5. چهار مورد از سفارشات لقمان حکیم به فرزندش را بنویسید و تعیین کنید هر یک مربوط به کدام بخش از برنامه های ماست 6. رسول اکرم (ص) اوقات خود را در منزل چگونه قسمت می کرد؟ 7. حضرت علی (ع) درباره ی اهمیت برنامه ریزی چه فرمودند؟ 8. صالح به چه معناست و عمل صالح چیست؟ 9. تعیین کنید هر یک از اعمال زیر مربوط به کدام بخش از برنامه های زندگی ماست کرامت نفس نماز قرائت قرآن و تدبر در آن نیکی به والدین قناعت امر به معروف و نهی از منکر 10. شرط رسیدن به زندگی پاک چیست؟ 11. اسوه کیست؟ 12. اعمال و وظایف ما در چه صورت ارزشمند هستند؟ 1. در آیه ی شریفه ی «واقصد فی مشیک» چگونه رفتاری را توصیه می کند؟ الف. آرام بودن ب. میانه روی ج. سرعت گرفتن د. با حیا رفتن 2. آیه شریفه ی «ولاتصعر خدک للناس» با کدام عبارت مناسبت دارد؟ الف. از مردم روی مگردان ب. مغرورانه راه مرو ج. صدایت را پایین بیاور د. خود پسند مباش 3. انجام کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با جامعه است؟ الف. نماز ب. قرائت قرآن ج. کرامت نفس د. دستگیری از مستمندان 4. عبارت قرآنی «و لاتنهرهما» با کدام گزینه متناسب است؟ الف. نیکی کردن به والدین ب. نراندن پدر و مادر از خود ج. تندی نکردن با پدر و مادر د. محبت به پدر و مادر 5. لقمان در توصیه های خود به فرزندش چه چیز را از عزم در کارهای مهم بیان می کند؟ الف. نماز ب. امر به معروف و نهی از منکر ج. صبر و شکیبایی د. نیکی به پدر و مادر 6. در کدام عبارت قرآنی به میانه روی توصیه شده است؟ الف. واصبر علی ما اصابک ب. واتبع سبیل من اناب الی ج. واقصد فی مشیک د. واغضض من صوتک 7. کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با خود می باشد. الف. اقامه ی نماز ب. قرائت و تدبر در قرآن ج. کرامت نفس د. دعوت مردم به نیکی 8. اینکه حضرت علی (ع) می فرماید: وقت های تو اجزای عمر تو اند پس هیچ زمانی را از دست مده مگر برای آن چیزی که به رستگاریت کمک کند درباره ی چه موضوعی است؟ الف. ضرروت برنامه ریزی ب. داشتن الگو و سرمشق ج. انتخاب هدف در زندگی د. تسریع در انجام عمل 9. شرط رسیدن به زندگی پاک .................. و .................... است الف. علم، ایمان ب. اخلاص، معرفت ج. ایمان، عمل صالح د. نیت، اخلاص 10. آیه ی شریفه ی «و هو الذی سخر البحر لتا کلوامنه لحماً طریاً و...» ناظر بر کدام بخش از برنامه های زندگی ماست؟ الف. در ارتباط با خدا ب. در ارتباط با جامعه ج. در ارتباط با خلقت د. در ارتباط با خود درس سیزدهم: در حضور دوست 1. آیه ی شریفه ی «یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکراً کثیرا» را ترجمه کنید و پیام آیه را بنویسید؟ 2. عبارت هایی از نماز که بیانگر دعا و درخواست است را بنویسید؟ 3. دو عبارت از نماز که درباره ی حمد و تسبیح خداوند است بنویسید 4. عبارت های زیر را کامل کنید الف. درخواست های خود را با حالت ..................... و ................... با خدا در میان می گذاریم. ب. ................................ و ........................... نمونه هایی از یاد و ذکر خداوند است 5. تکرار یاد خدا چه ثمره ای در زندگی انسان دارد؟ 6. چهار مورد از نجاسات را نام ببرید 7. علاوه بر نماز در چه مواردی باید با وضو بود 8. عبارت های زیر را کامل کنید الف. علاوه بر پاک بودن ....................... و ................. باید برای انجام نماز ........................ بگیریم ب. خون گوسفند و مرغ ..................... است و خون ماهی .................. است ج. مردار گربه موش و گوسفند ......................... است و مار و ماهی ........................... است د. با انجام عباداتی مانند ...................................... خداوند را به خاطر نعمت هایش ......................... 9. کارهایی که در وضو انجام می گیرد به ترتیب کدامند؟ 10. غسل چند گونه است نام برده و بنویسید هر یک را به چه صورت انجام می دهیم؟ 1. کدام عمل زیباترین شکل شکر گزاری از خداست؟ الف. نماز ب. روزه ج. حج د. زکات 2. خون کدام دسته از حیوانات نجس است؟ الف. هر حیوانی که حرام گوشت است ب. هر حیوانی که حلال گوشت است ج. هر حیوانی که خون جهنده دارد د. خون همه حیوانات نجس است 3. مطابق آیه شریفه ی « و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین» الف. روی گرداندن از یاد خدا نتیجه ی دوستی و همراهی با شیطان است ب. دوستی و همراهی با شیطان نتیجه ی روی گردان از یاد خداست ج. دوستی و همراهی با شیطان نتیجه ی ناسپاسی از نعمت های خداست د. راه مقابله با شیطان و وسوسه های آن ذکر و یاد خداست 4. قران کریم شیطان را قرین و همنشین چه کسانی معرفی می کند؟ الف. کسی که در قرآن تدبر نمی کند ب. کسی که در نشانه های خدا فکر نمی کند ج. کسی که از یاد خدا روی برتابد د. کسی که در راه خدا انفاق نمی کند 5. در آیه ی شریفه ی «ادعوا ربکم تضرعاً و خفیه انه لایحب المعتدین» منظور از تجاوز گران چه کسانی هستند؟ الف. کسانی که پروردگار خود را نمی خوانند ب. کسانی که برای پروردگار خود شرک می ورزند ج. کسانی که در نشانه های خدا نمی اندیشند د. کسانی که تضرع و خوف می ورزند 6. قرآن کریم چه چیزی را بهترین نمونه های یاد خدا معرفی می کند؟ الف. تلاوت قرآن ب. نماز ج. روزه د. حج 7. قرآن کریم درباره ی چه کسانی می فرماید: «نقیض له شیطاناً فهوله قرین» الف. کسانی که از یاد خدای رحمان روی برتابند ب. کسانی که از روی تکبر از مردم روی گردانند ج. کسانی که پدر و مادر خود را از خود برانند د. کسانی که زکات مال خود را نپردازند. 8. خون گوسفند و مرغ ..................... است و خون مار و ماهی ............. است. الف. پاک، نجس ب. نجس، پاک ج. پاک، پاک د. نجس، نجس 9. با توجه به آیه ی شریفه ی «انه لا یحب المعتدین» خداوند چه گروهی را دوست ندارد؟ الف. اسراف کنندگان ب. متجاوزان ج. دروغگویان د. شرابخواران 10. در نماز خداوند را ............. می گوییم یعنی از هربدی و زشتی منزه میداریم و ............... می کنیم یعنی همه ی خوبی ها و زیبایی هایش را می ستاییم الف. شکر، دعا ب. حمد، تسبیح ج. دعا، حمد د. تسبیح، حمد درس چهاردهم: شوق دیدار 1. در وضو چه مقداری از صورت باید شسته شود؟ بنویسید خواب در چه صورت وضو را باطل می کند؟ 2. حضرت امام رضا (ع) درباره ی امر خداوند به وضو چه فرمودند دو جمله را در این رابطه بنویسید؟ 3. حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید؟ الف. آیا می توان با آب غصبی وضو گرفت؟ ب. از میان آب مطلق و آب مضاف کدام یک پاک کننده است؟ ج. اگر کسی شک کند که وضویش باطل شده یا نه چه باید کرد؟ د. مسح کردن روی جوراب چه حکمی دارد؟ 4. برخی از مستحبات که آمادگی برای نماز را ایجاد می کند نام ببرید؟ 5. حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید؟ الف. گردن بند طلا برای مردان در غیر نماز ب. پوشیدن لباس تمیز در نماز ج. شک در باطل بودن وضو د. وضو گرفتن با آب دریاهای شور 6. رسول اکرم (ص) درباره ی نمازهای یومیه چه فرموند؟ 7. منظور از قصد قربت در وضو چیست؟ 8. چه حکمت هایی برای وضو و شستن صورت و دست ها و مسح سروپا می توان بیان کرد؟ 9. چرا در شبانه روز چند بار نماز را بر پا می داریم و در مقابل خدا عبادت می کنیم. 1. کدام مورد از مقدمات واجب نماز است؟ الف.اقامه ب. غصبی بودن آب وضو ج. نیت د. دانستن معنای نماز 2. اگر نماز گزار در بین نماز بفهمد که مکانش غصبی است حکم نماز او کدام است؟ الف. باطل ب. جایز ج. صحیح د. مکروه 3. کدام مورد از مستجبات نماز است؟ الف. قرائت سوره ی حمد ب. خواندن اذان و اقامه ج. قیام بعد از رکوع د. قیام قبل از رکوع 4. کدام مورد از ارکان نماز نیست؟ الف. دو سجده ب. تکبیره الاحرام ج. اذان واقامه د. قیام متصل به رکوع 5. نماز خواندن با لباس کثیف و نجس به ترتیب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه، مکروه ب. مکروه، باطل ج. باطل، باطل د. باطل، مکروه 6. پیامبر اسلام (ص) چه چیزی را به چشمه ساری تشبیه کرده که مردم روزی پنج بار در آن شست و شو می کنند؟ الف. نمازه های یومیه ب. نمازهای واجب ج. وضو گرفتن د. نمازها ی مستحبی 7. اگر لباس نماز گزار و مکان نماز گزار غصبی باشد نماز خواندن به ترتیب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه، باطل ب. باطل، مکروه ج. مکروه، مکروه د. باطل، باطل 8. مفهوم کدام عبارت این است که «وقت دیدار نزدیک است»؟ الف. سبحان الله ب. حی علی الصلاه ج. الله اکبر د. اشهدا ان لااله الا الله 9. استفاده از حلقه ی طلا به ترتیب در غیر نماز و نماز برای مردان چه حکمی دارد؟ الف. حرام، باطل ب. مکروه، حرام ج. مکروه، باطل د. مستحب، حرام 10. این که با اندیشه الهی می توان در محضر خدا حاضر شد با کدام مرحله ی وضو ظاهری مرتبط است؟ الف. شستن دست ها ب. مسح کردن سر ج. شستن صورت د. مسح کردن پاها 11. کدامیک از پاک کننده نیست؟ الف. آب دریا ب. آب مضاف ج. آب دریاچه شور د. آب دریای شیرین 12. مسح کردن روی جوراب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه ب. جایز ج. صحیح د. باطل 13. در میان عبادت ها، نماز تنها عبادتی است که به نام .................... توصیف شد و در میان نمازها ................... جایگاه ویژه ای دارد الف. جهاد، نماز صبح ب. قرآن، نماز صبح ج. جهاد، نماز عشا د. قرآن، نماز عشا درس پانزدهم: همدلی و همراهی 1. چرا در زندگی به دوست نیازمندیم؟ 2. ویژگی های دوست واقعی را طبق آیات و روایات اسلامی بنویسید؟ 3. پیامبر اکرم (ص) درباره ی تاثیر دوستان نسبت به همدیگر چه فرمودند؟ 4. طبق روایات اسلامی به چه دوستی می توان اعتماد کرد. 5. ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید؟ 6. امام علی (ع) درباره ی نیاز به دوست چه فرموده اند 7. امام علی (ع) فرمود: خوش بخت ترین انسانها چه کسانی هستند؟ 8. امام صادق (ع) فرمود: محبوب ترین برادران نزد من چه کسی است؟ 9. امام علی (ع) فرمود: عاجزترین مردم کیست؟ 1. حضرت علی (ع) فرمودند خوش بخت ترین انسان ها کسانی هستند که ....................... الف. با کریمان همدم و هم صحبت اند ب. با مجاهدان، همرزم و هم سنگرند ج. به زیبایی خود آراسته و انسانی اندیشمند و فکورند د. اهل دروغ نیستند و با صداقت سخن می گویند. 2. اینکه پیامبر (ص) فرمود: آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است ناظر برکدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست ب. ویژگی های دوست ج. تاثیر دوستی د. وظایف دوستی 3. امام صادق (ع) فرموده اند محبوب ترین برادران نزد من کسی است که الف. به برادر دینی خود کمک کند ب. عیب های مرا به من هدیه دهد ج. هرگاه آن ها را خواندم اجابت کنند د. به عهد و پیمان خود وفادار باشد 4. حضرت علی (ع) فرمود: عاجزترین مردم کسی است که ........... الف. نتواند از خود و اهلش دفاع کند ب. نتواند به وظایف خود در خانواده عمل کند ج. نتواند هزینه خود و خانواده اش را تامین کند د. نتواند با کسی دوست شود. 5. حدیث «انه لیس لا نفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها» بهای وجود انسان را ................ ذکر می کند و درباره ی ................. است. الف. بهشت رضوان، وظایف دوستی ب. بهشت رضوان، تاثیر دوستی ج. همنشینی با اولیا، وظایف دوستی د. همنشینی با اولیا، تاثیر دوستی 6. پذیرفتن عیب خود از سوی دوست به عنوان هدیه نشانه ی چیست؟ الف. اعتماد قلبی ب. رشد جسمی ج. رشد فکری د. ضعف اخلاقی 7. حدیث «محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد مربوط به کدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست ب. وظایف دوستی ج. تاثیر دوستی د. ویژگی های دوست 8. آیه ی شریفه ی «والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون با لمعروف....» ناظر بر کدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست ب. وظایف دوستی ج. تاثیر دوستی د. ویژگی های دوست 9. آیه ی شریفه ی «الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین به کدام موضوع دوستی اشاره دارد؟ الف. نیاز به دوست ب. وظایف دوستی ج. تاثیر دوستی د. ویژگی های دوست 10. مفهوم بیت منشین با بدان که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند» در ارتباط با کدام موضوع است؟ الف. نیاز به دوست ب. وظایف دوستی ج. تاثیر دوستی د. ویژگی های دوست 11. مفهوم بیت «قطره دریاست اگر با دریاست ورنه آن قطره و دریا، دریاست» با کدام موضوع دوستی مناسبت دارد؟ الف. نیاز به دوست ب. وظایف دوستی ج. تاثیر دوستی د. ویژگی های دوست درس شانزدهم: ادب دوستی 1. توصیه امام علی (ع) به فرزندشان در مورد رعایت حقوق متقابل در دوستی را بیان کنید.؟ 2. وظایف ما نسبت به دوستانمان را نام ببرید؟ 3. امام علی (ع) درباره ی میانه روی در دوستی چه می فرمایند؟ 4. چرا نگهداری برخی چیزها از به دست آوردن آنها مشکل تر است؟ 5. چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟ 6. نمونه هایی از بی احترامی به دوست و احترام گذاشتن به دوست را ذکر کنید. 7. چه مسائلی حق دوستی را از بین می برد؟ 8. حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره ی خیر خواهی و نصیحت بنویسید. 9. چها رمورد از وظایف دوستی نام ببرید؟ 1. چه عاملی ایجاب می کند در عین اعتماد به دوست از گفتن همه ی اسرار خود به او دوری کنیم الف. میانه روی در دوستی ب. وفای به عهد و پیمان ج. رعایت حقوق متقابل د. صادق بودن با دوست 2. اینکه حضرت علی (ع) می فرماید:«همه ی مودت خود را نثار دوست کن اما به او اعتماد مکن» مربوط به کدام وظیفه دوستی است؟ الف. رعایت حقوق متقابل ب. صداقت در دوستی ج. میانه روی در دوستی د. خیر خواهی و نصیحت 3. پیامبر اسلام (ص) در ارتباط با کدام مورد فرمود: مانند دو دست هستند به هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند؟ الف. والدین خوب ب. همسران خوب ج. دوستان خوب د. همسایگان خوب 4. کدام مورد از عوامل اصلی خروج از میانه روی است؟ الف. نثار مودت به دوست ب. شیفتگی فوق العاده به دوست ج. توقع منصفانه از دوست د. توجه به زیبایی های معنوی دوست 5. حضرت علی (ع) می فرماید کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظاری ندارد همواره خشمگین و ناراحت است با کدام وظیفه ی دوستی مناسبت دارد؟ الف. رعایت حقوق متقابل ب. خیر خواهی و نصیحت ج. میانه روی در دوستی د. توقع به جا و منصفانه 6. حضرت علی (ع) کدام مورد را در دوستی نهی می کند؟ الف. اعتماد مطلق ب. نثار مودت ج. صداقت و راستی د. رعایت کامل حقوق 7. اینکه رسول خدا (ص) می فرماید « دو دوست خود مانند دو دست هستند که به هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند» بیانگر کدام وظیفه ی دوستی است؟ الف. رعایت حقوق متقابل ب. خیر خواهی و نصیحت ج. میانه روی در دوستی د. احترام به دوست 8. نام ناپسند نهادن بر دوست با کدام وظیفه ی دوستی سازگار نیست؟ الف. میانه روی در دوستی ب. احترام به دوست ج. رعایت حقوق متقابل د. خیر خواهی و نصیحت 9. به زحمت انداختن دوست کدام وظیفه ی دوستی را از بین می برد؟ الف. رعایت حقوق متقابل ب. توقع به جا و منصفانه ج. میانه روی در دوستی د. خیر خواهی و نصیحت 10. پرهیز از غیبت کردن نمونه ای از کدام وظیفه دوستی است؟ الف. میانه روی در دوستی ب. خیر خواهی و نصیحت ج. رعایت حقوق متقابل د. احترام به دوست
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سوالات امتحانی درس دینی 1

1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

2 ـ انسان سعادت مند کیست؟

3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟

4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟

7ـ چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی اسان تر از بزرگ سالی است؟

8ـ چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا ساخت؟

9ـ عهد میان چه کسانی بسته می شود؟

10ـ عهد درباره چیست؟

11ـ عاقبت عهد شکاندن چه بوده است؟

12ـ چچه کسانی به عهد وفادار بوده اند و به چه نتیجه ای رسیده اند؟

13ـ چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

14ـ چراباید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

15ـ خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

16ـ به نظر شما چه خُسرانی انسان را تهدید می کند؟

17ـ راه رهایی از این خسران چیست؟

18ـ مقصود از این که رسول خدا(ص) برای مسلمانان اُسوه است، چیست؟

19ـ خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

20ـ هدف از نزول قرآن کریم چیست؟

21ـ ازمیان اب مطلق واب مضاف ،کدام یک پاک کننه است؟

22ـ وضوی جبیره درچه مواردی و چگونه انجام می گیرد؟

23ـ چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم؟

24ـ ترک نماز چه  اثارو نتا یجی برای ما دارد؟

25ـ عهد وپیمان میان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پزیرد؟هر کدام را توضیح دهید.

26ـ عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

27ـ برنامه واداب خوردن و اشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود؟(ازهر کدام دو مورد)

28ـ ویژگی های یک دوست واقعی چیست؟

29ـ ازوظایف دوست  نسبت به هم  (توقع بجا ومنصفانه )را توضیح دهید؟

30ـ امام علی (ع) عاجز ترین افراد را چه کسی معرفی می کند؟                                                                                                                             

31ـ چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد؟

32ـ پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد؟

33ـ حقیقت زندگی برای انسان در چیست؟

34ـ چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

35ـ تنوع و گستردگی استعداد های انسان مفید است یا مضّر؟چرا؟

36ـ چهار مورد از عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

37ـ دو مورد از ویژگی دوستان خدا را طبق آیات قرآن کریم نام ببرید؟

38ـ چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟

39ـ چهار مورد از ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟

40ـ مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

41ـ انسان سعادتمند چه کسی است ؟

42ـ درجات بعشت متفاوت است ؟چرا؟

43ـ منظور از صفات ثبوتی وسلبی خداوند چیست ؟

44ـ کمال انسان در چیست وغایت و مقصود ما کدام است؟

45ـ حکمت نماز پنجگانه در چیست؟

 46ـ انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه بود؟

47ـ چه ویژگی در ماه ،ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند؟

48 ـ چرا هر انسانی خواستار خوبی ها و زیبایی هاست؟

49 ـ چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیبا و دل پذیر و برخی نا خوشا ینداست؟       

50ـ قدرت تفکر و انتخاب هر،یک،چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند؟

51ـ بهترین نعمت بهشت چیست؟

52ـ چرا درجات بهشت متفاوت می باشد؟

53ـ مشخصات افراد با ایمان وصالح چیست؟

54ـ چه چیزی ثمره و میوه ی ایمان است؟

55ـ جایگاه علم و شناخت در ادمی در چیست؟

56ـ ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

57ـ مقدس ترین حرم عالم هستی کجاست؟                                              

58 ـ چه کسانی به اسمان ها و ملکوت نزدیک ترند؟

59ـ عزم به چه معنی است؟

60ـ دوره ی کودکی دوره ی ظهور چه چیز هایی است؟

61 ـ اعمالی که در ارتباط با خداست چیست؟

62 ـ اعمالی که در ارتباط با بندگان و سایر مخلوقات خداست چیست؟

63 ـ اعمالی که در ارتباط با خود انسا ن است چیست؟

64 ـ  بزرگی انسان ها و عظمت زندگی ان ها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

65 ـ جامع ترین و برترین هدفها چیست؟

66 ـ روح بی پایان انسان با پیوند چه چیزی ارامش می گیرد؟

67 ـ چرا خداوند مانند مخلوقات دیگر نیست؟

68 ـ اسماء وصفات خدارا بنویسید؟

68 ـ عهد و پیمان میان انسان و خدا درچند مرحله انجام می پزیرد؟

69 ـ علم و ایمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

70ـ محدود ه ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قران کریم چقدر است؟

71ـ معصومین (ع)درمورد غذا خوردن و اشامیدن چه می فرمایند؟

72ـ امام صادق (ع ) در مورد کسی که با وضو به بستر برود چه می فرمایند؟

73ـ رسول خدا (ص) قبل از خواب چه می فرمودند؟

74ـ حضرت علی (ع) درمورد دوستی چه می گوید؟

75ـ امام باقر (ع) در مورد احترام به دوست چه می فرماید؟

76ـ چرا قران کریم ادمی را مسول تعیین سرنوشت خود می داند؟

77ـ انسان چگونه به کمال می رسد ؟

78ـ چرا خداوند دارای همه نام های نیکوست؟

79ـ اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببندد بهتر است که چه کسی را بشناسد؟

80ـ چرا پیشوایان معصوم ما تنها به خدای خود دل بسته بودند؟

81ـ امام سجاد (ع) در یکی ازمناجات های خود با خدا چه می گوید؟

82ـ چگونه معلولی راسزدکه برذات علت خویش احاطه پیدا کند؟

83ـ چرا ما خدا را باهمه ی خوبی ها می خوانیم وبا همه ی اسم های نیکوصدا می زنیم؟

84ـ صفات خداوند را به چند معیار کلی تقسیم می کنند؟

85ـ کانون وجو ادمی کجاست؟

86ـ راه های تحصیل ایمان چیست؟

87ـ چگونه می توان ایمان را تقویت کرد وتداوم بخشید؟

88ـ برخی از ویژگی های مومنان راکه درسوره ی مومنون امده بنویسید؟

89ـ انجام چه کار هایی ما را به یاد خدا می اندازد؟

90ـ انجام چه کارهایی مانع از یاد خدا می شود؟

91ـ اگر انسان بخواهد برای زندگی خود راهی برگزیند چه مراحلی را باید طی کند؟ 

 92ـ دین یعنی چه؟

93ـ به چه نوع اعمالی اعمال واجب می گویند؟

94ـ به چه نوع اعمالی اعمال مستحب می گویند؟

95ـ چه اعمالی باعث ضعف نفس می شود؟

96ـ وفای به عهد با خدا چیست؟

97ـ هدف های اخروی چه درجاتی دارد؟

98ـ انسان چگونه به کمال می رسد؟

99ـ اسوه چه کسی است؟

100ـ مدبرحقیقی جهان کیست؟

                                    

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

دین و زندگی سال اول دبیرستان

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات دين و زندگي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Pages/Q1.htm
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات دين و زندگي 1
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام خميني نمونه2 دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Pages/Q1.htm
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 

 

استاد اطیابی

پیش دانشگاهی یک

پیش دانشگاهی دو

سوالات دوره تابستانی نمونه 1 دی ماه 1385 سراسری
سوالات دوره تابستانی نمونه 2 خردادماه 1386 سراسری
سوالات دوره تابستانی نمونه 3 سوالات تمامي پايه ها به تفكيك درس
   
 

سوال امتحان درس دین و زندگی سال اول دبیرستان تاریخ برگزاری :9/10/87

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

عنوان حجم(KB)
14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول 76.29
14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول 54.27
30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1 44.03
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2 48.13
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3 59.90
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه 2,738.18
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه 5,399.89
دين و زندگي 1 48.64
دين و زندگي 2 75.78
دين و زندگي 3 371.20
دين و زندگي 3 - ادامه 121.86
دين و زندگي 3 درس 12 31.23
دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها نامعلوم
دین و زندگی 3 درس 5 117.76
دین و زندگی 3 درس 15 60.42
دین و زندگی 3 درس 13 91.65
سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4 44.54
معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4 49.66
معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم 39.42
نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي 216.06
http://etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=140
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

عنوان حجم(KB)
14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول 76.29
14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول 54.27
30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1 44.03
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2 48.13
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3 59.90
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه 2,738.18
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه 5,399.89
دين و زندگي 1 48.64
دين و زندگي 2 75.78
دين و زندگي 3 371.20
دين و زندگي 3 - ادامه 121.86
دين و زندگي 3 درس 12 31.23
دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها نامعلوم
دین و زندگی 3 درس 5 117.76
دین و زندگی 3 درس 15 60.42
دین و زندگی 3 درس 13 91.65
سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4 44.54
معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4 49.66
معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم 39.42
نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي 216.06
http://etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=140
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 

 

استاد اطیابی

پیش دانشگاهی یک

پیش دانشگاهی دو

سوالات دوره تابستانی نمونه 1 دی ماه 1385 سراسری
سوالات دوره تابستانی نمونه 2 خردادماه 1386 سراسری
سوالات دوره تابستانی نمونه 3 سوالات تمامي پايه ها به تفكيك درس
   
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

عنوان حجم(KB)
14/10/87 - دین و زندگی 2 نیم سال اول 76.29
14/10/87 - دین و زندگی 3 نیم سال اول 54.27
30/9/87 - سوالات پایانی ترم اول از نه درس اول دین وزندگی 1 44.03
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین و زندگی 2 48.13
30/9/87 - نمونه آزمون پایانی دین وزندگی 3 59.90
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 1 كشوري همراه با پاسخنامه 2,738.18
89-88 - نمونه سوالات معارف اسلامي 2 كشوري همراه با پاسخنامه 5,399.89
دين و زندگي 1 48.64
دين و زندگي 2 75.78
دين و زندگي 3 371.20
دين و زندگي 3 - ادامه 121.86
دين و زندگي 3 درس 12 31.23
دین و زندگی 3 - 7 نمونه سوال و پاسخ آنها نامعلوم
دین و زندگی 3 درس 5 117.76
دین و زندگی 3 درس 15 60.42
دین و زندگی 3 درس 13 91.65
سؤالات درس هفتم درس دين و زندگي 4 44.54
معارف اسلامی (1)پیش دانشگاهی درسهای3و4 49.66
معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی درسهای اول ودوم 39.42
نمونه سؤالات تشريحي درس دين و زندگي پيش دانشگاهي 216.06
http://etu.isfedu.org/Default.aspx?tabid=140
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |