سئوالات درس به درس دینی 1
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس سوم : هدف های اصل زندگی
نکات

1. انسان ها دارای استعدادهای گوناگونی هستند که با شکوفا کردن آن ها به کمال می رسند . 2. آن ها در انتخاب هدف ها و دلبستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . 3. منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست . 4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در انتخاب هدف ها و دل بستگس ها نیز اختلاف پیش می آید . 5. اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم ، به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد . 6. رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینۀ بینش ها و نگرش های اوست . 7. آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند . 8. ما برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها معیار و ملاک می خواهیم . 9. چون خداوند خالق ماست بنابراین از هرکس به ما آگاه تر و مهربان تراست و بنابراین در کتابش معیارهایی برای انتخاب هدف های اصلی به ما ارائه کرده است . 10. از نظر قرآن هدف های دنیایی سه ویژگی دارند : - تمام شدنی و پایان پذیرند . - احتمال نرسیدن به هدف های زود گذر هست . - اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 11. از نظر قرآن هدف هایی آخرتی سه ویژ گی دارند : - نامحدودند و بی پایان . - سعی برای هدف های آخرتی نتیجه بخش است . - توجه به آنها مانع نیل به مقاصد دیگر نیست . 12. راه درست در زندگی آن است که هدف های آخرتی را اصل قرار بدهیم و هدف های دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدف های آخرتی در نظر بگیریم .    سوال های متن :
1. منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ...    2. داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت .    3. رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست .    4. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .
- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .
- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم .
   5. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد .    6. ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

- تمام شدنی و پایان پذیرند .
- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .
- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند .
   7. ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

- نامحدود و بی پایان اند .
- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .
- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست .
   اندیشه و تحقیق :
1. پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

1) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .
2) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .
3) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود .
4) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .
5) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .
6) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم .
   2. در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .
1) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند .    2) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است .    3) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند .    3. با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

 

دل بستگی های دنیایی

دل بستگی های  اخروی

1. زود گذر و پایان پذیرند .

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

پیام آیات1

کدام یک از آیات ابتدای درس،مسئولیت مارا در این تصمیم گیری تذکر میدهند؟پیام های این آیات را بنویسید.

آیات:اسراء 18 و 19

پیام ها:1-انسان در مقابل اعمال خویش مسئول است.
         2-انسان هر قدر تلاش کند وبه دست آورد از آن بهره مند میشود.
         3-انسان مراقب باشد که در حیات آخرت به حساب او رسیدگی خواهد شد.پیام آیات2                                                                           

 برای رسیدن به معیارهای انتخاب،در آیات ابتدای درس تدبر کنید وبا تامل در آنها وارتباط دادن آنها به یکدیگر،پیام ها را تکمیل کنید وآیاتی را که این پیام ها از آنها استخراج می شوند،مشخص کنید.  آیات مرتبط با پیام
1-برخی هدف ها ودلبستگی ها پایان پذیر هستند.


2-اگر کسی آنهارا به عنوان هدف اصلی برگزیند،ممکن است به مقداری از آنها برسد.

3-اگر کسی فقط این هدف هارا انتخاب کندبرایش دوزخ را قرار میدهیم وبا خواری وسر افکندگی وارد آن می شود.

4-برخی هدف ها پایان ناپذیر وهمیشگی هستند.

5-اگر کسی آن ها را به عنوان هدف اصلی برگزیند،و برای آن سعی وتلاش کند به هدف خود خواهد رسید.

6-هدف های پایان نا پذیر در تقرب به خدا به دست می آید.

7-هدف های پایان ناپذیر همان هدفهای اخروی هستند.

8-هدف های پایان پذیر همان هدف های دنیوی هستند.

9-اصل قرار گرفتن هدف های اخروی ،مانع بهره مندی انسان از نعمت هایی دنیایی نمی شود.

10-اگر هدف های دنیوی اصل قرار گیرند،مانع رسیدن به هدف های اخروی می شوند.
1- اسراء 18

2- اسراء 18

3- اسراء 18

4-اسراء 19

5-اسراء 19

6-اسراء 19

7-اسراء 19-بقره 201

8-اسراء 19-بقره 200

9-قصص 60 -بقره 201

10-آیات 18 سوره اسراء و200 سوره بقره

 نتیجه:برنامه ریزی انسان باید دربر گیرنده ی اهداف اخروی واهداف دنیوی باشد وبه گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند وهدف های دنیوی فرع وتابع آنها باشند.

       http://din-o-zendegy.mihanblog.com/post/category/3/page/2                                                                       


پاسخ ها توسط:دبیر دین وزندگی جناب آقای حسن زاده                                                                            

درس سوم : هدف های اصل زندگی
نکات

1. انسان ها دارای استعدادهای گوناگونی هستند که با شکوفا کردن آن ها به کمال می رسند . 2. آن ها در انتخاب هدف ها و دلبستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . 3. منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست . 4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در انتخاب هدف ها و دل بستگس ها نیز اختلاف پیش می آید . 5. اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم ، به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد . 6. رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینۀ بینش ها و نگرش های اوست . 7. آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند . 8. ما برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها معیار و ملاک می خواهیم . 9. چون خداوند خالق ماست بنابراین از هرکس به ما آگاه تر و مهربان تراست و بنابراین در کتابش معیارهایی برای انتخاب هدف های اصلی به ما ارائه کرده است . 10. از نظر قرآن هدف های دنیایی سه ویژگی دارند : - تمام شدنی و پایان پذیرند . - احتمال نرسیدن به هدف های زود گذر هست . - اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 11. از نظر قرآن هدف هایی آخرتی سه ویژ گی دارند : - نامحدودند و بی پایان . - سعی برای هدف های آخرتی نتیجه بخش است . - توجه به آنها مانع نیل به مقاصد دیگر نیست . 12. راه درست در زندگی آن است که هدف های آخرتی را اصل قرار بدهیم و هدف های دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدف های آخرتی در نظر بگیریم .    سوال های متن :
1. منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ...    2. داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت .    3. رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست .    4. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .
- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .
- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم .
   5. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد .    6. ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

- تمام شدنی و پایان پذیرند .
- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .
- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند .
   7. ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

- نامحدود و بی پایان اند .
- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .
- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست .
   اندیشه و تحقیق :
1. پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

1) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .
2) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .
3) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود .
4) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .
5) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .
6) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم .
   2. در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .
1) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند .    2) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است .    3) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند .    3. با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

 

دل بستگی های دنیایی

دل بستگی های  اخروی

1. زود گذر و پایان پذیرند .

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 

در ادامه مطلب سوالات درس به درس دین و زندگی 1

 

دانلود نمونه سوال دین و زندگی 1

 

لینک جواب :

   

download

  

لینک سوال :

 

download

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

اندیشه وتحقیق در 4

1-بر عهده ی خودتان

2-بزرگی انسان ها وعظمت زندگی آن ها به چه چیز بستگی دارد؟

پاسخ:به هدف ها ودلبستگی ها،آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند زود به پایان نمیرسد وتمام نمیشود.

3-عبارت های زیر را کامل کنید.

الف-اگر هدف ها ودلبستگی هایم را درست انتخاب کنم،وهر یک را را در مسیر خود قراردهم،درخت وجود من پر ثمر خواهد شد.

ب-برترین محبوب خداست زیرا او سرچشمه ی همه ی خوبی ها وزیبایی هاست.

4-چه ارتباطی میان درس دوم وچهارم برقرار است؟

پاسخ:در درس اول حضرت ابراهیم به دنبال معبودی می گشت که فناپذیر نباشد بلکه خالق جهان وسرچشمه ی همه ی خوبی ها باشد که ایشان شدیدا از شرک بیزاری می جست.ودر درس چهارم همین مطلب به این شکل بیان می شود که انسان ذاتا بی نهایت طلب است ودر جستجوی بی نهایت،مطلق است وتا او را نباید آرامش نیافته وروح پایان نا پذیرش سیراب نخواهد شد.((چون خداوند سرچشمه ی همه ی خوبی ها وصفات نیکوست.))


پرسش های درس4

 

 

 

با توجه به دو ویژگی متنوع بودن استعداد های انسان وبی نهایت طلبی او هدف اصلی ما چیست؟

 

پاسخ:اگر هدفی را که انتخاب می کنیم،بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد،آن هدف کامل تر است.بنابراین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه ی استعدادهای متنوع ما را دربرگیرد ودرجایی متوقف نشود ونهال وجود مارا به درختی پر بار وزیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی،بالندگی،شور ونشاط فراگیرد.

 

 

 

چرا نزدیکی به خداوند نزدیکی مکانی وظاهری نیست؟

 

پاسخ:نزدیکی وتقرب به خدا نزدیکی مکانی وظاهری نسیت.چه بسا دو نفر درکنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند.نزدیکی به خدا یک نزدیکی حقیقی است همان طور که دوری از او هم بد ترین نوع دوری است.خدا سرچشمه ی خوبی ها وزیبایی هاست.انسان ها به میزانی که زیبایی ها وخوبی ها کسب کنند،تجلی بخش صفات زیبای اوشده اند وبه او تقرب یافته اند.

 

 

 

مقصود ومحبوب نهایی ما کیست؟

 

پاسخ:ذات مقدس خداوند است.

 

 

 

 

درس چهارم : برترین کمال

نکات
1. هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسان ندارند .
2. هدف های اخروی هم درجات متفاوتی دارند .
3. برخی از هدف ها به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی است با رسیدن به هدف های دیگر .
4. هر چه هدف ما برتر و جامع تر باشد نهال وجود ما پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد و به کمال خواهد رسید .
5. خداوند مبدأو سرچشمه ی خوبی هاست . هر خوبی در این جهان و آن جهان از اوست .
6. آدمی در ذات خود در جسنجوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .
7. پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .
8. اگر روح انسان بی نهایت طلب است ، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد .
9. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .
10. حضرت ابراهیم (ع) به مردم آموخت که نباید به هدف های پایان پذیر دل بست بلکه باید روی به سوی کسی نمود که پایانی ندارد و خالق جهان آفرینش است . خدایی که سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها است .


سوال های متن :
1. آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟
خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند .

2. هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟
هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد .

3. هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟
استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند .

4. ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن )
1) آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است .
2) آن چه خدایی نیست نابود شدنی است .
3) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست .
4) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است .
5) پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست .
6) برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست .


5. مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟
خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست .

6. گمشده ی انسان چیست ؟
آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .

7. تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟
این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست .

اندیشه و تحقیق :
1. پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .

شماره

پیام های اصلی

1.

هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

2.

هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.

خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.

انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.

مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.

تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟
بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

3. عبارت های زیر را تکمیل کنید :
الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .
ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .


4. چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟
در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس پنجم : تو را چگونه بخوانم ؟
نکات

1. وجود خدا برتر از هر خیال و اندیشه است .
2. او را چنانکه شایسته است نتوان شناخت زیرا خرد هیچ معلول و مخلوقی نمی تواند به علت و خالق خود احاطه پیدا کند .
3. اگر اندیشه انسان از احاطه بر ذات خداوند محروم است پس او را از راه آیات و نشانه هایش باید شناخت .
4. هر جمال و جلالی که در عالم است نشانه ای از جمال و جلال اوست .
5. اوصاف خداوند برتر از همه کائنات است زیرا او خالق و دیگر چیزها مخلوقند او کمال بی نهایت است و آنها متناهی .
6. تنها صاحب اختیار عالم و منبع همه کمالات عالم خداست .
7. هیچ چیز از خود استقلالی ندارد موثر در هستی تنها خداست و همه متکی به او هستند .
8. انسان به کسی عشق و محبت دارد که همه کمالات را دارا باشد . خداوند دارای همه کمالات می باشد پس تنها او سزاوار عشق و پرستش می باشد .
   اندیشه و تحقیق :
1. اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

 

ردیف

سوره

اسم وصفت

1

توحید

الله – احد – الصمد

2

حمد

الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3

255 بقره

الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4

256 بقره

الله – سمیع – علیم 

5

4 آل عمران

الله – عزیز – ذوانتقام

 


  2. چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست .    3. اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان.    4. در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟

 

1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا

چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4

2. ایاک نستعین

به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3

3. قل اعوذبرب الفلق

از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2

4. نحن اقرب الیه من حبل الورید

بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6

5. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین

حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5

6. کل من علیه فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1

 

سوالات دین وزندگی درس 5

1- چرا خداوند را آن گونه شایسته ی اوست نمی توان شناخت.کدام آیه بیان کننده این حقیقت است؟

2-چه راهی برای معرفت به خدا وتوصیف او پیشنهاد شده است.چرا؟کدام آیات بیانگر این حقیقت اند؟

3-چرا خداوند مانند مخلوقات نیسـت؟کدام آیات بیانگر این حقیقت اند؟

پاسخ ها

1-مقدمه :انسان ها همه مخلوق خداین وخداوند خالق آنهاست.مخلوقات نمیتوانند بر خالق احاطه کنند.

نتیجه :انسان ها نمی توانند بر خدا احاطه داشته باشند وآن گونه که شایسته است او را بشناسند.

آیه:شوری 11

2-مقدمه:موجودات همه ی خوبی ها وکمالات خود را از خدا گرفته اند.اعطا کننده ی این خوبی ها وکمالات,خود دارای آنهاست.

نتیجه:پس خداوند صاحب همه ی کمالات وخوبی ها هست,وبا تفکر در این کمالات وزیبایی ها به وجود خدا پی می بریم.

آیات:روم27 و صافات 180

3-مقدمه:موجودات پرتوی از وجود خدا هستند.پرتو,هرگز قابل مقایسه با منشا خود نیست.

نتیجه:پس موجودات هرگز قابل مقایسه با خداوند نیستند.

آیات:شوری 11 و صافات 180 و یس 36

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 

درس ششم
صفات خدا در کلام خدا


  نکات

1. این جهان آیت و نشانه ی اوصاف الهی است .
2. هر خیر و کمالی در جهان از خیر و کمال خداوندی که آفریننده ی آن است سرچشمه گرفته است .
3. انسان و جهان نشانه های حکمت ، قدرت ، علم ، رحمت و ... الهی است .
4. قرآن می فرماید : در زمین برای اهل یقین نشانه هاست و نیز در خودتان ، آیا نمی نگرید ؟
پرسش های درس 6

1-از چند راه می توانیم به صفات خداوند متعال پی ببریم؟

پاسخ:اول:تفکر در کتاب خلقت،دوم:تدبر در کتاب زندگی(قرآن)

2-چرا خداوند تمام صفات نیکو را دارد؟با یک مقدمه ونتیجه بنویسید.

پاسخ:مفدمه:خداوند وجودی کامل است و هر وجود کاملی همه ی صفات خوب ونیکو را دارد.اگرحتی یک صفت خوب را هم نداشته باشد،ناقص می شود واز کامل بودن خارج می گردد وبه دیگران نیازمند می شود.

نتیجه:پس خداوند همه ی صفات خوب ونیکو را دارد.

3-چرا خداوند صفاتی را که نشان نقص وکاستی باشند،ندارد؟

پاسخ:پذیرفتن هر عیب ونقصی در خداوند به معنای پذیرش کامل نبودن او وبه معنای پذیرش محتاج ونیازمند بودن اوست.در حالی که این مخلوقات هستند که نیازمندند وخداوند مبرا ومنزه از نیاز است.

4-آیا می توان هر صفاتی را که در مخلوقات می بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم؟

پاسخ:هر حسن وکمالی که مخلوقات دارند،از خالق دریافت کرده اند.کسی می تواند کمال وخوبی به دیگری دهد،که خود آن را دارا باشد.بنابراین خداوند سرچشمه ی همه ی کمالات مخلوقات است.اما صفاتی که نقص ومحدودیت مخلوقات سرچشمه می گیرند،در خدای متعال نیست،مثلا جهل که نبودن علم است،ظلم که نبودن عدل است،ضعف که فقدان قدرت است.

5-صفات ثبوتی خداوند چیست؟با مثال بنویسید.

پاسخ:صفاتی که جنبه ی کمالی دارند؛مثل قدرت،علم،عدالت،رحمت،رازقیت،حیات،مهربانی،بخشندگی،حکمت،عزت وکرامت.این صفات را ((صفات ثبوتی)) می نامیم وبه خدای متعال نسبت می دهیم.یعنی خدا این صفات را داراست.

6- صفات سلبی خداوند چیست؟با مثال بنویسید.

پاسخ:صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شوند،مانند جهل،عجز،فقر،مرگ،نیاز به پدر ومادر و نیاز به فرزند.این صفات را ((صفات سلبی)) می نامیم وار خداوند سلب می کنیم.یعنی خداوند این صفات را ندارد واز آن ها مبراست.

7-حمد و تسبیح خداوند را بنویسید.

پاسخ:حمد به معنی ((ستایش)) و ((تسبیح)) به معنی (( پاک دانستن)) ومنزه دانستن)) است.وقتی می گوییم ((الحمدلله)) می خواهیم بگییم که ((هس ستایش برای خداست)) و وقتی می گوییم((صبحان الله)) می خواهیم بگوییم که ((خداوند از هر نقصی وعیبی منزه است.)) کسی و چیزی قابل ستایش است کمالات وزیبایی هایی در او باشد.

نکته:پس ستایش حقیقی و حمدواقعی از آن اوست.


اندیشه وتحقیق درس 6

 

الف

 

1-معیار وملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟صفاتی که جنبه ی کمال دارند می توانیم به خدا نسبت دهیم.

 

2-چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوند نسبت دهیم؟چون بعضی از صفات از نقص ونیاز ناشی می شوند.

 

3-چه تفاوتی میان صفان خدا وصفات انسان ها وجود دارد؟صفات خداوند نامحدود است ولی صفات انسان ها محدود،برای خدا فقط صفات ثبوتی را نسبت میدهیم ولی برای انسان ها صفات سلبی نیز شامل می شود.

 

 

 

ب

 

"بر عهده ی خودتان" 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس هفتم :
در حمد و تسبیح محبوب

نکات

1. هیچ وصف نیکویی را نمی توان سراغ گرفت که خداوند به آن متصف نباشد .
2. خداوند وجود کامل است و هر وجود کامل همه ی صفات نیکو را داراست . پس خداوند همه ی صفات نیکو را داراست .
3. خداوند صفات کمالی موجودات را دراست نه صفاتی که از نقص سرچشمه می گیرد .
4. صفاتی که حکایت از نقص می کند چیزی نیستند که تا خداوند به آن ها متصف باشد مثلا جهل فقدان علم و عجز فقدان قدرت است .
5. ما صفاتی را که جنبه یکمال دارند به خدا نسبت می دهیم ( صفات ثبوتی ) و صفاتی را که جنبه ی نقص دارند از او سلب می کنیم ( صفات سلبی )
   سوال های متن :
1. چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟ استدلال نمائید .

مقدمه اول : خداوند وجودی کامل و عاری از هرگونه عیب و نقص است .
مقدمه دوم : هر موجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داراست .
نتیجه : پس خداوند همه ی صفات خوب را داراست .
   2. صفات ثبوتی خداروند را تعریف کنید .

صفاتی که جنبه ی کمال دارند و خداوند آن ها را داراست مثل قدرت ، علم و عدالت .    3. صفات سلبی خداوند را تعریف کنید .

صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست .    اندیشه و تحقیق :
الف )
1. ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .    2. چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .    3. چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .    ب )
چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .
2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .
3. حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .
4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .


1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .
2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .
3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .
4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی .
   ج )
1. صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .
صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن .
 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس هشتم
در پناه ایمان  نکات

1. اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به بهره ها و ثمرات آن امیدوار باشد .
2. مؤمن کسی است که عمل صالح انجام می دهد . زیرا هر کس به مرحله ی ایمان رسید به آن چه ایمان آورده عمل می کند .
3. عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزش مند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد .
4. عمل شایسته ثمره ی ایمان است .
5. علم و شناخت مانند چراغ است که راه را نشان می دهد اما برانگیزاننده و محرک انسان به عمل ایمان است .
6. جایگاه علم ، ذهن و اندیشه ی آدمی است و جایگاه ایمان قلب انسان می باشد .
7. ایمان قلبی محرک و انگیزه انسان برای حرکت است .
8. قلب کانون وجود آدمی است .
9. دوستی و یا تنفر نسبت به کسی مربوط به قلب است .
10. اطمینان و آرامش و یا اضطراب و پریشانی از صفات قلب است .
11. ایمان باور و اعتماد قلبی همراه با حب و دوستی و اعتماد و اطمینان است که شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند .
12. در صورتی قلب برای پذیرش حقیقت آماده است که به زیبایی هایی آراسته و از آلودگی هایی دور باشد .
13. قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است .
14. ایمان درختی است که در قلب جوانه می زند و تناور می گردد و بر شاخه های آن اعمال شایسته و نیکو پدیدار می شود
   سوال های متن :
1. قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟ ( سه مورد )

- اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به ثمرات آن امیدوار باشد .
- مؤمن کسی است که عمل صالح انجام دهد .
- عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد .
   2. چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

عمل ثمره و میوه ایمان است . شناخت ماتا به مرحله ایمان نرسد منجر به عمل نمی شود .    3. کانون وجود آدمی چیست ؟

قلب کانون وجود آدمی است . اگر به چیزی گرایش داریم و یا از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست قلب است که گاه قساوت گاه آرامش دارد و گاه اضطراب و گاه در حال یقین است و گاه در حال شک .

5.از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟
قلب محور وجود انسان است و عموم حالات پسندیده یا ناپسند از قلب سرچشمه می گیرد .

6. چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟
برای این کار باید آگاهی از عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند . از آنجا که قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد . در این حالت است که انسان بدان حقیقت دل می بندد و احساسی از اطمینان و آرامش وجودش را فرا می گیرد .

7. مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟
قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است بنابراین باید ببینیم قلب ما منزلگاه کیست و برای کدام دوست می تپد و با مهر چه کسی گرم است و در این حرم چه کسی حضور دارد ؟ . اندیشه و تحقیق :

الف – پاسخ دهید :
1. چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟
برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

2. بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .
باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است . آن کتاب را بخوانید و تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف

علم

ایمان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

توانستن

روشنایی و توانایی بخشیدن

ابزار ساختن

سرعت بخشیدن

نمایاندن آنچه هست

انقلاب بردن

جهان را جهان آدمی کردن

ساختن طبیعت

زیبایی عقل

دادن امنیت بیرونی

خوب خواستن

عشق و امید و گرمی بخشیدن

مقصد دادن

جهت د ادن

الهام بخشیدن که چه باید کرد

انقلاب درون

روان را روان آدمیت ساختن

ساختن انسان

زبایی روح

دادن امنیت درونی

 
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس نهم :
قدم در وادی امن

نکات

1. قلب پاک نوجوان و جوان دریچه ای گشوده به آسمان است .
2. پاکی دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان است .
3. انسان با قلبی پاک از مادر متولد می شود و این پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .
4. نوجوانی و جوانی خوشبخت است که پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .
5. هر اندازه که پاکی بیشتر باشد درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر است .
6. انسان تا قوای جوانیش هست تا روح لطیف جوانی هست تاریشه های فساد در او کم است می تواند خودش را اصلاح کند .
7. تفکر پیرامون آیات خدا و توجه دائم به خدا و نعمت های او و انس با عوامل تقویت کننده یاد خدا و دوری از موانع یاد خدا و انجام نیکی و دوری از بدی و رعایت واجبات و محرمات از عوامل رسیدن به ایمان و حفظ آن است .
   سوال های متن :
1. رسول خدا (ص) درباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

یکی از ملائکه ی خداوند هر شب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد : برخیزید و ( برای رستگاری ) بکوشید .    2. چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟

زیرا جهان و زیبایی های آن نشانه های زیبایی ، علم ، قدرت و رحمت خداست توجه به آنها یاد خدارا در دل زنده می کند و رحمت خدا را یادآور می شود و این یادآوری بر دوستی و محبت ما به او می افزاید .    3. اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟

توجه دائم به او ارتباط ما با او را افزایش می دهد و این پیوند را مستحکم می کند . یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است .    4. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

اگر به زندگی خود توجه کنی نشانه های لطف و رحمت خدا را بروشنی می بینی . ذکر محبت های خدا یاد او را زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک می کند .    5. چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

مطالعه زندگی معصومین (ع) و دوستان خدا ، قرائت قرآن کریم ، حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت ، زیارت مرقد معصومین (ع) و امام زادگان و اولیای خدا ، همنشینی با دوستان صادق و صمیمی از جمله این عوامل هستند .    6.دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

1) دوستانی که نگاه جدی به زندگی نکرده و هدفی متعالی ندارند اینان فضایی اطراف ما ایجاد می کنند که فرصت یاد خدا را از آدمی می گیرد .
2) سرگرم شدن به فیلم ها و کتابهای نامناسب نهال پاکی و طهارت نوجوانی را می خشکاند و پیوند با خدا را بشدت ضعیف می کند .
   7. چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود را نام ببرید .

1) تفکر پیرامون آیات خدا
2) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او
3) توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان
4) انجام اعمال نیک و دوری از گناه
   اندیشه و تحقیق :
1.چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .    2. به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .    3. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .    4. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .    5.چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...  

http://din-o-zendegy.mihanblog.com/post/category/9

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس دهم
عزم خوب زیستن  نکات

1. عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است .
2. آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .
3. عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .
4. تفاوت درجات انسان به درجات عزم اوست .
5. کار بزرگ عزم بزرگ می طلبد .
6. قدم گذاشتن در راه زندگی سعادتمندانه نیازمند عزمی قوی است .
7. عهد با خدا عهدی برای رضایت او و سعادت و رستگاری ماست .
8. خدا از ما وقتی راضی است که در مسیر خوشبختی باشیم .
9. آنچه خداوند در مسیر بندگی از ما می خواهد فقط برای خوشبختی ماست زیرا او کمال بی نیازی است او نقصی ندارد که بخواهد که با درخواست از ما آن را برطرف کند و ماهم از خود چیزی نداریم که تقدیم او کنیم .
10. خدا چون ما را خلق کرده است ما و خوشبختی ما را دوست دارد اگر می گوید این راه را بروید برای آن است که به سعادت خود برسیم . پس رضایت او در کمال و خوشبختی ما و اطاعت از او راه سعادت ماست .
11. دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست .
12. عزم برحرکت به سوی کمال و کسب رضایت خدا عزم بر دینداری است .
13. وفای به عهد و پیمان عین دینداری است .
14. میزان دینداری ما به میزان وفاداری به این عهد است
15. عهد و میثاق میان انسان و خدا سه مرحله دارد : 1- عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2-تجدید روزانه عهد 3- تکمیل عهد .
16. اعمالی که لازمه پیمودن راه خوشبختی است و بدون آن این راه طی نمی شود واجب نام دارد .
17. اعمالی که مانع پیمودن راهند و مارا از مسیر خوشبختی دور کنند حرام نامیده می شوند .
18. انجام واجبات و دوری از محرمات همان پیمودن راه رستگاری و رضای دوست است .
19. اعمالی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کنند و رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازند مستحب نام دارند .
20. اعمالی که از سرعت حرکت می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را سلب می کنند مکروه نامیده می شوند .
21. کارهای عادی روزانه که اثر خاصی ندارند مباح نامیده می شوند .
22. تجدید میثاق روزانه غفلت و سهل انگاری را می زداید و مارا در عمل ثابت قدم تر می نماید.
   سوال های متن :
1. برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر می کند تا درستی یا نادرستی آن را دریابد و آنگاه قلباًآن را می پذیرد و به آن شوق پیدا می کند و در مرحله دوم آهنگ رفتن می کند و در مرحله سوم قدم پیش می گذارد و به راه می افتد .    2. معنی عزم چیست ؟

عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد .    3. منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

چون یکی از ویژگی های انسان قدرت انتخاب است بنابراین گوهر انسانیت ، اختیار می باشد .    4. معنی عهد با خدا چیست ؟

یعنی عهدی برای رضایت او وسعادت و رستگاری ما .    5. دین چیست ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست .    6. مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

1) عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2) تجدید روزانه عهد 3) تکمیل عهد    7. مکروه را تعریف کنید ؟

اعمالی که از سرعت حرکت انسان می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازد.    اندیشه و تحقیق :
الف )
1.عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .    2. چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .    3. چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

چون کلمه انجام نقطه ی مقابل ترک است و کلمه ی سعادت نقطه ی مقابل کلمه ی عذاب است بنابراین با تبدیل کلمه انجام در تعریف اول به کلمه ی ترک و تبدیل کلمه ی سعادت به کلمه ی عذاب و بالعکس می توانیم تعریف دوم را درست کنیم .    ب)
1. کلمه عهد به صورت های مختلفی از قبیل عاهدتم ، الم اعهد عهدنا ، عهدی ، عاهدوا حدود 45 بار در قرآن کریم آمده است . آیات 40 و 80 و 177 سوره بقره 76 و 77 آل عمران ، 115 طه ، 60 یس ، 10 فتح و 8 مؤمنون از جمله آن آیات می باشند که برای تحقیق انتخاب شده اند در مجموعه این آیات اندیشه کنید و پاسخ سوال های زیر را در دفتر خود یادداشت کنید .
- عهد میان چه کسانی است ؟

میان خدا و بندگانش    - عهد درباره چیست ؟

عهد درباره کسب رضایت او و رسیدن به سعادت و رستگاری خودمان .

- عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟

- شقاوت و بدبختی و مبتلا شدن به عذاب .

چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟

- آنان که در کسب رضایت خدا ثابت قدم و استوار بوده اند و با اعتماد به نفس تمام مشکلات را تحمل نموده اند . سرانجام اینان سعادت و رستگاری و خشنودی خداست .

در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...
آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .
جواب : مرحله اول
آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .
جواب : مرحله اول
 

-http://din-o-zendegy.mihanblog.com/post/category/10
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس یازدهم
ثبات درعزم  نکات

1. اجرای یک برنامه و استمرار آن اعتماد به نفس می آورد و شادابی و نشاط می بخشد .
2. شکستن پیمان و خلف وعده ها سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد .
3. باید میان عزم و عمل فاصله نیفتد تا لذت و شیرینی عمل خیر ، سبب تکرار عمل و استواری عزم گردد .
4. احساس حضور در پیشگاه با عظمت خداوند سبب می شود که اورا ناظر بر اعمال خود ببینیم و از برداشتن قدم های مخالف با عهد و پیمان منصرف شویم .
5. غفلت یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و راه رسیدن به آن ها .
6. غافل کسی است که نبت به عوامل سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه باشد .
7. آن فراموشی که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد سزاوار سرزنش است .
8. توجه به سرانجام وفاداری به پیمان و کامیابی در آن آدمی را در عزم خود مصمم تر می کند .
9. باید باور کنیم که خواستن توانستن است .
10. تصمیمی که در زندگی می گیریم فوق توانمام نباشد . برای رسیدن به هدف رعایت میانه روی و اعتدال ضروری است .
11. تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود .
12. اعمالی که دوام دارند مؤثرند اگر چه کم باشند .
   سوال های متن :

1. اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟
به انسان اعتماد به نفس می بخشد و سبب شادابی و نشاط می شود .

2. شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟

سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد و کار به جایی می رسد که شخص با خود می گوید :« من نمی توانم من ضعیف هستم » .

3. غفلت چیست و غافل کیست ؟

غفلت یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف و غافل کسی است که موجبات سعادت خود در نیا و آخرت بی توجه باشد .

4.آیا فراموشکار مقصر است ؟

خیر ، همیشه مقصر محسوب نمی شود بلکه آن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد .

5. چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟

تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود . اعمالی که دوام دارند موثرند اگر چه کم باشند اما عمل گاه و بیگاه نه تنها مؤثر نیست که گاهی زیان آور هم هست .

6. رسول خدا (ص) درباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟

« ان افضل الاعمال ادومها و ان قل ؛ برترین اعمال مداوم ترین آنها ست اگر چه اندک باشد . »

7. راه های تقویت عزم را نام ببرید .

تسریع در انجام تصمیم – توجه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان – توجه به عاقبت پایداری در تصمیم – عملی دانستن تصمیم جدید – رعایت اصل اعتدال – رعایت اصل تدریج .
   اندیشه و تحقیق :

1.آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .
توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .
توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است
توجه به عزمت (لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2. به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .
الف ) خواندن نماز
ب ) مطالعه کتاب های مفید
ج ) کمک به نیازمندان

الف ) بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .
ب ) اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .
ج ) صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر .

3. چرا امام صادق (ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .
 

 

منبع:1دبیرستان

 
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس دوازدهم
قدم در بیداری  نکات

1. بقای بر میثاق ، رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد .
2. راه وفای به میثاق ، مراقبت از ان است . مراقبت یعنی زیر نظر داشتن ، دقت و توجه .
3. مراقبت از سه جنبه اصل و کیفیت و نیت عمل ضروری است .
4. شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته عمل کند و هیچ یک از اجزای آن از دست نرود .
5. میزان تاثیر عمل به کیفیت آن بستگی دارد .
6. مهمترین جنبه هر عمل نیت آن است . تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است .
7. با ارزیابی و محاسبه میزان موفقیت به دست می آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت روشن می شود
8. بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است .
   سوال های متن :

1. بقای بر میثاق چه نتیجه ای دارد ؟
رشد و کمال ما و رضایت پروردگار را در پی دارد و شکستن پیمان به شرمندگی در مقابل او می انجامد .

2. خداوند در حدیث قدسی درباره کسانی که به سوی او بازگشت دارند چه می فرماید ؟

هر کس یک وجب به سوی من آید یک گام به سوی او خواهم رفت و هر کس گامی به سوی من آید دو گام به سویش بر خواهم داشت و هر کس آهسته به سویم آید شتابان به جانبش خواهم رفت .

3. راه وفاداری به میثاق با خدا چیست ؟

راه وفای به میثاق ، مراقبت از آن است مراقبت یعنی زیر نظر داشتن دقت و توجه .

4. جنبه های سه گانه عمل را نام ببرید ؟

1- اصل عمل ؛2- کیفیت و چگونگی عمل ؛3- نیت و قصد شخص عامل .

5. مراقبت از اصل عمل چگو نه است ؟

بدین صورت که شخص مراقب باشد به اصل عهد و پیمانی که با خدا بسته حتما عمل کند به طوری که هیچ یک از اجزای اصلی آن از دست نرود .

6. مهمترین جنبه هر عمل به چه امری بستگی دارد ؟

مهمترین جنبه هر عمل ، نیت آن است . هر فردی باید توجه کند به چه منظور عملی را انجام می دهد و دستورات خدارا اطاعت می کند .

7.بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟

بهترین زمان محاسبه در پایان هر روز و قبل از خواب است در آخرین لحظات روز خود نگاهی به اعمال خود کنیم اگر موفق بوده ایم سپاسگزار خداوند باشیم و اگر کوتاهی کرده ایم استغفار نماییم و برای روز بعد از درگاه او یاری جوییم .
   اندیشه و تحقیق :

1. چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟
برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .

2. چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده اند «انما الاعمال بالنیات » ؟

زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم (ص) فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .

3. بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟

باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .

4. چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟

کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .

5. چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟

تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد .

6. آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟

آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .
 

 

منبع:1دبیرستان

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس چهاردهم
کتاب زندگی

نکات
1. قرآن کریم ، راهنمای زندگی ماست .
2. اولین برنامه ی زندگی ، تعیین وقت مناسبی برای خواندن قرآن کریم است .
3. مناسب ترین وقت برای خواندن قرآن دوران جوانی و نوجوانی است که انسان آمادگی بیشتری برای دریافت حقایق قرآن دارد .
4. هرکس در جوانی قرآن بخواند قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد .
   اندیشه و تحقیق :

1. وظیفه ی تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکر م (ص) بر عهده ی چه کسانی است ؟
با استفاده از حدیث ثقلین و یا احادیث دیگری که می دانید این سوال را پاسخ دهید.
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که معروف به حدیث ثقلین است می فرماید : من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها از خود به یادگار می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم مادام که به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا نخواهند شد . » از این حدیث معلوم می شود که اهل بیت پیامبر (ص) که پیوند ناگسستنی با قرآن دارند همسنگ و همطراز با قرآن هستند از علم و عصمت برخوردارند و از قدرت تعلیم و تبیین قرآن برخوردارند .

2. اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنماییهای آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبه رو خواهیم شد ؟
قرآن کتاب هدایت بشر به سوی سعادت ابدی است . این برنامه ی زندگی از جانب کسی است که انسان را خلق کرده است و بهتر از هر کس انسان و سعادت او را می شناسد . پشت کردن به این برنامه جز گمراهی و شقاوت ثمری نخواهد داشت .
 

منبع:1دبیرستان

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس چهاردهم
کتاب زندگی

نکات
1. قرآن کریم ، راهنمای زندگی ماست .
2. اولین برنامه ی زندگی ، تعیین وقت مناسبی برای خواندن قرآن کریم است .
3. مناسب ترین وقت برای خواندن قرآن دوران جوانی و نوجوانی است که انسان آمادگی بیشتری برای دریافت حقایق قرآن دارد .
4. هرکس در جوانی قرآن بخواند قرآن با گوشت و خونش در می آمیزد .
   اندیشه و تحقیق :

1. وظیفه ی تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکر م (ص) بر عهده ی چه کسانی است ؟
با استفاده از حدیث ثقلین و یا احادیث دیگری که می دانید این سوال را پاسخ دهید.
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که معروف به حدیث ثقلین است می فرماید : من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها از خود به یادگار می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم مادام که به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد و این دو از یکدیگر جدا نخواهند شد . » از این حدیث معلوم می شود که اهل بیت پیامبر (ص) که پیوند ناگسستنی با قرآن دارند همسنگ و همطراز با قرآن هستند از علم و عصمت برخوردارند و از قدرت تعلیم و تبیین قرآن برخوردارند .

2. اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنماییهای آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبه رو خواهیم شد ؟
قرآن کتاب هدایت بشر به سوی سعادت ابدی است . این برنامه ی زندگی از جانب کسی است که انسان را خلق کرده است و بهتر از هر کس انسان و سعادت او را می شناسد . پشت کردن به این برنامه جز گمراهی و شقاوت ثمری نخواهد داشت .
 

منبع:1دبیرستان

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

درس پانزدهم
در حضور دوست

مرحله ی اول :
الف ) آیات شریفه ی زیر را به دقت بخوانید و سپس آن ها را ترجمه کنید .

واذکرواالله کثیرا العلکم تفلحون ( جمعه 10)/ خدا را بسیار یاد کنید شاید که رستگار شوید .
ومن یعش عن ذکر الرحمن / هرکس از یاد خدای رحمن روی برتابد .
نقیص له شیطانا فهو له قرین ( زخرف 36) /شیطانی بر او می گماریم که همراهش باشد .
اننی انا الله لااله الا انا / بدرستی که من خدایی هستم که جز من خدایی نیست .
فاعبدنی و اقم اصلوه لذکری ( طه 14 ) / پس مرا بپرست و نماز را بخاطر یاد کردن من بپادار .
   ب ) در آیات بالا تأمل کنید و چهار گزاره ی زیر را تکمیل کنید .

1. سزاوار است که پیوسته و در همه حال به یاد خدا باشیم .
2. رستگاری انسان در گرو یاد خدا بودن است .
3. هر کس از یادخدا روی گردان باشد شیطان همراه و همدم او خواهد شد .
4. نماز چیزی جز به یاد خدا بودن نیست .
   ج ) با ذکر نمونه هایی از عبارت های نماز توضیح دهید که چگونه جمله چهارم با جمله اول ارتباط دارد ؟

1. تکبیره الاحرام در اول نماز در واقع یاد خداست .
2. بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره و اوایل سوره حمد یاد خداست .
3. تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم یاد و ذکر خداست .
   مرحله ی دوم :
الف ) آیات شریفه ی زیر را با دقت قرائت کنید و سپس ترجمه را تکمیل کنید .

و ان من شی ء الا یسبح بحمده / و هیچ موجودی نیست مگر اینکه با حمد خود اورا تسبیح می کند .
و لکن لا تفقهون تسبیحهم /ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید .
انه کان حلیما غفورا ( اسرا44) / بدرستی که او بردبار و بخشنده است .
الحمدلله الذی له / ستایش برای خدایی است که برای اوست .
ما فی السموات / آنچه در آسمان ها
و مافی الارض / و آنچه در زمین است
و له الحمد فی الاخره / و برای اوست ستایش در آخرت
و هو الحکیم الخبیر / و او دانا و آگاه است .
   ب ) با تامل در آیات صفحه ی قبل گزاره های زیر را تکمیل کنید .

1. همه ی موجودات خدا را حمد و تسبیح می کنند .
2. شایسته است که ما نیز خدای خود را حمد و تسبیح کنیم .
3. حمد و تسبیح نمونه هایی از یاد و ذکر خداوند است .
   ج ) عبارت هایی از نماز را که درباره ی حمد و تسبیح خداوند است بنویسید :

1. گفتن تکبیره الاحرام نوعی حمد و تسبیح خداست ، زیرا او را به بزرگی یاد می کنیم .
2. در سوره حمد : الحمدلله رب العالمین
3. سبحان ربی العظیم و بحمده
4. سبحان ربی الاعلی و بحمده
5. در تسبیحات اربعه : سبحان الله و الحمدلله
6. سوره توحید : قل عو الله احد الله الصمد ...
   مرحله ی سوم : الف ) آیات شریفه ی زیر را با دقت قرائت کنید و سپس ترجمه را کامل نمایید .

و اذا سالک عبادی عنی / هرگاه می پرسند از تو بندگان من مرا
فانی قریب / پس بدرستی که من نزدیک هستم
اجیب دعوه الداع اذا دعان / اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند .
فلیستجیبو الی / پس باید دعوت مرا بپذیرند
ولیومنوا بی / و به من ایمان آورند
ادعوا ربکم تضرعا و خفیه / پروردگارتان را با تضرع و به صورت نهانی بخوانید
انه لا یحب المعتدین (اعراف 55)/ بدرستی که او تجاوزگران را دوست ندارد .
   ب ) با تامل در آیات بالا گزاره های زیر را تکمیل کنید :

1. در هنگام نیاز همواره خدا را می خوانیم زیرا او به ما نزدیک است و دعاهای مارا اجابت می کند .
2. در خواست هایخود را با تضرع و نهانی با او در میان می گذاریم .
3. هیچ دعایی را خداوند بی پاسخ نمی گذارد .
   ج ) عبارت هایی از نماز را که بیانگر دعا و درخواست از خداست بنویسید .

1. اهدنا الصراط المستقیم
2. ایاک نستعین
3. اللهم صل علی محمد و آل محمد
4. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الا خره حسنه
   مرحله ی چهارم :
1. با توجه به محتوای آیات ، عنوان مناسبی برای سه مرحله قبل انتخاب کنید و در مقابل آن بنویسید .

عنوان مرحله اول : یاد خدا
عنوان مرحله دوم : تسبیح و حمد خدا
عنوان مرحله سوم : نیایش به در گاه خدا
   2. توضیح دهید که هر مرحله چه ارتباطی با مراحل دیگر دارد ؟

حمد و تسبیح خدا که مرحله دوم است چیزی جز یاد خدا کردن که مرحله اول می باشد نیست و چون خدا از هر نقصی منزه و دارای همه صفات کمال است ( مرحله دوم ) پس به درگاه او نیایش می کنیم و نیازهایمان را از او می خواهیم .  

 

منبع:1دبیرستان0

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نکات
1. در نماز با حمد و تسبیح خدارا یاد می کنیم .
2. در نماز نیازهای خود را از درگاه پر مهر و محبت خدا طلب می نماییم .
3. نمازستون خیمه دین و مهمترین معیار وفاداری به عهد خویش با خداست .
4. شرط ورود به پیشگاه الهی داشتن پاکی و طهارت است .
5. وضو و طهارت ظاهری رمزی از طهارت باطنی است .
6. اصل در طهارت ، طهارت روح و آراستگی آن به تقوا و زییایی های معنوی است .
7. در وضو دستها را می شوییم تا نشانی بر عزم شستن دل و روح از غبار پلیدی ها و زشتی ها باشد .
8. روی را با آب تطهیر می کینم تا بدانیم که آبرومند و روسفید می توان به محضر محبوب راه یافت .
9. مسح سر نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند .
10. مسح پا نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند .
11. در وضو ، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها واجب است زیرا این ها همان عضوهایی هستند که به هنگام ایستادن در پیشگاه خداوند آشکارند و در نماز به کار گرفته می شوند    سوال های متن :
1. نماز را توصیف کنید .

نماز ستون خیمه دین است . نماز مهم ترین معیار وفاداری به عهد خویش با خداست . در نماز با حمد و تسبیح خدارا یاد کنید .

2. شستن دستها در وضو نشانه چیست ؟
دست ها را می شویم تا به یاد آورم که تنها با دست شستن از خلایق می توان دست به دامن خالق زد .

3. آیا با دل و روح آلوده و ناپاک می توان به خدا نزدیک شد ؟
خیر چون سیر بسوی او در نور دیدن مکان ها نیست بلکه با تعالی روح است از بیرون نیست بلکه از درون و باطن آدمی است . اگر سیمای جان زشت و ناپاک باشد نخواهیم توانست به او نزدیک شد .

4. شستن صورت در وضو رمز چیست ؟
روی را با آب تطهیر می کنیم تا بدانیم که آبرومند و روسفید می توان به محضر محبوب راه یافت .

5. مسح سر نشانه چیست ؟
سر را مسح می کنیم تا متذکر شویم که با اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شد .

6. مسح پاها در وضو رمز چیست ؟
مسح پا نشانه آن است که با قدم صدق می توان صراط مستقیم را پیمود و خود را به دریای رحمت حق رساند .

7.فواید وضو از دیدگاه امام رضا (ع) را بنویسید ؟
1- کسالت و خمودی را ازانسان دور می کند .
2- با تزکیه دل را برای ایستادن در پیشگاه خداوند آماده می سازد .
3- اعضایی که هنگام نماز آشکارند و کار گرفته می شوند در وضو شسته یا مسح می شود .    اندیشه و تحقیق :
1. ((توضیح المسائل)) یا ((رساله علمیه)) چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟

توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد .

2.وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟
اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید .

3.بعد از کدام غسل می توان بدون وضو گرفتن نماز خواند ؟
غسل جنابت

4.عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید .
1- از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند .
2- وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است .
3- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است .
4- اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز .

5- چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم ؟
زیرا بنا به فرموده ی پیامبر اکر م (ص) « نماز همچون چشمه سار ی است که مردم روزی پنج بار در آن شست و شو می کنند » ما با نمازهای پنجگانه در واقع پنج بار خود را از تیرگی گناه می شوییم . 

منبع:1دبیرستان

 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سوالات امتحانی درس دینی 1

1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

2 ـ انسان سعادت مند کیست؟

3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟

4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟

7ـ چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی اسان تر از بزرگ سالی است؟

8ـ چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا ساخت؟

9ـ عهد میان چه کسانی بسته می شود؟

10ـ عهد درباره چیست؟

 

 

11ـ عاقبت عهد شکاندن چه بوده است؟

12ـ چچه کسانی به عهد وفادار بوده اند و به چه نتیجه ای رسیده اند؟

13ـ چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

14ـ چراباید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

15ـ خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

16ـ به نظر شما چه خُسرانی انسان را تهدید می کند؟

17ـ راه رهایی از این خسران چیست؟

18ـ مقصود از این که رسول خدا(ص) برای مسلمانان اُسوه است، چیست؟

19ـ خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

20ـ هدف از نزول قرآن کریم چیست؟

21ـ ازمیان اب مطلق واب مضاف ،کدام یک پاک کننه است؟

22ـ وضوی جبیره درچه مواردی و چگونه انجام می گیرد؟

23ـ چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم؟

24ـ ترک نماز چه اثارو نتا یجی برای ما دارد؟

25ـ عهد وپیمان میان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پزیرد؟هر کدام را توضیح دهید.

26ـ عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

27ـ برنامه واداب خوردن و اشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود؟(ازهر کدام دو مورد)

28ـ ویژگی های یک دوست واقعی چیست؟

29ـ ازوظایف دوست نسبت به هم  (توقع بجا ومنصفانه )را توضیح دهید؟

30ـ امام علی (ع) عاجز ترین افراد را چه کسی معرفی می کند؟                                                                                                                            

31ـ چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد؟

32ـ پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد؟

33ـ حقیقت زندگی برای انسان در چیست؟

34ـ چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

35ـ تنوع و گستردگی استعداد های انسان مفید است یا مضّر؟چرا؟

36ـ چهار مورد از عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

37ـ دو مورد از ویژگی دوستان خدا را طبق آیات قرآن کریم نام ببرید؟

38ـ چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟

39ـ چهار مورد از ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟

40ـ مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

41ـ انسان سعادتمند چه کسی است ؟

42ـ درجات بعشت متفاوت است ؟چرا؟

43ـ منظور از صفات ثبوتی وسلبی خداوند چیست ؟

44ـ کمال انسان در چیست وغایت و مقصود ما کدام است؟

45ـ حکمت نماز پنجگانه در چیست؟

46ـ انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه بود؟

47ـ چه ویژگی در ماه ،ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند؟

48 ـ چرا هر انسانی خواستار خوبی ها و زیبایی هاست؟

49 ـ چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیبا و دل پذیر و برخی نا خوشا ینداست؟      

50ـ قدرت تفکر و انتخاب هر،یک،چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند؟

51ـ بهترین نعمت بهشت چیست؟

52ـ چرا درجات بهشت متفاوت می باشد؟

53ـ مشخصات افراد با ایمان وصالح چیست؟

54ـ چه چیزی ثمره و میوه ی ایمان است؟

55ـ جایگاه علم و شناخت در ادمی در چیست؟

56ـ ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

57ـ مقدس ترین حرم عالم هستی کجاست؟                                             

58 ـ چه کسانی به اسمان ها و ملکوت نزدیک ترند؟

59ـ عزم به چه معنی است؟

60ـ دوره ی کودکی دوره ی ظهور چه چیز هایی است؟

61 ـ اعمالی که در ارتباط با خداست چیست؟

62 ـ اعمالی که در ارتباط با بندگان و سایر مخلوقات خداست چیست؟

63 ـ اعمالی که در ارتباط با خود انسا ن است چیست؟

64 ـ بزرگی انسان ها و عظمت زندگی ان ها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

65 ـ جامع ترین و برترین هدفها چیست؟

66 ـ روح بی پایان انسان با پیوند چه چیزی ارامش می گیرد؟

67 ـ چرا خداوند مانند مخلوقات دیگر نیست؟

68 ـ اسماء وصفات خدارا بنویسید؟

68 ـ عهد و پیمان میان انسان و خدا درچند مرحله انجام می پزیرد؟

69 ـ علم و ایمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

70ـ محدود ه ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قران کریم چقدر است؟

71ـ معصومین (ع)درمورد غذا خوردن و اشامیدن چه می فرمایند؟

72ـ امام صادق (ع ) در مورد کسی که با وضو به بستر برود چه می فرمایند؟

73ـ رسول خدا (ص) قبل از خواب چه می فرمودند؟

74ـ حضرت علی (ع) درمورد دوستی چه می گوید؟

75ـ امام باقر (ع) در مورد احترام به دوست چه می فرماید؟

76ـ چرا قران کریم ادمی را مسول تعیین سرنوشت خود می داند؟

77ـ انسان چگونه به کمال می رسد ؟

78ـ چرا خداوند دارای همه نام های نیکوست؟

79ـ اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببندد بهتر است که چه کسی را بشناسد؟

80ـ چرا پیشوایان معصوم ما تنها به خدای خود دل بسته بودند؟

81ـ امام سجاد (ع) در یکی ازمناجات های خود با خدا چه می گوید؟

82ـ چگونه معلولی راسزدکه برذات علت خویش احاطه پیدا کند؟

83ـ چرا ما خدا را باهمه ی خوبی ها می خوانیم وبا همه ی اسم های نیکوصدا می زنیم؟

84ـ صفات خداوند را به چند معیار کلی تقسیم می کنند؟

85ـ کانون وجو ادمی کجاست؟

86ـ راه های تحصیل ایمان چیست؟

87ـ چگونه می توان ایمان را تقویت کرد وتداوم بخشید؟

88ـ برخی از ویژگی های مومنان راکه درسوره ی مومنون امده بنویسید؟

89ـ انجام چه کار هایی ما را به یاد خدا می اندازد؟

90ـ انجام چه کارهایی مانع از یاد خدا می شود؟

91ـ اگر انسان بخواهد برای زندگی خود راهی برگزیند چه مراحلی را باید طی کند؟

92ـ دین یعنی چه؟

93ـ به چه نوع اعمالی اعمال واجب می گویند؟

94ـ به چه نوع اعمالی اعمال مستحب می گویند؟

95ـ چه اعمالی باعث ضعف نفس می شود؟

96ـ وفای به عهد با خدا چیست؟

97ـ هدف های اخروی چه درجاتی دارد؟

98ـ انسان چگونه به کمال می رسد؟

99ـ اسوه چه کسی است؟

100ـ مدبرحقیقی جهان کیست؟

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

 

سوالات امتحانی درس دینی 1

1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

2 ـ انسان سعادت مند کیست؟

3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟

4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟

7ـ چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی اسان تر از بزرگ سالی است؟

8ـ چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا ساخت؟

9ـ عهد میان چه کسانی بسته می شود؟

10ـ عهد درباره چیست؟

 

 

11ـ عاقبت عهد شکاندن چه بوده است؟

12ـ چچه کسانی به عهد وفادار بوده اند و به چه نتیجه ای رسیده اند؟

13ـ چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

14ـ چراباید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

15ـ خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

16ـ به نظر شما چه خُسرانی انسان را تهدید می کند؟

17ـ راه رهایی از این خسران چیست؟

18ـ مقصود از این که رسول خدا(ص) برای مسلمانان اُسوه است، چیست؟

19ـ خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

20ـ هدف از نزول قرآن کریم چیست؟

21ـ ازمیان اب مطلق واب مضاف ،کدام یک پاک کننه است؟

22ـ وضوی جبیره درچه مواردی و چگونه انجام می گیرد؟

23ـ چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم؟

24ـ ترک نماز چه اثارو نتا یجی برای ما دارد؟

25ـ عهد وپیمان میان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پزیرد؟هر کدام را توضیح دهید.

26ـ عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

27ـ برنامه واداب خوردن و اشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود؟(ازهر کدام دو مورد)

28ـ ویژگی های یک دوست واقعی چیست؟

29ـ ازوظایف دوست نسبت به هم  (توقع بجا ومنصفانه )را توضیح دهید؟

30ـ امام علی (ع) عاجز ترین افراد را چه کسی معرفی می کند؟                                                                                                                            

31ـ چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد؟

32ـ پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد؟

33ـ حقیقت زندگی برای انسان در چیست؟

34ـ چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

35ـ تنوع و گستردگی استعداد های انسان مفید است یا مضّر؟چرا؟

36ـ چهار مورد از عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

37ـ دو مورد از ویژگی دوستان خدا را طبق آیات قرآن کریم نام ببرید؟

38ـ چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟

39ـ چهار مورد از ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟

40ـ مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

41ـ انسان سعادتمند چه کسی است ؟

42ـ درجات بعشت متفاوت است ؟چرا؟

43ـ منظور از صفات ثبوتی وسلبی خداوند چیست ؟

44ـ کمال انسان در چیست وغایت و مقصود ما کدام است؟

45ـ حکمت نماز پنجگانه در چیست؟

46ـ انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه بود؟

47ـ چه ویژگی در ماه ،ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند؟

48 ـ چرا هر انسانی خواستار خوبی ها و زیبایی هاست؟

49 ـ چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیبا و دل پذیر و برخی نا خوشا ینداست؟      

50ـ قدرت تفکر و انتخاب هر،یک،چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند؟

51ـ بهترین نعمت بهشت چیست؟

52ـ چرا درجات بهشت متفاوت می باشد؟

53ـ مشخصات افراد با ایمان وصالح چیست؟

54ـ چه چیزی ثمره و میوه ی ایمان است؟

55ـ جایگاه علم و شناخت در ادمی در چیست؟

56ـ ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

57ـ مقدس ترین حرم عالم هستی کجاست؟                                             

58 ـ چه کسانی به اسمان ها و ملکوت نزدیک ترند؟

59ـ عزم به چه معنی است؟

60ـ دوره ی کودکی دوره ی ظهور چه چیز هایی است؟

61 ـ اعمالی که در ارتباط با خداست چیست؟

62 ـ اعمالی که در ارتباط با بندگان و سایر مخلوقات خداست چیست؟

63 ـ اعمالی که در ارتباط با خود انسا ن است چیست؟

64 ـ بزرگی انسان ها و عظمت زندگی ان ها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

65 ـ جامع ترین و برترین هدفها چیست؟

66 ـ روح بی پایان انسان با پیوند چه چیزی ارامش می گیرد؟

67 ـ چرا خداوند مانند مخلوقات دیگر نیست؟

68 ـ اسماء وصفات خدارا بنویسید؟

68 ـ عهد و پیمان میان انسان و خدا درچند مرحله انجام می پزیرد؟

69 ـ علم و ایمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

70ـ محدود ه ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قران کریم چقدر است؟

71ـ معصومین (ع)درمورد غذا خوردن و اشامیدن چه می فرمایند؟

72ـ امام صادق (ع ) در مورد کسی که با وضو به بستر برود چه می فرمایند؟

73ـ رسول خدا (ص) قبل از خواب چه می فرمودند؟

74ـ حضرت علی (ع) درمورد دوستی چه می گوید؟

75ـ امام باقر (ع) در مورد احترام به دوست چه می فرماید؟

76ـ چرا قران کریم ادمی را مسول تعیین سرنوشت خود می داند؟

77ـ انسان چگونه به کمال می رسد ؟

78ـ چرا خداوند دارای همه نام های نیکوست؟

79ـ اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببندد بهتر است که چه کسی را بشناسد؟

80ـ چرا پیشوایان معصوم ما تنها به خدای خود دل بسته بودند؟

81ـ امام سجاد (ع) در یکی ازمناجات های خود با خدا چه می گوید؟

82ـ چگونه معلولی راسزدکه برذات علت خویش احاطه پیدا کند؟

83ـ چرا ما خدا را باهمه ی خوبی ها می خوانیم وبا همه ی اسم های نیکوصدا می زنیم؟

84ـ صفات خداوند را به چند معیار کلی تقسیم می کنند؟

85ـ کانون وجو ادمی کجاست؟

86ـ راه های تحصیل ایمان چیست؟

87ـ چگونه می توان ایمان را تقویت کرد وتداوم بخشید؟

88ـ برخی از ویژگی های مومنان راکه درسوره ی مومنون امده بنویسید؟

89ـ انجام چه کار هایی ما را به یاد خدا می اندازد؟

90ـ انجام چه کارهایی مانع از یاد خدا می شود؟

91ـ اگر انسان بخواهد برای زندگی خود راهی برگزیند چه مراحلی را باید طی کند؟

92ـ دین یعنی چه؟

93ـ به چه نوع اعمالی اعمال واجب می گویند؟

94ـ به چه نوع اعمالی اعمال مستحب می گویند؟

95ـ چه اعمالی باعث ضعف نفس می شود؟

96ـ وفای به عهد با خدا چیست؟

97ـ هدف های اخروی چه درجاتی دارد؟

98ـ انسان چگونه به کمال می رسد؟

99ـ اسوه چه کسی است؟

100ـ مدبرحقیقی جهان کیست؟
http://darsi.persianblog.ir/post/284/

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات نوبت اول دین زندگی اول دبیرستان

نمونه سوالات درس 1                                          

1 -قرآن کریم ..................... انسانها ست و مردم را به ...................... هدایت می کند     ص2

2 -بهترین دوره برای توجه به سخنان خداوند کدام دوره است ؟    ص2

الف ) دوره کودکی          ب ) دوره نوجوانی و جوانی      ج ) دوره بزرگسالی         د ) دوره پیری

3 امام صادق (ع) در مورد تلاوت قرآن در دوره نوجوانی و جوانی چه می فرمایند ؟        ص 2

4 خداوند مهربان قرآن کریم را برای ................ انسانها فرستاده است .       ص5

5 چرا خداوند ما را به خواندن قرآن و تفکر و تدّبر در آن فراخوانده است ؟        ص5

6 صحیح یا غلط :

- کلام و سخن هرچه بلند تر و حکیمانه تر باشد نیازمند دقت بیشتر و تفکر عمیق تر است .    ص       غ

- کلام خدواند برترین و حکیمانه ترین کلام هاست     ص          غ       

7 برتری و تفاوت کلام خدواند بر دیگر سخنان چگونه است ؟         ص5

8 چرا تدّبر و تفکر در قرآن پایانی ندارد وبه آخر نمی رسد ؟        ص 7 و 8

9 تفکر در قرآن کریم از مراحل .......... و ............ شروع می شود و به مراحل ........... و ............... می رسد .   ص 6

10 مراحل ساده تدّبردر قرآن و مراحل تخصصی آن چه تفاوتهای دارد؟توضحیح دهید.     ص 6 و 7

11 مرحله تخصصی تدبر و تفکر در قرآن کریم چه نامیده می شود ؟       ص6 

الف ) قرائت                ب ) تفسیر                  ج ) ترجمه                        د ) تجوید

12-  مرحلهٴساده ی تدّبر و تفکر در قرآن را با ذکر مثال توضیح دهید .       ص 7

13 چگونه می توان پیام های بیشتر با سطوح ولایه های عمیق تری از قرآن به دست آورد ؟       ص7

14 ابزار تدّبر در قرآن کریم چیست ؟ و روشهای آن کدام است ؟ توضیح دهید.         ص7

15 نتیجه ی بهره مندی از قوه ی عقل و خردورزی چیست ؟        ص7

الف ) فکر                      ب ) دانایی                       ج ) علم                     د ) قدرت

16 روشهای تدّبر در قرآن کریم چه کمک هایی به ما می کنند؟    ص8

17 هدف از نزول قرآن چیست ؟    ص8

18 با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟    ص8

19 - با توجه به آیه " قد جاءکُم مِنَ الله نورٌ و کتابٌ مُبینٌ یَهدی بِهِ اللهُ مَن اتّبَعَ رضوانَهُ و سُبُلَ السّلام "

چه کسانی می توانند از هدایت قران بهره مند شوند ؟  نتیجه بهره مند ی از این هدایت چیست ؟     ص8

20 با توجه به آیهٴ " وَهُدًی وَ رَ حمَهً وَبُشری لِلمُسلمین " چه کسانی از هدایت قرآن بهره مند می شوند ؟    ص8

21 با توجه به آیه "کتابٌ انزلناهُ اِلیکَ مبارکٌ لِیَدّبروا ءایاتِه ی و لیتذَکّر اُلُوا الا لبابِ " چه کسانی از هدایت قرآن

بهره مند می شوند ؟    ص8

22 آیه "وَاوحِیَ اِلیَّ هذَا القرآنُ لِاُ تِدرَکُم بِه ی و من بَلَغَ " 19 سوره انعام چه پیامی دارد ؟    ص9

23 با توجه به آیه19 سوره انعام محدوده تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است؟      ص 9

24 ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم را بیان کنید .         ص 8

25 اولین و برترین معلم و راهنمای ما بای تفکر در قرآن کریم .............. است             ص9

26 اولین معلم قرآن کریم کیست ؟         ص9

الف ) خدا         ب ) حضرت محمد (ص)       ج ) حضرت علی (ع)      د ) حضرت امام خمینی (ره)

27- آیات قرآن بر قلب مبارک ، پیامبرنازل شده و خدای متعال ............ و ............. آن را به ایشان آموخته است .     ص9

28 حضرت محمد که اولین و برترین معلم قرآن است در این زمینه چه چیزهایی به ما  آموخته است. ؟          ص9

29 رعایت ادب در پیشگاه قرآن نشانه ی چیست ؟              ص10

30 واجب است هنگام گذاردن دست روی آیات قرآن وضو داشته باشیم .     ص10          ص     غ   

31 آداب قرائت و تدّبر در قرآن کریم را بیان کنید            ص10

 

نمونه سوالات درس دوم

1 چرا چیزهایی مانند ماه ، ستاره و خورشید لایق پرستش نیستند ؟                   ص19

2 حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟                   ص19

3 چراحضرت ابراهیم این جهت ( حق گرایی و یکتاپرستی ) را انتخاب کرد؟ چه دلیلی بر درستی کار خود آورد ؟ص19

4 سرپرست حضرت ابراهیم ............. بود .     ص20

الف ) تارُخ               ب )ابوطالب                    ج ) آزر                    د ) اسماعیل    

5 چرا ابراهیم از سرپرست خود "آ زر" جدا شد ؟                   ص20

6 حضرت ابراهیم با اندیشه و تفکر و با استعانت از هدایت الهی بهترین انتخاب را کرد        ص     غ           ص 20                                                                                           

٭ استدلال حضرت ابراهیم در پرستش خدا چه بود ؟               ص19

7 انسان ها چه زمانی احساس خرسندی و نشاط می کنند ؟            ص20

8 چهار مورد از کمالات و خوبی های انسان را نام ببرید .          ص20

9 میل و گرایش کمال طلبی را توضیح دهید .                   ص20

10 منظور از بی نهایت طلبی در انسان چیست ؟ شرح دهید .          ص21

11 استعداد ها و کمالات انسان چه تفاوتی با استعدادهای حیوانات و گیاهان دارد ؟         ص21

12  - انسان دارای روحیه ای .........................است .       ص21

13 جمله حضرت ابراهیم که فرمود "إنّی لا اُحبُ الآفلین " بیانگر کدام میل و گرایش انسان است ؟            ص21

14 قرآن کریم سرشار از استدلال های محکم و استوار است که با روشی کاملاً ........... و در عین حال ............... بیان

 شده اند . ص22           

    الف ) مستند ساده       ب )پیچیده   مستند       ج) منطق   ساده           د ) ساده منطق

15 مقصود از واژه حنیف چیست ؟   

    الف )کمال طلب    ب ) مجاهد درراه خدا      ج) حق گرا         د ) بت پرست

نمونه سوالات درس سوم        دین و زندگی اول دبیرستان

 

 1- انسان به دنبال هدف هایی است که پایان یابد و تمام شود   ص                 غ         ص24

2   مهم ترین انتخاب هرانسانی ، انتخاب ................... است . ص24

3   انتخاب هدف زندگی چه تاثیری در زندگی انسان دارد ؟                ص24

4 استعدادهای گیاهان به طور ......... واستعدادهای حیوانات به نحو...........شکوفا می شوند.    ص27

5 قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هرکدام چه تاثیری در کمال انسان دارند ؟            ص27

6 نقش قدرت تفکر و قدرت انتخاب در رسیدن به سعادت چیست ؟                    ص27

7 تفاوت انسان با حیوانات وگیاهان ازلحاظ رسیدن به کمالات وشکوفائی استعدادهاچیست؟ ص 27

8 پیام های آیه "مَن کانَ یُریُد العاجلَهَ عَجّلنا که و فیها ما نشاءُ یِمَن نُریدُ ثُمّ جَعَلنا که وَ جهنم ......." را  بیان  کنید .    ص25

 9 منشأ تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها چیست ؟      ص28

الف ) مییزان علم ها             ب ) تفاوت بینش ها           ج ) میزان ایمان افراد           د ) تفاوت دین ها

10 تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها را با ذکر مثال توضیح دهید .        ص28

11 خدای رحیم و مهربان در .............. ما را هدایت کرده و معیار انتخاب هدف های اصلی از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یادآور شده است .        ص29

12 هدف های پایان ناپذیر در .............. به دست می آیند .               ص30

الف )نوجوانی                   ب ) دنیا               ج ) تقرب به خدا                 د ) برزخ

13 هدف های پایان ناپذیر همان هدف های دنیوی هستند .   ص30                ص     غ   

14 در انتخاب اهداف اصلی و فرعی به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟           ص31

15 - هدف های دنیوی و اخروی را مقایسه کنید .         ص30

16 ویژگی های هدفهای اخروی و اصلی را بنویسید.      ص30

17 تنوع و گستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر؟ چرا؟        ص33

18 چگونه می توان هدف زندگی را امور اخروی قرار  داد ولی در دنیا زندگی کرد و برای پشرفت زندگی مادی و رسیدن به رفاه و آسایش کوشش نمود ؟               ص33

19 چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟                         ص33

20 انسان سعادتمند کیست ؟                 ص33

21 اگر ............. مختلف باشند هدفها و دلبستگی ها نیز مختلف می شوند .

الف ) دین ها                    ب ) پیامبرها                   ج) علم ها                      د ) بینش ها

 

 

 

 

نمونه سوال های درس چهارم           دین و زندگی اول دبیرستان

 

1- مقصود از عبارت قرآنی " لهُ الاَ سماءُ الحُسنی "  کدام است ؟            ص35

 الف ) خداوند همهٴ صفات مخلوقات خود را داراست .

ب ) همه صفات خالق و مخلوق ، یکی است .

ج ) همهٴ نامها و صفات نیکو از آن خداست .

د ) خدواند را آن چنان که هست نمی توان شناخت

2 با توجه ب دو ویژگی" متنوع بودن استعداد های انسان " و "بی نهایت طلبی  انسان" چه نوع هدفی را باید انتخاب کند ؟      ص 37 و ص36

3 آنچه موجب پربارتر شدن نهال وجود انسان می شود ................. است .          ص37

الف ) یاد خدا           ب ) اراده ی قوی      ج ) زحمت و پشتکار       د ) هدف برتر و جامع تر داشتن

4 هدف اصلی ما باید چه هدفی باشد ؟ توضیح دهید .                   ص36  و ص37

5 چرا خداوند صاحب همه ی صفات نیکواست ؟                   ص 37

6 چرا خدواند مبدأ و سرچشمه ی همه خوبی هاست ؟            ص37

7 بدترین نوع دوری کدام است ؟       ص38

الف ) دوری از دوستان         ب ) دوری از خدا             ج ) دوری از وطن                       د ) دوری از خدا

8 نزدیکی و تقرب به خداوند چه نوع نزدیکی است ؟    ص38

 9 انسان ها چگونه می توانند تجلّی بخش صفات و زیبای خدا شده و به او تقرب یابند ؟   ص 38

10 انسان چه موقع به آرامش می رسد ؟        ص39

11 اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد شایسته است که ............... مقصد نهایی او باشد .               ص 39

12 حضرت ابراهیم با بیان اینکه"من آنچه را که افول می کنددوست ندارم"به مردم چه آموخت؟ص39

13 قرب و رضای الهی برترین هدف زندگی است         ص40               ص     غ   

14 از ارتباط میان آیات 8 سوره طه و 72 سوره توبه چه پیامی به دست می آید؟     ص40

15 بزرگی انسانها و عظمت زندگی آنها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا؟   ص 42

16 اگر هدفها و دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ........ قرار دهم درخت وجودی من ........      ص42

17 برترین محبوب .............. است . زیرا ...............       ص42

18 چگونه می توان دریافت که خوبی ها و زیبای های بهشت درجات دارد ؟       ص37

 

 

 

 

نمونه سوالات درس پنجم                                       دین و زندگی

1 چگونه می توانیم عشق و محبت خود ر ا به خدا افزایش دهیم ؟    ص44

2 عبارت " لَیسَ کمثلهِ شیءٌ"به کدام ویژگی خداوند اشاره دارد؟این ویژگی ازاو چه است؟  ص45

الف ) بی نیاز ثبوتی           ب ) بی نیاز سلبی          ج ) بی شبیه و یکتا سلبی            د ) بی شبیه و یکتا ثبوتی

3 حدیث " ما عَرفناکَ حَقَّ معرفتکَ " چه پیامی می دارد ؟            ص 48

4 چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت ؟             ص51

5 از چه راههایی می توان نسبت به خدا معرفت یافت و صفات او را شناخت؟      ص51

6 آیا خداوند مانند مخلوقات است ؟ توضیح دهید .                  ص52

7 معنی صفات زیر را بیان کنید                   ص52

قادر :............... رحیم : .................. مدبّر : ................. حکیم : ...................

 

نمونه سوالات درس ششم                                        دین وزندگی اول

1- از چه راههایی می توان به صفات خداوند پی برد ؟                     ص56

2 وقتی نظم و غایتمندی را در مخلوقات می بینیم .............. را در می یابیم .                ص 56

الف ) کریم بودن خداوند                                       ب ) علیم بودن خداوند

ج ) حکیم بودن خداوند                                        د ) رازق بودن خداوند

3 مقدر از صفات ثبوتی خدا و متکّبر از صفات سلبی خداست           ص      غ

4 چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد ؟                      ص59

5 چرا خداوند صفاتی را که نشان نقص و کاستی باشند ندارد ؟         ص59

6 آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات هست به خدا نسبت داد ؟ توضیح دهید.       ص59

7 صفات سلبی را با ذکر مثال توضیح دهید .         ص60

8 صفات ثبوتی را با ذکر مثال توضیح دهید .         ص60

 9 صفات را در رابطه به خداوند به چند دسته تقسیم می کنند ؟ توضیح دهید؟         ص60

10 حمد به معنای ........... و تسبیح به معنای ........... و ............... است   

11 منظور از حمد و ستایش چیست ؟توضیح دهید .       ص61

12 در حمد و ستایش همواره صفات .......... و در تسبیح صفات ............ را بیان می کنیم . ص 61

13 خدا را چگونه باید بخوانیم ؟            ص61

14 معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟       ص63

15 چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خداوندنسبت دهیم ؟            ص63  

  16 چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسانها وجود دارد ؟         ص63

17 دو جمله در حمد خداوند و دو جمله در تسبیح خداوند بنویسید .       ص63 

18 آیه " وَجعلوا لِلّهِ شُِرکاءَ الجن و خَلَقَهُم و خَرَقوا لَه و بَنینَ و بناتٍ بغیر علَمٍ سُبحانَه و تَعالی عَمّا یَصفون "       ص58

19 آیه " هُوَ اللهُ الخالقُ البارئُی الُمصَوّرُ لهُ الاَ سماءُ الحُسنی " به کدام نوع از صفات خدا اشاره دارد ؟

آن صفات را نام ببرید .         ص57

 

نمونه سوالات درس هفتم                  دین و زندگی اول دبیرستان

1-قرآن کریم برای حرکت به سوی هدف علاوه بر شناخت چه چیزی رالازم دانسته است؟      ص65

الف )قدرت          ب ) علم                          ج ) ایمان             د ) استعداد

2  میان ایمان و عمل صالح رابطه است .......... ثمره و نتیجه ی ........... است .         ص 68 

3 ایمان معیار ارزشمندی عمل صالح است زیرا .................     ص68

4 ایمان یک امر ............. است و جایگاه آن .................... است .                ص68

الف ) غریزی مغز                                            ب ) غریزی قلب

ج ) درونی مغز                                              د ) درونی قلب

5 شناخت چه زمانی منجر به عمل می شود ؟          ص68

6 از دیدگاه امام علی (ع) رابطه ایمان و عمل چگونه است ؟               ص68

7جایگاه علم و شناخت ........... است.اما قرآن کریم جایگاه ایمان را.......... معرفی می کند.    ص69

8 قلب چگونه کانون وجود آدمی می شود ؟         ص69

 9 نقش عقل در شناخت و عمل انسان چیست ؟                     ص69

10 ایمان چیست و جایگاه آن کجاست ؟                   ص  69                                               

11 رابطه میان شناخت و عمل صالح کدام است ؟            ص69

  الف) هدف                      ب )استعداد                         ج ) تفکر                 د ) ایمان

12 عمل صالح زمانی ارزشمند است که بر اساس .............. باشد .       ص69

13 عمل صالح ثمره و نتیجه ی شناخت است .          ص      غ       ص68 و 69       

14 قلب در چه صورتی آماده پذیرش حقیقت می شود ؟         ص70

15 زیبایی های قلب را نام ببرید .                   ص70

16 زشتی های قلب را نام ببرید .                  ص70

17 رابطه ی شناخت ، ایمان و عمل صالح چگونه است ؟       ص71

18 پیام آیهٴ"مَن عَمِل صالِحاً مِن ذکرٍ اَو اُ نثی و هُوَ مؤمِن ......... (نحل 97 ) چیست ؟      ص71

19 چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟              ص72

20 قلب ما چه نقشی در ترک کارهای زیان بار دارد ؟    ص72

21 از دیدگاه شهید مطهری علم و ایمان چه تفاوتهایی با هم دارند ؟        ص72

 

نمونه سوالات درس هشتم

1- چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به آسمانها و ملکوت نزدیکترند ؟ ص78

2 از دیدگاه امام خمینی چرا باید جهاداکبر و خودسازی را از نوجوانی شروع کرد ؟        ص78

3 راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام برده و هریک را توضیح دهید .        ص79 و 80

4 دانستن راههای ایمان چه تاثیری در ما خواهند داشت ؟     ص79

5 آیه " اِنَّ فی خَلقِ السماوات والأرض وَختلافِ الّیلِ و النّهارِ لَاُولیِ الألبابِ "  بر کدام راه تقویت ایمان اشاره دارد؟        ص79

6آیهٴ" وَ سبّحوهُ بُکرهً وَ اصیلاً "به کدام یک ازراههای تقویت ایمان اشاره دارد؟توضیح دهید.  ص79

7 آیهٴ "ا اَیًّها الّذینَ ءامنوا اذکُروا نعمه اللهِ علیکم " به کدام یک از راههای تقویت ایمان مربوط است ؟ توضیح دهید .              ص80

8 یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه چیست ؟                    ص80

 9 انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه موجب تقویت ایمان می شود ؟              ص80

10 براساس آیه 2 سوره انفال مومنان حقیقی چه کسانی هستند ؟            ص76

11 ویژگی های مومنان را بیان کنید .           ص82

12 چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگ سالی است ؟     ص86
http://www.soaldini.blogfa.com/post-17.aspx

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سئوالات ترم اول و دوم کتاب دین و زندگی(1)

سوال امتحانی پایانی نیم سال اول ـ نمونه (2)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)
1. بزرگ‌ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد؟ 1
2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد؟ 75/.
3. منشأ تفاوت در هدف‌ها و دلبستگی‌ها در چیست؟ 1
4. در میان هدف‌ها ی اصلی، برترین و کامل‌ترین هدف‌ها، کدام است؟ 75/.
5. چرا خداوند را آن‌گونه که شایسته اوست نمی‌توان شناخت؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید؟ 1
6. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید. 1
7. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است؟ 1
8. راه‌های رسیدن به ایمان را بنویسید. 1
ب) درک معانی و مفاهیم آیات (5/4 نمره)
1. ضمن ترجمه آیه شریفه
«و ما انا من المشرکین» بگوئید این سخن از کیست و خطاب به چه کسی است؟ 75/.
2. آیه شریفه
«و ما عند الله خیر و ابقی » درمقام مقایسه‌ی چه چیزی است؟ و اشاره به چه نکته مهمی دارد؟ 75/.
3. آیات شریفه:
الف)
« وجعلنا فیها جنّات من نخیل و اعناب »
ب) « وآیة لهم الارض المیتة احییناها »
ج)
« آیة لهم اللّیل نسلخ منه النّهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند؟ 75/.
4. از آیه شریفه
« انّما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العدواة و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدّکم عن ذکر الله و عن الصّلاة » چه پیامی دریافت می‌شود؟ 75/.
5. ترجمه کنید: 1
6. باتوجه به آیه شریفه
«الّذین یعلمون الصّالحات ان لهم اجرا کبیرا» جمله زیر را کامل کنید 5/.
ج) اندیشه (4 نمره)
1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ 1
2. بزرگی انسان‌ها و عظمت زندگی آن‌ها به چه چیزی بستگی دارد؟ 1
3. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می‌کند؟ 1
سوال ویژه :
4.این شعر به چه نکته‌ای اشاره دارد؟ 1
« تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو هم‌چنان که هستی »

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال اول ـ نمونه (3)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود؟ و چه نکته‌ی مهمی را به مردم آموخت؟ 1
2. « حقیقت زندگی » برای انسان در چیست؟ 1
3. با توجه به هدف‌ها و دلبستگی‌ها پایان پذیر و پایان‌ناپذیر، هر انسان در مرحله انتخاب، با چند گزینه روبه رو ست؟ 1
4. چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید. 1
5. آیا می‌توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم؟ 1
6. چه تفاوتی میان « شناخت » یک موضوع و « ایمان » به آن وجود دارد؟ 1
7. از راه‌های رسیدن به ایمان « توجه دائم به خداوند و یاد او » را توضیح دهید. 75/.
8. امام خمینی (ره) درباره اصلاح نفس چه توصیه‌ای به جوانان دارند؟ 75/.
ب) درک معانی و مفاهیم آیات (5/4 نمره)
1. در آیه شریفه «
انّی وجّهت وجهی للّذی فطر السّموات والارض حنیفا» حضرت ابراهیم به چه نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند؟ 75/.
2. در آیه شریفه
« هو الملک القدّوس السّلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار المتکبّر» به کدام صفات خداوند اشاره می‌کند؟ 75/.
3. آیه شریفه «
وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنّات تجری من تحتها الانهارخالدین فیها»را ترجمه کنید. 75/.
4. از آیه شریفه
« الا بذکر الله تطمئنّ القلوب » چه پیامی دریافت می‌شود؟ 75/.
5. ترجمه کنید: 1
6. باتوجه به آیه شریفه
«فاذکرونی اذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون» جمله‌ زیر را کامل کنید 5/.
« مرا به یاد آورید تا ................ و .................. و ناسپاسی نکنید. »
ج) اندیشه (4 نمره)
1. قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارد؟ 1
2. علم و ایمان چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ 1
3. چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان‌تر از بزرگسالی است؟ 1
4. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ 5/.
5. جمله زیر را کامل کنید: 5/.
«برترین محبوب .................... زیرا ......................... »

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال اول ـ نمونه (4)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)
1. آیا هر انسان دیگری نیز می‌تواند انتخاب حضرت ابراهیم را داشته باشد؟ریشه‌های انتخاب او چه بود؟ 1
2. قدرت انتخاب و اختیار انسان، چه تأثیری در سعادت او دارد؟ 75/.
3. داشتن معیار در انتخاب هدف‌ها چه ثمراتی دارد؟ 1
4. چرا انسان نیازها و خواسته‌های خود را فقط از خدا می‌خواهد، « با ذکر دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید. 1
5. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید. 1
6. قلب انسان در چه صورتی آماده، پذیرش حقیقت می‌شود؟ قرآن کریم چه رهنمودی در این زمینه ارائه می‌کند. 1
7. حضرت علی (ع) در مورد « ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید. 1
8. از راه‌های رسیدن به ایمان « تفکر در نشانه‌های خدا » را توضیح دهید. 75/.
ب) درک معانی و مفاهیم آیات (5/4 نمره)
1. در آیه شریفه
« و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم » خداوند چه چیزی را مهم‌ترین نکته از اهداف زندگی انسان یاد می‌کند؟ 75/.
2. آیه شریفه
« هو الله الّذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشّهاده هو الرّحمن الرّحیم » به کدام صفات خداوند اشاره می‌کند؟ 75/.
3. آیه شریفه
« انّی اراک و قومک فی ظلال مبین » را ترجمه کنید و بگوئید این سخن از کیست و خطاب به کیست؟ 75/.
4. از آیه شریفه
« ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا » چه پیامی دریافت می‌شود؟ 75/.
5. ترجمه کنید: 1
6. با توجه به آیه شریفه
« انّما یرید الشّیطان ان یوقع بینکم العدواه و البعضاء فی الخمر والمسیر »
جمله زیر را کامل کنید. 5/.
«همانا شیطان می‌خواهد بین شما ................. بیفکند به وسیله ................ و قمار»
ج) اندیشه (4 نمره)
1. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر؟ چرا؟ 1
2. آیا می‌توان هدف‌ها و دلبستگی‌های انسان را کشف کرد؟ 1
3. بعد از این که زیان و ضرر یک کار را فهمیدیم، قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد؟ 5/.
4. چگونه می‌توان دل را حرم همیشگی خدا قرار داد؟ 5/.
5. سوال ویژه: اگر بخواهیم خصوصیات یک انسان مؤمن را در چند بند بنویسید. چه ویژگی‌هایی برای او خواهید نوشت؟ 1

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم ـ نمونه (1)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)
1. از کجا بدانیم آن‌چه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف، از ما می‌خواهد فقط برای سعادت ما است؟ 75/.
2. اعمال و رفتار ما چند جنبه دارد؟ هر کدام را توضیح دهید. 75/.
3. برنامه خواب و استراحت رسول خدا (ص) چگونه بود؟ 1
4. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست؟ 1
5. به چه دوستا نی می‌توان اعتماد کرد؟ 75/.
6. از وظایف دو دوست نسبت به هم « احترام به دوست » را توضیح دهید. 75/.
7. حضرت رسول اکرم (ص) در مورد تأثیر دوستی بر انسان چه می‌فرماید؟ 5/.
8. منظور از قصد قربت در وضو چیست؟ 5/.
9. حضرت علی(ع) در مورد «ایمان و عمل» چه فرمایشی دارند؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید. 1
10. چرا انسان‌ها هدف‌ها و دلبستگی‌های مختلف دارند؟ 5/.
ب) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره)
1.از آیه شریفه
« انّ الّذین قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون » چه پیامی دریافت می‌شود؟ 1
2. آیه شریفه
« و اوحی الیّ هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه مفهومی است؟ 1
3. آیه شریفه زیر به چه نکته‌ای اشاره دارد؟ 1
« ان من شیء الا یسبّح بحمده و لکن لا یفقهون تسبیحهم »
4. ترجمه کنید: 1
ج) اندیشه (5/4 نمره)
1. چه رابطه‌ای میان « مراقبت » و « محاسبه » برقراراست؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته‌‌اند؟ 1
2. وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می‌گیرد؟ 1
3. علت زیانبار بودن برخی از دوستی‌ها را بیان کنید. 1
4. اهداف دنیوی و اهداف اخروی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ 1
5. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ 5/.

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم ـ نمونه (2)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)

1. خداوند راه سعادت را در چه چیزی قرار داده است؟ 75/.

2. امام صادق (ع) در مورد « مراقبت » چه فرمایشی دارند؟ 1

3. بنا به نقل حضرت علی (ع)، رسول خدا (ص) در منزل، اوقات خود را چگونه می‌گذراند؟ 1

4. با داشتند چه ویژگی‌هایی می‌توان از هدایت قرآن کریم بهره برد؟ 1

5. نتیجه یاد خدا و غفلت از آن چگونه است؟ 5/.

6. از وظایف دوست نسبت به هم « خیر خواهی و نصیحت » را توضیح دهید؟ 75/.

7. حضرت علی (ع) در مورد خوشبخت‌ترین آدم‌ها چه می‌فرماید؟ 5/.

8. حکمت وضو چیست؟ 1

9. امام خمینی (ره) در مورد « اصلاح نفس » چه توصیه‌ای به جوانان دارد؟ 1

ب) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره)

1. آیه شریفه « لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللّطيف الخبیر » را ترجمه کنید. 1

2. آیه شریفه « اذا سالک عبادی فانّی قریب، اجیب دعوه الدّاع اذا دعان » به چه نکته‌ای اشاره می‌کند؟ 1

3. ترجمه کنید: 1

ج) اندیشه (5/4 نمره)

1. انسان‌های صاحب عزم و انسان‌های فاقد عزم را با هم مقایسه کرده وتفاوت آن‌ها را بنویسید 1

2. اسوه یعنی چه؟ و مقصود از این‌که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟ 1

3. آیا شناخت خانواده‌ی دوست، تأثیری در انتخاب او دارد؟ چرا؟ 1

4. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می‌کند؟ 1

5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟ 5/.

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم ـ نمونه (3)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)

1. حقیقت عزم چیست؟ 75/.

2. وقتی از امام علی (ع) می‌پرسند: « زیرک‌ترین آدم‌ها کیست؟ » امام چه پاسخی دادند؟ 1

3. وظایف و برنامه‌های زندگی که برای انجام آنها، با خداوند عهد می‌بندیم، به چند دسته تقسیم می‌شود؟ 1

4. بنا به فرمایش امام صادق (ع) جوان مؤمنی که قرآن بخواند، چه آثاری به دنبال دارد؟ 75/.

5. وظایف اصلی ما در برابر خدای بزرگ چیست؟ و کدام عمل همه وظایف را در برمی‌گیرد؟ 1

6. از وظایف دوست نسبت به هم « احترام متقابل » را توضیح دهید؟ 75/.

7. امام صادق (ع) بهترین دوستان را چه کسانی معرفی می‌کند؟ 5/.

8. چرا هر روز، پنج بار، در مقابل خدا به نماز می‌ایستیم؟ 75/.

9. راه‌های رسیدن به ایمان را بنویسید؟ 1

ب) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره)

1. در آیه شریفه «و تالله لاکیدنّ اصنامکم بعد ان تولّوا مدبرین» منظور و تدبیر حضرت ابراهیم چه بود؟ 1

2. آیه شریفه « و انّ علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون » به چه نکته‌ای اشاره دارد؟ 1

3. در آیه شریفه « و لا تصعّر خدّک للنّاس و لاتمش فی الارض مرحا » لقمان فرزندش را از چه چیزی نهی می‌کند؟ 1

4. ترجمه کنید: 1

ج) اندیشه (5/4 نمره)

1. عزم چه رابطه‌ای با اختیار دارد؟ 1

2. ویژگی‌های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید. 1

3. ویژگی‌های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید. 1

4. بزرگی انسان‌ها و عظمت زندگی آن‌ها به چه چیزی بستگی دارد؟ 1

5. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟ 5/.

 

سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم ـ نمونه (4)

الف) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره)

1. عهد و پیمان میان انسان و خدا در چند مرحله انجام می‌پذیرد؟ هر کدام را توضیح دهید. 1

2. عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟ 1

3. برنامه و آداب خوردن و آشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود؟ 1

4. هدف از نزول قرآن چیست؟ و محدوده جغرافیایی و تاریخی آن چقدر است؟ 75/.

5. ویژگی‌های یک دوست واقعی چیست؟ (4 مورد ) 75/.

6. از وظایف دوستان نسبت به هم « توقع بجا و منصفانه » را توضیح دهید. 75/.

7. امام علی (ع) عاجزترین افراد را چه کسی معرفی می‌کند؟ 5/.

8. چه صفاتی را می‌توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی‌توان نسبت داد؟ 5/.

9. پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد؟5/.

ب) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره)

1. در آیه شریفه‌ «قال بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانوا ینطقون» استدلال ابراهیم چه بود؟ 1

2. از آیه شریفه « یا بنیّ انّها ان تک مثقال حبّه من خردل فتکن فی صخره او فی السّماوات او فی الارض یات بها الله » چه پیامی دریافت می‌شود؟ 1

3. در آیه شریفه « الّذین تابوا اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین » قرآن کریم چه کسانی را همراه مؤمنین می‌شمارد؟ 1

4. ترجمه کنید: 1

ج) اندیشه (5/4 نمره)

1. چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

2. وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهده چه کسانی است؟ با توجه به حدیث ثقلین یا حدیث دیگر بنویسید. 1

3. توضیح المسائل یا رساله عملیه چیست؟ و ما چه نیازی به آن داریم؟ 1

4. علم و ایمان چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ 1

5. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر؟ چرا؟ 5/.

 

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

راهنمای تمرینات دین و زندگی 1
-0

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق دین و زندگی 1
درس اول  اندیشه وتحقیق ندارد .
درس دوم اندیشه وتحقیق ندارد .
اندیشه و تحقیق :درس سوم ص33
1-پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟
- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .
- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .
- انسان موجود جویای کمال است .
- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .
- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .
- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .
- بی نهایت ( کمال مطلق) کسی جز خدا نیست .
- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید .
 
2-تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟
اصل تنوع مفید است زیرا نشانه گستردگی وجود انسان است و آدمی می تواند به همه ی این کمال ها برسد ، اما برای کسی که آگاهانه به سراغ این استعدادها نمی رود می تواند مضر باشد . و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد.
3- چگونه می توان هدف زندگی را از امور اخروی قرار داد ، ولی در دنیا زندگی کرد وبرای پیشرفت زندگی مادی ورسیدن به رفاه وآسایش کوشش نمود ؟
اگر کسی به هدف های اخروی باور قلبی داشته باشد ومتناسب با آن هدف ها تلاش کند وتلاش او برای آخرت همراه با تلاش برای زندگی خوب در دنیا باشد وعلاقه ی او به اهداف دنیوی نباید به گونه ای باشد که مانع حرکت به هدف های اخروی شود ، دراین صورت می تواند زندگی دنیا خوب وشیرین داشته باشد .
4- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟
چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است وقدرت تفکر واختیار دارد.،بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .
5-   به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟
کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد وراه رفتن به سوی آن را پیش گرفته باشد ، همه ی استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است .
اندیشه و تحقیق :درس چهارم ص 42
1-پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید
شماره
پیام های اصلی
1. هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .
2. هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .
3. خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .
4. انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .
5. مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .
6. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .
2- بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟
بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .
3- عبارت های زیر را تکمیل کنید.
الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .
ب) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .
4-چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟
در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .
 
اندیشه و تحقیق :درس پنجم ص53
1-اسماء و صفات خدا را که در سوره دی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .
ردیف
سوره
اسم وصفت
1 توحید
2الله – احد – الصمد 
حمد
الله – رب – رحمن – رحیم – مالک
3
255 بقره
الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -
4
256 بقره
الله – سمیع – علیم
5
4 آل عمران
الله – عزیز – ذوانتقام
 
4- در جدول زیر در یک طرف آیاتی از قرآن کریم و در طرف دیگر عبارت هایی از درس نوشنه شده است مشخص کنید که مضمون هر عبارت با کدام آیه مناسبت دارد ؟
1. وخلق کل شی فقدره تقدیرا
چگونه از تو غافل باشم ؟ وقتی که با منی           4
2. ایاک نستعین
به درگاه چه کسی جز تو پناه برم ؟                  3
3. قل اعوذبرب الفلق
از چه کسی جز تو مدد طلبم ؟                        2
4. نحن اقرب الیه من حبل الورید
بی تو هیچ اند فقیرند بی تو بانیستی قرینند          6
5. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین
حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو و به سوی تو زندگی کنیم                                  5
6. کل من علیها  فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
اندازه ها را تو مقدر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معین کرده ای                       1
 
اندیشه و تحقیق :درس ششم ص63
الف)
1-ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟
هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست .
2-چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟
صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است .
3-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟
در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست .
ب )چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .
1-حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .
2-حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .
3-حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .
4-حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .
1-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .
2-تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .
3-تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .
4-تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی
 
اندیشه و تحقیق: درس هفتم ص72
الف)
1- چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟
برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .
2-بعد ازاین که زیان یک کار را فهمیدیم  قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .
باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .
ب – استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب انسان و ایمان تفاوت های علم و ایمان را بیان کرده است براساس آن کتاب ،تفاوت های گفته شده را در مقابل یکدیگر در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .
 
 
علم
ایمان
توانستن
عشق و امید و گرمی بخشیدن
مقصد دادن
جهت د ادن
الهام بخشیدن که چه باید کرد
انقلاب درون
روان را روان آدمیت ساختن
ساختن انسان
زبایی روح
دادن امنیت درونی
 
خوب خواستن
روشنایی و توانایی بخشیدن
ابزار ساختن
سرعت بخشیدن
نمایاندن آنچه هست
انقلاب بردن
جهان را جهان آدمی کردن
ساختن طبیعت
زیبایی عقل
دادن امنیت بیرونی
 
اندیشه و تحقیق : درس هشتم ص86
1-چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟
زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است .
2-به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟
مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند .
3-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام است ؟ چرا ؟
انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است .
4-به نظر شما چه عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟
انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد .
5-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟
توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...
 
اندیشه و تحقیق :درس نهم ص 98
الف)
1-عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟
انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است .
2-چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟
انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند .
ب)
در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟
آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...
آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .
جواب : مرحله اول
آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .
جواب : مرحله اول
 
اندیشه و تحقیق :درس دهم ص107
1-آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .
توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .
توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است
توجه به عزمت(لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .
2-به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .
الف ) خواندن نماز های روزانه در اول وقت
ب( مطالعه کتاب های مفید در هرهفته به میزان ساعت
ج ( کمک به نیازمندان از طریق همکاری باموسسات خیریه
الف( بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .
ب ( اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .
ج ( صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر
 
3-چرا امام صادق(ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »
زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند .
 
 
اندیشه و تحقیق : درس یازدهم ص 119
1-چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تراست ؟
برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که برنامه ما به درستی شروع شده و اجرا می گردد باید با مراقبت تمام کارها را زیر نظر و توجه قرار دهیم . اگر از ابتدا بدون مراقبت انجام شود منجر به انحرافات بزرگ می گردد .
2- بعضی از افراد می گویند : ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم . فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست ؟
باید توجه داشت که هر عمل سه جنبه دارد : 1. اصل عمل 2. کیفیت عمل 3. نیت شخص عامل . گاهی اصل عمل درست انجام شده است اما به کیفیت و نیت عمل توجه نشده است لذا اثر مطلوب را در خود نمی بیند .
3- چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟ آیا به یکدیگر وابسته اند ؟
کسی که بخواهد خود را اصلاح کند هر دو را باید رعایت کند ابتدا مراقبت می کند اعمالش مورد رضایت خدا باشد و بعد در آخر روز خود را محاسبه مب کند که آیا به وظیفه عمل کرد یا نه . پس در واقع محاسبه ، آن مراقبت را تکمیل می کند .
4-چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم ؟ آیا این موضوع با این سخن پیامبر (ص(  ارتباط دارد که می فرمایند «انما الاعمال بالنیات » ؟
تاثیر یک عمل در تکامل معنوی انسان وابسته به قصد و نیت عمل کننده است . باید از نیت خود در اعمال مراقبت نماییم و نگذاریم کارهای بلند و متعالی آلوده به هدف های پست گردد . بله ، زیرا نیت هر عملی باطن آن عمل است و باطن بسیار مهم تر از ظاهر است . باطن عمل است که برای ما می ماند و در روح مانقش می بندد . از این جهت پیامبر اکرم)ص ( فرمود : ارزش اعمال انسان به نیات آنها بستگی دارد .
.
5- آسان گرفتن و گذشت چه موقع پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است ؟
آسان گیری و گذشت نسبت به خطاهای دیگران پسندیده است و نشانه کرامت و بزرگواری است اما آسان گیری نسبت به اشتباهات خود ، نشانه حقارت و زبونی در مقابل گناه است .
 
 
اندیشه و تحقیق :درس دوازدهم ص 137
1- چرا در میان موجودات فقط انسان است که ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد ؟
موجودات دیگر با هدایت غریزی به سوی رفع نیاز خود حرکت می کنند اما انسان باید با فکر و انتخاب خود به رفع نیازهای خود بکوشد که گاهی عواملی مانع می شود و بنابراین امکان دارد عمر تلف شده داشته باشد .
2- مقصوداز این که رسول خدا ( ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟
یعنی از آنان پیروی کنیم و در این راه هر چه موفق تر باشیم به آن ها نزدیک تر شده و از نور وجودشان بیشتر بهره مند می شویم.
3- داشتن برنامه ونقشه برای زندگی چه فوایدی دارد ؟
انسان در انتخاب مسیرچون از طرح والگو استفاده می کند  گمراه نمی شود . زمان را ازدست نمی دهد . از هدف دور نمی شود و درسریعترین زمان ممکن به هدفش می رسد .
 
اندیشه و تحقیق :درس سیزدهم ص 149
1-توضیح المسائل)) یا ((رساله عملیه چیست و ما چه نیازی به آن داریم ؟
توضیح المسائل کتابی است که در آن فتاوی و نظرات مرجع تقلید جمع آوری شده است و چون در طول روز ممکن است سوالاتی برای ما پیش آید که جواب آنها را نمی دانیم و از طرفی دسترسی به مرجع تقلید نیز مشکل است پس ضروری است که توضیح المسائل در دسترس باشد .
2- وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟
اگر جایی از محل وضو زخم باشد و روی آن بسته باشد و امکان بر داشتن آن در هنگام وضو نباشد باید با دست تر به هنگام وضو روی آن چسب یا باند کشید .
3- عوامل مختلفی در علاقه ما به نماز و نیایش در مقابل پروردگار دخالت دارند.آن عوامل را مشخص کنید و درباره هر یک توضیح دهید .
1 -از نظر قرآن عالم وجود یکسره درحال تسبیح و نماز پروردگار است نماز خواندن انسان هماهنگی با همه هستی است . دانستن این مطلب شوق انسان را به نماز زیاد می کند .
2-وجود ما و استعداد های ما ، نعمتهایی است که خدا بما داده است و تماز تشکر از خدا در مقابل این نعمت هاست توجه به این مطلب در علاقه انسان به نماز موثر است .
3- یکی از فواید بزرگ نماز این است که انسان را از زشتی ها باز می دارد اگر زندگی مجرمین و جنایتکاران را بررسی کنیم خواهیم دید که اهل نماز نبوده اند . توجه به این اثر نیز در علاقه ما به نماز موثر است .
4-اگر انسان شیرینی و لذت مناجات با خدا را بچشد به نماز علاقه مند می شود درک این شیرینی به واسطه حضور قلب در نماز است . عوامل حضور قلب عبارتند از : خواندن نماز دز اول وقت ، شرکت در مسجد و جماعت ، پرهیز از خواندن در جاهای شلوغ و نامناسب ، توجه به اذکار و عبارات نماز .
 
در س چهاردهم  اندیشه وتحقیق  ندارد
 
درس پانزدهم ص 167
اندیشه و تحقیق :
آیا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟
آری معمولا تربیت خانوادگی در شخصیت انسان موثر است و افراد پاک و لایق در خانواده های پاک تربیت می شوند . لذا شناخت خانواده دوست برای انتخاب او مفید است .
منبع:http://www.dini872.blogfa.com 
 
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

نمونه سوالات درس 1 و 2 :

الف- جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

1- راز شکفتن دانه در گیاه را باید در .................... که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است جستجو کنیم.

2- حضرت ابراهیم (ع) با  ....................  و  ....................  حقیقت را یافت و به آرامش رسید.

3- حضرت ابراهیم (ع)  چیزی را که  ....................  دوست ندارد.

4- حضرت ابراهیم (ع) .................... به سوی آفرینندۀ آسمان و زمین روی آورد.

5- حضرت ابراهیم (ع) نمونه و اسوۀ انسانهای  .................... است.

6- برای انسان حقیقت زندگی چیزی نیست جز  .................... .

7- روح انسان  .................... است و خوبیها را به صورت بی پایان می خواهد.

8- انسان میل به  .................... و  .................... دارد و به میزانی که به آنها می رسد احساس خرسندی و نشاط می کند.

9- قرآن کریم  .................... را مسئول تعیین سرنوشت یا آیندۀ خویش می داند.

10- درخت وجود انسان با شکوفایی همۀ  .................... فرد طراوت و شادابی می گیرد.

ب- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1- سرّ شکفتن دانه در گیاه چیست؟

الف- خاک، آب، نور *                                                      ج- نور، دما، آب *

ب- قابلیتی که خداوند به او داده است  *                                د- قابلیتی که بطور تصادفی در دانه وجود دارد *

2- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

الف- انتخاب قبیله *           ب- انتخاب معبود *                    ج- انتخاب سرنوشت *              د- در انتخاب حقیقت *

3- چرا حضرت ابراهیم (ع) ستاره، ماه و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

الف- به علت فانی بودن *   ب- چون در حال تغییر هستند *    ج- چون افول می کنند *           د- در موارد ب و ج *

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) از عمویش آزر جدا شد؟

الف- می خواست یکتاپرست بماند *                                     ج- می خواست مردم را نجات دهد *

ب- می خواست به استقلال فکری برسد *                              د- می خواست به حقیقت برسد *

5- در هر انتخابی چگونه می توان به توفیق رسید؟

الف- تفحص *                  ب- تفکر *                                ج- تجسس *                           د- تشخیص *

6- از مهمترین نعمتهای الهی به انسان چیست؟

الف- قدرت تفکر و انتخاب *       ب- نیل به سعادت *          ج- رسیدن به خوشبختی *         د- شکرگزاری *

7- حقیقت زندگی انسان مربوط به کدام گزینۀ زیر است؟

الف- پاسخ به نیازها * ب- پاسخ مثبت به نیازهای انسانی *  ج- یافتن تمامی حقایق انسانی * د- شکوفایی همۀ استعدادهای نهفته *

8- کدام گزینۀ زیر بیان کنندۀ رشد گیاهان و حیوانات است؟

الف- متنوع است *             ب- دارای محدودیت است *        ج- بی نهایت است *                 د- گسترده است *

9- چه زمانی انسان به رستگاری می رسد؟

الف- شکوفا کردن استعدادها *                                             ج- داشتن قدرت تفکر *

ب- داشتن عزم و اراده *                                                       د- داشتن قدرت انتخاب *

10- تفاوت استعدادهای انسانی با استعدادهای نهفته در گیاهان چیست؟

الف- گیاه محدود- انسان گسترده *           ج- گیاه بعد از رسیدن به کمالش متوقف می شود اما انسان بی نهایت طلب است *

ب- گیاه طبیعی- انسان علاوه بر طبیعی به دست خودش رشد می کند *           د- همه موارد *

ج- سؤالات تشریحی

1- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

2- معنای آیۀ «وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقنین» چیست؟

3- ترجمه آیۀ اِنّی اَراکَ و قَومَکَ فی ضَلالٍ مبین چیست؟  

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) جهت خدایی را برای زندگی خویش برگزید؟

5- حضرت ابراهیم (ع) انتخاب بزرگ خویش را بر چه معیاری انجام داده است؟

6- چرا هر انسانی خواستار خوبیها و زیبایی ها است؟

7- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

8- شرط هدایت انسان در راه سعادت چیست؟ آیه ای در این مورد بنویسید؟

9- نوجوانی حضرت ابراهیم (ع) چگونه آغاز شد؟

10- آغاز انتخاب برای انسان چه هنگامی است؟

11- قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت تکاملی انسان دارند؟

نمونه سوالات درس 3 و 4 :

1- آیات زیر را ترجمه کنید:

الف- ما عندالله خیر و ابقی            ب- فطر السماوات والارض حنیفا

سوالات چند گزینه ای، صحیح و غلط، تکمیل کردنی

1- برای شکوفا شدن استعداد خداوند چه ویژگی به ما داده است؟

الف- قدرت تفکر و تعقل *                                                      ب- قدرت اختیار و انتخاب *        ج- قدرت تفکر و اختیار *                                         د- قدرت حق *

2- جملۀ (آدمهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند، زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند) از کیست؟

الف- پیامبر اسلام (ص) *      ب- امام خمینی (ره) *              ج- قرآن *                               د- آیت الله خامنه ای *

3- با قدرت انتخاب ....................

الف- خوبی ها را می شناسند *         ب- خوبی ها را انتخاب می کنند *          ج- خوبی ها را می شناسند و راه رسیدن به آنها را انتخاب می کنند *

4- چه زمانی هدف ما استعداد بیشتری را در بر می گیرد؟

الف- زمانی که هدف ما برتر باشد *                                      ب- زمانی که هدف ما جامع باشد *

ج- زمانی که هدف ما درست و صحیح باشد *                       د- زمانی که هدف ما برتر و جامع باشد *

5- نهال وجود انسان به دست .................... رشد می کند.

الف- خدا *                      ب- خودش *                             ج- غریزی *

6- ارزش و اهمیت استعدادها ....................

الف- یکسان هستند *         ب- مساوی هستند *                    ج- دارای ارزش و اهمیت نیستند *

7- مبدأ و سرچشمه خوبیها ....................

الف- پیامبران *                 ب- امامان *                               ج- خداوند *                            د- خود انسان *

8- چه کسی می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند.

الف- ذات مقدس خدا *         ب- خود انسان *                     ج- امامان *                              د- پیامبران *

9- برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و ملاک هستیم. ص *      غ *

10- منشأ تفاوت در هدفها و دل بستگی ها تفاوت در تصمیم ها است. ص *     غ *

11- مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است. ص *     غ *

12- آنچه نزد خداست ....................

13- مهمترین نعمتی که خدا به ما بخشیده ...................... و ...................... است.

14- برترین نعمت و خوبی بهشت .................... و ..................... است.

15- هدفهای اخروی درجاتی ................... دارند.

16- برترین محبوب .................. زیرا ...................

17- آدمی در ................... در جست و جوی سرچشمه خوبیها و زیبایی هاست.

سوالات تشریحی

1- از چه معیاری برای انتخاب هدفها و دل بستگی ها می توانیم استفاده کنیم؟

2- ویژگی های هدف های اخروی را بنویسید؟ (2 مورد)

3- هدف ها و دلبستگی های اصلی و فرعی را نام ببرید؟ (2 مورد)

4- چرا انسان مسئول تعیین سرنوشت خویش است؟

5- الگو قراردادن حمزه سيد الشهد ا باعث بوجودآ مدن چه ویژگیهایی در انسان ميشود؟

6- خداوند قادر و عالم است یعنی چه؟

7- پیام آیه وعدالله المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانهار (آیه 72 سوره توبه) را بنویسید؟

نمونه سوالات درس 5 و 6 :

1- چرا خداوند را آن گونه که شایستۀ اوست، نمی توان شناخت؟

مقدمه:

نتیجه:

2- توضیح دهید که چه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است؟ چرا؟

مقدمه:

نتیجه:

3- چرا خداوند مانند مخلوقات نیست؟

مقدمه:

نتیجه:

4- چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟

مقدمه:

نتیجه:

5- چرا نیازها و خواست های خود را از خدا می خواهیم؟

مقدمه:

نتیجه:

6- اسماء و صفات خداوند را در سوره های حمد و توحید بنویسید.

7- چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

8- کدام یک از دو عبارت زیر، مضمون آیۀ زیر است؟ وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مَن حَبلِ الوَریدِ. (ق 16)

الف) بی تو هیچ اند، فقیرند، بی تو با نیستی قرینند.

ب) چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی.

9- نشانه های وجود خدا در انسان و جهان چه صفاتی هستند؟

10- با توجه به آیه زیر، اسماء و صفات مربوط به آن را، استخراج نمایید.

وَ ءَایَهٌ لَهُم الاَرضُ المَیَهُ اَحیَیناها و اَخرَجنا مِنها حَبّاً فَمِنهُ یَأکُلُونَ.

نمونه سوالات درس 7 :

1- چرا صفات سلبی را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

2- اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را دارد مقصود چه صفاتی است؟

3- چون خداوند قادر مطلق است عجز را نمی توان به او نسبت داد. ص *     غ *

4- چون خداوند ..................... است نمی توان جهل را به او نسبت داد.

5- در قرآن کریم شیوۀ چه کسانی  نکوهش شده است؟

6- در اشعار زیر صفات سلبی و ثبوتی را تفکیک کنید.

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

7- چه تفاوتی میان صفات خدا و انسان وجود دارد؟

8- کدامیک از صفات زیر سلبی و کدام ثبوتی اند؟

رحمان- ظلم- المُتکبر- کامل

9- صفات ثبوتی را با ذکر مثال تعریف کنید.

10- آیا هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم می توانیم به خداوند نسبت دهیم؟ بله *     خیر *

نمونه سوالات درس 8 :

1- چرا بعد از شناخت هدف و غایت زندگی ایمان به آن ضروری است؟

2- مؤمن بر پایه .................. عمل صالح انجام می دهد.

3- عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است؟

4- ثمره و میوۀ ایمان چیست؟

5- شناختی که از یک کار خوب یا راه رستگاری به دست می آوریم چه زمانی منجر به عمل خواهد شد توضیح دهید؟

6- مفهوم سخن حضرت علی (ع) را در مورد رابطه ایمان و عمل بنویسید؟

7- قرآن کریم جایگاه ................ را قلب معرفی می کند.

8- کانون وجود آدمی چیست؟

9- چگونه باید به هدفی که برای زندگی خود شناخته ایم ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم؟

10- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت آماده می شود؟

11- ایمان را تعریف کنید.

12- دو مورد از زیبایی ها قلب را که برای پذیرش حقیقت راه زندگی باید به آن آراسته باشد را بنویسید.

نمونه سوالات درس 9 :

1- جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.

- هر اندازه پاکی دل بیش تر باشد درهای ................. و .................. به روی انسان بازتر است.

- یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه ................. یاد خدا در تمام .................. در دل مؤمن است.

2- صحیح و غلط را مشخص کنید:

- راههای رسیدن به ایمان همان شیوه حفظ و نگهداری آن نیست. صحیح *     غلط *

- دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن و تقویت ایمان است. صحیح *     غلط *

3- امام خمینی درباره اصلاح نفس چه سفارشی فرمودند؟

4- راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید.

5- انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد و چه کارهایی مانع یاد خداست؟

6- پیام آیه «ولاتُطِع مَن اَغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِکرنا واتّبع هواهُ و کان اَمرهُ فرطاً.

پیام 1 :

پیام 2 :

نمونه سوالات درس 10 :

1- حقیقت عزم چیست؟ و چه رابطه بین عزم و اختیار است؟

2- قدم گذاشتن در زندگی سعادتمندانه نیازمند ................ است که در فراز و نشیب حوادث سست نشود.

3- چه وقتی خدا از ما راضی و چه زمانی از ما ناخشنود خواهد بود؟

4- دین یعنی چه؟ دینداری به چه معناست؟

5- انسان های صاحب عزم و فاقد عزم را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (2 مورد)

6- محتوای اصلی عهد در انسان با خود و خداوند چیست؟

7- برای هر یک از «واجب و مکروه» یک تعریف بنویسید.

8- تجدید میثاق روزانه عهدچه اهمیتی دارد؟

نمونه سوالات درس 11 :

1- به سوالات زیر پاسخ دهید (جای خالی)

1- شکستن پیمان خدا و خلف وعده ................... و ................ در پی دارد.

2- ................ سبب دوام عمل می شود.

3- از نظر رسول اکرم (ص) محبوب ترین کارها نزد خدا ................. هر چه اندک باشد.

4- رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود                       رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

شعر بالا اشاره به .................. دارد که به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم می باشد.   

 2- به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- جمله «خواستن توانستن است» مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است.

الف) رعایت اصل اعتدال *  ب) رعایت اصل تدریج و تداوم * ج) عملی دانستن تصمیم جدید *        د) تسریع در انجام تصمیم *

2- جمله «فوق توان و قدرت بودن کار سبب ناکام ماندن آن کار است» مربوط به کدام یک از عوامل تقویت عزم است؟

الف) رعایت اصل اعتدال *                                                   ب) عملی دانستن تصمیم جدید *      

ج) رعایت اصل تدریج و تداوم *                                           د) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم * 

3- شعر: غافل مباش از عاقلی دریاب اگر صاحب دلی              باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

مربوط به کدام عامل تقویت عزم است؟

الف) توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان *               ب) تسریع در انجام تصمیم *

ج) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم *                    د) عملی دانستن تصمیم جدید *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- اجرای برنامه و استمرار آن چه پیامدی برای نفس انسان دارد؟

2- غفلت یعنی چه؟

3- غافل کیست؟

4- تفاوت غفلت با فراموشی را بنویسید.

5- چه عواملی تصمیمات زیر را تهدید می کند؟

الف) خواندن نماز:

ب) مطالعه کتاب های مفید:

ج) کمک به نیازمندان:

6- عوامل تقویت عزم را نام ببرید.

4- به سوالات زیر پاسخ کامل (توضیح) دهید.

1- چرا امام صادق (ع) می فرمایند: (سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تأخیر نیندازد)؟

2- توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم توضیح دهید.

نمونه سوالات درس 12 :

1- جاهای خالی زیر را پاسخ دهید.

1- مهمترین جنبه هر عمل ................. یا ................ است که از انجام آن داریم.

2- دین داری ............... با خداست.

3- شکستن پیمان با خدا به ................ می انجامد.

4- رکن نماز عملی است که ................... سبب باطل شدن نماز می شود.

5- غیر رکن نماز عملی است که اگر .............. سبب باطل شدن نماز می شود.

2- به سوالات چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- راه وفای به عهد به خدا است؟

الف) تجدید عهد *             ب) مراقبت *                              ج) محاسبه *                            د) ارزیابی *

2- مراقبت یعنی چه؟

الف) زیر نظر داشتن *        ب) دقت و توجه *                      ج) محافظت *                          د) الف و ب درست است *

3- این سخن از کدام بزرگوار است: «به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند.»

الف) حضرت علی (ع) *     ب) پیامبر اکرم *                         ج) امام کاظم (ع) *                   د) امام صادق (ع) *

4- محاسبه اعمال باید چگونه و در چه زمانی باشد؟

الف) شبانه- در اول هر روز بعد از خواب *                             ب) روزانه- در پایان هر روز بعد از خواب *

ج) روزانه- پایان هر روز قبل از خواب *                                 د) شبانه- پایان هر روز قبل از خواب *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- باقی ماندن بر پیمانی که با خدا بسته ایم چه پیامدی دارد؟

2- ابعاد مراقبت را نام ببرید.

3- برای انجام اصل نماز چند دسته عمل واجب است نام ببرید؟

4- ارکان نماز را نام ببرید؟

5- اعمال غیر رکن نماز را بنویسید.

6- مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟

7- از نظر امام صادق (ع) چه کسی جزء بیداران است؟

8- منظور از این سخن حضرت علی (ع) چیست؟ثمره المحاسبه صلاح النفس

4- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1- منظور از اصل عمل چیست و مراقبت از آن باید به چه صورت انجام پذیرد؟

2- چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

3- چرا بعد از مراقبت اعمال، محاسبه و ارزیابی ضروری است؟ یا (فایده محاسبه اعمال چیست؟)

4- آسان گرفتن و گذشت در چه صورتی پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است؟

5- محاسبۀ اعمال باید چگونه باشد؟

6- چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

7- چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است «انما الاعمال بالنیّات»؟

8- بعضی از افراد می گویند «ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم.» فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست؟

9- چه رابطه ای میان «مراقبت» و «محاسبه» برقرار است؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند؟

10- کیفیت انجام عمل را به عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید؟

نمونه سوالات درس 13 :

1- چرا باید در زندگانی برنامه ریزی داشته باشیم؟

2- دورۀ کودکی و نوجوانی و جوانی چه دوره ای است؟

3- آیا داشتن برنامه زندگی فقط خاص انسان است؟ چرا؟

4- طبق سخن پیامبر اکرم (ص) برای انسان عاقل و خردمند چه چیزهایی ضروری است؟

5- پیامبر اکرم (ص) اوقات خود را به چند دسته تقسیم می کرد؟

6- اسوه به چه معناست؟ و قرآن چه کسانی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

7- علی (ع) در برنامه ای به عثمان بن حنیف دربارۀ الگو و اسوه بودن چه فرمود؟

8- وظایف و برنامه های زندگی که برای انجام آن ها با خدا عهد می بندیم به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند (همراه با مثال)؟

9- سفارش امام صادق (ع) را دربارۀ خواب مختصراً بنویسید.

10- سیره و روش پیامبر اکرم (ص) در زمینۀ خوردن غذا چگوه بود؟

11- چگونه می توان ثابت کرد که رسول خدا (ص) و اهل بیت به سلامتی و قدردانی جسمانی خود اهمیت می دادند؟

12- خواب و استراحت پیامبر اکرم (ص) چگونه بود و امام محمدباقر (ع) در این رابطه چه می فرماید؟

13- مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

14- این اعمال هر یک مربوط به کدام یک از اعمال سه گانه می باشد؟

15- امام صادق (ع) بستر را برای چه کسی در حکم مسجد می داند؟

الف) با وضو باشد *           ب) توبه و استغفار *                     ج) قبل از بستر قرآن بخواند *     د) برای فردا برنامه ریزی کند*

16- آیۀ شریفۀ «یا بنی لاتشرک بالله» بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

الف) حق الناس *               ب) حق الله *                              ج) حق النفس *                        د) همه موارد *

17- شرک نورزیدن به خدا، امر به معروف در برنامۀ زندگی، به ترتیب مربوط به کدام گزینه است؟

الف) در ارتباط با خدا- در ارتباط با خود *                             ب) در ارتباط با خدا- در ارتباط با دیگران *

ج) در ارتباط با خود- در ارتباط با خدا *                                د) در ارتباط با دیگران- در ارتباط با دیگران *

18- خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

الف) مباح *                      ب) مکروه *                               ج) مستحب *                            د) حرام *

19- عبارت قرآنی زیر در ارتباط با چه کسانی است؟ (خود- خدا- دیگران)

الف) اقم الصلاه *              ب) ولا تشرک بالله *                   ج) واقصد فی مشیک *              د) وامربالمعروف *

نمونه سوالات درس 14 :

1- سخن ا مام صادق (ع) در مورد قرائت قرآن در جوانی را بنویسید.

2- خواندن قرآن کریم و تدبر در آن چه ثمرات و نتایجی دارد؟

3- هدف اصلی نزول قرآن چیست؟

الف) انذار مردم *               ب) بشارت مردم *                      ج) تذکر مردم *                       د) هدایت مردم *

4- چرا شایسته است قرآن بخوانیم و در آن تفکر کنیم؟

5- محدودۀ تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چه قدر است؟

6- با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد؟ (ذکر 4 مورد)

7- وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهدۀ چه کسانی است؟

8- در آیۀ «هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین» برای بره بردن از هدایت قرآن داشتن چه صفتی توصیه شده است؟

9- خداوند وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم را به عهدۀ چه کسی قرار داده است؟

10- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنمایی های آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد؟

نمونه سوالات درس 15 و 16 :

1- وظایف اصلی ما در برابر خداوند چیست؟

2- سزاوار است که ما همواره به یاد ............... باشیم.

3- چه عملی همه وظایف ما را در برابر خداوند در بر می گیرد؟

4- ................. و .................. و .................. نمونه هایی از یاد و ذکر خداست.

5- مراحل ارتباط با خداوند را بیان کنید.

6- دو عبارت از نماز که درباره دعا و درخواست از خداست بنویسید.

7- آیه انّنی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری بیانگر کدام مرحله ارتباط با خداست.

الف) تحمید *                    ب) تسبیح *                                ج) یاد خدا *                            د) دعا و درخواست *

8- چهار عبارت قرآنی در نماز که دربارۀ تسبیح خداوند است را بنویسید.

9- راز شستن صورت در وضو چیست؟

10- از مقدمات و شرایط واجب و مستحب نماز هر کدام دو مورد بنویسید.

11- چرا در وضو دست ها را می شوییم؟

12- پوشش زن هنگام نماز چگونه باید باشد؟

13- رازوحكمت مسح سر و پا چیست؟

14- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند؟

15- مطابق فرمایش امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر و فرمان داده شده است؟

16- چرا در وضو شستن صورت- دست- مسح پا و سر واجب شده است؟

17- چگونه می توان عهد با خدا را تجدید نموده و وفاداری خود را به محبوب نشان داد؟

18- رسول خدا (ص) در اهمیت تأثیر نماز بر انسان چه می فرماید؟

اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

   

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

باسمه تعالی

نام دبیرستان :                                 ،    نام درس : دین وزندگی 1             ،   پایه ی اول        ،     مدت امتحان : 75 دقیقه  

نام ونام خانوادگی :                             ،       تاریخ امتحان : 5 / 3 / 91                 ،         نام طراح :  پری سمنانی  

خداوند مقام و درجات عظیم به ایمان آورندگان و علم اندوزان عنایت می کند . (  سوره ی  مجادله ، 11  )

نمره

سوالات

ردیف

 

1

 

5/.

5/.

 

 

 الف ) ترجمه عبارت های قرآنی زیر را بنویسید .

هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی .

اوست خدای خالق ---------------------- اسم های ------------------------- .

لا تدرکه الابصار .

                                                                                                                و لتبتغوا من فضله .

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

1

 ب ) پیام عبارت قرآنی زیر را بنویسید .

الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا .

 

4

 

25/.

25/.

25/.

25/.

                                                                                      . ج ) جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید .  

تسبیح به معنی ستایش است .

کسی که نسبت به عوامل سعادت در دنیا و آخرت بی توجه باشد غافل است .

اگر هدف های اخروی به عنوان هدف اصلی قرار گیرند مانع رسیدن به هدف های پایان پذیر نمی شوند .

حرام اعمالی هستند که از سرعت حرکت می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از انسان سلب می کنند .

 

5

6

7

8

 

5/.

 

 

 

 

 

5/.

 

 

5/.

 

 

 

5/.

 

 

 

 

5/.

 

 

5/.

 

 

 

5/.

 

 

 

5/.

 

 

 

 

 

5/.

 د ) گزینه ی مناسب را انتخاب کنید .

چه تفاوتی بین استعداد های انسان با سایر موجودات وجود دارد ؟

الف ) استعداد آنها در محدوده ی خاصی رشد می کند اما انسان بسیار متنوع است .

ب ) استعداد آنها محدود اما انسان گسترده است .

ج ) استعداد آنها پایان پذیر است اما استعداد انسان پایان ناپذیر است .

د ) همه  موارد .

 

انسان با کدام ابزار خوبی ها و راه های رسیدن به آن را می شناسد .

الف ) قدرت انتخاب              ب ) استعداد درونی                  ج ) قدرت تفکر                     د ) هدایت الهی

 

نزدیکی و تقرب به پروردگار، نزدیکی ----------- است ، همانطور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است .

الف ) مکانی                       ب ) حقیقی                            ج ) ظاهری                          د ) دنیوی  

 

در چه صورت استعداد های بیشتری در انسان شکوفا می گردد ؟

الف ) هر گاه اطلاعات انسان گسترده شود .                        ب ) بینش دقیقی در انسان ایجاد شود .

ج )  هنگامی که هدف ما برتر و جامعتر باشد .                   د ) هنگامی که هدف ها ارزش یکسانی داشته باشند .

 

 

 

خدا برای هر چیز اندازه ای قرار داده است مانند حرکت خورشید و ماه ، این تعریف یعنی خدا ------------- است .

الف ) مقدر                         ب ) مدبر                                  ج ) حکیم                           د ) محیی

 

مریم تصمیم می گیرد ( دیوان حافظ را در یک شب حفظ کند . ) اما موفق نمی شود ، به نظر شما علت چیست ؟

الف ) عدم رعایت عاقبت تصمیم                                          ب ) عدم رعایت اصل اعتدال

ج ) عدم رعایت ثمرات پایداری در تصمیم                              ج ) هیچ کدام

 

کدام مورد در نماز رکن محسوب می شود ؟ 

الف ) قرائت                     ب ) دو سجده ی هر رکعت             ج ) ذکر سجده                        د ) موالات

 

کدام نمونه به اصل عمل اشاره دارد ؟

الف ) در هنگام ادای نماز باید دقت کند ، تمام کارهای نماز را انجام دهد و نگذارد نماز او باطل شود .

ب ) مطالعه موثر وقتی انجام می شودکه در شرایط مناسب همراه با دقت انجام شود .

ج ) کسی که انفاق می کند باید مراقب باشد آبروی شخص مستحق را حفظ کند و بر او منت نگذارد .

د ) کمک به دیگران وقتی موجب رستگاری می شود که صرفا به خاطر خدا و از روی وظیفه شناسی باشد .

 

 

ثمره ی مهم تکرار یاد خدا در زندگی چیست ؟

الف ) دوری از ناخشنودی خداوند در زندگی                            ب ) نماز خواندن در زندگی

ج ) احساس حضور او در زندگی                                           د ) همه موارد  

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

ه ) جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف ) عزم ظهور گوهر انسانیت ، یعنی ------------------- است .

ب ) عمل صالح ، عملی است که انسان را به زندگی --------------------------- برساند .

ج ) عبارت -------------------- ، ---------------------- در نماز درباره ی حمد و تسبیح خداوند است .

د ) ادرار و مدفوع گربه و موش --------------- است  و مرغ و گوسفند و گنجشک -------------- است . 

 

 

18

19

20

21

 

5/.

1

5/1

5/.

1

 

1

و ) لطفا پاسخ کامل دهید .

قرائت و تدبر در قرآن از چه جهت می تواند برنامه ای در ارتباط با خود باشد ؟

چگونه می توان با کمترین ضرر بیشترین استعدادهای خود را به رشد و کمال برسانیم  ؟

ویژگی های دوستانی که می توان به آنها اعتماد کرد را بنویسید ؟

کار چگونه موجب عزت نفس در انسان می شود ؟

اگر انسانی به جای تکیه بر کار و کوشش سالم ،با سوء استفاده از فرصت ها به کسب ثروت بپردازد ، این کار او چه عواقبی برای این فرد خواهد داشت ؟

عبارت های مرتبط به هم را مشخص کنید .

الف ) رعایت حقوق متقابل                                        1- همه اسرارت را با او در میان مگذار.

ب ) خیر خواهی و نصیحت                                    2 – دو دوست خوب مانند دو دست یکدیگر را از آلودگی ها

                                                                          پاک می کنند .  

                                                                         3 – استفاده بیش از حد و بدون اجازه از وسایل دوست .

                                                                         یک مورد اضافی می باشد .     

                                                                                                                                                    

 

 

22

23

24

25

26

 

27

16

                                                                        " موفق باشید "                                            جمع نمره

 

         

 

 
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

سوالات امتحان: دین وزندگی 1

 

ساعت شروع:     :   

مدت امتحان: 70دقیقه

سال متوسطه         نام ونام خانوادگی:

تاریخ امتحان:    /      /

دانش آموزان واحد

دبیرستان

 

ردیف

       سوالات           نمره؛به عدد:                            نمره به حروف:                                     امضاءدبیر

نمره

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیه زیرراترجمه نموده

لَقَدکان لَکُم فی رسول اللهِ اُسوَهٌ حَسَنهٌ لِمَن کان یَرجو اللهَ  ............................................................................................. .........................................................................................................................................................................................................

لاتُدرکُهُ الابصارُ وَهُوَیُدرکُ الابصارَ..............................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیام آیات زیر رابنویسید:

الف. فَلا تُظلَمُ نَفسٌ شَیئاً...:

ب.أُدعوا رَبَّکُم تَضَرُّعاً و خُفیَهً..:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سوالات زیرپاسخ کوتاه بدهید

الف.به چه صفاتی" سلبی" می گویندمثال بزنید؟5/0                              

ب. قرآن جایگاه علم وشناخت راکجامعرفی می کند ؟5/0                               

ج.ارکان نمازجمعاًچندتاست 4موردنام ببرید؟ 1

د.بهترین زمان برای محاسبه ی اعمال چه زمانی است؟5/0

ه.خوش بخت ترین انسانها چه کسانی اند؟5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید.

الف.وَاصبِرعَلی..........................................انَّ ذلک مِن عَزمِ الاُمور.25/0

ب.حکم ادرارگاو ................................ومردارگوسفند..........................وماهی که درآب جان داده..................است.75/0   

ج........................و............................نمونه ای از ذکرویادخداست 5/0

د.آفت یک عمل...........................درآن عمل است.واعمال انسان به وسیله ............................صعودمی کند.5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سوالات زیرپاسخ کامل بدهید.

5.ازکجابدانیم آنچه خداوند،درمسیربندگی وتکلیف،ازما می خواهدفقط برای سعادت ماست؟1

6. چرانبایدبین تصمیم وانجام عمل فاصله بیفتد؟1

7. راه های رسیدن به ایمان کدامندنام ببرید؟1

8. رعایت اصل تدریج وتداوم راتوضیح دهید؟1

9. ابعادمراقبت رانام برده وبگوییدمهمترین جنبه هرعمل کدام بُعداست؟1

10. ویژگیهای دوست واقعی چیست نام ببرید؟1

11. وظایف ما نسبت به دوست چیست؟1

12. آثارتربیتی کار رانام ببرید؟1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

موفق ومویدباشید

16

 http://www.dinozendege.blogfa.com/post/80
+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف –آیات شریفه زیر را ترجمه کنید .

1- اتقوا ... و اعلموا ان ا... بما تعملون بصیر.

2-اننی انا ا... لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری.

ب- آیه شریفه زیر بیانگر چه مطلبی است.

3- انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا .

ج- در آیه شریفه زیر لقمان به فرزندش چه سفارش هایی کرده است ؟(ذکر دو مورد)

4- "یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و انه عن المنکر"

د- جملات زیر را با علامت (غ یا ص ) مشخص کنید .

5-د ر هنگام قرائت قران ابتدا "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم "را باید با صدا بلند بگوییم .(   )

6- صفت حکیم از صفات سلبی خداوند است.(    )

7-خریدن و فروختن یکی از اعمال مباح است.(    )

8- ادرار و مدفوع مرغ ،گوسفند پاک است.(     )

ذ- جملات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

9-عبارت ..... در نماز بیانگر دعا و در خواست از خداوند است.

10-همه چیز .... است مگر یازده چیز و آنچه بر اثر برخورد با آنها نجس می شود .

11-مهمترین جنبه هر عمل .... است که از انجام آن داریم.

12-یکی از مهمترین کارهای وضو ابتدا ...... است.

13-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

-حرام

-ایمان

و-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

14-مهمترین نعمت هایی که خداوند به انسان داده است چیست؟

15-عمل صالح چگونه عملی است؟

16-دو مورد از کارهایی که یاد خدا را در دل زنده می کند را بنویسید؟

17-با داشتن چه ویژگیهایی می توان از هدایت قران بهره مند شد؟

18-میزان دینداری ما به چه چیزی بستگی دارد؟

19-آسان گرفتن و گذشت در چه صورتی پسندیده و در چه صورتی ناپسند است؟

ه –به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

20-آیا می توان تمام صفاتی که در مخلوقات می بینیم را به خداوند متعال نسبت دهیم؟

21-چرا حضرت رسول خدا (ص) می فرماید:"محبوب ترین کارها نزد من با دوام ترین آنهاست اگر چه اندک باشد"؟

22-منظور از اینکه رسول خدا (ص)برای مسلمانان اسوه است چیست؟

23-چهار مورد از ویژگیهای دوست واقعی را بنویسید؟

24-چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکلتر است؟

25-چرا امام صادق(ع)به کسی که تقاضا کرد به جای او کار کند فرمود:"دوست دارم برای کسب روزی رنج بکشم و آفتاب بخورم "؟

26-آثار تربیتی کار را نام ببرید؟

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف –آیات شریفه زیر را ترجمه کنید .

-هذا بیان لناس و هدی و موعظه للمتقین. 138 آل عمران

-و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. نمل 14

-یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.احزاب 41

 

ب-جملات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

-در خواستهای خود را با ....... و پنهانی با او در میان می گذاریم.

-نماز زیباترین شکل ..... از خداست .

-کوچک شمردن و نام نا پسند بر او نهادن ...... را خدشه دار می کند.

ج-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت (ص ، غ) مشخص کنید.

-دوست خوب آن است که هر گونه خواسته ی ما را بر آورده سازد.

-دوستان ناصح خوبی یکدیگر را می خواهند.

-شیفتگی فوق العاده به دوست از عوامل اصلی خروج از میانه روی نمی باشد.

د-اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

-ایمان

-عمل واجب

ج-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

2-دو مورد از راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را بنویسید؟

3-عزم یعنی چه؟

4-مهمترین جنبه ی هر عمل چیست؟

5-اسوه یعنی چه؟

د-به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

6-چرا امام صادق(ع)می فرما یند:سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخبر نیندازد؟

7-سه مورد از ویژگیهای دوست واقعی را بنویسد؟

8-چرا نگهداری برخی از چیزها از بدست آوردن آن ها مشکل تر است؟

9-دو مورد از آثار تربیتی کار را بنویسید؟

10-زیرک ترین آدمها از نظر حضرت علی (ع)کیست؟

خدایا چنان کن سر انجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

 

 

                                                                                    بسمه تعالی                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                                        کلاس

مهر مدرسه

                                                                             نمونه سوالات خرداد                                     شماره دانش آموز در لیست نمرات

کی می شود سر آید دوران غیبت دوست                                       خیزد ز کعبه حق پیغام دعوت دوست

الف –آیات شریفه زیر را ترجمه کنید .

1-ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیماً غفوراً.

2-لقد کان لکم فی رسول ا... اسوه حسنه.

ب –دو پیام از آیه شریفه زیر بنویسید.

"الذین ء امنوا و تطمئن قلوبهم بذکراً... الا بذکر ... تطمئن القلوب ".

ج –جملات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

3-خوردن غذای غصبی ........ است.

4- در نماز خداوند را تسبیح می گوییم و او را ....... منزه می داریم.

5- جهل صفت ...... و ستار صفت ...... خدا می باشد.

د – به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

6- آیه شریفه زیر اشاره به کدام یک از عوامل تقویت کننده عزم دارد؟

"لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار "

7- این سخن پیامبر که می فرماید "آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است" اشاره به چه مطلبی دارد ؟

8- آیا منظور از کار فقط داشتن یک شغل است ؟

9- دین یعنی چه ؟

ذ- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

10- چهار مورد از ثمرات و نتایج تدبر در قران را بنویسید؟

11- دو مورد از خصوصیات دوست واقعی را از دیدگاه قران بنویسید؟

12-نمونه ای از اعمال که باعث ذکر و یاد آوری خدا و نمونه ای از اعمال که باعث غفلت از خدا می شود را بنویسید؟

13-مراحل رسیدن به عمل صالح را بنویسید؟

14-اعمال واجب و حرام را با ذکر مثال تعریف کنید؟

15-لقمان حکیم چه سفارشهایی را در ارتباط با خداوند و دیگران به فرزندش کرده است؟

16- نشانه رشد فکری انسان در قبال دوست چیست؟

17- دو مورد از آثار تربیتی کار را بنویسید؟

18- منظور پیامبر (ص)از اینکه می فرماید"انما الاعمال بالنیات "چیست؟

موفق باشید

 

ترجمه کنید.

 

1- قالَ لا اُحِبُ الافلین.....................................

2- اللهُ لا اِلهَ الا هُوَ.....................................

3- و لا اَخافُ ما تشرِکونَ بِهِ................................

4-قَد اَفلَحَ المُومنون اَلَّذینَ هُم فی صلاتِهِم خاشِعون.........................................

 

پیام آیه زیر را بنویسید.

 

5-مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَر اَو اُنثی وَ هُوَ مُومنٌ «97 نحل»

میان ایمان و عمل صالح رابطه است ---------- ثمره و نتیجه -------- است.

 

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 

6-مرحله تخصصی تدّبر در قرآن کریم ------------- نامیده می شود.

7- برترین محبوب----------زیرا------------------------.

8- تفاوت -------،منشاء تفاوت در هدف ها و دل بستگی ها ست.

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

9-وضو داشتن هنگام رساندن دست ،به آیات قرآن چه حکمی دارد؟

الف) مباح                         ب) واجب                     ج) مستحب                        د) حکمی ندارد

 

10-تنزیه خداوند از هر عیب و نقصی با کدام عبارت بیان می شود؟

الف)الحمد الله                 ب)بسم الله                                ج)ایاک نعبد                          د)سبحان الله

 

11- ولی کافران چه کسانی هستند؟

الف) طاغوت                    ب)مشرکان                        ج)ملائک                                 د)شیطان

 

12- اولین و برترین معلم و راهنمای مابر تفکّر در قرآن کیست؟

الف)علی(ع)                        ب)رسول خدا(ص)                     ج)خود انسان                   د)حضرت ابراهیم(ع)

 

صحیح و غلط بودن جملات زیر را  مشخص کنید .

 

13-اصل قرار گرفتن هدف های اخروی، مانع بهره مندی انسان  از  نعمت های دنیوی نمی شود.               ص             غ

 

14-ظلم در مخلوقات بخاطر فقدان عدالت است.                            ص                   غ

 

15-علم محرک انسان به سوی عمل و ایمان چراغی است که راه را نشان می دهد.                    ص                       غ                 

 

 

مشخص کنید مضمون عبارت یا کلمات با کدام مورد  مقابل مناسبت دارد.

16--وَ ایاکَ نستعین.                                                                                           هدفمند

    قُل اَعوذُ بِر بِّ الفَلَق.                                                                                       از چه کسی جزء تو مدد طلبم

    حکیم                                                                                                          زنده کننده

     محیی                                                                                                         دانا

                                                                                                                     به در گاه چه کسی جز تو پناه ببرم

                                                                                                                    

 

 پاسخ کوتاه دهید.

17-هدف از نزول قرآن کریم چیست؟

18-بی نهایت طلبی را تعریف کنید؟

 

 

 

 

19- صفات ثبوتیه را با یک مثال تعریف کنید؟

20-از چه راههایی می توانیم به صفات خداوند پی ببریم ؟نام ببرید

پاسخ کامل دهید

21-چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟توضیح دهید

22-نزدیکی و تقرب به خداوند به چه معناست؟ توضیح دهید.

23-چرا خداوند را آن گونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت؟(مقدمه و نتیجه)

24-ایمان را تعریف کنید؟

25-راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟(دو مورد)

26-چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟(دو مورد)

 27-حضرت ابراهیم (ع) کدام جهت را برای زندگی خود برگزید و چه دلیلی بر درستی کار خود آورد ؟

موفق و پیروز باشید

 

 

 

 

نمره شفاهی ...............                    نمره کتبی    .................................                       امضاء مصحح

اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین من الان الی قیام یوم الدین

الف

آیات شریفه زیر را ترجمه کنید :

1) اَلا بِذِکرِالله َتطمَئنُّ القُلوب            

2) وَ نَزَّلنا عَلَیکَ الکِتاب

3) فَلَمّا رَائَ الشَّمسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبّی هذا اَکبَرُ  

 

5/0

5/0

1

ب

در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید:

4) مرحله تخصصی تدبر در قران ......................نامیده می شود.

5) صفت (...............) بیانگر ان است که خداوند بر زنده کردن مردگان تواناست.

6) مقصود ومحبوب نهایی ما.....................است.

7) نمونه ای از زشتی ها داشتن حالت ..........................در مقابل حقیقت است.

2

ج

صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:

8) نوجوانی آغاز انتخاب های بزرگ است. ¨ ص    ¨ غ

9) نزدیکی و تقرب به خداوند ، نزدیکی مکانی و ظاهری است. ¨ ص    ¨ غ

10) در مصرع :( تو نماینده فضلی ، تو سزاوار ثنایی ) دو صفت ثبوتیه به کار رفته است . ¨ ص    ¨ غ

11) یکی از ویژگی های انسان ( متنوع بودن استعدادهای ) اوست . ¨ ص    ¨ غ

2

د

در هر عبارت گزینه ی صحیح را علامت بزنید :

12) کدام یک از آیات ، ما را به دقت در قرآن کریم برای فهم بیشتر توصیه می کند ؟

الف ) لِیَدَبَّروا ءایاته ¨                                      

ب) وَ یُعَلِکُمُ الکِتابَ وَالحِکمَه ¨

ج ) یَتلو عَلَیکُم آیاتِنا ¨                                    

د) وَ اَنزَلنا اِلیکَ الذِّکر ¨

13) کدام یک در مورد ( هدف های پایان ناپذیر) صحیح نمی باشد .

الف ) هدف ها و دلبستگی ها ی اخروی پایان ناپذیرند .¨

ب ) هدف های پایان ناپذیر در تقرب خداوند به دست می آیند .¨

ج ) اگر هدف های پایان ناپذیر اصل قرار بگیرند مانع هدف های پایان پذیر نمی شوند .¨

د ) هدف های پایان ناپذیر همان هدف های دنیوی است .¨

14)کدام عبارت به معنای این است که:(از چه کسی جز تو مدد طلبم ) ؟

الف)وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلیهِ مِن حَبلُ الوَرید . ¨                                 ج ) وَ خَلَقَ کُلَّ شَیء . ¨

ب) قُل اَعوذُ بِرَبِ الّناس . ¨                                                 د ) إیاکَ نَستَعین . ¨

5/1

ه

 

عبارات مرتبط را به هم وصل کنید .                                                                                          

15)ابزار دست یابی به حقایق                      قلب                                                   

                                               زیباییهای زندگی              16)کانون وجود ادمی است میدهیم                   یکتاپرستی                                                                                         

17)جهتی که حضرت ابراهیم (ع)برای خود انتخاب کرد  عقل                               

5/1

و

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

18) خداوند ( قادر) است یعنی چه ؟

19) جمله ( بِسمِ الله الرَحمن الرَحیم ) بیانگر چند صفت خداوند است نام ببرید .

1

 

ز

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید :

20) چهار  مورد از آداب قرائت و تدبر در قرآن کریم را بیان کنید ؟

1

 

 

21) ایمان را تعریف کنید ؟

75/0

22) چرا خداوند را نمی توان مانند هیچ یک از بندگان دانست ؟

  

1

23) صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را با هم مقایسه کنید و برای هر کدام مثالی بیاورید ؟

 

5/1

24) راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید ؟

 

1

25) سه نکته که از پیام امام خمینی به جوانان برداشت می کنید را بنویسید ؟

 

75/0

  سوالات مفهومی دینی 1http://www.dinozendege.blogfa.com/post/233

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

بسمه تعالی

 

طراحی سوالات بر اساس سه هدف 1-رسیدن به ایمان 2-تقویت ایمان 3-ثمرات ایمان

1-معنای آیه شریفه «یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً» را بنویسید؟

2-نکته ی امام (ره)درباره ی توصیه به جوانان برای مقابله با وسوسه های شیطانی را بنویسید؟

3-تفاوت دوره جوانی و میانسالی را در رسیدن به پاکی و طهارت و ایمان به خدا را بنویسید؟

4-ویژگیهای جامعه دارای ایمان و حیات معنوی را بنویسید؟

5-شباهت های میوه های درخت ایمان ،در فرد و جامعه را بنویسید؟

6-اثرات انجام نیکی ها و دوری از گناهان را بنویسید؟

7-اثرات یادآوری نعمت ها را با توجه به آیه «یا ایها الذین امنوا اذکروا نعمه الله علیکم –احزاب -9»را بنویسید؟

-کامل کردنی

8-راه های رسیدن به ایمان ما را از مرحله ی شناخت به مرحله ی ( ایمان) می رساند.

9- ولی و سرپرست مومنان (خداوند) و اولیاء کافران (طاغوت ها )هستند.

 -تست

10-کدام گزینه در باره ی تفکر پیرامون آیات خدا صحیح نیست .

1)یاد خدا را در دل ها زنده می کند                2)لطف و رحمت او را به ما یاد آوری می کند

3)دوستی و محبت ما را به خدا افزایش می دهد          4)باعث حضور خداوند در همه ی لحظات زندگی ما می شود

ادامه سوال :

1--------مانند غباری صفحه ی دل را می پوشاند و به اندازه ی خود مانع رسیدن نور حقیقت به آن می گردد.

2-طبق آیه "الذین ء امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله "چه چیزی باعث اطمینان قلب می شود ؟

3-طبق آیه " قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکاه فاعلون " مومنان چه ویژگیهایی دارند؟

4-منظور امام خمینی (ره)از جهاد اکبر چیست؟

5-راههای رسیدن و تقویت آن را نام ببرید؟

6-چگونه تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی باعث رسیدن و تقویت ایمان می شود توضیح دهید؟

7-توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد خدا را بعنوان یکی از راههای رسیدن و تقویت ایمان توضیح دهید ؟

8-نقش توجه به نعمت های خدا را در رسیدن و تقویت ایمان توضیح دهید ؟

9-انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه باعث رسیدن به ایمان و تقویت آن می شود .توضیح دهید؟

10-شعر پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب      تا در این پرده جز اندیشه ی او نگذارم بیانگر چیست؟

11-با توجه به سخن امام خمینی چرا باید در جوانی انسان شروع به جهاد اکبر کند . توضیح دهید؟

12-کدام طرح شیطنت آمیز شیطان است که مانع اصلاح انسان در سن جوانی می شود ؟

13-در چه صورتی نوجوانان و جوانان به آسمان ها و ملکوت نزدیک ترند؟

14-کدام آیه بیانگر آزموده شدن انسانها بعد از ایمان است؟

الف)انما المومنون الذین ء امنوا بلله و رسوله ثم لم یر تابوا.

ب)یا ایها الذین ء امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.

ج)الذین ء امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله.

د)احسب الناس ان یترکوا ان یتولو ء امنا و هم لا یفتنون.

15-از حکمت نمازهای پنج گانه کدام است؟

الف)نورانی کردن دل    ب)یاد آوری لطف و رحمت الهی     ج)زنده نگه داشتن یاد خدا در دل مومن

  د)افزایش دوستی و محبت به خدا

16-چه زمانی درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان باز تر است؟

الف)زمان پیری       ب)زمانی که دل پاک تر باشد    ج)زمانی که فساد در انسان ریشه نکند        د)زمان نوجوانی و پیری

 

گروه دینی استان سمنان

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

بسمه تعالی

اللهم عجل لولیک الفرج

سوالات امتحان درس: دین و زندگی 1 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان تعداد صفحات: 2صفحه

نام و نام خانوادگی: دبیرستان تعداد سوالات: 23 سوال

نام دبیر:خانم ----------------- مدت امتحان: 70 دقیقه

نمره با عدد .............. نمره با حروف ............................ امضاء تاریخ امتحان:

 

-آیات شریفه زیر را ترجمه کنید:

-ولاخاف ما تشرکون بهي .

-افلا تتذکرون

-سبحان الذي خلق الازواج کلها

-لا تدرکه الابصار و هویدرك الابصار

-براي حدیث زیر یک پیام بنویسید.

-ثمره المحاسبه صلاح النفس .

-جملات زیر را با عبارت صحیح و غلط مشخص کنید.

-مهمترین جنبه یک عمل که باید از آن مراقبت کنیم اصل عمل است.

-عملی که شایستگی دارد انسان را به زندگی پاك و سعادت حقیقی برساند عمل صالح نام دارد.

-جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-اولین و برترین معلم و راهنماي ما براي تفکر در قرآن ....................... است.

-ابزاري که خداوند به ما عنایت کرده تا با آن بیندیشیم ............................ نام دارد.

-یکی از حکمتهاي نمازهاي پنج گانه زنده نگاه داشتن ......................... در طول شبانه روز در دل مومن است.

-مهمترین نکته اي که در توصیه ي امام خمینی(ره) به جوانان وجود دارد ................................... است.

-گزینه درست را انتخاب کنید.

-جایگاه علم و شناخت ............................ است و جایگاه ایمان .............................. است.

الف:قلب-قلب                    ب:قلب-عقل    ج:عقل-قلب              د:عقل-عقل

-مقدس ترین حرم عالم هستی کجاست؟

الف:قلب              ب:مکه               ج:کعبه               د:عقل

مهمترین معیار ارزشمندي عمل صالح چیست؟

الف:اصل عمل               ب:ایمان             ج:کیفیت عمل           د:هیچکدام

- اسماي زیر را توضیح دهید.

رازق

محیی

- دو عبارت از نماز که بیانگر حمد و دعا و درخواست باشد را بیان کنید.-

-از صفات زیر ثبوتی و سلبی را مشخص کنید.

الف:مرگ    ب:جهل و نادانی                 ج:عزت و کرامت               د:عدالت

- منظور از اینکه رسول خدا براي ما اسوه است چیست؟

- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

-تجدید روزانه عهد " که یکی از مراحل عهد و پیمان با خداست را توضیح دهید؟

- دوست واقعی چه ویژ گی هایی دارد؟(ذکر دو مورد)

- از وظایف ما نسبت به دوست "رعایت حقوق متقابل" را توضیح دهید.

 

- هر یک از عبارات زیر با کدام یک از مفاهیم مقابل مربوط است؟

الف:انسان در کار به توانایی هاي وجودي خود پی می برد. لطافت احساس

ب:کسی که کار می کند دست خود را پیش دیگران دراز نمی کند. احساس عزت نفس

ج:کار، کارخانه ي سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است. شکوفایی استعدادها

د:اگر نفس خود را به کاري مشغول نکنی او تو را مشغول می کند. تمرکز قوه ي خیال

 

در پناه امام زمان عج عاقبت به خیر باشید

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


http://www.dini158.blogfa.com/category/4


+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |


پیام آیات دین و زندگی 1

پیام آیات دین و زندگی 2

پیام آیات دین و زندگی3  

پیام آیات دین و زندگی 4

آزمون آنلاین دین وزندگی ۲

آزمون آنلاین دین وزندگی ۳

آزمون آنلاین دین وزندگی ۴

تفسیر آیات دین و زندگی 1

تفسیر آیات دین و زندگی 2

تفسیر آیات دین و زندگی 3

تفسیر آیات دین و زندگی 4

تلاوت قرآن

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 1

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 2

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 3

لوح فشرده آموزش قرائت آیات دین و زندگی 4

خلاصه درس دین و زندگی 1و2 به صورت پاورپوینت

خلاصه درس دین و زندگی 3 به صورت نموداری

پاسخ به اندیشه و تحقیق دین و زندگی ۳

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 به تفکیک درس

پرسش های امتحان نهایی دین و زندگی ۳ همراه با پاسخ آنها

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3 با پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 با پاسخنامه

کتب راهنمای دین و زندگی 1-2-3-4

کتاب دین و زندگی۱

کتاب دین و زندگی۲

کتاب دین و زندگی۳

کتاب دین و زندگی۴

تطبیق آیات کتاب دین و زندگی 4 با اقسام توحید و شرک ( کنکوری)

نحوه تست زنی در جلسه کنکور

فهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری 93

آیات پر تکرار دین و زندگی 2 جهت کنکور

کتاب دین و زندگی 4

اصلاحیه نهایی راهنمای دین و زندگی 4

بارم بندی دین و زندگی 1-2-3-4

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |

مطالب قدیمی‌تر