100- پیام آیه ی شریفه ی: ( و ما اَرسلنا من رسول الاَ بلسان قومه لیبیَنَ لهم) مبین کدام یک از دلایل تعدّد انبیای الهی، ضمن وجود و قبول یک برنامه می باشد؟

1) عدم بلوغ عقلی و آمادگی کامل برای دریافت و پذیرش فرمان خداوند

2) دست خوش تحریف قرار گرفتن تعلیمات انبیای الهی در طول زمان

3) پائین بودن سطح درک و فهم انسان های هم زمان با نبوّت رسولان

4) وقفه ناپذیری و استمرار دعوت توحیدی رسولان به منظور اتمام حجّت بر انسان

101- یکی از مسئولیت های قرار گرفته بر دوش نبی اکرم (ص)، دریافت وحی و رساندن آن به مردم است. این مفهوم از کدام آیه به دست می آید؟

1) ( قل اطیعوا الله و الرّسول فان تولّوا الله لا یحبّ الکافرین)

2) ( و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرهً)

3) ( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطّه بیمینک اذا لارتاب المبطلون)

4) ( کذلک ارسلناک فی امّه قد خلت من قبلها امم لتتلوا علیهم الّذی اوحینا الیک)

102- تفسیر قرآن و تبیین احکام دین که ... پیامبر است، پس از رحلت ایشان .... می یابد و عامل وساطت در فیض رسانی به مخلوقات و مردمان، همان ولایت ...است.

1) ولایت ظاهری- استمرار- معنوی

2) ولایت ظاهری- پایان- ظاهری

3) مرجعیّت علمی- پایان- ظاهری

4) مرجعیّت علمی- استمرار- معنوی

103- پیام آیه ی شریفه ی: ( و ما محمَد الاَ رسولْ قد خَلَت من قبله الرّسل اَفُاْن...) این است که:

1)  محمد(ص) فرستاده ی خدا و کامل کننده ی دعوت انبیاء و رسولان است.

2) مؤمنان، پس از رحلت یا شهادت پیامبر، در راه ایمان، ثبات قدم داشته باشند.

3) پیامبر، یک انسان است که به او وحی می شود و همچون دیگر روسلان، مبلّغ پیام خداوند است.

4) مؤمنان، با ایمان آوردن به پیامبر، در راه توحید که پیامبران دیگر به سوی آن دعوت می کرده اند، قرار می گیرند.

104- کتابهای « نهج البلاغه، غررالحکم و درر الکلم و صحیفه ی سجادیه» پس از رحلت پیامبر(ص) مرهون توجه امامان معصوم علیهم السلام به .... بود که نمونه ای از آن در ... به ظهور رسید.

1) مرجعیت علمی- آگاهی بخشی به مردم

2) ولایت معنوی- آگاهی بخشی به مردم

3) ولایت معنوی- پاسخ به مسائل جدید و نیازهای نو

4) مرجعیت علمی- پاسخ به مسائل حدید و نیازهای نو

105- اعتقاد به پیروزی نهائی خدا پرستی بر شرک و بت پرستی و حاکمیت مستضعفان بر مستکبران، بر خاسته از چیست و تحقق آن پیروزی در گرو چیست؟

1) حق بودن خداوند- آمادگی کامل شرایط

2) حکیم بودن خداوند- تشکیل حکومت جهانی

3) حق بودن خداوند- شکست کامل باطل

4) حکیم بودن خداوند- شکست کامل باطل

106- فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین که مراجعه ی غیر متخصصان را به خود همراه دارد و مرجع تقلید مکلفان می گردد، مسؤولیت .... و ......... را به عهده دارد.

1)  مرجعیّت علمی – رهبری و ولایت معنوی

2) مرجعیّت علمی- رهبری و ولایت ظاهری

3) رهبری و ولایت ظاهری- برقراری حکومت اسلام

4) حکیم بودن خداوند- شکست کامل باطل

107- امیر مؤمنان، علی علیه السّلام، نصیحت و یاری کردن پنهان و آشکار و وفا کردن به پیمان را به ترتیب، از حقوق ... و حقوق ... اعلام فرموده است.

1) مردم بر خود- مردم بر خود

2) مردم برخود- خود بر مردم

3) خود بر مردم- مردم بر خود

4) خود بر مردم- خود بر مردم

108- پیامبر گرامی اسلام ( صلّی الله علیه و آله) چه چیز را نزد خود، محبوب تر از اعتکاف در مسجد خود ( مسجد النّبی) معرفی فرموده است؟

1) نشستن مرد در کنار همسر خود

2) تلاش مرد برای اداره زندگی

3) ازدواج که به حفظ نیمی از دین می انجامد

4) بذل عواطف مادر برای رشد و بالندگی فرزندان

 

109- اختیاری بودن حرکت انسان، بدان معنی است که با استمداد از .... هدف درست را تشخیص دهد و به سویش حرکت کند و حکم یقینی .... اطاعت کند.

1) وحی- وحی را که در آن هیچ شکی نیست

2) عقل- وحی را که در آن هیچ شکی نیست.

3) وحی- عقل را در پرتو بهره مندی از هدایت الهی

4) عقل- عقل را در پرتو بهره مندی از هدایت الهی

110- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( وَ ما أرسْلنا مِن رُسولٍ الاّ بِلِسان قُومِهِ لِیُبین لَهُم) علت آدن پیامبران متعدد چیست و منشاء اختلاف و چند دینی کدام است؟

1) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

2) استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

3) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل

4) پائین بودن سطح درک انسان های اولیه- دسته ای از رهبران دینی بودندکه در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

111- با توجه به حدیث حضرت علی (ع) که فرمودند: « رسول خدا بابی از علم را به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد» بیانگر ... می باشد مطابق با این امر، وجود پیامبر (ص) .....

1) مرجعیت علمی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

2) ولایت معنوی- واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان ها است.

3) ولایت معنوی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

4) مرجعیت علمی- اولین و معتبرترین مرجع علمی در گفتار و رفتار برای فهم عمیق آیات الهی است.

112- پیام آیه ی شریفه ی: ( الله اعلم حیث یجعل رسالته) پاسخی است به کسانی که:

1)  درخواست انبیاء و دعوت رسولان را به دلیل فردی از جنس خود بودن، نمی پذیرفتند.

2) خود را در جایگاهی غیر از آنچه بودند، معرّفی می کردند و بر رسولان ، فخر فروشی می کردند.

3) می گفتند، هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم، مگر اینکه همانند آنچه به آن ها داده شده، به ما هم بدهند.

4) بهانه گیری در عدم متابعت از رسولان را مقیّد به غذا خوردن و در میان مردم بودن رسولان مطرح می کردند.

113- با توجّه به آیه ی شریفه ی: ( و ما محمّد الاّ رسولُ قد خَلَتُ من قَبِله الرّسُلُ اَفَأن ماتَ او قُتِلَ انقَلَبْتُم علی اعقابِکم و من یَنْقّلب عَلی عَقبیه فَلَنُ یَضَرَ الله شیئاً  و سَیَجزی الشاکرین) ویژگی افراد شاکر به ان است که ....

1) خدا را ذات بی نیاز و منزه از «نقص» می دانند.

2) حیات را وسیله ی آرامش در ممات خود قرار می دهند.

3) مصون از تحوّل اعتقاد، در روی دادهای سخت می باشند.

4) محمد(ص) را پیام آور خدا و منصوب از سوی او می دانند.

114- از دقّت در این آیه ی شریفه: ( اِنْ الله لایُغَیْر ما بِقَوْم حَتّی یُغَیُروا ما باّنفسهم) مفهوم می گردد که ... است.

1) تغییر درونی جوامع تابع تغییر سنّت خدا بر آن جوامع

2) سنّت خدا بر استمرار لطف و فیض بر جوامع خواهان فیض

3) تغییر و تحوّل بر کلّ عالم حاکم است و از جمله بر درون انسان ها

4) سنت خدا بر تغییر وضع موجود جوامع تابع تغییر درونی آن جوامع

115- عمر طولانی برای انسان، موصوف به کدام وصف است و « انتظارم برخاسته از چیست؟

1) امری غیر عادی- نومیدی از حاکمیّت باطل

2) موضوعی غیر عقلی- نومیدی از حاکمیّت باطل

3) امری غیر عادی- نگاه مثبت به آینده تاریخ

4) موضوعی غیر عقلی- نگاه مثبت به آینده ی تاریخ

116- دژهای محکم اسلام و حافظان این اندیشه ی مقدّس در برابر کژ اندیشی ها، کیانند و پشتوانه ی فقیهان آگاه و با تقوا در تشکیل حکومت و مرجعیّت علمی، کدام است؟

1)  فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- کتاب و سنّت تقوای الهی

2) فقیهان آگاه به احکام و معارف اسلامی- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

3) عالمان صالح همگام با پیشرفت لحظه ای زمان- کتاب سنّت و تقوای الهی

4) عالمان صالح همگام با پیش رفت لحظه ای زمان- علم و عقل و آگاهی به نیازهای زمان

117- پیام کدام مورد، پاسخ گوئی به نیاز درونی انسان به آرامش و انس روحی با همسر را شامل است؟

1) ( و جعل بینکم مودهَ و رحمهَ إنّ فی ذلک لإیاتٍ لقوم یتَفکْرون)

2) ( و من آیاته أن خْلق لکم من أنفسِکم ازواجاً لتَسکُنوا الیها)

3) ) ( من عَمِل صالحاً من ذْکر او أنثی و هو مؤمن فلنُحیینّه حیوهً طیّبه)

4) ( و الله جعل لکم من انفسِکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حَفده)

 

 

118- توانائی در وصول به زندگی عادلانه و کرامت بخش و دست یابی به راه رشد و تعالی و رسیدن به رضایت و آرامش درونی و به دست دادن تصویری روشن از آینده و مشخّص کردن والاترین هدف در ... است.

1) شناخت درست انسان

2) فعلیّت یافتن تمام استعدادها

3) کشف راه درست زندگی

4) مراقبت از فطرت پاک توحیدی

119- با توجه به آیه ی شریفه ی: ( شرع لکم من الدّین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیمو الدین و لا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ماتدعوهم الیه...) آن چه بر مشرکان سخت و سنگین و بزرگ جلوه می کند، همان ... می باشد.

1) توجه به دعوت شرک زدائی و گرایش در قبول کلمه ی « توحید»

2) برپاداشتن دین بر محور فطرت و زدودن اختلاف از جامعه ی انسانی

3) توجّه به دعوت پیامبرات اولوالعزم: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد

4) برپا داشتن دین بر محور تعقل و انجام عمل بر محور توصیه ی پیامبران الهی

120- شعر« نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش/ به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد»، بیانگر کدام مورد است؟

1) ( فأن لم تفعلوا و لن تفعلوا فَاتقوا النّار الّتی و قودها النّاس و الحجّاره)

2) (افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لَوِجدوا فیه اختلافاً کثیراً

3) ( و ان کنتم فی ریب ممّا نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم)

4) ( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطُه بیمینک إذاً لارتاب المبطلون)

121- نیاز انسان به وضع قوانین جدید در پاسخ گوئی به حل روابط اجتماعی که هر لحظه بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حاکی از آن است که:

1) لطف و فیض الهی در هدایت انسان، مستمر می باشد.

2) نیاز به امام، پس زا پیامبر (ص)، افزونتر می شود.

3) نیاز به اما، پس از پیامبر (ص)، همچنان باقی است.

4) لطف گسترده ی خدا در فیض رسانی، مشروط به قبول مردم است.

122- پیام آیه ی شریفه ی: ( قد خَلْتُ من قبلِکم سنُنُ فسیروا فِی الأرضِ فَانَظروا کَیفْ کان عاقبهُ المکذُبِین) ..... می باشد.

1) هویت بخشیدن به تاریخ و عبرت گرفتن از اجزای آن و اضالت دادن به سنّت های حاکم بر آن

2) اصالت دادن به تاریخ و توجه به تکرار آن در امت ها و قرار دادن انسان در جهت اراده ی خود

3) امر به مطالعه و تحقیق در تاریخ گذشتگان به منظور صیانت خویش از گرفتار آمدن به فرجام ناخوشایند آنان

4) دستور به سیر و مطالعه در آثار باستانی برجا مانده از امت ها و رعایت دقت نظر در فرجام تکذیب کنندگان

123)با توجه به آیه ی شریفه ی: ( قل لا اسلکم علیه اجراً اِلأ ...) پیامبر گرامی اسلام ( ص) از جانب خداوند چه چیزی را به عنوان مزد تلاش های طاقت فرسای خود از مردم طلب می کند؟

1) مودّت همراه با محبت کردن  به اهل بیت

2) ایمان همراه با محبّت کردن به اهل بیت

3) ایمان همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

4)مودت همراه با اطاعت کردن از اهل بیت

124- به بیان پیامبر گرامی اسلام (ص)، شباهت ظهور حضرت مهدی (عج) به برپائی قیامت، در ... است.

1) ظهور ناگهانی او

2) حتمی الوقوع بودن ظهور

3) حتمی الوقوع بودن قیامت

4) ظهور از پیش تعیین شده ی او

125- وجود کتاب الهی در میان مردم، به تنهائی برای تشکیل و تعالی نظام کافی نیست بلکه جامعه ی اسلامی نیازمند ... و ... و ... است.

1) ولایت ظاهری- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

2) ولایت ظاهری- ولایت معنوی- رهبر اسلامی

3) ولایت معنوی- مرجعیت علمی- حکومت اسلامی

4) ولایت معنوی- ولایت فقیه- رهبر اسلامی

126- کرامت نفس به معنای ...است و خداوند ... را بهای انسان معرفی می کند.

1) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگرن- وجود خودش

2) تحقیر نکردن و کوچک نشمردن دیگران- بهشت رضوان

3) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- بهشت رضوان

4) شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا- وجود خودش

 

 

127- با توجه به آیه ی شریفه ی ( انّا انزلنا علیک الکتاب للنَاس بالحق فمن اهندی فلنسفه و من ضلّ فانّما یضلّ علیها و ما انت علیهم بوکیل ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر (ص)،……….. و……………… می باشد.

1-معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – مختار بودن انسان

2- معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی – اتمام حجت بر انسان.

3-نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – مختار بودن انسان

4- نتیجه ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت – اتمام حجت بر انسان

128- موضع گیری سران مکه و بزرگان قریش در برابر دعوت پیامبر اسلام (ص) که مانع ورود مردم به خانه ی پیامبر و مانع استماع آیات شریفه ی قرآن می شدند، خود نشانه ای بر .. قرآن کریم است.

1-اعجاز محتوایی و معنایی                                                   2-اعجاز لفظی و ظاهری

3-تأثیرناپذیری و عدم تبعیت                                                             4-انسجام درونی در عین نزول تدریجی

129- پیام آیه ی شریفه ی ( آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند) رهایی از هراس و اندوه برای کسانی است که :

1-با تسلیم در برابر مرجعیت علمی، مقدمات جذب ولایت الهی را فراهم نمودند.

2-مشمول ولایت معنوی خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

3-مشمول ولایت ظاهری خداوند و واسطه ی فیض و رحمت او شدند.

4-ولایت خداوند متعال را بر وجود خود پذیرفته اند و تحت تربیت او به هدایت رسیدند.

130- عبارت : ( ایّها النّاسُ من اَولی النّاسِ بالمُؤمنین مِن اَنْفُسِهم ) به دنبال نزول آیه ی شریفه ی .................. که بازتاب آن ، ................ بیان شد.

1-( یا ایّها الذین امنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الأمر منکم ) – تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

2-(یا ایها الرّسول بلَغ ما اُنزل الیک من ربّک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )– تعیین مصداق جانشینان الهی پیامبر بود.

3-( یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرَسول و اولی الأمر منکم )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

4-(یا ایها الرّسولَ بلَغ ما اُنزل الیک من ربَک و ان لم تفعل فما بَلَغْت رسالته )- قبول ولایت و سرپرستی خدا و پیامبرش بود.

131- نیاز جامعه ی اسلامی پس از رحلت پیامبرگرامی اسلام (ص) به ( مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینان ) برخاسته از کدام ضرورت بود؟

1-ظهور شخصیت ها و الگوهای غیرقابل اعتماد

2-ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبراکرم (ص)

3-پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام

4-پدیدار شدن تحریف در اندیشه های اسلامی و جعل احادیث

132- عصر غیبت عصر ........ است و ......... از برترین عصر غیبت است زیرا در این دوره ........ حاصل می شود.

1-پیروی و تبعیت – انتظار فرج – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

2- پیروی و تبعیت – تقویت ایمان – فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ

3-شک و تردیدها – انتظار فرج – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

4- شک و تردیدها – تقویت ایمان – گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت

133- محور اعتقاد مکلفان به مرجع تقلید خود در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام برخورداری مراجع از ....و ملاک و معیار تعیین فقیه برای مرجعیت .......... می باشد ؟

1-دانش و تقوی – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                     2-عدالت و فقاهت – شهرت منتهی به اطمینان

3-تقوی و شجاعت – تشخیص بر مبنای قوانین دین                                 4-عدالت و شجاعت – شهرت منتهی به اطمینان

134- دو دسته بودن مردم، به بیان امام علی علیه السلام ، که دسته ای برادر دینی حاکم و دسته ی دیگر در آفرینش . همانند او باشند، ایجاب می کند که وی :

1-رضایت و خشنودی خواص را بر عوام ترجیح ندهد تا خشم خوارص را بی اثر کند.

2-محبوب ترین چیزها در نظر خشنودی خدا باشد تا به خشنودی خلق بینجامد.

3-تکبر و خودبزرگ بینی نداشته باشد و همیشه ،قدرت خدا را که برترین قدرت است، منظور دارد.

4-نسبت به همه دوست و مهربان باشد و دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به آنان قرار دهد.

135- از توجه در این سخن امام علی علیه السلام که می فرماید : ( عَظُمَ الخالقُ فی اَنفُسهم فَصغُر ما ذونّه فی اعینهِم ) مفهوم می گردد که ............... است؟

1-فهم عظمت خالق، ارزش دهنده به خود عالی انسان

2-عدم احساس حقارت ، معلول معرفت به سرچشمه ی کرامت ها

3-معرف به سرچشمه ی کرامت ها، معلول عدم احساس حقارت ها

4-خود عالی به فهم عظمت خالق می انجامد و خوددانی موجب حقارت ها

 

 

136- پیام کدام آیه (( ناآگاهی انسان )) به هنگام گام نهادن به صحنه ی پرهیاهوی زندگی است؟

1-((ولاتَقفَ ما لیس لک به علم ))

2-(( لئلا یکون للنّاس علی الله حجَهُ بعد الرُسل ))

3-(( و الله اخرجکم من بطون اُمهاتکم لاتعلمون شیئاً ))

4-((  اِنَ السّمع و البصرْ و الفواد کلُ اولئک کان عنه مسؤولاً))

137- (( پاسخ گویی به نیازهای جدید که سابقه ی قبلی در جامعه ی اسلامی نداشته است)) و قاعده ی (( لا ضرر و لاضرار فی الاسلام )) به ترتیب بیانگر کدام یک از راه های پاسخگویی به نیازهای زمانه است ؟

1-وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

2-اختیارات حاکم و نظام اسلامی – وجود قوانین تنظیم کننده 

3-تقدم روح  و معنا بر ظاهر – توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی

4-توجه به نیازهای ثابت و پایدار  انسانی – تقدم روح و معنا بر ظاهر

138- قران کریم ، اخراج از ظلمت به سوی نور را نصیب افرادی قرار می دهد که ............. و ................ باشند.

1-فرمان الهی را بپذیرند – به خداوند ایمان آورده

2-فرمان الهی را بپذیرند – نفقه در دین داشته

3-خداوند سرپرست آنان باشد – به خداوند ایمان آورده

4- خداوند سرپرست آنان باشد- نفقه در دین داشته

139- با تدبر در آیه ی شریفه ی (( انّما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهُرکم تطهیراً )) این واقعه در بردارنده پیام های مهمی می باشد، به استثناء پیام ...

1-این واقعه ، عصمت حضرت علی ، حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را اعلام می کند.

2-حدیث جابر در تبیین اهل بیت بیان شده است که نام و مشخصات امامان دوازده گانه را معرفی کرده است.

3-سخن و عمل اهل بیت معیار و ملاک است و اگر درباره ی احکام یا معارف ، نظری ارائه کردند آن نظر برای ما حجیت دارد.

4-اهل بیت به معنای خاص، یعنی اهل بیت مطهر و معصوم فقط همین پنج نفر از خانواده پیامبرند شامل افراد دیگر خانواده نمی شود.

140 - با توجه به آیه ی شریفه ی (( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین )) کدام مطلب برای همیشه از شکاکان نبوت پیامبر اسلام (ص) سلب شده است؟

1-تقوی و پرهیز از نافرمانی خداوند                              2-قدرت و توان جمع آوری گواهان

3-راست گو بودن در ادعاهایشان                                 4-قدرت و توان آوردن سوره ای مثل قرآن

141- از آیه ی شریفه ی (( ان الله لایغیر ما یقوم حتی یغیروا ما بانفسهم )) کدام پیام مفهوم نمی گردد ؟

1-قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد، آن نعمت را از او نمی گیرد مگر آن که گناهی انجام دهد.

2-تغییر و تحول در امور مربوط به جامعه ، قوانین و سنت خاص خود را دارد که روح جمعی جامعه در آن نقشی ندارد.

3-اگر اکثریت یک ملت خواستار عدالت نباشد و با ظلم مبارزه نکند همه ی آنها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد.

4-زمین از حجت خدا خالی نمی ماند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان در گناه ، آنان را از وجود حجت در میان آنها بی بهره می سازد.

142- غلبه ی منطق و اندیشه ی اسلامی بر دیگر اندیشه ها ، پیام  حاصل شده از کدام مورد است ؟

1-(( لیُطِهرهُ علی الدّین کلّه ))                                              2-(( و تُرید ان نَمنَ علی الّذین استضعفوا ))

3-(( اَن الأرضَ یُرنُها عبادی الصّالحون ))                                  4-هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دَین الحَق ))

143- برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهای او به ترتیب ، مسأله ی ......... و ........... را تحقق می بخشد و مقام ولایت ....... امام در زمان غیبت ، استمرار دارد.

1-مقبولیت – مشروعیت – معنوی                                          2-مقبولیت – مشروعیت – ظاهری

3-مشروعیت – مقبولیت – ظاهری                                          4- مشروعیت – مقبولیت – معنوی

144- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( قُل اِنَ الخاسرین الّذین خسروا انفسهم و اهلیهم یومَ القیامه )) مفهوم می گردد که : خودباختگی ...

1-فراگیر خود عالی فرد می گردد.                                           2-فراگیر خوددانی و خودعالی می گردد.

3-فقط محدود به خود عالی فرد ، می شود.                                4- فقط محدود به خود عالی فرد ، نمی شود.

 

145- ویژگی های موجود در انسان که متناسب با هدف خلقت او است که ........ می باشد و در صدر ان ویژگی ها، برخورداری اس ........ است ، لزوم توجه به (( وحی)) را ......... رقم می زند.

1-تقرب به خداوند – تعقل و تفکر – عقل                      2-تقرب به خداوند – آزادی و اختیار – اختیار

3-مقام خلافت الهی در زمین – تعقل و تفکر – عقل         4-مقام خلافت الهی در زمین – آزادی و اختیار – اختیار

146-آیه ی شریفه ی : (( الله اعلم حیث یجعل رسالته )) ..........

1-آگاهی دادن به مخالفان است که تحمل بار سنگین رسالت، لیاقت و شایستگی می طلبد.

2-پاسخی است به کسانی که می گفتند ما هرگز به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر این که همانند آنچه به آنها داده شده است به ما هم بدهند.

3-هشدار به (( انسان )) تشنه ی سرچشمه ی هدایت است که پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی، سرافراز به گزینش او هستند.

4-اعلام مقام الگویی پیامبران است که ویژگی های خاص تجلی یافته با خلوص عبادت، به گزینش آنان انجامیده است.

147- (( امی بودن پیامبر )) که یک عامل تأثیرگذار مثبت در حقانیت دعوت و بی اثر کننده ی تردید شکاکان نبوت آن بزرگوار بود، از دقت در کدام آیه استنباط می شود ؟

1-(( افلا یتدبرون القرآن و لوکان من عند غیرالله لوجدوا اختلافاً کثیراً))

2-(( فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجاره))

3-(( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداءکم ))

4-(( و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک اذاً لارتاب المبطلون)).

148- برخورداری امام، از تمام ویژگی های خاص پیامبر، نشانه ی بر دوش داشتن ........ و تنها فرد شایسته برای معرفی امام است .... که این کار را از طریق ............ انجام می دهد.

1-مرجعیت علمی و ولایت ظاهری – پیامبر – قرآن

2-مرجعیت علمی و ولایت ظاهری – خدا – قرآن و پیامبر

3-همه ی مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابلاغ وحی – پیامبر – قرآن 

4- همه ی مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابلاغ وحی- خدا – قرآن و پیامبر

149- کدام مسائل زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم (ص) آماده کرد؟

1-میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب و نیاز حاکمان جوربه توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام آنها

2-میدان دادن به گروهی از علمای اهل کتاب و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت

3-منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر و نیاز حاکمان جوربه توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام آنها

4-منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر (ص) و تفسیر و تبیین آیات قرآن توسط برخی عالمان وابسته به قدرت

150 - به اعتقاد خداپرستان ، درگیری مستمر حق و باطل که از سپیده دم طلوع زندگی انسان و رقم خوردن تاریخ حیات او وجود داشته، سرانجامش بدان جهت به پیروزی ((حق)) می انجامد که .......... است و ............ است.

1-باطل ، رفتنی و شکست خوردنی – اراده ی جهان با حکمت

2-یکی از نام های خداوند، حق – اراده ی جهان با حکمت

3-یکی از نام خداوند، حق – حق بر باطل پیروز

4-باطل، رفتنی و شکست خوردنی – حق بر باطل پیروز

151- حضرت علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر که به فرمانروایی ............ برگزیده بود فرمودند : دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به شهروندانت قرار بده و با همه دوست و مهربان باش ، چرا که ..........

1-مصر – نظام اسلامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد.

2-بصره - نظام اسلامی بدون خواست و پذیرش مردم شکل نمی گیرد و دوام نمی یابد.

3-بصره – مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.

4- مصر – مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.

152- گرانقدرترین چیز برای انسان آن است که ............... او باشد و به مژده ی ........... مورد بشارت قرار گیرد که تسلیم شدن در برابر شهوات و محرک های بیرونی، همیشه بازتاب................ است.

1-خدا بهای – (( سخرلکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً )) – خود کوچک بینی

2-عالم طفیل وجود – ((سخرلکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً )) – دیگر برترینی

3-عالم طفیل وجود – (( و اصطنعتک لنفسی )) – دیگر برتربینی

4-خدا بهای - (( و اصطنعتک لنفسی ))- خود کوچک بینی

153- مهم ترین وظیفه ی پدر و مادر ........... است و مهم ترین وظیفه فرزندان ........... بی قید و شرط می باشد.

1-ایجاد زمینه ی مناسب برای رشد و تعالی خانواده – احسان کردن 

2- ایجاد زمینه ی مناسب برای رشد و تعالی خانواده – اطاعت کردن 

3-امکان دانش اندوزی ، به خصوص برای فرزندان – احسان کردن 

4- امکان دانش اندوزی ، به خصوص برای فرزندان – اطاعت کردن 

154- آیه ی سوره ی مبارکه ی اسراء (( ان هدا القرآن یهدی للتی هم اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیراً )) در برگیرنده کدام نیاز از نیازهای بنیادین است ؟

1-نیاز به رشد و بالندگی                                          2-نیاز به برنامه ی زندگی

3-نیاز به آگاهی از آینده                                          4-نیاز به امنیت خاطر و شادکامی

155- این بیان پیامبر گرامی اسلام صلی الله و آله به امام علی علیه السلام که فرمود : (( تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی، با این تفاوت که پس از من ، پیامبری نخواهد آمد)) با آیه ی شریفه ی ........... ارتباط دارد که اولین عامل آن .............. می باشد.

1-(( ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیماً) – حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان

2-(( ان الدین عندالله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءَ هم العلم بغیاً بینهم )) - حفظ قرآن کریم از تحریف در طول زمان

3-(( ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیماً)) – آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی

4-(( ان الدین عندالله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءَ هم العلم بغیاً بینهم )) آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی

156- با توجه به آیه ی شریفه ی : (( کذلک ارسلناک فی امه قدخلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب )) حالت وضعیت مردمان هم زمان با رسالت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله .چگونه بوده است .

1-کفر پیشگی و مخالفت با دعوت توحیدی پیامبر (ص)

2-استمرار کفر و مخالفت ، هم چون امت های قبل از خود

3-هم گامی با امت های پیشین در نفی ربوبیت خداوند

4-روی بر تافتن از نصایح پیامبر در توکل بر خداوند و توبه از گناهان 

157- پیامبر گرامی اسلام (ص) کدام حدیث را به طور مکرر ، و مخصوصاً در روزهای آخر عمر خود فرمودند و چه مطلبی را می خواستند به امت خویش تفهیم کنند ؟

1-ثقلین – با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ، سخن و عمل آنان معیار و ملاک است.

2-منزلت - – با توجه به این که اهل بیت معصوم اند ، سخن و عمل آنان معیار و ملاک است.

 3-منزلت – تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.

4- ثقلین – تا وقتی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویند هرگز گمراه نمی شوند.

158- (( نزدیک شدن دنیا دوستان به حاکمان و دریافت جوائز از آنان )) ، (( بی بهره ماندن محققان از یک منبع مهم هدایت )) ، (( قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت))، به ترتیب از پی آمدهای کدام یک از مسائل و مشکلات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت دوران بنی امیه و بنی عباس بود ؟

1-تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی – تحریف در اندیشه های اسلامی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

2- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی – ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر- تحریف در اندیشه های اسلامی

3- تحریف در اندیشه های اسلامی- ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر - تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی 

4- تحریف در اندیشه های اسلامی- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی  - ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر

159- پیش بینی آینده برای جهان ، مرتبط با .......... است و شکل و شمایل روحیه ، رفتار و برنامه ریزی هر کس ............ از بینش او است.

1-آشنایی با قوانین حاکم بر جهان – تابعی                                2-شناخت آفریننده ی جهان – تابعی

3- آشنایی با قوانین حاکم بر جهان – متبوعی                            4- آشنایی با قوانین حاکم بر جهان- متبوعی

160- حضرت علی علیه السلام در مورد حاکم اسلامی در عهدنامه مالک اشتر فرمودند : اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خودبزرگ بینی شدی به ................ بنگر . این کار تو را از ......................

1-حکومت خداوند که برتر از توست – تندروی فرو می نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی باز می گرداند.

2-خلقت خویش و پایان زندگیت - تندروی فرو می نشاند و عقلت را به جایگاه اصلی باز می گرداند.

 3- حکومت خداوند که برتر از توست- سرکشی نجات می دهد و از خشم عمومی در امان خواهی ماند.

4- خلقت خویش و پایان زندگیت- سرکشی نجات می دهد و از خشم عمومی در امان خواهی ماند.

161- از دقت در آیه ی شریفه ی .............. مفهوم می گردد که راه وصول به عزت و کرامت ............. است.

1-(( و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین )) – ایمان                          2-(( و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین )) – اطاعت

3-من کان یرید العزه فلله العزه جمیعاً )) – اطاعت                      4- من کان یرید العزه فلله العزه جمیعاً )) – ایمان

162- در عقد ازدواج اعلام رضایت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام و ............. و ................. از شروط اصلی این پیمان است .

1-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – تعیین صداق                              2-فریب کاری نکردن در امور اقتصادی – پرداخت نفقه

3-اذن پدر برای ازدواج دختر – تعیین صداق                                                      4- اذن پدر برای ازدواج دختر- پرداخت نفقه

 

 

163- پیام آیه ی شریفه ی : (( کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ... )) این است که :

1-استکبار مشرکان با دعوت توحیدی انبیاء افزون می گردد.

2-کبریائی مشرکان، مانع قبول دعوت پیامبر گرامی اسلام بود.

3-دعوت پیامبران الهی به ایمان به خدای یگانه ، بر مشرکین ، سخت و ناگوار می آید.

4-دعوت پیامبر گرامی اسلام، به برقراری قسط و عدل ، بر مشرکین ، سخت و ناگوار می آید.

164- موضوعات متنوعی مانند توحید، معاد، انسان، نظام خلقت و مسائلی دیگر در قرآن، حاکی از ........... و قرآن است و خداوند در خصوص این ویژگی می فرماید :

1-انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً ).

2- انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

3-تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه – (( افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کتیراً)).

4- تأثیرناپذیری و تبعیت نکردن از عقاید زمانه- (( و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون )).

165- برترین و بالاترین قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) ولایت............. است که فهم آن ، مرهون گشایش ................. می باشد . به واسطه این ولایت پیامبر اکرم (ص) واسطه ای ................... می گردد.

1-معنوی – قفل جهل از درون – فیض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند

2-معنوی – شهود عالم غیب -– فیض و رحمت الهی و تجلی بخش اسماء و صفات خداوند

3-تکوینی – شهود عالم غیب – همه ی خیرات برکات مادی و معنوی به انسان و سایر مخلوقات 

4- تکوینی – قفل جهل از درون – همه ی خیرات برکات مادی و معنوی به انسان و سایر مخلوقات 

166- با بررسی آیات و احادیث در تعیین امام، کدام مطلب نادرست است ؟

1-حضرت فاطمه (س) جزو اهل بیت است، اگرچه عهده دار امامت نبوده ، اما دارای علم و عصمت کامل است.

2-پیامبر (ص) از طرف خدا معین می شود و تنها کسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت را برگزیند پیامبر اسلام (ص) است.

3-لازمه ی مقام امامت، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است، همان گونه که پیامبر (ص) این دو ویژگی را دارا بود.

4-پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و یازده فرزند ایشان را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند.

167- تعلیم و تفسیر قرآن کریم ، عدم تأیید حاکمان غاصب، راهنمایی و یاری پاکان و شایستگان و انتخاب شیوه های درست مبارزه به ترتیب، مربوط به کدام یک از مسئولیت های مقام امامت می باشد؟

1-ولایت معنوی – ولایت ظاهری – مرجعیت علمی – ولایت معنوی

2- ولایت ظاهری- مرجعیت علمی- ولایت معنوی- ولایت ظاهری

3- مرجعیت علمی- ولایت معنوی- ولایت ظاهری- ولایت معنوی

4- مرجعیت علمی- ولایت ظاهری- ولایت معنوی- ولایت ظاهری

168- پیام آیه ی شریفه ی(( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون )) ........ است.

1-تحقق وعده ی خداوند در ارسال رسولان با پیام هدایت

2-دعوت تمام پیامبران، با مبارزه ی همه جانبه با جبهه باطل

3-تحقق وعده ی خداوند در غلبه ی دین حق بر تمام اندیشه ها

4- دعوت تمام پیامبران، حرکت انسان به سوی هدایت و دین حق

169- پیام آیه ی شریفه ی : (( و ما کان المؤمنون لینفروا ککافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا ارجعوا الیهم لعلهم یحذرون )) کدام است ؟

1-اثبات نفقه و انذار برای پاسداری از مرز دین

2-اثبات تکیه داشتن دین بر فقاهت و تنزیه دامان دین از هر نوع خرافه ای

3-وجوب در حد رفع نیاز نفقه در دین برای تداوم مرجعیت علمی و ولایت ظاهری در عصر غیبت

4-وجوب نفقه در دین برای پاسخ گویی به مسائل مستحدثه ی هر زمان و صیانت از مرجعیت علمی برای همگان

170- آنجا که به بیان امام علی علیه السلام ، خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می برد و رضایت عمومی ، خشم خواص را بی اثر می نماید، ایجاب می کند که :

1-حاکم خود را از سرکشی نجات دهد و تندروی را در خود فرونشاند و عقلش را به جایگاه اصلی، برگرداند.

2-دوست داشتنی ترین چیزها در نظر حاکم، چیزی باشد که در حق میانه ترین و در عدل شامل ترین باشد.

3-بدکمار و نیکوکار در نظر حاکم یکسان نباشد تا بدکاران به کار بد تشویق نشوند و نیکوکاران به کار خیر بی رغیب نگردند.

4-حاکم به گونه ای عمل کند که در پیشگاه خداوند ، معذور باشد و دل مشغولی ههای حکومت، او را از رسیدگی به همگان باز ندارد.

171- آیه ی شریفه ی : (( و الله جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم ... ))، بیانگر کدام مفهوم است ؟

1-خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و فرزند ثمره ی پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست.

2-زن و مرد در کنار هم احساس ارامش درونی می کنند و به تدریج به رابطه ای مودت آمیز که سرشار از مهربانی است می رسند.

3-خداوند بین زن و مرد مودت و رحمت قرار داد تا خیر و برکت شان به یکدیگر بیش تر بشود و پیوند مستحکم تری به وجود بیاید .

4-خانواده فضایی را ایجاد می کند که نه تنها فرزندان بلکه پدر و مادر نیز می توانند فضایل اخلاقی خود را تقویت کنند و رشد دهند.

172- با توجه به اینکه خداوند یک برنامه را برای زندگی انسان ها برگزیده، کدام مورد از دلایل علت آمدن پیامبران متعدد نمی باشد ؟

1-استمرار دعوت و ترویج پیوسته دین                                      2-پایین بودن سطح درک انسان های اولیه

3-گسترش برخی از احکام و دستورات فرعی دین                         4-از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل یا تحریف کلی آن تعلیمات

173- مفهوم شعر (( در دایره قسمت ، ما نقطه ی تسلیمیم                         لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی )) بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر اسلام (ص) است.

1-ولایت معنوی به معنای سرپرستی همراه با مبحث و دوستی         2-ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوتی

3-دین الهی در بردارنده ی هدایت انسان در همه ی ابعاد است         4-ولایت ظاهری به معنای سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین

174- پیام آیه ی شریفه ی (( هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون )) کدام است ؟

1-دعوت تمام پیامبران ، مبارزه با تفکر مشرکان در ستیز         2-تحقق وعده ی خداوند در غلبه ی دین خدا بر تمام اندیشه ها

3-تحقق وعده ی خداوند در ارسال رسولان با پیام هدایت        4-دعوت تمام پیامبران ، حکومت انسان به سوی دین حق

175- خانواده یک نهاد ................... و لازمه ی .................. است و ابتدایی ترین زمینه ی شکل گیری نهاد خانواده ...................

1-طبیعی – خلقت انسان – نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است.

2-اجتماعی – زندگی مشترک – نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است.

3- اجتماعی – زندگی مشترک- محبت و آرامشی که در کنار یکدیگر حاصل می شود.

4- طبیعی - خلقت انسان - محبت و آرامشی که در کنار یکدیگر حاصل می شود.

176- پیامبر گرامی اسلام (ص) حدیث ........... را مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود می فرمود که بر .............. ائمه (ع) دلالت دارد.

1-ثقلین – علم                 2-منزلت – علم                3-منزلت – عصمت                        4-ثقلین – عصمت

177- انسان، آن گاه به نظری صحیح و کامل می رسد که ...........، رهنمود قرآن در این خصوص این است که ...........

1-اطلاعات صحیح و کافی در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد – (( و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً ))

2-حسن کنجکاوی و حقیقت طلبی را در خود زنده بدارد- (( و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً ))

3- اطلاعات صحیح و کافی دراختیار دستگاه تفکر قرار گیرد– ((و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسوولاً )).

4- حسن کنجکاوی و حقیقت طلبی را در خود زنده بدارد- ((و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسوولاً )).

178- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم و لو کانوا لاییغقلون )) به ......... پی می بریم .

1-استفاده ی درست از ابزار تفکر                                             2-رابطه ی حجت ظاهر و حجت باطن

3-جایگاه تعقل و تفکر در هدایت انسان                                     4-آزادی و اختیار انسان در قبول یا رد دعوت

179- از دقت در این دستور قرآن کریم که : (( به مسلمانان فرمان داده که همواره قوی و نیرومند باشند)) به ................ پی می بریم و آن جا که می گوئیم : (( اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است )) به ............. توجه کرده ایم.

1-تقدم روح و معنا بر ظاهر و قالب – وجود قوانین تنظیم کننده

2-توجه به نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر - وجود قوانین تنظیم کننده

3- تقدم روح و معنا بر ظاهر و قالب- اختیارات حاکم و نظام اسلامی

4- توجه به نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر- اختیارات حاکم و نظام اسلامی

180- حفظ استقلال جامعه که ثمری ی بزرگ............ است از دقت در کدام آیه ، مفهوم می گردد؟

1-مبارزه با طواغیت – (( و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً )).

2-تشکیل حکومت اسلامی - (( و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً )).

3- مبارزه با طواغیت- (( الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور )) .

4- تشکیل حکومت اسلامی -  (( الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور )) .

181- با توجه به حدیث شریف (( انت منی بمنزله هارون من موسی الا نه لانبی بعدی )) حدیث در شأن چه کسی است و منزلت هارون در نزد موسی کدام مورد است ؟

1-حضرت محمد(ص) – مشاور ، پشتیبان و شریک در امر هدایت

2- حضرت علی (ع) – مشاور ، پشتیبان و شریک در امر هدایت

3- حضرت علی (ع)- برادر، وصی و جانشین من در میان شما

4-حضرت محمد(ص) - برادر، وصی و جانشین من در میان شما

182- خداوند متعال در آیه ی 23 سوره ی مبارکه شوری ((ذلک الذی یبشرالله عباده الذین امنواء و عملوالصالحات قل لا اسالکم علیه اجراً ... ) به پیامبر خود فرمان می دهد که ........ را پاداش رسالت خود معرفی کند.

1-علی الله           2-علی رب العالمین                        3-الموده فی القربی                         4-من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلاً

183- ((‌انتظار )) ....نگاه مثبت ............. به ......... و یک امر ........... است که منتظر، ................ می باشد.

1-مولود- انسان – خود و جهان- مثبت اجتماعی – محبوب و معشوق هر مؤمن

2-زاینده ی – انسان – خود و جهان - مثبت اجتماعی – محبوب و معشوق هر مؤمن

3-زاینده ی – دین آینده ی تاریخ – فطری انسانی – واجد همه ی زیبایی ها و کمالات

4- مولود- دین آینده ی تاریخ – فطری انسانی – واجد همه ی زیبایی ها و کمالات

184- قلعه و حصار متین و استواری که عامل تشکل و آماده سازی منتظران، برای تحقق حکومت جهانی حضرت ولی عصر می شود، همان .......... است که فرصت ................ را فراهم می کند.

1-حکومت اسلامی – آمادگی برای ظهور                       2-حکومت اسلامی – مردم سالاری دینی

3-صالح بودن منتظران – آمادگی برای ظهور                  4-صالح بودن منتظران – مردم سالاری دینی

185- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( و من آیاته آن خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون)) مفهوم می گردد که :

1-انسان ، به حکم خلقت، نیازمند آرامش و مودت و رحمت است.

2-زندگی خالی از آرامش و مودت و رحمت ، مقبول شرع نیست.

3-احساس آرامش درونی زن و مرد، جدای از مودت و رحمت نیست.

4-زمینه ساز مودت و رحمت، احساس آرامش درونی زن و مرد است.

186- جامع نیازهای بشر، ............ و وجود پاسخ های ناهمگون به اصیل ترین نیاز بشر، نشانه ی .............. می باشد.

1-شناخت راه صحیح زندگی – آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

2- شناخت راه صحیح زندگی- ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست و کامل به نیازها

3-احساس امنیت و دست یابی به عدالت - ناتوانی انسان از به دست دادن پاسخ درست و کامل به نیازها

4- احساس امنیت و دست یابی به عدالت - آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه و حرکت در راستای آن

187- مفهوم کدام آیه ، با آیات دیگر متفاوت است ؟

1-(( قال ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی ))

2-(( و جعل لکم السمع و الابصار و الافنده لعلکم تشکرون ))

3-(( انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی تشکرون ))‌

4-(( رسلاً مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل ))

188- با توجه به اینکه خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده است، منشاء اختلاف و چند دینی چیست ؟

1-دسته ای از مبلغان دینی و مذهبی که با آمدن پیامبر جدید در مقابل دعوت او ایستاده و او را به عنوان پیامبر نپذیرفته اند.

2-به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعه ی کتاب تعلیمات انبیاء قبلی به تدریج فراموش گردید.

3-آمدن پیامبران متعدد برای این بوده است که آنها دین الهی را در خور فهم و اندیشه ی انسان های دوران خود بیان کنند.

4-تعدد پیامبران به معنای تعدد و اختلاف در دین و اصول دعوت آنان نیست بلکه تبلیغ یک دین در شرایط متفاوت است.

189- با توجه به اینکه (( قرآن، کتاب دیروز ، امروز و فرداهای انسان هاست)) و ( قرآن ) اگر از نزد غیرخدا می بود در آن ناسازگاری بسیار می یافتند))، (( به ترتیب)) بیانگر کدام جنبه از نشانه های محتوایی و معنایی است؟

1-تازگی و شادابی دائمی – جامعیت و همه جانبه بودن

2-تأثیر ناپذیری و تبعیت نکردن – جامعه و همه جانبه بودن

3- تازگی و شادابی دائمی- انسجام درونی در عین نزول تدریجی

4- تأثیر ناپذیری و تبعیت نکردن - انسجام درونی در عین نزول تدریجی

190- پیام آیه ی شریفه ی : (( فأن تنازعتم فی شی فرذوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر )) این است که .............. می باشد.

1-تنها راه حل منازعات اجتماعی، ارجاع به خدا و پیامبر

2-فقط ایمان به خدا و روز جزا ، برطرف کننده ی منازعات

3-شرط ارجاع منازعات ، به خدا و پیامبر ، ایمان به خدا و روز جزا

4-تنازع و کشمکش – زمینه ساز شکست در عرصه ی حل مسائل اجتماعی

191- با توجه به عبارت (( افان مات او قتل اتقلبتم علی اعقابکم ))، مهم ترین خطر.................. است.

1-ایجاد زمینه های تفرقه و دشمنی میان مسلمانان و تسلط بیگانگان

2-تحریف در اندیشه های اسلامی و منع از نوشتن احادیث و جعل آن

3-مسلمانان دچار تزلزل شوند و برتری و عزت خود را از دست بدهند.

4-بازگشت به دوران جاهلی و پشت با زدن به معیارها و ارزش های اسلامی

192- ائمه معصومین (ع) با برخورداری از علم الهی تلاش می کردند تا مردم را از ............ و ........ در دین برحذر دارند و روش متفاوت آنها در زندگی سیاسی  اجتماعی در چهارچوب ............. بوده است.

1-ظاهرگرایی – سطحی نگری – گسترش همه ی ابعاد توحید

2-دنیاپرستی – خرافه گرایی – گسترش همه ی ابعاد توحید

3- ظاهرگرایی – سطحی نگری- مبارزه با ظالمان و ستمگران

4- دنیاپرستی – خرافه گرایی-  مبارزه با ظالمان و ستمگران

193- (( استقرار اندیشه )) و (( غلبه بخشیدن آن )) ( به ترتیب ) از دقت در کدام عبارات، مفهوم می گردد ؟

1-لیظهره علی الذین کله – لیمکنن لهم دینهم                                      2- لیمکنن لهم دینهم- لیظهره علی الذین کله

3- لیمکنن لهم دینهم- لیستخلفنهم فی الارض                                       4- لیظهره علی الذین کله- لیستخلفنهم فی الارض         

194- فراهم سازی آمادگی برای ظهور بقیه الله الأعظم (عج) در گرو ................ است و خیانتکار نصحیت گر به بیان امیر مؤمنان ، همان فرد ... است .

1-گرایش به ایمان و عمل صالح – سخن چین                                        2-گرایش به ایمان و عمل صالح – منافق ریاکار

3-تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت – سخن چین                            4- تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت- منافق ریاکار

195- مطابق معارف قرآنی ، خدای متعال ، رسولان و پیام آوران خویش را همراه با (( تبشیر و انذار )) به عنوان مبشر و منذر ارسال فرمود تا ..........

1-هدفداری خلقت و حکیمانه بودن آفرینش ، تبیین گردد.

2-استعدادهای مردم شکوفا و چراغ فطرت، نورانی گردد.

3-حجت بر مردم تمام شود و عزت و حکمت خداوند، به اثبات رسد.

4-گرد و غبار فرو افتاد بر عقول و فطرت های پاک ، زدوده شود.

196- پیام آیه ی شریفه ی : (( و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم ... )) این است که ......... معلول .......... بوده است.

1-وحدت دعوت انبیاء – پایین بودن – فطرت واحد انسان ها

2-تعدد انبیاء – پایین بودن – سطح درک انسان ها

3-تعدد انبیاء- لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن

4-وحدت دعوت انبیاء – لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن

197- از دقت در آیه ی شریفه ی : (( و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا شهداء کم من دون ان کنتم صادقین فأن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین )) به موضوع ............... پی می بریم .

1-خاتمیت نبوت پیامبر اسلام (ص)                                         2-جاودانگی و سندیت برگرفته از قرآن

3-سندیت وحی الهی در طول زمان                                         4-جاودانگی اعجاز پیامبر اسلام (ص)

198- آیه ی شریفه ی : (( قل امنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم ... )) وحدت شریف : (( و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه ))، ( به ترتیب بیانگر کدام قلمرو رسالت است ؟

1-.ولایت ظاهری – ولایت ظاهری                                          2-ولایت معنوی – ولایت معنوی

3-ولایت ظاهری – ولایت معنوی                                            4-ولایت معنوی – ولایت ظاهری

199- کدام آیه ، مردم را به اهمیت مسأله ی (( غدیر )) توجه داده است؟

1-(( من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم ))                             2-(( اغیر الله انخذ ولیا السموات و الارض ))

3-(( هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ))                   4-(( الم بان للذین امنو ان تخشع قلوبهم لذکرالله ))

200- (( از این که امامان با مخفی نگه داشتن ارتباط میان خودشان با یارانشان نمی گذاشتند این یاران قابل اعتماد شناسایی شوند )) و کاربرد (( نققیه)) (به ترتیب ) ، مبین ............. و .............. در راستای تحقق ولایت ................. بوده است .

1-انتخاب شیوه های درست مبارزه – انتخاب شیوه های درست مبارزه-  ظاهری

2- انتخاب شیوه های درست مبارزه- معرفی خود به عنوان امام بر حق – ظاهری

3- معرفی خود به عنوان امام بر حق – انتخاب شیوه های درست مبارزه- معنوی

4- معرفی خود به عنوان امام بر حق- معرفی خود به عنوان امام بر حق- معنوی

201- در عصر غیبت وظایف مربوط به (( مرجعیت علمی )) و (( حکومت اسلامی )) به ..................... سپرده می شود پشتوانه اول ............. و پشتوانه دوم ................. است.

1-فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان – سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) – قرآن کریم

2- فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان – قرآن کریم- سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)

3-روایان حدیث که آنان حجت امام عصر (عج) بر مردمند- سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)

4- روایان حدیث که آنان حجت امام عصر (عج) بر مردمند- قرآن کریم- سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)

202- بهترین ملاک و معیار در تعیین فقیه جامع الشرایط که مسئولیت خطیر مرجعیت تقلید را متوجه او می کند، ................. است و مؤثرترین مسأله در انتخاب مرجع تقلید .................می باشد.

1-تشخیص خود مکلف – دانش و تقوای او

2-شهادت دو عادل مورد اعتماد – دانش و تقوای او

3- تشخیص خود مکلف- اجتهاد و آگاهی او به مسائل روز

4- شهادت دو عادل مورد اعتماد- اجتهاد و آگاهی او به مسائل روز

203- یک تقسیم کار طبیعی در کانون خانواده به این است که ............. باشد.

1-مدیریت عمومی خانواده ، مقدم بر مدیریت داخل خانه

2-مدیریت عمومی خانواده با مرد و مدیریت داخل خانه با زن

3-مشارکت صیمیمانه ی زن و مرد در تحمل مدیریت عمومی و داخل خانه

4-زن و مرد با صمیمت و فداکاری به یک نسبت در رفع نیازها بکوشند.

204- (( عصمت پیامبران در اجرای فرمان های الهی )) و (( عصمت پیامبران در مقام تعلیم و تبیین دین )) و (( عصمت آنان در دریافت و ابلاغ وحی )) به ترتیب ، کدام پیامدها را به دنبال دارد ؟

1-مقام الگویی – جلب اعتماد – امکان هدایت                                                    2-جلب اعتماد – مقام الگویی – امکان هدایت

3-امکان هدایت – جلب اعتماد – مقام الگویی                                                    4-جلب اعتماد – امکان هدایت – مقام الگویی

205- پیام کدام آیه (( انسجام درونی، در حین نزول تدریجی )) قرآن است ؟

1-(( وَ ادعُوا شهداءَ کم من دون الله کنتم صادقین ))

2-(( و ان کنتم فی ریبٍ مما نزّلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مِثله ))

3-فأن لم تفعلوا و لن تفعلو فاتّقوا النار التی وقودُها الناس و الحجارِه ))

4-(( أفلا یتدبّرون القرآنءَ و لوکانَ من عندٍ غیر انّه لوَاجدوا فیه اختلاف کثیراً ))

206- پیام آیه ی شریفه ی : (( اَلّم تَرَ الی الّذین یَرعمون اَنّهم آمَنوا بما اُنزِل الیک و ما انزل من قَبِنک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به )) این است که ..................

1-ایمان پنداری ، منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.

2-ایمان پنداری ، گره گشای مسائل اجتماعی انسان ، نیست .

3-لازمه ی ایمان راستین به خداوند ، کفر به حکمیت طاغوت است.

4-لازمه ی ایمان راستین به وحی الهی ، عدم پذیرش حکمت طاغوت است.

207- پیام کدام آیه ، آمیختگی موفقیت و شکست در عرصه ی کارزار بین حق و باطل در دو صف متقابل است؟

1-(( ان یمسنکم فرح فقد مس القوم فرح مثله )) .

2-(( قد خلت من قبلکم سنن فسیر فی الأرض)) .

3-(( و لیمحص الله الذین امنوا و یمحق الکافرین )).

4-(( و لاتهنوا و لاتحزتوا و أنتم الاعلون ان کنتم مؤمنین )).

208- آگاهی بخشی به مردم، معرفی خود به عنوان امام بر حق و تربیت شخصیت های اسلامی، به ترتیب مربوط به کدام یک از مسئولیت های مقام امامت می باشد؟

1-ولایت ظاهری – ولایت معنوی – مرجعیت علمی                                             2-اعتقاد به منجی – یکتاپرستان

3-ظلم ستیزی ادیان – مستضعفان                                                                  4-ظلم ستیزی – یکتاپرستان

209- گره گشایی هر زمان وحی الهی و استمرار امامت در گستره ی زمان ، از دقت در کدام مورد ، مفهوم می گردد ؟

1-((‌ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ))

2-((و لقد کتبت فی الزبور من بعد الذکر ان الأرض یرثها عبادی الصالحون ))

3-(( و نرید ان نمن غنی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعهم ائمه و نجعمهم الوارثین ))

4-(( و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفرمن کل فرقه منهم طائفه لینفقهوا فی الدین))

210- با توجه به سخن حکیمانه حضرت علی (ع) بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده است، .................. است که سبب ...............و.................... قرار داده است.

1-رعایت حقوق پدر و مادر – ارزش و اعتبار آنان – ارجمندی دینشان

2-حقوق متقابل مردم و رهبر – دوستی و الفت آنان – ارجمندی دینشان

3- رعایت حقوق پدر و مادر- ارزش و اعتبار آنان- عزت و سربلندیشان

4- حقوق متقابل مردم و رهبر- ارزش و اعتبار آنان - عزت و سربلندیشان

211- وجه تفاوت نهاد خانواده از دیگر نهادهای اجتماعی در ......................... بودن آن است و پیام آیه ی شریفه ی :‌(( و احفض لهما جناح الذل من الرحمه )) ......................... می باشد.

1-طبیعی – حفظ پدر و مادر                                                 2-انتخابی – حفظ احترام پدر و مادر

3-انتخابی – جلب رضایت پدر برای ازدواج                     4-طبیعی – جلب رضایت پدر برای ازدواج دختر

 http://h-zarinkolah.blogfa.com/cat-78.aspx

+ نوشته شده در ساعت توسط معصومه بامداد |